Kiaulienos išpjova su garstyčiomis

70 — tasis įra­šas bloge 🙂

Tur­būt jau dau­ge­lis jūsų pasi­il­got rim­tų mėsiš­kų recep­tų. Vat kaip tik tokį vie­ną ir turiu. Dar dau­giau, su kon­kur­se pagei­dau­ta kiau­lie­nos išpjo­va. Išpjo­va yra mėgs­ta­ma, nes ji yra lie­sa, minkš­ta — aris­to­kra­tiš­ka mėsa. Bet, įpras­tai gami­na­ma, beveik visa­da ji bus sau­ses­nė negu spran­di­nė arba kum­pis. Šian­dien papa­sa­ko­siu, kaip pada­ry­ti, kad kiau­lie­nos išpjo­va būtų dar ska­nes­nė ir sultingesnė.

Sau­są mėsą — kiau­lie­nos išpjo­vą, paukš­tie­ną prieš kepi­mą gali­ma mir­ky­ti sūri­me (neži­nau, kaip tin­ka­mai lie­tu­viš­kai pava­din­ti šį pro­ce­są, gal jūs žino­te? Tai nėra mari­na­vi­mas, nors pana­šu, bet tai nėra ir sūdy­mas, nors irgi pana­šu 🙂 ). Tai­gi pro­ce­sas labai papras­tas. Šal­ta­me prie­sko­niuo­ta­me van­de­ny­je mėsa lai­ko­ma nuo 30 min iki ~12 valan­dų. Pri­klau­so­mai nuo mėsos dydžio, t.y. jei tai būtų viš­tos krū­ti­nė­lė užtek­tų pamir­ky­ti ~30 min, jei išpjo­va — ~2 valan­das, o jei turė­tu­mė­te 5 kg kala­ku­tą, tai reik­tų mir­ky­ti per nak­tį. Žino­ma mir­ky­mo lai­kas pri­klau­so ir nuo sūri­mo (mir­ka­lo) sūru­mo. Ankš­čiau mano para­šy­ti lai­kai galio­ja tokiais atve­jais, kai į lit­rą van­dens deda­me 2 val­go­muo­sius šaukš­tus drus­kos. Jei netu­ri­te lai­ko, ir nori­te mir­ky­mo lai­ką suma­žin­ti pusiau, tai rei­kia ruoš­ti sūres­nį sūri­mą, dedant į vie­ną lit­rą van­dens ~4–5 šaukš­tus drus­kos. Be drus­kos aš dar dedu cuk­raus (1 v.š. vie­nam litrui), traiš­ky­tas čes­na­ko skil­te­les, pipi­rų, lau­ro lapų, kito­kių džio­vin­tų žole­lių — kas kam patin­ka. Po mir­ky­mo mėsą rei­kia ištrauk­ti iš van­dens ir gerai nusau­sin­ti arba įdė­ti į šal­dy­tu­vą, kur pati nudžius. Vaiz­džiau visą pro­ce­so eigą ir recep­tą rasi­te žemiau 🙂

 • vie­na kiau­lie­nos išpjova;
 • 1 svo­gū­nas;
 • 300 ml grietinėlės;
 • 200 ml bal­to sau­so vyno;
 • 3 v.š. gars­ty­čių grūdelių;
  Mirkymui
 • 2 litrai van­dens (pri­klau­sys nuo indo, kuria­me mėsa turi būti pil­nai apsempta);
 • 4 v.š. druskos;
 • 2 v.š. rudo­jo cukraus;
 • 4 čes­na­ko skiltys.

Kaip ir visa­da, pra­de­da­me nuo mėsos paruošimo.

Nuo išpjo­vos nupjau­na­me visas plė­vės ir saus­gy­sles (saus­gyslė, tai toks kie­tas daik­tas, kuri jun­gia rau­me­nis, yra labai kie­ta ir tvir­ta). Paruo­šus mėsą ruo­šia­me sūri­mą. Imam indą, kuria­me lai­ky­si­me mėsą, deda­me mėsą ir pama­tuo­ja­me, kiek dar van­dens tilps, kad inde mėsa būtų apsem­ta (t.y. nepa­mirš­ki­te, kad mėsa irgi turi savo tūrį ir jei turi­te  tri­jų lit­rų indą, įdė­jus mėsą, ten betilps mažiau van­dens, pvz. 2 litrai). Kadan­gi mano indas yra tri­jų lit­rų, įdė­jus mėsą, van­dens pri­py­liau ~2 lit­rus, pagal šį kie­kį ir dėsi­me drus­ką bei cuk­rų. Tada, kokia­me litre karš­to (nes šal­ta­me drus­ką neiš­tirps) van­dens rei­kės ištir­pin­ti drus­ką ir cuk­rų. Tir­pa­lą kaž­kiek atvė­si­na­me ir papil­do­me  šal­tu van­de­niu (svar­bu, kad sūrimas/tirpalas nebū­tų šil­tas, jis turi būti šaltas).

Deda­me mėsą, užda­ro­me indą ir įde­dam į šal­dy­tu­vą. Palie­kam porai valan­dų (būti­na lai­ky­ti šaldytuve).
Po dvie­jų valan­dų mėsą išima­me, nusau­si­na­me popie­ri­ne ser­ve­tė­le ir dar gali­me palai­ky­ti šal­dy­tu­ve neuž­deng­tą, kad gerai nudžiū­tų. Paste­bė­ki­te, kad mėsos gaba­las, bus padidėjęs 🙂

O nusau­sin­ti rei­kia dėl­to, kad kepant mėsa apskrus­tų. Kadan­gi išpjo­va ilga, pjau­nu ją pusiau, kad tilp­tų į kep­tu­vę. Gerai įkai­ti­nam kep­tu­vę ir pake­pa­me mėsos gaba­lus iš visų pusių kol gra­žiai apskrus.

Apkep­tą mėsą deda­me į skar­dą, įpi­la­me 100 ml vyno ir deda­me į iki 180 laips­nių įkai­tin­tą orkaitę.

Kepa­me ~30–45 minu­tes (vis­kas pri­klau­so nuo mėsos dydžio) arba iki kol tem­pe­ra­tū­ra mėsos vidu­ry nesieks 70 laips­nių. Bai­giant kep­ti mėsai ruo­šia­me pada­žą. Toje pačio­je kep­tu­vė­je, kur kepė mėsa, pake­pa­me supjaus­ty­tą svogūną.

Sude­da­me gars­ty­čių grū­de­lius, supi­lam liku­sį vyną. Kai­ti­na­me ant vidu­ti­nės ugnies, kol bveik visas vynas išga­ruos. Supi­la­me grie­ti­nė­lę. Kai­ti­nam ant silp­nos ugnies, kol pada­žas pra­de­da tirš­tė­ti. Įde­da­me drus­kos ir pipi­rų. Iškep­tą mėsą nepa­mirš­ta­me palai­ky­ti ~10 min — pail­si­nam. Val­go­me su bul­vėm arba bul­vių koše.


Skanaus.

Komentarai

Atsakymų į “Kiaulienos išpjova su garstyčiomis”: 17

 1. labai nau­din­ga infor­ma­ci­ja, pra­vers ruo­šiant pie­tus šią savaitę 🙂

  1. 🙂 tru­būt pats grei­čiau­sias komen­ta­ras po recep­to įdėjimo 🙂

 2. va ką reiš­kia pasto­vus reader’ io patikrinimas 😀

 3. Ernesta

  Tik­rai labai nau­din­gas recep­tas mėsos minkš­ti­ni­mo klausimu.

 4. astyte

  pui­kus mesos patie­ka­lo receptas!

 5. astyte

  Pada­žas nere­aliai skanus.….O ir mėsy­tė gavo­si puikiai.…Aciū

  1. dar vie­nas išban­dy­tas receptas 🙂

 6. astyte

  as ir su pes­to gaminau!Labai ska­nu buvo,nors mėsy­tė tru­pu­tu­ką pake­pė perilgai,o bul­vy­tės per trumpai.….Tikiuos kitą kar­tą pavyks geriau…

  1. sėk­mės 🙂

 7. […] patie­ka­las į pra­ėjusį, bet iš kiau­lie­nos. Dar pana­šes­nis į jau mano gamin­tą kiau­lie­nos išpjo­vą, nors kar­tu ir labai kitaip. Kaip ir ne kar­tą esu rašęs — išpjo­va labai minkš­ta, bet kartu […]

 8. Janina

  Ido­mu suzi­no­ti, ar kep­tu­ve­je ispjo­va apke­pa­ma su alie­ju­mi ar be? Kazkaip nepa­mi­ne­ta. Ir vis tik pada­zas daro­mas is skys­cio gau­to kepant ispjo­va skar­do­je ar vis del­to kep­tu­ve­je su alie­ju­mi, jei yra naudojamas?

  1. žino­ma su aliejumi.

 9. Mindaugas

  Aciu. Pui­kus patie­ka­las. Pada­zas bai­siai geras

 10. eva

  labai labai aciu uz nuo­sta­bu recepta!!!jau gami­nu kelin­ta karta,siandien kaip­tik lau­kia­me sve­ciu is uzsienio,tai nuspren­dziau gamin­ti butent si patiekala,nes ji nege­da butu patiek­ti net paciam prezidentui!!!super,pasaka,fantastika,100balu!!!!

 11. Giedrė

  Kvai­las klau­si­mas: o orkai­tė­je mėsą kepant uždeng­ti ar palik­ti atvirą?

  1. Aš kepu neuž­deng­tą, bet tada svar­bu neperkepti 🙂

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.