Pesto arba kodėl bazilikas nevykusi gėlė

Šaldytas pesto

IMGP9647_7

Taip taip, iškart pasa­kau, kad šį kar­tą dary­siu pes­to ir iškart jį šal­dy­siu, t.y. pasi­lai­ky­siu vėles­niam lai­kui. Kodėl taip? Ogi labai papras­ta, nes šal­dy­tu­ve dar yra ati­da­ry­tas pes­to inde­lis, bet dar svar­bes­nė prie­žas­tis ta, kad mano dar­že priau­go bazi­li­kų, kuriuos rei­kia jau nau­do­ti, nes dalis pra­dė­jo žydė­ti. Bazi­li­kai, žydi bal­tais smul­kiais žiedais.

Žie­dai kve­pia labai aromatingai…aišku bazi­li­ku 🙂 Tai­gi bazi­li­kas, kaip gėlė nie­kam tikus, nei į vazą pasi­merk­si, nei kam pado­va­no­si. Užtai prie­sko­nis jis labai vykęs ir daug kur nau­do­ja­mas. Vie­nas daly­kas, kuriam rei­kia bazi­li­ko, tai aiš­ku yra pesto.

Pes­to (pes­tâ) yra senas ita­liš­kas pada­žas. liku­sia­me pasau­ly­je jis išpo­pu­lia­rė­jo paly­gi­nus nese­nai, maž­daug prieš 30–20 metų. Lie­tu­vo­je tur­būt visai nese­nai. Daž­niau­siai pes­to val­go su maka­ro­nais (tiks­liau gal maka­ro­nus val­go su pes­to pada­žu 🙂 ), deda ant picų, vie­nu žodžiu ita­liš­ko­je vir­tu­vė­je nau­do­ja­mas pla­čiai. Tuo tar­pu aš pes­to, neskai­tant maka­ro­nų ir picų, nau­do­ju kep­tai kiau­lie­nos išpjo­vai, apie kurią tik­rai parašysiu.Dar, pes­to daž­nai gali būti visai be bazi­li­kų. Taip yra dėl to, kad pes­to (pes­tâ) — reiš­kia trin­ti, grūs­ti, todėl daž­nai gali­ma sutik­ti kalend­rų, pomi­do­rų, bro­ko­lių ir t.t. pes­to. Ši kart, pats tik­riau­sias beveik ita­liš­kas pesto.

Visi pes­to yra daro­mi iš bazi­li­kų (na tas tik­ra­sis 🙂 ), kedro rie­šu­tų, čes­na­ko ir par­me­za­no sūrio. Kadan­gi aš šal­dy­siu, tai sūrio nedė­siu, kad geriau sušal­tų, beto sūrį uždė­ti ant patie­ka­lo gali­ma bet kada 🙂

 • Beveik visas bazi­li­kų derlius;
 • 50 gra­mų kedro riešutų;
 • čes­na­kai;
 • aly­vuo­gių aliejus;
 • drus­ka;

Pir­miau­sia rei­kia paruoš­ti bazi­li­kus, t.y. nuskin­ti visus lape­lius nuo kote­lių. Aiš­ku rei­ka­lin­gi bus lape­liai, nes kotai yra labai gys­lo­ti ir kie­ti, ir tik vel­tų­si bur­no­je. Lape­lius nuplau­nam, nusausinam.

IMGP9641_1 IMGP9643_3

Į vir­tu­vi­nį kom­bai­ną (aiš­ku vis­ką gali­ma dary­ti ran­ko­mis su grūs­tu­ve ir pei­liu. Žino­ma taip būtų išlai­ky­ta tra­di­ci­ja ir pes­to gau­tų­si labai auten­tiš­kas, bet ar nuo to pasi­keis­tų sko­nis? abe­jo­ju :)) dedam rie­šu­tus (kedro rie­šu­tai nesvei­kai bran­gūs, todėl vie­toj kedro rie­šu­tų taip pat tik­tų ana­kar­džio, arba net žemės), čes­na­ką, bazi­li­ko lapus ir tri­na­me, kol vis­kas susi­tri­na 🙂 įpi­lam 4 šaukš­tus alie­jaus. Aš pyliau aly­vuo­gių, bet tik­tų ir sau­lė­gra­žų. Alie­jaus  pil­ti gali­ma ir dau­giau, gali­ma tie­siog paskan­din­ti pes­to alie­ju­je, bet geriau­sia aiš­ku išlai­ky­ti pusiau­svy­rą: masė turi būti tirš­ta — nei skys­ta nei per kieta.

IMGP9649_9 IMGP9648_8 IMGP9650_10

Visa koše sude­du į ledo kube­lių for­mą. Labai pato­gu šal­dy­ti, dar pato­giau bus po to nau­do­ti — išėmi, ir dedi tie­siai ant patie­ka­lo, užde­di tar­kuo­to par­me­za­no ir turi­me tik­riau­sia švie­žiau­sią pes­to net kai lau­ke bus ‑20 🙂

IMGP9651_11 IMGP9652_12


Paskelbta

-

sukūrė

Komentarai

Atsakymai į “Pesto arba kodėl bazilikas nevykusi gėlė”: 9

 1. DVD

  Labas, Aud­riau!;) Svei­ki­nu su star­tu — vis­kas atro­do pui­kiai (matau pasi­sten­gei ir su nuotraukomis:).
  O šitas recep­tas tai tur­būt spe­cia­liai man..:) Pačiu lai­ku — mano bazi­li­kai jau bai­gia išlip­ti iš vazonėlio.
  Na ką, dabar belie­ka palin­kė­ti neiš­sen­kan­čių mais­to idėjų!;)

 2. […] pes­to (nami­nis arba parduotuvinis); […]

 3. Lijana

  ido­mu ar taip sal­dant alie­jus pil­nai uzsa­la? ir koks sko­nis buvo, kai veliau nau­do­jot? siaip atro­do neblo­ga min­tis taip pes­to pasi­ruos­ti zie­mai, nes kito budo dar nera­dau, nes sie­met pas mane bazi­li­kas dar­ze kaip turi buti suderejo 🙂

  1. Vis­kas uzsa­la, o ir sko­nis geras 🙂

 4. O kokios apim­ties buvo tas bazi­li­kų der­lius? 🙂 Aš matyt gero­kai čes­na­ko padau­gi­nau, nes sko­nis ir kva­pas gero­kai ski­ria­si nuo parduotuvinio.

  1. na, buvo tik­rai nema­žas, didelis 🙂

 5. Šau­nus receptas 🙂

 6. Pui­kus būdas pasi­ruoš­ti bazi­li­ką žiemai 🙂

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.