Kiaulienos išpjova su pesto ir bulvėmis

skanaus

Paruo­ši­mas 15 min, kepi­mas- 30 min.

Šį kar­tą kiau­lie­na. Taip pat beveik du recep­tai — mėsos ir bul­vių. Taip paruoš­tos bul­vės yra labai ska­nios ir tin­ka prie be ko. Tik­rai, paban­dy­kit. Kiau­lie­nos išpjo­va, žemai­ti­joj dar vadi­na­mas palend­ri­cu 🙂 daž­niau­siai būna sūdo­mas ir vyti­na­mas, arba rūko­mas. Rūky­tas palend­ri­cas (palind­ri­cu) yra be galo ska­nus 🙂 Tai­gi, išpjo­va — tai rau­muo, kuris yra vidi­nė­je nuga­ros pusė­je. Rau­muo skir­tas vidi­niams orga­nams palai­ky­ti ir nėra skir­tas judė­ji­mui, todėl tai yra pati minkš­čiau­sia gyvū­no mėsa, tiek kiau­lie­noj, tiek jau­tie­noj, tiek žvė­rie­noj. Mėsa labai tin­ka­ma keps­niams, nes net be mari­na­vi­mo būna minkš­ta, tirps­tan­ti bur­noj. Mėsa nėra tin­ka­ma troš­ki­ni­mui, nes pir­miau­sia — neap­si­mo­ka :), o ant­riau­sia, tar­kim kum­pis, yra nors ir kie­tes­nis, bet aro­ma­tin­ges­nis, t.y. turi dau­giau sko­nio. Keps­nys, (šį kar­tą kepa­mas jau ant­rą kar­tą) gavo­si ska­nus, be galo minkš­tas ir sul­tin­gas. Net­gi, mano drau­gas, kuris neval­go kiau­lie­nos, garan­tuo­ju!!!, neat­pa­žin­tų, para­ga­vęs, kad tai kiau­lė, o saky­tų, kad jau­nas veršiukas 🙂
Beje, recep­tas tiks, ir su kiau­lie­nos nuga­ri­ne. …ir atkreip­kit dėme­sį į kepi­mą, nes kiau­lie­ną, rei­kia kep­ti ilgiau nei jau­tie­ną. Beto, dėl kiau­lie­nos spe­ci­fi­kos, jos nega­li­ma val­gy­ti žalios ar pus­ža­lės, bet apie tai kitą kartą 🙂

Pir­miau­sia sutvar­ko­me mėsą. Išpjo­vą nuplau­na­me ir nusau­si­na­me. Jei yra likę saus­gys­lių arba plė­vių — jas paša­li­na­me. Mėsą patri­na­me drus­ka ir deda­me ant gro­te­lių. O ant gro­te­lių todėl, kad mėsa nevir­tų iš išorės savo sul­ty­se, kurios išbėgs. Nuo to sau­sa ji tik­rai nebus, žino­ma jei neper­ke­pin­sit. Ima­me pes­to pada­žą i alip­do­me juo visą šmo­tą. Jun­gia­me orkai­tę, tegu kaista.

Išpjova Ištepam pesto padažu
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Bul­vy­tes gerai nuplau­na­me po van­de­niu, jų nesku­tam. Kadan­gi bul­vės mažos, jas pjaus­čiau ket­vir­čiais, jei dides­nės pjaus­ty­kit smul­kiau, kad spė­tų iškep­ti. Supjaus­ty­tas, deda­me į mai­še­lį (labai tin­ka užspau­džia­mi), ir dar įpi­lam aly­vuo­gių alie­jaus, įde­dam drus­kos, kmy­nų, kumi­no. Mai­še­lį užspau­džia­me arba užri­ša­me, ir gerai pakra­to­me, kad bul­vės pasi­deng­tų alie­ju­mi, drus­ka, kmy­nais. Kai jau jau­čia­me, kad bul­vės pasi­den­gė alie­ju­mi, jau išdė­lio­ja­me šalia mėsos, dar pabars­to­me jas druską.

nuplaunam supjaustom
į maišelį sudedam bulves
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Visą paruoš­tą rin­ki­nu­ką kiša­me į 180 laips­nių įkai­tin­tą orkai­tę. Dabar svar­biau­sia dalis — kepi­mas. Žino­ma, gali­ma kep­ti kokį pus­va­lan­dį ir tikė­tis, kad mėsa bus neper­ke­pus, bet gali­ma panau­do­ti mėsos ter­mo­met­rą ir mėsą iškep­ti “tip top” kaip rei­kia 🙂 Aš palind­ri­cą kepiau tol, kol tem­pe­ra­tū­ra mėsos vidu­je pasie­kė 70 laips­nių, ir tai užtru­ko ~25 min (visaks pri­klau­so nuo išpjo­vos sto­rio). Kai mėsa pasie­kia rei­kia­mą tem­pe­ra­tū­rą, ją išimam, apden­giam foli­ja ir lei­džiam pabręs­ti 10 min.

iškepė palaikom 10 min matot kokia sultinga
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Per šį lai­ką mėsos vidu­je tem­pe­ra­tū­ra dar pakils, pra­pjo­vus mėsą, neiš­bėgs sul­tys. Bul­vės irgi turė­tų būti iške­pu­sios, todėl jas irgi palai­ko­me šil­tai. Mėsą pjaus­to­me įstri­žai ir ska­nau­ja­me su ska­niai iškep­to­mis bulvėmis.

skanaus

Gavo­si 4 porcijos.

Įkvė­pė — Gied­rius.

Komentarai

Atsakymų į “Kiaulienos išpjova su pesto ir bulvėmis”: 11

 1. agga

  Vie­nas is megia­miau­siu! Bet kaip raga­vu­si tiek su par­duo­tu­vi­niu, tiek su nami­niu pes­to galiu pasa­ky­ti, kad su nami­niu nepa­ly­gi­na­mai skaniau 🙂

 2. tas žodis palind­ri­cas tai ir nune­ša atgal į vai­kys­tę… ska­niau­siai šal­to rūky­mo gamin­da­vo kūma…ir visa­da lauk­tu­vių įdėdavo…
  o tokį keps­niu­ką su pes­to apte­pu irgi seniai bran­di­nu min­ty­se. reiks vadi­na­si gaminti 🙂

  1. rūky­tas palind­ri­cas tai yra labai skanu…Su juo­da duo­na, krie­nais. Nors ir vie­ną jį gali­mą valgyti 🙂

 3. Paulius

  Pui­kus recep­tas:) Gavos geriau, nei tikėjaus :]

 4. Danute

  Pali­ki­te koman­ta­rą čia…Sveiki, mano klau­si­mas ne į temą. Noriu paklaus­ti kaip spe­cia­lis­to. Man rei­kia iškep­ti maž­daug 2,5kg gra­žų kiau­lie­nos spran­di­nės gaba­lą, kad jis būtų sul­tin­gas ir gerai iške­pos. iki kokios tem­pe­ra­tū­ros turė­čiau šį mės­ga­lį kep­ti, nes 72 C ko gero bus mažai. Ačiū už atsa­ky­mą. Aš tikiuo­si jo sulauk­ti iki 19 bir­že­lio. Atsi­pra­šau, kad mano klau­si­mas ne į temą.

  1. Oho, čia tai iššū­kis, tokį gaba­lą kep­ti cielą 🙂
   Jei kep­ti orkai­tėj šį gaba­lą, tai gerai būtų pir­miau jį apkep­ti kep­tu­vė­je, kad apskrus­tų, o tada kep­ti orkai­tėj iki kol tem­pe­ra­tū­ra CENTRE bus ~75 laips­niai. Arba dėti šį gaba­lą į dide­lį puo­dą, įipil­ti kaž­kiek van­dens, vyno, prie­sko­nių ir troš­kin­ti. Tada užpil­ti grie­ti­nė­lės ir suvalgyti 🙂

 5. Egidijus

  Ban­dom, jau vis­kas paruos­ta, orkai­te kaista 🙂
  TIk nezi­nom kas tas pes­to, tai gal­vo­jom ka vie­to­je jo nau­dot. Majo­ne­zo ir gars­ty­ciu buvo sal­dy­tu­ve, tai pasi­rin­kau gars­ty­cias. Apte­piau, ziu­re­sim kas gau­sis. Ir bul­ves dau­gu­ma sukri­to pro gro­te­les ant skar­dos, bet tai del to kad tie­siog supy­liau jas ant gro­tu, o ne delio­jau po vie­na. Na ir paly­gin­sim ar bus skir­tu­mas tarp tu kur keps ant gro­te­liu ir tu kur keps po mėsa ant skardos.

  1. Pes­to tai toks bazi­li­kų pada­žas. Gali­ma pirk­ti par­duo­tu­vėj arba pasi­ga­min­ti: http://kasuvalgyti.lt/2009/09/pesto-arba-kodel-bazilikas-nevykusi-gele/
   Įdo­mu, kas gausis 🙂

 6. Egidijus

  Na stip­rus gars­ty­ciu sko­nis ir tiek 🙂 O bul­ves gerai. Bet ir ta ispjo­va gerai. Pati­ko kad greit pasi­da­ro. Cie­la ispjo­va dedi ir kepi, nie­ko ruost nerei­kia. Rei­kes atkreipt deme­si ir i ta pes­to par­duo­tu­ve­je. Aciu

 7. ligita

  svei­ki,
  Turi­me pri­si­gau­de ame­ri­kie­ti­skos lasi­sos (bet ji turi labai daug asa­ku ypac smul­kiu ), kaip ska­niai pasi­ga­min­ti orkai­te­je , kep­tu­ve­je situ zuvy­ciu , kad nesi­jaus­tu tu mazy­ciu asa­ku (ar tai imanoma ).
  aciu

  1. oj, tik­rai neži­nau 🙂 megin­kit virti 🙂

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.