Jautienos kepsnys su vyno padažu

IMGP0374_13

Užtruks — mari­na­vi­mas 8 val., gami­ni­mas — 30 min.

Šį kar­tą nuspren­džiau išsi­kel­ti sau iššū­kį — iškep­ti jau­tie­nos keps­nį, ir ne iš bet ko, o iš jau­tie­nos kum­pio. Iškep­ti jau­tie­nos nuga­ri­nės, išpjo­vos ar men­ties keps­nį, jau būtų iššū­kis man, o čia iš kar­to iš kum­pio 🙂 Kum­pis, kaip žinia, yra kie­tas. Nenuo­sta­bu, nes pas jau­ti tur­būt stip­res­nės vie­tos nėra, kaip jo gali­nės kojos (jis gi suge­ba ir ant dvie­jų kojų atsi­stot kai rei­kia 🙂 ). Rau­muo stip­rus, bet tuo pačiu labai aro­ma­tin­gas ir sko­nin­gas. Kum­pis labiau tin­ka­mas, troš­ki­ni­mui, supjaus­ty­tas ar gerai išmuš­tas, pvz. befst­ro­ga­nui.Bet, kaip paaiš­kė­jo, ir keps­niui kum­pis tiko 🙂 Nuga­ri­nė ar išpjo­va tik­tų dar labiau.

Kadan­gi neži­no­jau, kas gau­sis su mėsa, nuspren­džiau pada­ry­ti ir pada­žą. Čia tam atve­jui, jei mėsa būtu sau­sa arba kie­to­ka. Nuspren­džiau dary­ti vyno pada­žą. Pri­si­skai­čiau bega­les recep­tų, bet nė vie­nas neti­ko, todėl kaž­ką pri­kū­riau savo ir gavo­si net­gi labai gerai 🙂 Beje, nema­ny­kit, kad vynas pada­žui tin­ka bet koks — nau­do­kit, tokį, kokį ir patys mie­lai ger­tu­mė­te. Ir dar, pada­že alko­ho­lio turė­tų beveik nebe­lik­ti, todėl nebi­jo­ki­te po to vairuoti 🙂

Tai­gi, su iššū­kiu susi­tvar­kiau — pavy­ko vis­kas labai labai gerai ir ska­niai. Mėsa žino­ma, netir­po bur­no­je, bet buvo pakan­ka­ma minkš­ta, ilgai žiau­mo­ti nerei­kė­jo:) Siū­lau pabandyti.

 • 400 gr. jau­tie­nos filė be kaulo;
 • 2 v.š. Bal­za­mi­nio acto (bal­sa­mi­co);
 • 1 v.š. Vor­čes­te­rio padažo;
 • 1 v.š. medaus;
 • 1 v.š. aly­vuo­gių aliejaus;
 • drus­ka, pipirai.

Pada­žui

 • mari­na­tas likęs nuo mėsos;
 • 100 ml rau­do­no­jo vyno;
 • 1 v.š miltų;
 • 1 svo­gū­nas;
 • 300 ml jau­tie­nos sultinio.

Pra­džio­je rei­kia pasi­ruoš­ti mėsą. Pir­miau­sia nuo mėsos rei­kia nupjau­ti visas plė­ves, saus­gy­sles. Po to paim­ki­te šaku­tę ir gerai mėsą paba­dy­ki­te iš abie­jų pusių. Bady­da­mi pajau­si­te, koks kie­tas būna kum­pis 🙂 Tada mėsą pabars­to­me pipi­rais ir drus­ka iš abie­jų pusių. Kiek bars­ty­ti? Pagal sko­nį 🙂 Mėsą deda­me į maše­lį, į kurį supi­la­me pro­duk­tus mari­na­tui: aly­vuo­gių alie­jų, bal­za­mi­nį actą, vor­čes­te­rio pada­žą, medų.

IMGP0352_2 IMGP0354_3
Norė­da­mi pama­ty­ti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Mai­še­lį užri­ša­me ir pamin­ko­me ran­ko­se, kad visaks gerai išsi­mai­šy­tų, įsi­ger­tų į mėsą. Mėsą mari­nuo­ja­me, kiek turi­me lai­ko:) Aš mari­na­vau gal 8 valan­das — atro­do tiek užte­ko. Išma­ri­nuo­tą mėsą dar paba­do­me, pabars­to­me pipi­rais, jei rei­kia ir drus­ka. Į gerai įkai­tin­tą sto­ra­pa­dę kep­tu­vę (ketaus arba plie­no) su alie­ju­mi deda­me savo keps­nį ir jun­gia­me orkai­tę, kad pra­dė­tų kais­ti. Kep­tu­vė­je jau­tie­ną kep­ti ant vie­nos pusės kokias 3–4 minu­tes, ir tiek pat ant kitos (vers­ti tik vie­ną kar­tą). Mėsa turi gerai paruduoti.

IMGP0359_5
Norė­da­mi pama­ty­ti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Apkep­tą mėsą deda­me į blie­ką ir į orkai­tė, kuri jau turė­tų būti įkai­tu­si. Kepa­me nusta­tę tem­pe­ra­tū­rą ant 190 laips­nių. Ir dabar links­miau­sia dalis — neper­ke­pin­ti mėsos. Man patin­ka jau­tie­ną pusiau kep­ta (arba pusiau žalia 🙂 ), t.y. medium rare. Taip kep­tos mėsos vidu­je turi būti maž­daug 55 laips­niai. Todėl aš reko­men­duo­ju keps­niams nau­do­ti mėsos termometrą 🙂

IMGP0366_9
Norė­da­mi pama­ty­ti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Mano gaba­las kepė ~9–10 minu­čių, bet vis­kas pri­klau­so, nuo keps­nio dydžio, sto­rio. Iškep­tą keps­nį ištrau­kia­me iš orkai­tės, ir lei­džia­me jam pabręs­ti 10 min. Jokių būdu nepjaus­to­me. Keps­nys dar savy­je keps, ir jo tem­pe­ra­tū­ra vidu­je dar pakils.

Pada­žas

Kol mėsa keps orkai­tė­je ir bręs daro­me pada­žą. Toje pačio­je kep­tu­vė­je kepa­me žie­dais pjaus­ty­tą svo­gū­ną. Svo­gū­nas turi suminkš­tė­ti ir pakepti.

IMGP0360_6 IMGP0364_8
Norė­da­mi pama­ty­ti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Po 3–5 min deda­me mil­tus ir gerai išmai­šo­me, mil­tai turi gerai susi­mai­šy­ti su rei­ba­lais ir svo­gū­nais, netu­ri pri­deg­ti ar susi­gu­mu­liuo­ti. Supi­la­me liku­sį nuo mėsos mari­na­tą, sul­ti­nį ir vyną. Gerai išmai­šy­ti, pada­žas po kiek lai­ko pra­dės tirš­tė­ti. Virin­ti tol, kol nuga­ruos maž­daug dvigubai.

Medium rare, be kraujo :) Tai atrodo Medium rare kepsnys. Be kraujo !!! :)
Norė­da­mi pama­ty­ti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Supjaus­to­me mėsą, deda­me į lėkš­tes ir ska­nau­ja­me su rau­do­nu vynu.

Skanaus

Komentarai

Atsakymų į “Jautienos kepsnys su vyno padažu”: 15

 1. agga

  mmmm.…seile nuty­so beskaitant 🙂

 2. Gipsas

  Siaip, jau befst­ro­ge­nas yra gami­na­mas TIK is ispjo­vos, o ne kumpio..Butu gerai, kad kole­ga neklai­din­tu­me tautos..:)

  1. Deja deja. Stro­go­no­vas daro­mas su jau­tie­nos filė, o tai gali būti tiek išpjo­va tiek kum­pis tiek kryžmė.

 3. Gipsas

  na, jei paie­sko­tum inter­ne­te Beef Stro­ga­nov recep­tu, tur­but visur sutik­tum, kad rei­kia paim­ti “ten­der­loin”, kas neabe­jo­ti­nai rei­s­kia ispjova..O jei dar ir isto­ri­ja sio patie­ka­lo pasi­do­me­tum, tai nebe­si­gin­cy­tum, kad gene­ro­lui tuo metu nega­le­jo pakis­ti bet kokia jau­tie­nos vieta..:)
  Bet bala nemate..pasilikim prie savo nuomoniu..
  P.S. Dedu pliu­sa sitam tavo receptui..vakar isbandziau..siuuuper! 🙂

  1. Na jei iki galo tai http://en.wikipedia.org/wiki/Beef_Stroganoff nie­ko apie išpjo­vą nesa­ko, o kal­ba eina apie filė. Inter­ne­te yra stro­go­no­vu ir iš kiau­lie­nos, bet ar tai gali ką nors reikšti? 🙂

   Vat džiu­gu, kad pati­ko:) ar iš kum­pio darei?

 4. Gipsas

  Tep, is kum­pio, nes tokia ir buvo sio issu­kio esme, ane? 🙂

  Siaip Wiki, nie­ka­da nebu­vo pats pati­ki­miau­sias saltinis..
  Bet kal­ba eina apie auks­ta parei­gu­na Sto­ga­no­va, kuris tik­rai kie­to kum­pio neesdavo…O, kad sovie­ti­nis “obs­che­py­tas” pra­de­jo befst­ro­ge­na dary­ti is bet ko, cia jau kitas dalykas..
  Kaip ir pats sakai..gi nepa­va­din­si cepe­li­nu su gry­bu ida­ru auten­ti­skais cepe­li­nais? Cepe­li­nai yra cepe­li­nai, befst­ro­ge­nas yr befstrogenas..:)

  1. Kitas daly­kas dėl ko kum­pis man atro­do labiau tin­ka­mas, tai yra tas, kad kum­pis yra labiau aro­ma­tin­ges­nis už išpjo­vą 🙂 nu bet aiš­ku, kas kaip nori tas taip daro 🙂

 5. jau­tie­nos filė ang­la­kal­bių recep­tuo­se labai daž­nai ir yra turima min­ty­je — išpjova.

 6. Ispu­din­ga!!! Bet jau geriau buciau dabar nepa­ma­cius, nes pil­vas jau ir taip burz­ge vakarienes 😉

 7. […] tariant radau ska­niai atro­dan­tį recep­tą su jau­tie­nos keps­niu rau­do­no vyno pada­že.  Žiū­riu, kad mari­na­vi­mas trunka8 min ir val­gio gamyba […]

 8. Nie­ka­da neke­p­ki­te mėsos kol ji paruduos !!

  Kodėl?

  Todėl, kad taip kepant susi­da­ro kace­ro­ge­nai, kurie suke­lia vėžį.

  1. Nerei­kia mėsos kepin­ti iki juo­du­mo, nes taip labai svei­ka, tuo tar­pu mėsa papras­tai pake­pus, nie­ko bai­saus jai neatsitinka.

 9. bet juk visa­da zmo­nes kepin­da­mi mesa pake­pi­na kuo rudziau kad kai tusi­ni butu skaniau.juk ne visi ir ser­ga tuo veziu gali­ma i gmail placiau?

 10. Ačiū labia už idėja!
  nere­aliai ska­ni vaka­rie­nė gavos valen­ti­no die­nos proga 🙂

 11. Suma­ri­nuo­ta nuga­ri­nė, pakaks iš mažo iššū­kio 🙂 nekant­riai lauk­sim ryto­jaus ir kep­sim bei ragausim 🙂

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.