Kalėdiškai marinuota kiaulienos sprandinė su obuolių, spanguolių, pipirų uogiene

IMGP4514

Labai sku­bė­jau šį recep­tą para­šyt, kad spė­tu­me­te pasi­da­ry­ti Kalėdoms 🙂

Jau­čiat artė­jan­čias Šv. Kalė­das? Aiš­ku, kaip nejau­si, kai visur aplin­kui vis­kas papuoš­ta, par­duo­tu­vių len­ty­nos nukrau­tos šoko­la­di­niais Kalė­dų Seniais (kuriuos neiš­pirk­tus pava­sa­rį išly­do ir pada­ro šoko­la­di­nius kiau­ši­nius 🙂 ), plast­ma­si­niais žai­sliu­kais ant eglu­tės, pre­ky­bos cen­t­ruo­se skam­ba kalė­di­niai Džingl Bel­sai, o žmo­nės kaip patra­kę ieš­ko dova­nų. Žino­ma, dabar, nenu­si­žen­gęs savo rašy­to­jo ins­tink­tui ir geriau­sių isto­ri­jų rašy­mo manie­roms, turė­čiau pul­ti rašy­ti apie tai, kokios Kalė­dos būda­vo mano vai­kys­tė­je, be plast­ma­sių ir netik­rų man­da­ri­nų,  o su stik­li­niais žai­sliu­kais eglei puoš­ti, man­da­ri­nais su lip­duku,  su Seniu Šal­čiu ir Snieguole.

Dary­da­mas šį patie­ka­lą kaip tik ir gal­vo­jau apie vai­kys­tę, o tiks­liau apie tai ką val­gy­da­vo­me, per Kalė­das. Gal­vo­jau, krapš­čiau savo min­čių apdul­kė­ju­sias len­ty­nas, bet aiš­ku apie mais­tą nie­ko nepri­si­mi­niau (aiš­ku, vai­kui gi neįdo­mu ką reiks val­gyt). Užtat pri­si­mi­niau kaip lauk­da­vau Senio Šal­čio, kokias dova­nas gau­da­vau, kaip supra­tau, kad Senis Šal­tis rašo mamos raš­tu. Atsi­mi­niau net tą nusi­vy­li­mo jaus­mą, kai tėvai pakvie­tė grįž­ti namo iš lau­ko, o grį­žus pasa­kė, kad pra­si­len­kiau su Seniu.. Kiek ilgai vaikš­čio­jau kori­do­riais ir laip­ti­nėm, nes gal­vo­jau, kad atsek­siu pagal pėd­sa­kus. Buvo gera. Ir ne dėl to, kad man­da­ri­nai buvo tik­ri ar žai­sliu­kai buvo stik­li­niai, ne dėl to, kad par­duo­tu­vė­se neskam­bė­jo Going Home for Chri­st­mas ar kad par­duo­tu­vė­se buvo tuš­čia, bet dėl to, kad buvau lai­min­gas vaikas 🙂

Beje, šio patie­ka­lo mano vai­kys­tėj nieks nebū­tų daręs, nes apel­si­nus rei­kia val­gyt, o vyną ger­ti, o ne mari­na­tui nau­do­ti 🙂 O aš šį patie­ka­lą dariau, kad jis tik­tų prie Kalė­di­nio Švy­tu­rio Adler Bock alaus. Jei kas neži­no, tai toks alus, kurį alu­da­riai ver­da Kalė­doms (ne tik Švy­tu­rys, bet Lie­tu­vo­je – tik jie). Prie tokio alaus tin­ka imbie­ri­niai sau­sai­niai, Kalė­di­nis kala­ku­tas su obuo­liais arba va šitas recep­tas, kuria­me mėsa mari­nuo­ta medu­je ir apel­si­nų sul­ty­se, pagar­din­ta obuo­lių ir span­guo­lių pada­žu su pipi­rais. Vie­nu žodžiu galu­ti­nis sko­nis netu­ri būti nė per daug sal­dus, ne rūgš­tus, su tru­pu­čiu Kalė­di­nio kartumo 🙂

IMGP4569

Recep­tas

Mėsa:

 • Kiau­lie­nos spran­di­nė arba kum­pis (aš nau­do­jau 1,5kg spran­di­nės gabalą).

Mari­na­tui:

 • 2 nedi­de­lių apel­si­nų sultys;
 • Tų pačių apel­si­nų žievelė;
 • 5 v.š. medaus,
 • 200 ml rau­do­no­jo sal­daus vyno;
 • 2 cina­mo­no lazdelės;
 • 2 v.š. nes­mul­kin­tų pipirų;
 • 1 v.š. gvazdikėlių;
 • 2 a.š. druskos;
 • Nedi­de­lė sau­je­lė lau­ro lapų;
 • 1 čes­na­ko galva.

Pada­žui:

 • 3 obuo­liai;
 • Stik­li­nė švie­žių arba šal­dy­tų spanguolių;
 • 3 v.š. stam­biai grūs­tų pipirų;
 • Žiups­nio druskos;
 • Stik­li­nės rudo­jo cukraus;
 • Stik­li­nės vandens
 • 2 a.š. smul­kaus cinamono.

Patie­ka­las kaip tik Kalė­doms. Kol  vie­ni puo­šia eglę, kiti gali užsi­imi­nė­ti kuli­na­ri­jom 🙂 Pir­miau­sia nuplau­nam mėsą, nusau­si­nam. Gvaz­di­kė­lius gali­ma susmaigs­ty­ti į mėsą, arba sugrūs­ti su liku­siais prieskoniais.

IMGP4521 IMGP4518 IMGP4519

Į dube­nį, kuria­me mari­nuo­si­me mėsą pila­me apel­si­nų sul­tis, vyną, medų, sude­da­me apel­si­nų žie­ve­lę, susmul­kin­tą čes­na­ką, lau­ro lapus, grūs­tu­vė­je sugrūs­tus pipi­rus, cina­mo­no laz­de­les. Vis­ką išmai­šom ir deda­me į dube­nį mėsą. Mėsą lai­ky­kit šal­dy­tu­ve bent parą, karts nuo kar­to apvers­da­mi mėsą.

IMGP4522 IMGP4530 IMGP4531

Kepi­mas. Įkai­tin­ki­te orkai­tę iki 160C laips­nių. Mėsą dėki­te ant skar­dos, apte­p­ki­te mari­na­tu. Kep­ki­te 160C  apie 20 minu­čių, po to suma­žin­ki­te kait­rą iki 130C laips­nių ir kep­ki­te dar apie 2 valan­das, tol, kol tem­pe­ra­tū­ra mėsos vidu­ry­je bus apie 75–78C laipsnius.

IMGP4535 IMGP4551

Pada­žas-uogie­nė. Kol keps mėsa pasi­da­ry­ki­te pada­žą. Jį gali­te nau­do­ti ir prie kitų mėsiš­kų patie­ka­lų, net gali­te užsi­šal­dy­ti ir nau­do­ti bent pusę metų. Nusku­s­kit obuo­lius, supjaus­ty­ki­te ir sudė­ki­te į nedi­de­lį puodą.

IMGP4537 IMGP4538

IMGP4540 IMGP4541

Ten pat sudė­ki­te visus liku­sius ingre­di­en­tus ir ant nedi­de­lės ugnies troš­kin­kit apie pusę valan­dos. Jei rei­kia įdė­ki­te dar pipirų.

IMGP4555

Mėsą val­gy­ki­te su bul­vėm, uogie­ne ir būti­nai pamė­gin­ki­te užger­ti Kalė­di­niu Adler Bock alum 🙂

IMGP4545 IMGP4547 IMGP4596

Ska­naus.

IMGP4591

Komentarai

Atsakymai į “Kalėdiškai marinuota kiaulienos sprandinė su obuolių, spanguolių, pipirų uogiene”: 4

 1. Justas

  Isme­gi­nau! Labai labai gerai. Ido­mu ir neipras­ta. Nekas­die­ni­nis patie­ka­las, bet Kale­doms — pats tas! Dar vie­nas nuo­sta­bus receptas 🙂

 2. Aurelijus

  Pats geriau­sias Kale­di­nis kepsnys!

 3. […] mėsa gali atskleis­ti visai kito­kius savo sko­nius. Tai­gi ieš­ko­jau, ieš­ko­jau ir tink­la­raš­ty­je Ką suval­gy­ti? radau, mano many­mu, patį tin­ka­miau­sią kiau­lie­nos paruo­ši­mo būdą, kur yra ir cina­mo­no, ir […]

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.