Žyma: Gėrimas

 • Škotiškas elnienos troškinys su raudonaisiais serbentais

  Škotiškas elnienos troškinys su raudonaisiais serbentais

  Paža­du, kad tai geriau­sias mano ragau­tas bei gamin­tas troš­ki­nys, Ever. Ar žino­te kaip pasi­ren­ku kokį patie­ka­lą gaminsiu? Daž­niau­siai mano pasi­rin­ki­mas būna nulem­tas pag­rin­di­niu patie­ka­lo ingre­di­en­tu, pvz. turiu jau­tie­nos ir tada jau gal­vo­ju ką ir kaip su ja dary­ti. Dar kar­tais tai būna kaž­koks konk­re­tus, mano kaž­kur maty­tas, ban­dy­tas patie­ka­las. Bet šįkart ren­kant patie­ka­lą turė­jau tik…

 • Keptas starkis su krekeriais

  Keptas starkis su krekeriais

  Įdo­mus patie­ka­lo pava­di­ni­mas, ar ne (kaip tik­ras klai­pė­die­tis turė­čiau vie­toj „ar ne“ rašy­ti „ane“, bet ne žemai­čiai gali nesuprasti 🙂 ). Star­kis – vie­na ska­niau­sių ir ver­tin­giau­sių žuvų gyve­nan­čių Bal­ti­jos jūro­je. Kaž­kuom pri­me­na men­kę, taip pat bal­ta, nela­bai rie­bi, tvir­ta, ska­ni. Taip pat turi mažai aša­kų, todėl labai leng­va išda­ri­nė­ti. Kaip ir men­kę (ir beje, dau­ge­lį kitų…

 • Triušiena garstyčių padaže

  Triušiena garstyčių padaže

  Vakar rašiau, apie tai kaip rei­kia supjaus­ty­ti triu­šį prieš jį kepant ar troš­ki­nant. Šian­dien para­šy­siu, ką aš su juo dariau 🙂 Visa­da įsi­vaiz­da­vau, kad val­giai iš triu­šių yra labai lie­tu­viš­ki, įpras­ti mūsų kraš­tui ir, kad rasiu pil­na lie­tu­viš­kų recep­tų triu­šiui paruoš­ti. Ir labai teko nusi­vil­ti, kai per­ver­tęs 3  kny­gas su seno­vi­niais lie­tu­viš­kais recep­tais, nera­dau nė vie­no…

 • Naminis tarchūnas

  Naminis tarchūnas

  Ato­sto­gos bai­gė­si. Jei rašy­čiau blo­gą ne apie mais­tą, tai rašy­mo turė­čiau atei­nan­tiems pusei metų — tiek daug vis­ko nuti­ko, tiek pama­čiau ir pada­riau. Bet čia rei­kia rašy­ti apie mais­tą 🙂 Jau pra­ėjo geras mėnuo, nuo pas­ku­ti­nio mano rašy­mo, tur­būt dau­ge­lis jau pasi­ge­do­te nau­jų straips­nių, gal kas gal­vo­jo­te, kad jau aplei­dau šį savo pomė­gį. Žino­ma nea­p­lei­dau:)…

 • 20 statinių alus

  20 statinių alus

  Gal jau gir­dė­jo­te, o gal dar ne, kad Švy­tu­rys pri­sta­tė nau­ją alų “20 sta­ti­nių”. Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį buvo šio pui­kaus alaus pri­sta­ty­mas, į kurį buvau pakvies­tas ir aš. Pri­sta­ty­mas vykęs. Gerai parink­ta vie­ta — vis­kio baras „King & Mou­se“ (mėgs­tu šią vie­tą), kaip visa­da labai ska­nūs ir pui­kiai deran­tys Dona­to Dobro­vol­skio užkan­džiai prie alaus, var­di­nės tau­rės…

 • Svečiuose pas Stumbrą

  Svečiuose pas Stumbrą

  Kelio­nė į Kau­ną, bet ne į zoolo­gi­jos sodą, o į seniau­sią ir didžiau­sią alko­ho­li­nių gėri­mų gamyk­lą. Skai­ty­ki­te toliau, jei esa­te sulau­kę bent 18 metų. Beto, nepa­mirš­ki­te, kad var­to­da­mi alko­ho­lį rizi­kuo­ja­te savo svei­ka­ta, šei­mos, bei visuo­me­nės gero­ve. Šiuo straips­niu aš visiš­kai neno­riu ska­tin­ti, rekla­muo­ti ar gir­ti jokių alko­ho­li­nių gėri­mų, paga­min­tų tiek čia, “Stumb­re”, tiek kaž­kur kitur. Kadan­gi…

 • Alaus ir desertų derinimas

  Alaus ir desertų derinimas

  Vil­niu­je šį penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį vyks­ta Vyno die­nos, ren­gi­nys, kuria­me gali­ma para­gau­ti daug vyno rūšių, paska­nau­ti sūrio, alie­jaus, kito­kių užkan­džių. Bet be viso šito Vyno die­no­se dar vyko deser­tų ir alaus deri­ni­mo deg­su­ta­ci­ja, kurią orga­ni­za­vo Dona­tas Dobro­vol­skis — alaus somel­je. Kaip ir aš jau pats esu rašęs, prie alaus tin­ka, netik kep­ta duo­na ar kitas…

 • Kelionė į Švyturio šalį

  Kelionė į Švyturio šalį

  Kelio­nė į mano tėviš­kę — Klai­pė­dą, o jei dar būti tik­s­les­niam — į Klai­pė­dos Švy­tu­rio alaus daryk­lą. Švy­tu­rys vie­ną gra­žią die­ną blo­ge­riams suor­ga­ni­za­vo kelio­nę į šią daryk­lą, nuve­žė, vis­ką paro­dė, papa­sa­ko­jo, pavai­ši­no alu­mi bei mie­lė­mis, išsklai­dė 27 mitus, panei­gė 19 gan­dų. Bet apie vis­ką nuo pradžių. O pra­dė­ti, aiš­ku, reik­tų nuo to, kas jau dau­ge­liui…

 • Apie dovanas ir Adler Bock alų

  Apie dovanas ir Adler Bock alų

  Šįkart ne recep­tas, o tik įra­šas susi­jęs su maistu…ir alu­mi 🙂 Beje, už šį įra­šą, aš iš nie­ko negau­siu, nė cen­to, tad papir­ki­mu manęs irgi nega­lė­si­te apkal­tin­ti 🙂 Beje, karts nuo kar­to aš gau­nu dova­nų, tai kokią kny­gą, tai kokių nors mais­to pro­duk­tų, bet, kaip supran­ta­te, apie tai para­šau ne visa­da. O rašau tik tada,…