Pollo alla parmigiana — vištiena su sūriu itališkai

Svei­ki, gyvi! 🙂

Va, ir bai­gė­si mano ato­sto­gos, ir vėl rei­kia lauk­ti nau­jų 🙂 Tur­būt dau­ge­lis žino­te, kad buvau Ita­li­jo­je. Labai pati­ko, ypač pati­ko mais­tas ir ita­liš­kas kai­mas, su papras­tais žmo­nėm, nami­niu sūriu, alie­ju­mi ir vynu, tik­rom picom, kep­tom akmens kros­ny­se, čia pat augan­čiais per­si­kais ir t.t. Pri­si­val­giau daug ir grį­žau tik­rai sun­kes­nis, negu išvažiavau.Galėčiau dar ir dau­giau papa­sa­ko­ti, bet gi mano blo­gas ne apie kelio­nes, o apie mais­tą. Bet dar labai trum­pai, Ita­li­jo­je labai pati­ko — kava, pra­dė­jau ją ger­ti, aly­vuo­gių alie­jus, vie­ti­nių spau­dė­jų, visiš­kai nekar­tus ir ska­nus, mode­nos actas, kurio dar ir par­si­ve­žiau, ita­liš­ki bara­vy­kai (fung­hi por­ci­ni), kurių sko­nis kitoks negu lie­tu­viš­kų, vytin­tas kum­pis, nami­nis kie­tas, labai kie­tas sūris, limončelas 🙂

Save blo­ge radau tik vie­ną ita­liš­ką recep­tą pasta ala carbo­na­ra, bet dabar bus dar dau­giau 🙂 Ir šian­dien, kaip ir žadė­jau prieš ato­sto­gas — ita­liš­kas recep­tas. Patie­ka­las gali būti gami­na­mas su ver­šie­na arba viš­tie­na. Nors pagal patie­ka­lo pava­di­ni­mą atro­dy­tų, kad patie­ka­las turė­tų būti su par­me­za­no (tar­ti par­me­džia­no) sūriu, bet gali­ma gamin­ti ir tik su par­me­za­nu, ir tik su moca­re­la, ir su abiem iškart 🙂 Beje, lie­tu­viš­kas Džiu­gas yra tik­rai ne blo­ges­nis už tik­rą ita­liš­ką par­me­gia­no.

 • 2 viš­tie­nos krū­ti­nė­lės (kar­tu su mažo­sio­mis filė);
 • 1 skar­di­nė kon­ser­vuo­tų pomidorų;
 • ~600 ml pomi­do­rų tyrės arba kon­ser­vuo­tų pomidorų;
 • cuk­raus (jei pomi­do­rai per rūgštūs);
 • 100 gr. miltų;
 • 1 kiau­ši­nis;
 • ~100 gr. duo­nos džiūvėsių;
 • ~100 gr. tar­kuo­to Džiugo;
 • 3 v.š. džio­vin­tų čiob­re­lių, bazi­li­kų, raudonėlių;
 • 3–4 rutu­liu­kai mocarelos;
 • drus­kos, pipirų.

Imam viš­tos krū­ti­nė­lę, atski­ria­me mažą­ją file nuo mažio­sios, mažą­ją nau­do­si­me visą, o didžią­ją pada­li­na­me pjau­da­mi išil­gai į dvi dalis (arba tris, jei file dides­nė). Kiek­vie­ną gaba­liu­ką pamu­ša­me plak­tu­ku (visa­da muš­ki­te lygią­ja plak­tu­ko puse), pamu­šę pabars­ty­ki­te drus­ka ir pipirais.

Paima­me tris lėkš­tu­tes arba dube­nė­lius, į vie­ną deda­me mil­tus, į ant­rą — plak­tą kiau­ši­nį, o tre­čia­me sumai­šo­me džiū­vė­sius, tar­kuo­tą sūrį ir žoleles.

Įka­ti­na­me kep­tu­vę, ima­me po vie­ną viš­tie­nos gaba­liu­ką, apvo­lio­ja­me mil­tuo­se, tada kiau­ši­nio pla­ki­ny­je ir prie­sko­nių-sūrio-džiū­vė­sių mišinyje.

Deda­me į kep­tu­vę ir kepa­me iš abie­jų pusių, kol gra­žiai paru­duos. Pil­nai iškep­ti nebū­ti­ną, nes keps­niu­kus dar kep­si­me orkaitėje.
Kol kepa viš­tie­na, arba dar nepra­dė­jus kep­ti, sutri­na­me kon­ser­vuo­tus pomi­do­rus, juos sumai­šo­me su pomi­do­rų tyre (aš nau­do­jau savo paties gamin­tą nami­nę), jei rei­kia įdė­ki­me cuk­raus, tru­pu­tį drus­kos. Visą šitą pomi­do­rų masę pila­me į skar­dą (skar­da turi būti nei per dide­lė, nei per maža — tokia, kad tilp­tų viš­tie­nos gaba­liu­kai ir daug lais­vos vie­tos neliktų).

Į šį pada­žą deda­me viš­tie­ną, ant viš­tie­nos užde­da­me pomi­do­rų masės, ir dar ant vir­šaus moca­re­los, par­me­za­no arba ir to ir to 🙂

Kepa­me 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je ~15 min ir po to dar porą minu­čių įjun­gia­me kai­ti­ni­mą iš vir­šaus, kad gra­žiai paru­duo­tų sūris. Val­go­me su makaronais.


Buon Appetito!

Komentarai

Atsakymų į “Pollo alla parmigiana — vištiena su sūriu itališkai”: 14

 1. astyte

  Net sei­lė tįs­ta skai­tant apra­šy­mą ir žiū­rint nuotraukas.….Ryt teks gaminti,nes laaaaabai nori­si paragaut.….

 2. ina

  o kaip gami­no­te pomi­do­ru tyre?

  1. nesu­dė­tin­ga. Rei­kia sutrin­ti pomi­do­rus ir vir­ti kol kaž­kiek nuga­ruos van­duo. Tada vis­ką per­va­ry­ti per sie­te­lį, įdė­ti drus­kos, cuk­raus ir užkonservuot.

 3. Egle

  Manau ver­te­tu ide­ti ces­na­ko, nes truks­ta kaz­ko­kio ast­ru­mo. bet siaip ska­nu 🙂 svar­biau­sia nepa­gai­le­ti surio 🙂

 4. astyte

  Pui­kus receptas,skanus patiekalas.…Dėl sūrio sutin­ku ‑rei­kia dėti daug.….

 5. virginija

  mam viš­tos krū­ti­nėlę, atski­riame mažą­ją file nuo mažio­sios, mažą­ją nau­do­sime visą, o didžią­ją pada­li­name pjau­dami išil­gai į dvi dalis”
  mažą­ją nuo mažosios 🙂

 6. Lida

  Vsio kvie­siu sve­cius, ipil­siu cer­kas ir skanausim!

 7. Storm

  Ačiū už pui­kų recep­tą ir … nostal­gi­ją Italijai;-)

 8. inga

  užsi­ka­bi­nau už pes­to pada­žo recep­tu­ko, kuris ŽIAURIAI pati­ko, o pas­kui pra­dė­jau skai­tyt kitus, skai­tyt, skaityt…
  Mano komp­li­men­tai ir ova­ci­jos Jums ( kas bebū­tu­mė­te), nes ko gero tai pats geriau­sias blo­gas apie mais­to gamy­bą. Manau, turi­te ne tik kuli­na­ro, bet ir plunks­nos drau­go talentą.

 9. kalo­ri­ju bomba

  1. Danu­te nezi­no­te kas ta yrai kalo­ri­ju bomba„nebent per die­na val­gao­te obuo­ly ‚tada suprantama.Vistos kru­ti­ne­le yra svei­kas maistas,pamidorai taip pat jei nepa­tin­ka kon­ser­vuo­ti gali­ma ir is svie­ziu vis­ka padaryti,o moca­re­los gaba­le­lis tik­rai kuno for­mas nesugadins,jei su sai­ku valgysite.gero apetito.Jolanta

 10. Tik­rai, nema­tau nie­ko bai­siai nuo­de­min­go. Ture­tu buti ska­nu. Kaip tik gavau kai­mi­s­ka vis­ciu­ka, isme­gin­siu. Nors ir spor­tuo­ju. Ska­nus mais­tas yra vie­nas didziau­siu malo­nu­mu. Jau ver­ciau sunau­do­ti kalo­ri­ja kita dau­giau ir pas­por­tuo­ti, nei badau­ti be spor­to, pir­muo­ju atve­ju rezul­ta­tai bus nepa­ly­gi­na­mai geres­ni, kaip ir bend­ra savi­jau­ta. Zino­ma, spor­tuo­ti rei­kia taip pat pro­tin­gai, pada­rius ilges­ne per­trauka po inten­sy­vios tre­ni­ruo­tes aplan­kys rau­me­nu skaus­mas https://alfasteps.com/patarimo-kategorija/raumenu-skausmas/ ir vel noras dings. Tad rei­kia kon­sul­tuo­tis ir vis­ka dary­ti protingai

 11. Atro­do nepa­pras­tai ska­niai, na ir žino­ma, ganė­ti­nai nuo­dė­min­gai. Turiu nau­ją skai­čiuo­tu­vą https://eurobiuras.lt/lt/153-skaiciuotuvai tačiau kar­tais gali­ma leis­ti neska­i­čiuo­ti kalo­ri­jų ir pasi­mė­gau­ti pui­kiu patiekalu.

 12. Sva­jo­ju ne tik apie ryti­nę kavą, vaka­ro arba­tą, tačiau ir savait­ga­lio pie­tus lau­ko tera­so­je, kuri kitais metais iš sva­jo­nės jau taps rea­ly­be. Tikiu, jog pasi­rin­ko­me pati­ki­mus gamin­to­jus https://wpclentos.lt/terasu-irengimas/ ir pava­sa­rio sau­lu­tę gau­dy­siu savo jau­kio­je oazėje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.