Kelionė į Švyturio šalį

Kelio­nė į mano tėviš­kę — Klai­pė­dą, o jei dar būti tik­s­les­niam — į Klai­pė­dos Švy­tu­rio alaus daryk­lą. Švy­tu­rys vie­ną gra­žią die­ną blo­ge­riams suor­ga­ni­za­vo kelio­nę į šią daryk­lą, nuve­žė, vis­ką paro­dė, papa­sa­ko­jo, pavai­ši­no alu­mi bei mie­lė­mis, išsklai­dė 27 mitus, panei­gė 19 gan­dų. Bet apie vis­ką nuo pradžių.

O pra­dė­ti, aiš­ku, reik­tų nuo to, kas jau dau­ge­liui yra žino­ma, t.y. kad Klai­pė­da mano gim­tas mies­tas, o ta mies­to vie­ta, kurio­je vei­kia Švy­tu­rys — buvęs mano rajo­nas (arba bent ribo­ja­si su juo). Kadan­gi daryk­la yra pačia­me mies­to cent­re, tai aš pro ją labai daž­nai pra­ei­da­vau, ir tuo metu (11–15 metų atgal) ta kelio­nė pro Švy­tu­rį mane labai ner­vin­da­vo. O tai būda­vo dėl to, kad labai daž­nai iš Švy­tu­rio sklis­da­vo labai nema­lo­nus (bent man), sals­te­lė­jęs, šlykš­tus kva­pas (bet iš Klai­pė­dos mėsos kom­bi­na­to kva­pas buda­vo dar žiau­re­nis 🙂 ). Tas kva­pas atsi­ra­s­da­vo ver­dant misą, o šiuo metu jo nebė­ra, nes įmo­nė­jė sotvi fil­t­rai, kurie t0 kva­po į mies­tą nebe­iš­lei­džia. Kadan­gi šio kva­po neli­kę, iš to kilo vie­nas iš gan­dų, kad Švy­tu­rio alaus daryk­la — neveikia.

Aiš­ku be šito gan­do, buvo vie­nas dar svar­bes­nis — svar­biau­sias mitas — kad alus daro­mas iš mil­te­lių. Neži­nau ar aš jus nuvil­siu, ar ne, bet iš tik­rų­jų, patvir­ti­nu, kad alus ver­da­mas iš mil­te­lių, ir tuos mil­te­lius be jokio šir­dies skaus­mo paro­dė žino­miau­sia alaus virė­ja Lie­tu­vo­je Džul­je­ta Armo­nie­nė. Įsi­vaiz­duo­jat?? Jie paima salyk­lą (dai­gin­tus grū­dus) ir jį suma­la (!!!) — gau­na salyk­lo mil­tus, kuriuos užpi­lę van­de­niu ver­da! 🙂 Tikiuos nenu­si­gan­do­te 🙂 Jokios apgau­lės, vis­kas natū­ra­lu ir papras­ta, jokiu ste­buk­lų, sko­nio stip­rik­lių, grei­tin­tu­vų ar puto­jan­čių mil­te­lių, tik salyk­las, apy­niai, mie­lės, van­duo. Vis­kas nufo­to­gra­fuo­ta ir užfik­suo­ta. Paspau­s­ki­te ant nuo­trau­kų, po jomis rasi­te paaiškinimą.

O apie mie­les norė­čiau papa­sa­ko­ti dau­giau. Visa­da įsi­vaiz­da­vau, kad mie­lės iš kurių ver­da­mas alus — sau­sos, t.y. mil­te­liai. O kaip mato­te, iš tik­rų­jų, tai pačios natū­ra­liau­sios mie­lės. Jas Švy­tu­rys užsiau­gi­na pats, nusi­pir­kęs tik kelio­li­ka gra­mų iš Vokie­ti­jo­je esan­čios mie­lių laba­ra­to­ri­jos. Taip pat įdo­mus daly­kas buvo tas, kad tos pačios mie­lės yra nau­do­ja­mos kele­tui virimų.

Tikiuos kelio­nė pati­ko ir jums 🙂 Ar jūs dar turi­te kokių nors nepa­neig­tų mitų ar gandų? 🙂

 

 


Paskelbta

-

,

sukūrė

Žymos:

Komentarai

Atsakymai į “Kelionė į Švyturio šalį”: 6

 1. diedas

  Ger­bia­ma­sis auto­riau, galė­jai numa­rin­ti šį blo­gą, nes dabar skai­ty­ti alu­da­rio rekla­mą, tie­siog baisu.

  1. bla bla bla. Ar labai išsi­gan­do­te? Ar kūnas nuėjo pagau­gais? Jei aš rašau apie Kije­vo kot­le­tus ar reiš­kia, kad aš rekla­muo­ju Kije­vą, kot­le­tus ar Vie­vio paukš­ty­ną? Bet šiaip malo­nu — vis­tiek perskaitėt 🙂
   Beje, gamin­to­jai, man labai būtų įdo­mu pama­ty­ti, kaip daro­mos deš­ros, sūris, sal­dai­niai, stip­rie­ji gėri­mai arba bet kas kitas — pakvie­s­ki­te mane 🙂

   1. diedas

    bla bla bla bla”. Gali būti tai ir pas­ku­ti­nis kar­tas, kai skai­tau. Pas­ku­ti­niai straips­niai koky­bės nepri­de­da, nors anks­čiau turi­nys buvo neblo­gas, buvo gali­ma idė­jų pasi­rink­ti. Bet jums spręs­ti kokiai pub­li­kai orientuojatės

    p.s. Apsi­sprę­s­ki­te ką rekla­muo­ja­te alų, gamin­to­ją ar savo idėjas.

    1. justas

     O kodel butent tai yra rekla­ma? Jei zmo­gui ir tas alus patin­ka, ir eks­kur­si­jo­je buvo, pama­te kas kaip… as ir esu buves Siau­liu Guber­ni­jos alaus daryk­lo­je, ir vis­ka ta pati ka ir cia rode, ir ka, tik­rai buvo fai­na ir ido­mu, netu­riu savo blo­go tai ir nera­siau, tik­rai buciau pasi­da­li­nes savo pamas­ty­mais kas kaip.Nereikia prunks­cio­ti taip.

    2. Per­skai­ty­ki­te dar kar­tą kas buvo para­šy­ta ir išrin­ki­te vie­tas, kurio­se aš ragi­nu, ska­ti­nu, siū­lau pirk­ti ar ger­ti Švy­tu­rio alų? Ar kurio­je nors vie­to­je para­šy­ta, kad Švy­tu­rio, ir tik Švy­tu­rio, alus geriau­sias? Kad visas likęs alus — nie­kam tikęs?. Ir, dar para­šy­ki­te kurio­se vie­to­se, ar nuo­trau­ko­se ta rekla­ma buvo?
     Ar nekve­pia čia davatkizmu?

    3. Na, jei­gu gerai pavar­ty­si­me pus­la­pį, įsi­žiū­rė­si­me į nuo­trau­kas ir pastu­di­juo­si­me stik­li­nes, bus gana aki­vaiz­du, kad “Švy­tu­rys” čia nėra visai nie­kuo dėtas. Rekla­ma akių neba­dan­ti, bet šio­kia tokia yra. Dabar kitas klau­si­mas — kodėl jei­gu rekla­ma , tai jau rei­kė­tų blo­gą marin­ti? Pus­la­pis pui­kus, infor­ma­ty­vus, gra­žus dizai­nas, pui­kios nuo­trau­kos. Už žmo­gaus lai­ką kaž­kas turi sumo­kė­ti — šiuo atve­ju tikė­ti­na , kad tai “Švy­tu­rys” (o gal­būt ir ne, kas čia žino). Pus­la­py­je kitų rekla­mų nema­ty­ti, jokių mir­gan­čių ant­raš­čių ir juos­te­lių kur rei­kia ir nerei­kia. O kol kas nema­čiau , kad žmo­gui būtų drau­džia­ma vie­ną ar kitą alų mėg­ti ir įspų­džiais dalin­tis. Už pini­gus , ar ne. 

     Šau­nus blo­gas, taip ir toliau 🙂

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.