Keptas starkis su krekeriais

IMGP4083

Įdo­mus patie­ka­lo pava­di­ni­mas, ar ne (kaip tik­ras klai­pė­die­tis turė­čiau vie­toj „ar ne“ rašy­ti „ane“, bet ne žemai­čiai gali nesuprasti 🙂 ).

Star­kis – vie­na ska­niau­sių ir ver­tin­giau­sių žuvų gyve­nan­čių Bal­ti­jos jūro­je. Kaž­kuom pri­me­na men­kę, taip pat bal­ta, nela­bai rie­bi, tvir­ta, ska­ni. Taip pat turi mažai aša­kų, todėl labai leng­va išda­ri­nė­ti. Kaip ir men­kę (ir beje, dau­ge­lį kitų žuvų), per­pjau­na­te pil­vą nuo žiau­nų iki apa­ti­nio pele­ko, išima­te vidu­rius, nupjau­na­te gal­vą, pjau­na­te aštriu pei­liu per nuga­rą palei aša­kas iki pag­rin­di­nės kremz­lės, o tada tą patį pada­rom iš apa­čios – gau­na­me vie­ną file, tada tą patį daro­me iš kitos pusės. Belie­ka nuplėš­ti odą (paža­du, deta­lią inst­ruk­ci­ją įdė­siu į savo blogą).

Šią vasa­rą teko ato­sto­gau­ti Nor­ve­gi­jo­je. Taip pat ir daug, labai daug žve­jo­ti. Žuvies, per tas porą savai­čių, išda­ri­nė­jau dau­giau nei per visą savo nela­bai ilgą gyve­ni­mą 🙂 Dau­giau­siai tai buvo men­kės, bet men­kės tokio dydžio, kurių net Klai­pė­dos žuvies tur­guj nenu­pirk­si, dide­lės, rie­bios, mėsin­gos, ir aiš­ku, švie­žios ir ska­nios. Kadan­gi buvo daug žuvies, buvo ir daug būdų tą žuvį paruoš­ti: kep­ta vie­naip, kep­ta kitaip, rūky­ta (karš­tai rūky­ta men­kė yra didžiau­sias ska­nu­my­nas, gai­la, kad pas mus men­kių nerū­ko),  kot­le­tai ir t.t. Dar būda­mas Nor­ve­gi­joj gal­vo­jau, kad grį­žus rei­kės paieš­ko­ti dar dau­giau recep­tų, kaip gali­ma paruoš­ti žuvį. Tai­gi ir dabar vie­nas iš tokių. Labai greit paga­mi­na­mas ir mažai ter­lio­nės rei­ka­lau­jan­tis patiekalas.

O prie šios žuvies aš jums pare­ko­men­duo­čiau kvie­ti­nį, žino­ma Švy­tu­rio Bal­tą alų. Toks alus pui­kiai tiks prie šios bal­tos, leng­vos žuvies , pagar­din­tos citri­nos griežinėliu.

Recep­tas

 • ~500 gr. bal­tos žuvies filė (men­kė, star­kis, gal net pan­ga­si­ja ar jūros lydeka tiktų);
 • ~100 gr. svies­ti­nių, tru­pu­tį sūdy­tų kre­ke­rių (reko­men­duo­ju Ritz, rasi­te dides­nė­se maximose);
 • 80 gr. sviesto;
 • 0,5 citri­nos.

Paima­me kepi­mo indą ir pate­pa­me jį svies­tu. Į šį kepi­mo indą sude­da­me supjaus­ty­tą žuvies filė. Ją pabars­ty­ki­te tru­pu­čiu drus­kos, pipi­ru, užspau­s­ki­te kele­tą laše­lių citri­nos sulčių.

IMGP4062 IMGP4063

Kre­ke­rius sudė­ki­te į mai­še­lį ir nau­do­da­mi kočė­lą sutraiš­ky­ki­te, turi­te gau­ti smul­kius trupinukus.

IMGP4064 IMGP4068 IMGP4070

Tru­pi­nius suber­ki­te į dube­nį, ant jų užpil­ki­te ištirp­dy­tą svies­tą ir gerai vis­ką išmai­šy­ki­te. Šią masę uždė­ki­te ant žuvies vir­šaus bei kaž­kiek iš šonų.

IMGP4072 IMGP4075

Kepi­mo indą dėki­te į iki 180 laips­nių įkai­tin­tą orkai­tę. Kep­ki­te apie 15–20 min (pri­klau­so­mai nuo žuvies sto­rio). Paprasta? 🙂

Ska­naus!

IMGP4094

Komentarai

Atsakymai į “Keptas starkis su krekeriais”: 3

 1. Mantas

  O ką gar­ny­rui čia gaminai?:)

  1. salo­tos, duo­na, ryžiai — arba jų deriniai 🙂

 2. Marija

  Šis patie­ka­las pažy­mė­tas kaip vege­ta­riš­kas. Neži­nau, kaip kas supran­ta vege­ta­riš­ką vir­tu­vę, bet žuvies (tuo pačiu ir moliu­skų bei pana­šių gėry­bių) būti neturėtų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.