Triušiena garstyčių padaže

Vakar rašiau, apie tai kaip rei­kia supjaus­ty­ti triu­šį prieš jį kepant ar troš­ki­nant. Šian­dien para­šy­siu, ką aš su juo dariau 🙂

Visa­da įsi­vaiz­da­vau, kad val­giai iš triu­šių yra labai lie­tu­viš­ki, įpras­ti mūsų kraš­tui ir, kad rasiu pil­na lie­tu­viš­kų recep­tų triu­šiui paruoš­ti. Ir labai teko nusi­vil­ti, kai per­ver­tęs 3  kny­gas su seno­vi­niais lie­tu­viš­kais recep­tais, nera­dau nė vie­no recep­to su triu­šie­na. Tai­gi recep­tas gavo­si labiau tin­kan­tis pran­cū­ziš­kai vir­tu­vei, nei lietuviškai 🙂

 • 1 supjaus­ty­tas triu­šis;
 • 2 svo­gū­nai;
 • 3–5 čes­na­ko skiltelės;
 • 100 ml van­dens arba sultinio;
 • 150 ml bal­to vyno;
 • ~100 ml grū­dė­tų gars­ty­čių pada­žo (jei labai ašt­rios arba nepa­tin­ka — dėki­te mažiau);
 • 100 ml grietinės;
 • 2 a.š. džio­vin­to čiobrelio;
 • pet­ra­žo­lių.

Susi­pjaus­to­me triu­šį pagal inst­ruk­ci­ją.

Visus gaba­liu­kus pad­ru­ski­nam ir papi­ri­nam. Susmul­ki­nam čes­na­ką, pus­žie­džiais supjaus­to­me svogūną.
Gerai įkai­ti­na­me kep­tu­vę ir su tru­pu­čiu alie­jaus arba svies­to (tik tada ant mažes­nės ugnies) apke­pi­na­me visus mėsos gaba­liu­kus po 3–4 minu­tes iš abie­jų pusių.

Mėsą kepa­me dali­mis, o iškep­tą deda­me į lėkš­tę. Šiuo eta­pu mėsą tik apkep­si­me iš vir­šaus — gra­žiau atro­dys ir bus ska­niau val­gy­ti. Jei negalite/nemėgstate val­gy­ti kep­tos mėsos, šį žings­nį gali­te praleisti.
Tada toje pačio­je kep­tu­vė­je kepa­me svo­gū­nus. Juos kep­da­mi medi­niu šaukš­tu nuva­lo­me kep­tu­vės dug­ną. kur pri­ke­pė visi skanumai:).

Svo­gū­nus kepa­me ~15 minu­čių, kol gra­žiai paru­duos ir pra­dės labai ska­niai kve­pė­ti. Bai­giant juos kep­ti sude­dam čes­na­ką ir dar pake­pam pora minu­čių. Tada ant svo­gū­nų pila­me van­de­nį, vyną ir deda­me gars­ty­čias, vis­ką gerai pamai­šo­me, nugran­do­me dar kar­tą kep­tu­vės dug­ną, suma­ži­na­me ugnį iki mini­mu­mo, sude­da­me atgal mėsą, įde­dam čiob­re­lio, kep­tu­vę užden­gia­me ir palie­ka­me troš­kin­tis ~50 min (prieš tai para­gau­ki­te pada­žą ar netrūks­ta drus­kos, pipi­rų). Per tiek lai­ko mėsa pui­kiai išsitroš­kins ir net pra­dės kri­sti nuo kaulų.

Bai­gus troš­kin­ti, mėsą išimam į lėkš­tę, o kep­tu­vė­je esan­tį pada­žą užviriname.

Lei­džia­me nuvir­ti maž­daug pusei skys­čio (~5 minu­tes). Tada į liku­sį pada­žą sude­dam grie­ti­nę ir smul­kin­tas pet­ra­žo­les, išmai­šo­me ir vėl sude­dam mėsą. Gali­ma mėsą šaku­te nuim­ti nuo kau­lų, vaiz­das nebe­bus toks ska­nus, bet užtai val­gy­ti bus pato­giau, ypač vai­kams. Mėsą apvo­lio­jo­me pada­že ir .… vis­kas 🙂 Val­go­me arba su bul­vių koše arba su švie­sia duo­na. Prie patie­ka­lo pui­kiai tiks bal­tas vynas arba kvie­ti­nis alus.

Ska­naus

Komentarai

Atsakymai į “Triušiena garstyčių padaže”: 35

 1. Aurelija

  AČIŪ, išban­džiau, žia­aau­riai skanu 🙂

  1. gerai 🙂 bus man ramiau 🙂

 2. Zivile

  Isban­dziau ir as, patiko 🙂

  1. Ne tik, kad išban­dei, bet dar ir parašei 🙂

 3. astyte

  Labai norė­čiau triušienos,gaminčiau su didžiau­siu malo­nu­mu pagal šį receptą.…Bet tik vie­na smulk­me­na-nėra pirkt triušių.…

 4. Pra­ėju­sį savait­ga­lį mačiau triu­šių kal­va­ri­jų tur­gu­je, pra­šė po 30 Lt/kg. Maxi­mo­je mačiau šal­dy­tų triu­šiu­kų po 20 Lt/kg. Paieš­ko­jus gali­ma pas ūki­nin­kus suras­ti triu­šių po 30 Lt už vie­ne­tą, tačiau tada rei­kės pačiai važiuo­ti atsivežti.

 5. Triu­šie­nos yra ir maxi­moj ir tur­guo­se būna.

 6. Gabrielė

  ką tik susmul­ki­nau 2,2 kg triu­šį ir gal­vo­ju išban­dy­ti šį recep­tą, tikiuos bus skanu ;}

 7. astyte

  Lie­tu­vo­je tai gali­ma ras­ti triušiukų.…Bet.kad gyve­nu Norvegijoje,o čia nei turgaus,nei ūkininkų,parduodančių triu­šiu­k­us nėr.…..

 8. Rita

  Deko­ju uz pui­ku recep­ta. Isban­dziau, dra­siai reko­men­duo­ju kitiems.
  Kas iesko triu­sie­nos, tai Arvi kala­ku­tu fir­mi­nes par­duo­tu­ves pra­de­jo pre­kiau­ti lie­tu­vis­kais triu­siais. Pir­kom, gami­nim, skanu:)
  Dar kar­ta aciu uz recepta.

 9. Aurelija

  Turiu triu­sie­nos, ir nezi­no­jau ka cia ska­naus gali­ma pada­ry­ti. Kadan­gi anks­ciau esu gami­nu­si tik mazam vai­kui sriu­by­tes, triu­sie­na man kazkaip neke­le dide­lio susi­za­ve­ji­mo. Taciau gavus po bla­ta triu­sie­nos nori­si ja kazkaip ska­niai visai sei­mai paruost… 🙂 Auto­riaus nuo­trau­kos atro­do labai vilio­jan­ciai, todel si recep­tu­ka tal­pi­nu i “favo­ri­tes” skil­ti ir begu pirk­ti gru­de­tu garstyciu. 😉

 10. Zinga

  Gami­nau šį patie­ka­lą gal jau dešimt kar­tų, tačiau dar neat­si­bo­do 🙂 Neįti­kė­ti­nai ska­nus pada­žas gau­na­si. Gar­ny­rui visa­da ver­du ryžius, kurie su pada­žiu­ku nerealūs 🙂

 11. Seimininke

  Katik paga­mi­nau, gal­vo­jau, kad bus labai labai ypa­tin­gai kazkaip, bet val­gyt nega­liu, nu taip neska­nu, dau­giau ne uz ka nega­min­ciau, triu­sie­na geriau papras­tai kaip vis­tie­na ist­ro­skint su grie­ti­ne… Nu nusi­vy­liau, nuo gars­ty­ciu pada­zo kva­po gami­nant, tie­siog pykin­ti pradejo…

  1. nu tai jei jums nepa­tin­ka garsty2ios, kam gami­na­te su jomis?

 12. spanguole

  Recep­tas nere­aliai geras. Tik kad ciob­re­liu negau­nu. Bet ir be ju labai ska­nu. Ir visi­skai nesu­de­tin­ga. Nors gars­ty­ciu nemegs­tu, taciau cia jos labai dera. Ir aciu uz juros lie­zu­vi, kad paro­det, kaip dari­ne­ti. Ban­dy­siu taip pat pasigamint.

 13. Vaida

  Pui­kus recep­tas. Dariau kar­tą, savait­ga­lį dary­siu ir ant­rą. Tik toks klau­si­mas auto­riui, ar jūs bend­ra­dar­bia­vo­te su “Moters savait­ga­liu”? Nes jų lei­di­nu­ke “Lie­tu­viš­ki val­giai” šian­dien nuste­bau radus šį recep­tą vos ne tip top žodis žodin nura­šy­tą, tik nuo­trauka kita (ir, po tei­sy­bei, net sube­jo­čiau, ar šio patiekalo)… :

  1. Ne, nesu su jais bend­ra­dar­bia­ves. Tur­but nusi­ko­pi­ja­vo ir tiek. Reiks pavar­tyt maximoj 🙂

 14. Kestas

  Pui­kus receptas..as ji ban­dau jau koki penk­ta-ket­vir­ta kar­ta ir vis neatsivalgau..aciu.

 15. Paga­mi­nau ir Buvo labai ska­nu 🙂 Tik aš dar pri­dė­jau pie­vagry­bių, kaž­kaip pagal­vo­jau, kad jie tik­tų ir labai tiko 🙂
  Ir apskri­tai šitas pus­la­pis ste­buk­lin­gas mano pra­ėju­sios savai­tės atra­di­mas. Tie­siog vis­kas mūsų su vyru sko­niui 🙂 ačiū

 16. Ačiū, buvo ska­nu. Neįp­ras­tas ir įdo­mus sko­nis. Triu­šie­nos daug netu­rė­jau, tad dėl apim­ties dėjau gry­bų. gar­ny­rui pui­kiai tiko buro­kė­liai su grietine.

 17. Ačiū už recep­tą. Gami­nau jau kele­tą kar­tų, labai labai skanu:)

 18. Nuo­sta­bus recep­tas, labai ska­ni triu­sie­na, aciu uz pui­ku recepta:)

 19. Kadan­gi daž­nai gau­na­me švie­žios triu­šie­nos, vis ban­dau viso­kiau­sius recep­tus. Išban­džiau ir šį, kuris mano many­mu yra neblo­gas, bet ir ne pats geriau­sias iš mano ban­dy­tų 🙂 Pas­ku­ti­nį kar­tą dariau triu­šį pagal seno­vi­nį ita­liš­ką recep­tą, buvo išties labai gardu 🙂

  1. Juli­ja, o gal recep­tu­ka gali­te man pame­te­ti? O sian­dien gaminsiu pagal si recepta

 20. Hot sexy porn pro­jects, dai­ly updates
  http://powerbiweb.sexbibijones.instasexyblog.com/?abigale

  free mob­lie porn sites best japa­ne­se porn free porn hub with fat old woman jade indian porn fair­ly odd parent carto­on porn

 21. Sexy pho­to gal­le­ries, dai­ly upda­ted pics
  http://acupsbra.bloglag.com/?patricia

  free videos of nuns porn mac­king a porn stre­aming porn sear­ches ipod mp4 porn free porn of nurse

 22. New hot pro­ject gal­le­ries, dai­ly updates
  http://lesbian.fuck.allproblog.com/?alanis

  sick vomit porn oice ska­ting porn north scho­ol­girl porn high qua­li­ty inter­net porn free maid stre­am porn

 23. Hard­co­re Gal­le­ries with hot Hard­co­re photos
  http://emo.lesbians.fetlifeblog.com/?marcella

  free she­ma­le porn with fuc­king girls porn star juliet ander­son free stre­am­ming ani­me porn free stre­aming video porn sex ani­ta blond free mobi­le porn

 24. Big Ass Pho­tos — Free Huge Butt Porn, Big Boo­ty Pics
  http://hotestnudegirls.fetlifeblog.com/?melanie

  rus­sian lez porn life webcam porn milf fuck for money porn fuck that cunt fre ama­te­ur porn free mobi­le porn madthumbs

 25. Carto­on 14 Feat Daniel Levi On On https://platform.downhilltravel.co.uk/40.html Bil­ly Vaughn 20 Gol­den Hits The Gol­den Sound Of Bil­ly Vaughn

 26. Jon Gin­dick Gre­at Ame­ri­can Har­mo­ni­ca Music Made Easy For Your Hoh­ner C Harp https://pbs.spgltd.co.uk/53.html Noli­mits Swing

 27. Plus, not all the sing­les lis­ted are inte­res­ted in a casu­al relationship.|

  expe­rien­ce

 28. Gavau nami­nės triu­šie­nos ir nar­šau per visus recep­tus, nes nori­si paga­min­ti tik­rai ska­niai. Mūsų šei­mo­je tai nėra įpras­tas mais­tas, tad teks sugun­dy­ti audi­to­ri­ją. Aš žino­ma labiau­siai mėgs­tu vie­no puo­do patie­ka­lus, kad gami­ni­mas ir indų plo­vi­mas būtų kuo mažiau varginantis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.