Kalakuto krūtinėlė su žolelėm ir žaliais žirneliais

Užtruk­si­te 30 min

Svei­ki 🙂 Rašau tik­rai po ilgo lai­ko. Turė­jau labai daug viso­kių užsi­ėmi­mų ir nebu­vo lai­ko ką nors nau­jo gamin­ti. Beto, pas mane jau visai nema­žai pri­ga­min­ta, tai tuos pačius recep­tus ban­dau dar ir dar. O šian­dien tai visiš­kai nau­jas recep­tas su kala­ku­tie­na, su kuria, recep­tų mano blo­ge dar nebu­vo. Tai­gi, kala­ku­tie­na savo sko­niu laba pana­ši į viš­tie­ną. Krū­ti­nė­lė gana sau­sa (jei netin­ka­mai bus paruoš­ta 🙂 ), tačiau šlau­nų mėsa sul­tin­ges­nė ir aro­ma­tin­ges­nė. Šiaip, daug kas sako, kad kalu­tie­na yra svei­kes­nė už viš­tie­ną, nes kala­ku­tus augi­na svei­kiau. Bet tai visiš­ka nesą­mo­nė. Jei kala­ku­tas ir viš­ta užau­gin­ti fer­moj, tai tiek vie­nas tiek kitas bus lygiai tokio pat svei­ku­mo, nes val­gys tą patį mais­tą, paga­min­tą tų pačių Kau­no ar Kre­tin­gos grū­dų. Ir aiš­ku, jei jie auga kai­me, tai tiek vie­nas tiek kitas bus tiek svei­kas, kiek svei­kas mais­tas jiems yra patie­kia­mas. Tai, kad kala­ku­tas nepa­si­sa­vi­na žalin­gų medžia­gų, o viš­ta pasi­sa­vi­na, yra pra­si­ma­ny­mas paskleis­tas pačių kala­ku­tų augin­to­jų. Tai­gi, kala­ku­tie­na man patin­ka ne dėl to, kad jis svei­kes­nis, bet dėl to, kad ji ska­ni, bei jos gali­ma nusi­pirk­ti tur­gu­je iš ūki­nin­kų arba nedi­de­lių fermų.

Kaip jau rašiau kala­ku­to krū­ti­nė­lė yra gana sau­sa mėsa, todėl pavyz­džiui šaš­ly­kams rin­ki­tės geriau kala­ku­to šlau­ne­lių filė — tik­rai bus ska­niau. Bet krū­ti­nė­lė pui­kiai tiks troš­ki­ni­mui arba šian­die­nos mano recep­tui 🙂 Taip paga­min­ta krū­ti­nė­lė bus labai sul­tin­ga, minkš­ta — paban­dy­ki­te. Beje recep­tas labai papras­tas ir grei­tai pagaminamas.

 • kala­ku­to krū­ti­nė­lės (~1 kg);
 • 1 v.š. miltų;
 • 1 v.š. sviesto;
 • 1 v.š. džio­vin­to mai­rū­nų (arba čiobrelių);
 • 300–400 ml viš­tie­nos sul­ti­nio (natū­ra­laus arba iš pakelio);
 • drus­kos, pipirų.

Žir­ne­liai

 • 2 stik­li­nės žalių šal­dy­tų žir­ne­lių (arba švie­žių jei jų turite);
 • 1 v.š. sviesto;
 • 1 v.š. miltų;
 • 200 gr. grie­ti­nė­lės (aš pamir­šau nusi­pirk­ti todėl nau­do­jau grietinę 🙂 );
 • 1 v.š. tar­kuo­to par­me­zo­no (Džiu­go);
 • drus­kos, pipirų.

Ištri­nam krū­ti­nė­lę drus­ka, pipi­rais ir žole­lėm. Lei­džiam tru­pu­tį pasto­vėt, pvz. kol nusku­si­te bul­ves (arba žino­ma ilgiau, bet mari­nuo­ti ir kaž­ko lauk­ti nebūtina).

Tada gerai gerai įkai­ti­na­me kep­tu­vę (žino­ma jei ji sto­ra ir plie­ni­nė 🙂 ), pila­me šla­ke­lį alie­jaus ir deda­me krū­ti­nė­lę. Gra­žiai paskru­di­na­me jos vie­ną pusę, po to ver­čiam ant kitos ir pada­rom tą patį. Var­tant krū­ti­nė­lę nenau­do­ki­te šaku­tės — tik žny­p­les arba men­te­lę, nes kitaip pra­dur­si­te apke­pu­sį sluoks­nį ir visi mėsos ska­nu­mai išbėgs 🙂 Pro­ce­sas trun­ka maž­daug 5 minu­tes. Apke­pus abiem pusėm į kep­tu­vę supi­la­me sul­ti­nį (šįkart aš turė­jau natū­ra­laus 🙂 ), kep­tu­vę užden­gia­me dang­čiu, suma­ži­na­me ugnį ir palie­ka­me ~ 20 min (žino­ma vis­kas pri­klau­so nuo krū­ti­nės dydžio). Sul­ti­nys turė­tų apsmep­ti ~1/3 krūtinėlės.

Po 20 min, krū­ti­nė­lę išimam į lėkš­tę, o į kep­tu­vė­je liku­sį sul­ti­nį supi­la­me šal­ta­me van­de­ny­je ištir­pin­tus mil­tus, vis­ką gerai pamai­šo­me, lei­džia­me pada­žui sutirš­tė­ti. Tada gesi­na­me ugnį, į pada­žą deda­me svies­tą, ir jį ten ištir­pi­na­me. Pada­žui nei drus­kos, nei pipi­rų turė­tų nebe­trūk­ti, bet jei trūks — įdėkite.

Krū­ti­nė­lė pjaus­to­me sker­sai rau­me­ni­nėms skai­du­loms ir įstri­žai sta­lui 🙂 deda­me į lėkš­tę, užpi­la­me pada­žu. Šalia deda­me žirnelius.

Žir­ne­liai. Kol kep­si­me krū­ti­nė­lę pasi­ga­minsi­me žir­ne­lius. Šal­dy­tus žir­ne­lius sudė­ti į van­de­nį ir pavir­ti ~10 min. Ima­me mažą puo­dą (puo­dą pada­žams), jame ištir­pi­na­me svies­tą, į kurį deda­me mil­tus ir vis­ką gerai pamaišome.


Tada supi­la­me grie­ti­nė­lę ir vėl pamai­šo­me (aš paban­džiau su grie­ti­ne, tai irgi gavo­si ska­niai 🙂 ).  Beria­me išvir­tus ir nusunk­tus žir­ne­lius, sūrį, drus­ką, pipi­rus, vis­ką dar kar­tą išmai­šo­me ir palie­ka­me ant silp­nos ugnies gol bus paruoš­ta kalakutiena.

Ska­naus

Komentarai

Atsakymų į “Kalakuto krūtinėlė su žolelėm ir žaliais žirneliais”: 12

 1. Birute

  labai jau lau­kiau nau­ju tavo ban­dy­mu! buti­nai ban­dy­sim, gaminsim!

  1. jau netru­kus… 🙂

 2. astyte

  Liuks žirniukai!Man labai pati­ko toks jų paruošimas.…Ačiū už pui­kią idėją.

  1. aha, žir­ne­liai tin­ka daug kur. Skanaus 🙂

 3. Paulius

  Nerei­kia mil­tų dėt į tokį pada­žą… Geriau natū­ra­liai redukuo­ti — visai kitas sko­nis.. (daug geres­nis ;D)

  1. Rei­kia butinai

 4. Simona

  Labai gerai gavo­si, minkš­tu­tė mėsy­tė. Liuks

 5. virgis

  Pali­ki­te koman­ta­rą čia…krūtinėlė sio­se nutrau­ko­se neiskepusi,pjūvyje mato­si raus­va spalva.

  1. gai­la, kad aš to nematau 🙂

 6. sonata

  Kur antie­nos recep­tai:) aciu

 7. ska­nu labai…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.