Škotiškas elnienos troškinys su raudonaisiais serbentais

IMGP4899

Paža­du, kad tai geriau­sias mano ragau­tas bei gamin­tas troš­ki­nys, Ever.

Ar žino­te kaip pasi­ren­ku kokį patie­ka­lą gaminsiu? Daž­niau­siai mano pasi­rin­ki­mas būna nulem­tas pag­rin­di­niu patie­ka­lo ingre­di­en­tu, pvz. turiu jau­tie­nos ir tada jau gal­vo­ju ką ir kaip su ja dary­ti. Dar kar­tais tai būna kaž­koks konk­re­tus, mano kaž­kur maty­tas, ban­dy­tas patie­ka­las. Bet šįkart ren­kant patie­ka­lą turė­jau tik alų – nau­ją­jį Švy­tu­rio Old Port Ale, prie kurio rei­kė­jo paga­min­ti deran­tį patie­ka­lą. Jei dar nera­ga­vo­te šio alaus – tikiu, kad para­gau­si­te ir viliuos, kad jis jums patiks. Man jis pati­ko (pati­kė­ki­te, man nieks nemo­ka už tai, kad rašy­čiau, jog alus ska­nus :)) – rubi­ni­nės spal­vos, kiek sals­te­lė­jęs, kre­mi­nis, švel­nus, su vos jun­ta­mu apy­nių kar­tu­mu –  lie­tu­viš­kai ško­tiš­kas elis. Vie­nas ško­tas sakė, jog šis alus labai ško­tiš­kas ir pri­me­na jam Ško­ti­ją, tad ir mais­tas, kuris derė­tų prie nau­jo Old Port Ale, turė­tų būti susi­jęs su kal­nais, avi­mis, sijo­nais, nemir­tin­guo­ju Kal­nie­čiu ir Melu Gibsonu 🙂

Tad šįkart aš pasi­rin­kau sod­rų stir­nie­nos troš­ki­nį (Ško­ti­joj elnie­na bei stir­nie­na irgi labai popu­lia­ri), pagar­din­tą sal­džiai rūgš­čia rau­do­nų­jų ser­ben­tų uogie­ne  (šią uogie­nę ško­tai daž­nai nau­do­ja su žvė­rie­na), rūky­tos šoni­nės dūme­liu (būti­nai paieš­ko­ki­te tik­ro dūmo kai­miš­kos šoni­nės), sals­te­lė­ju­siais kep­tais gry­bukais, čiob­re­lių šake­lė­mis. Beje, šis troš­ki­nys, bent man ska­nes­nis, švel­nes­nis bei tur­tin­ges­nis nei žino­ma­sis Boe­uf Bour­guig­non.

P.S. Ir dar, man šis nau­jas alus labai klai­pė­die­tiš­kas, ne dėl to kad gamin­tas Klai­pė­do­je, o dėl to, kad jo pava­di­ni­mas labai smar­kiai pri­me­na Klaipėdą … 🙂

Recep­tas

 • ~2 kg elnie­nos ar stir­nie­nos (arba jau­tie­nos, avie­nos) kumpio;
 • 2 svo­gū­nų;
 • 4–5 čes­na­ko skiltelių;
 • 4–5 rūky­tos kai­miš­kos šoni­nės riekelių;
 • 500gr. rudų pie­vagry­bių   (arba bal­tų, bet man rudi patin­ka labiau);
 • 4 v.š. rau­do­nų­jų ser­ben­tų uogie­nės (arba pakei­s­kit kiek sal­des­ne span­guo­lių uogiene);
 • ~400 ml rau­do­no­jo pusiau sal­daus arba sal­daus vyno;
 • ~400 ml jau­tie­nos sultinio;
 • 2 v.š. kuku­rū­zų krakmolo;
 • Sau­jos lau­ro lapų;
 • Kele­to čiob­re­lių šakelių;
 • 30–40 gr. sviesto;
 • Troš­ki­ni­mo indo (cas­se­ro­le).

Mėsą supjaus­ty­ki­te maž­daug 5x5cm gaba­liu­kais ir sudė­ki­te į indą kar­tu su lau­ro lapais ir čiob­re­lių šake­lė­mis. Vis­ką užpil­ki­te vynu ir dėki­te į šal­dy­tu­vą. Mari­nuo­ki­te bent 12 valandų.

IMGP4865 IMGP4866

Mėsa pama­ri­nuo­ta. Ją sudė­ki­te į lėkš­tę, o iš mari­na­to išim­ki­te lau­ro lapus (čiob­re­lius gali­te palik­ti). Mari­na­to – neiš­pil­ki­te! Jun­ki­te orkai­tę, nusta­ty­ki­te 150 laips­nių tem­pe­ra­tū­rą. Supjaus­ty­ki­te žie­dais arba pus­žie­džiais svo­gū­nus, susmul­kin­ki­te čes­na­ką.   Į troš­ki­ni­mo indą dėki­te svies­tą, įpil­ki­te šla­ke­lį alie­jaus ir pake­p­ki­te svo­gū­nus. Svo­gū­nus kep­ki­te tol kol jie suminkš­tės, bet nespės paru­duo­ti, maž­daug  apie 5 min. Tada sudė­ki­te smul­kin­tą čes­na­ką, šoni­nės gaba­liu­kus bei gry­bus. Vis­ką pake­pin­ki­te dar porą minučių.

IMGP4871 IMGP4872 IMGP4869

Tuo tar­pu, grei­tai ir trum­pai, ant stip­res­nės ugnies apke­pin­ki­te mėsą. Kep­ki­te dali­mis, kol mėsa paru­duos. Iškep­tą mėsą dėki­te į tą patį troš­ki­ni­mo indą, kuria­me jau apke­pė­te svo­gū­nus ir gry­bus. Sudė­ję visą mėsą į troš­kin­tu­vą supil­ki­te visą mari­na­tą, sul­ti­nį, įdė­ki­te uogie­nę, gerą žiups­nį švie­žiai trin­tų pipi­rų, druskos.

IMGP4881 IMGP4875

Vis­ką išmai­šy­ki­te. Mėsa turė­tų būti beveik apsem­ta. Indą užden­ki­te ir dėki­te į orkai­tę. Troš­ki­na­me maž­daug 1,5–2 valan­das. Kol vis­kas troš­kin­sis, namuo­se labai ska­niai kvepės!

IMGP4882 IMGP4868

Išim­ki­te troš­kin­tu­vą iš orkai­tės ir supil­ki­te į  jį nedi­de­lia­me kie­ky­je ištir­pin­tą krak­mo­lą. Vis­ką pakai­tin­ki­te ant viryk­lės dar kele­tą minu­čių, kol troš­ki­nys sutirš­tės. Jei tirš­tu­mo trūks – dar įpil­ki­te tru­pu­tį van­dens su krak­mo­lu. Jei dar trūks­ta, pagar­din­ki­te drus­ka, pipi­rais pagal savo sko­nį. Papuoš­ki­te čiob­re­lių šake­lėm arba rau­do­nų­jų ser­ben­tų uogomis.

IMGP4902 IMGP4887

 

Ska­naus!

Komentarai

Atsakymai į “Škotiškas elnienos troškinys su raudonaisiais serbentais”: 5

 1. Pagardai

  Isban­dziau si recep­tu­ka, tobu­lai gavosi…net nesi­ti­ke­jau nes pir­ma kar­ta isvis zve­rie­na gaminau…Aciu uz receptuka…as isban­dziua dar pri­de­ti vie­to­je gar­ny­ro pora rie­ke­liu apkep­tos bul­ves orkaiteje…skonio nega­di­na net­gi tinka.

  1. šis recep­tas yra ir mano vie­nas mėgiamiausių 🙂

 2. Pui­kus recep­tas. tik nega­din­ki­te pada­žo su krak­mo­lu. tie­siog jį ilgiau pakai­tin­ki­te kol nuga­ruos dalis skys­čio ir sutirš­tės. Dar­žo­ves kurio­se troš­ki­no­si mėsa taip pat gali­ma susmul­kin­ti su blen­de­riu ir patiek­ti kaip padažą.

 3. sian­dien suma­ri­na­vau elniena,ryt kepsiu,tai bus matyt,kaip pavyks,nes gaminsiu pir­ma kart zveriena.….

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.