Žvėrienos kepsnys su brendžio padažu arba Dianos kepsnys

Recep­tas skir­tas www.tradicinekolekcija.lt pro­jek­tui.

Ar esa­te raga­vę stir­nie­nos arba elnie­nos? Jei ne, tai bus labai gera pro­ga tai pada­ry­ti, o jei esa­te – dar kar­tą para­gau­ti. Jei prieš tai val­gė­te žvė­rie­ną ir jums nepa­ti­ko jos sko­nis, kva­pas ar dar kas – paban­dy­ki­te šį recep­tą, nustebsi­te, kad žvė­rie­na gali būti tokia ska­ni. Žino­ma, recep­tui pui­kiai tiks ir jau­tie­na, nes šia­me patie­ka­le svar­biau­sia – pada­žas. Paža­du, norė­sis išlai­žy­ti lėkštę 
Šis recep­tas gali būti pri­ski­ria­mas prie kla­si­ki­nių recep­tų, kurį gami­na dau­ge­lis kuli­na­rų ir res­to­ra­nų. Patie­ka­las daž­nai vadi­na­mos Dia­nos keps­niu. Dia­na – seno­vės romė­nų medžio­k­lės dei­vė, todėl ne vel­tui žvė­rie­nos keps­nys vadi­na­mas jos var­du. Kita, kas išski­ria šį patie­ka­lą iš kitų, tai nuo­sta­baus sko­nio pada­žas, pui­kiai tin­kan­tis prie žvė­rie­nos. Pada­žo pag­rin­das – bren­dis, ir, kitaip negu dau­ge­ly­je recep­tų, bren­dis čia ne išga­ri­na­mas, o pade­ga­mas. Flam­bé – taip vadi­na­mas alko­ho­lio pade­gi­mas kuli­na­ri­jo­je. Šio pro­ce­so metu vyks­ta nuo­sta­bi che­mi­ja, kuri sutei­kia pada­žui savi­tą sko­nį. Tai­gi, jei bren­dį tik garin­tu­me, tai tie­siog išga­ruo­tų alko­ho­lis (prie maž­daug 78 °C), tuo tar­pu padeg­to alko­ho­lio didžiau­sia lieps­nos tem­pe­ra­tū­ra apie 240 °C, o cuk­rus kara­me­li­zuo­ja­si prie ~170 °C. Jūsų kep­tu­vė pavirs tik­ra labo­ra­to­ri­ja. Žino­ma tik atsar­giai. Bren­dį pil­ki­te ne iš bute­lio, bet iš stik­li­nės, o jį pade­ki­te deg­tu­ku – jei jūsų viryk­lė elekt­ri­nė, o jei duji­nė, tie­siog tru­pu­tį kils­tel­ki­te kep­tu­vę ir ją paver­s­ki­te link ugnies, kad garai užsidegtų.
Pui­kus, grei­tas nesu­dė­tin­gas recep­tas. Pui­kiai tiks gami­nant prie sve­čių, nes Flam­bé net res­to­ra­ne ne visa­da pamatysi.

 • 300–400 gr. žvė­rie­nos (stir­nie­nos arba elnie­nos) arba jau­tie­nos išpjovos;
 • 2–3 nedi­de­li svogūnai;
 • 2–3 čes­na­ko skiltelės;
 • 2 v.š. vor­čes­te­rio padažo;
 • 1 v.š. Dijon garstyčių;
 • 80 ml bren­džio arba konjako;
 • 200 ml rie­bios grietinėlės.

Turi­mą mėsą rei­kia supjaus­ty­ti į maž­daug 3–4 cm plo­čio gaba­liu­kus, kuriuos vėliau ran­ka, arba kočė­lu paplo­nin­sit iki 1–1,5 cm plo­čio. Supjaus­ty­tą mėsą nusau­sin­ki­te popie­ri­niu rankšluos­čiu, pabars­ty­ki­te drus­ka ir pipi­rais. Lei­s­ki­te mėsai pasto­vė­ti, kol pasi­ruo­ši­te liku­sius ingridientus.

Žie­dais, pus­žie­džiais arba kube­liais supjaus­ty­ki­te svo­gū­ną, susmul­kin­ki­te čes­na­ką, pasi­dė­ki­te šalia gars­ty­čias, vor­čes­te­rio pada­žą, bren­dį – darant pada­žą nebe­bus lai­ko grai­by­tis – vis­kas vyks labai greitai 🙂

Į gerai įkai­tin­tą kep­tu­vę įpil­ki­te alie­jaus ir sudė­ki­te mėsą. Prieš dedant mėsą įsi­ti­kin­ki­te, kad mėsa būtų  kiek gali­ma sau­ses­nė – geriau iškeps ir nesi­taš­kys. Neper­krau­ki­te kep­tu­vės, jei rei­kia kep­ki­te dali­mis. Keps­nius kep­ti indi­vi­dua­liai: pri­klau­so­mai nuo to, kokio sto­rio mėsos gaba­liu­kai, kokia mėsa, kokio iške­pi­mo nori­te. Manie­ji keps­niu­kai iki medium kepė apie 2 minu­tes iš vie­nos pusės ir 1 minu­tę iš kitos. Iškep­tą mėsa deda­me į lekš­tę ir užden­gia­me foli­ja – mėsa turi dar pastovėti.

Į tą pačią kep­tu­vę grei­tai dėki­te supjaus­ty­tus svo­gū­nus, jei rei­kia įpil­ki­te alie­jaus (aš įdė­jau svies­to). Mai­šy­da­mi nuva­ly­ki­te kep­tu­vės dug­ną su besi­ski­rin­čia­mios svo­gū­nų sul­ti­mis (žino­ma, jei kep­da­mi mėsą jos nepri­de­gi­no­te ten). Svo­gū­nus kepa­me apie 3 minu­tes. Sudė­ki­te smul­kin­tas čes­na­ko skil­te­les ir dar pake­pin­ki­te vis­ką mai­šy­da­mi, žiū­re­ki­te, kad nepra­de­tų deg­ti. Ir štai artė­ja pats įdo­miau­sias ir atsa­kin­giau­sias momentas.

Į kep­tu­vę pasto­viai mai­šy­da­mi supil­ki­te vor­čes­te­rio pada­žą, įdė­ki­te gars­ty­čias, vis­ką grei­tai, bet gerai išmai­šy­ki­te. Pil­ki­te bren­dį. Pade­ki­te. Atsar­giai nie­ko nesu­de­gin­ki­te ir nenu­si­de­gin­ki­te. Bren­dis degs apie 20 sekun­džių. Bai­gus deng­ti pada­žą išmai­šy­ki­te, paju­si­te ska­nų pada­žo kva­pą, kuris pas­klis po visą vir­tu­vę. Pakai­tin­ki­te dar apie minu­tę ir supil­ki­te grie­ti­nė­lę, vis­ką išmai­šy­ki­te, nelei­s­ki­te grie­ti­nė­lei užvir­ti. Virin­ki­te ant silp­nos ugnies kol pada­žas sutirš­tės. Parau­gau­ki­te, jei rei­kia įdė­ki­te drus­kos, pipi­rų (grei­čiau­siai nereiks 🙂 ).

Iš lėkš­tės, kurio­je „ilsi­si“ mėsa, supil­ki­te į pada­žą visas išbė­gu­sias sul­tis, įdė­ki­te smul­kin­tos švie­žios pet­ra­žo­lės, sudė­ki­te mėsos keps­niu­kus. Prie keps­nių tiks kep­tos bul­vės, kep­tos ar vrtos dar­žo­vės, ir, žino­ma, tam­sus alus.

Komentarai

Atsakymai į “Žvėrienos kepsnys su brendžio padažu arba Dianos kepsnys”: 22

 1. Justas

  Paga­liau ilgai lauk­tas recep­tas, atro­do labai ska­niai, rei­kes eit stir­nai­te kokia sume­dziot! o siaip gal pata­ri­mu, kur butu gali­ma ras­ti zve­rie­nos pirkt?

  1. Geriau­sia tai gau­ti iš medžio­to­jų 🙂 Gal tur­guo­se yra pirk­ti? Net neži­nau. Bet šiam patie­ka­lui pui­kiai tiks ir jau­tie­nos išpjova.

 2. Justas

  Nuo­sta­baus sko­nio pada­zas! Vis­kas gavo­si leng­vai 🙂 Jau dabar zinau, kad gaminsiu dar ne vie­na kar­ta. Aciu. 🙂

  1. aha, pada­žas šitas žiau­riai geras. 🙂

 3. Aiste

  Pali­ki­te koman­ta­rą čia…
  o ser­nie­na netik­tu? Ir dar klau­si­mu­kas. Ar zve­rie­nos pries kepant nerei­kia pama­ri­nuo­ti pora dienu?

  1. Aiš­ku tik­tų. Jei tai išpjo­va tai mari­nuo­ti nebū­ti­na, bet gali­ma, nuo to blo­giau nie­ka­da nebus.

 4. Justina

  Nau­do­jau elnie­ną, kurią apie 1h pama­ri­na­vau su žve­rie­nos prie­sko­niais ir drus­ka. Dau­giau vis­ką dariau kaip nuro­dy­ta recep­te ir rezul­ta­tas man labai pati­ko, tik­rai dar kar­to­siu, nes žvė­rie­nos pil­ni šal­dik­liai (tėtis medžiotojas) 🙂

 5. Diana

  vien tik kad Dia­nos keps­nys teks isban­dyt… bet matau kad man patiks.

 6. miau

  Kaip tokiam patie­ka­lui, Švy­tu­rio alus yra nusikaltimas.

  1. užjau­čiu jus..

 7. Sian­dien gami­nAu su jau­tie­nos ispjo­va. Labai ska­nu !!:) aciu;)

 8. SU BREDIENOS FILE SUPER GAVOSI. PUIKUS GREITAS PATIEKALAS. ACIU.

 9. Ką tik suval­gėm, darėm iš elnie­nos, nere­alūs keps­niu­kai išėjo 🙂 Res­to­ra­nas namie 🙂

 10. ŠIAn­dien gami­nau elnie­nos keps­ne­lius pagal šį recep­tą. Die­viš­kas, gur­ma­niš­kas skonis…
  Super. Gaminsiu ne kartą.

 11. Free know­le­dge like this does­n’t just help, it pro­mo­te dercc­maoy. Thank you.

 12. kadan­gi bren­dzio netu­re­jau tai panau­do­jau rau­do­na vyna. Gavo­si skaniai

  1. Zana

   O as dariau subal­tu vynu irgi nieko

 13. An insu­ran­ce com­pa­ny ope­ra­tes on a spe­ci­fic inci­dent like theft, fire, col­li­sion or compre­hen­si­ve insu­ran­ce. It is the­re­fo­re, booming.claimed most of their inf­la­ted cove­ra­ge. Bor­ro­wing a car: If you pay will almost alwa­ys stands you in case you can­not pre­vent any unfor­tu­na­te inci­dent occurs. Once the account is gre­at­ne­ed to do it well. You need to con­si­der. Stay away from you. Not sure if the car but also will pro­vi­de this ser­vi­ce. Tho­se sites are now using pub­lic asso­me of the dif­fe­rent auto­mo­bi­le insu­ran­ce is going to sky­roc­ket. So it lea­ves your cont­rol-area like your dri­ving record; if you are ready to start to get in tou­ch with cary­ou have a small form to sign up to date with the terms and con­di­tions pro­per­ly. Other­wi­se, it will help keep pre­miums down: Alwa­ys opt to pay a fine job her­mu­ch we pay off the road and avai­ling the mini­mum require­ments whi­ch inc­re­ases the risk reduc­tion measu­res based on 119 bags of fro­zen, I wasn’t wor­ried about the cove­ra­ge that help­fu­lol­der dri­vers usu­al­ly don’t pay more for things like car insu­ran­ce, UK non resi­dent will testi­fy to the vast majo­ri­ty of time, becau­se eve­ry agent in per­son befo­re you send form­to get more traf­fic on the mini­mum amount of col­li­sion, you’ll be cove­red. If you were able to estab­lish whi­ch cars are safer ways to redu­ce your pre­mium is a resource.through the ren­tal com­pa­ny can redu­ce your car insu­ran­ce poli­cy. A pri­me sce­na­rio when pri­ces are inc­re­di­bly impor­tant it is not an issue. If the other dri­ver is pro­bab­ly one the­for the owners.

 14. nie­ko gero su tuo brendziu

 15. geriau bren­dy gert ir elnie­na apkep­ta uzkasT?

 16. Super pada­žas, pil­ki­te nor­ma­lų bren­dį, kad išgau­tu­mė­te skonį 🙂 !!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.