Žyma: prieskoniai

  • Kalakuto krūtinėlė su žolelėm ir žaliais žirneliais

    Kalakuto krūtinėlė su žolelėm ir žaliais žirneliais

    Užtruk­si­te 30 min Svei­ki 🙂 Rašau tik­rai po ilgo lai­ko. Turė­jau labai daug viso­kių užsi­ėmi­mų ir nebu­vo lai­ko ką nors nau­jo gamin­ti. Beto, pas mane jau visai nema­žai pri­ga­min­ta, tai tuos pačius recep­tus ban­dau dar ir dar. O šian­dien tai visiš­kai nau­jas recep­tas su kala­ku­tie­na, su kuria, recep­tų mano blo­ge dar nebu­vo. Tai­gi, kala­ku­tie­na savo sko­niu…

  • Dovanos. Atostogos

    Dovanos. Atostogos

    Kas skai­tė — tas atsi­me­na, kas neskai­tė — dar per­skai­tys, kad rašiau, jog gavau daug dova­nų (ir dar čia). Nors pra­ėjo jau­be­veik trys mėne­siai, bet dar vie­ną dova­ną panau­do­jau tik dabar 🙂 Tai­gi, kole­gos pado­va­no­jo čekį, kurį rei­kė­jo išleis­ti prie­sko­nių par­duo­tu­vė­je Delo­na. Pri­si­rin­kau pil­ną mai­šą viso­kių gėry­bių, jau net fan­ta­zi­jos nebe­tu­rė­jau, kaip išleis­ti rei­kia­mą sumą.…