Konkursas

Svei­ki,

para­šius 60 straips­nių, surin­kus jau pakan­ka­mai ger­bė­jų nuspren­džiau, kad pats lai­kas pama­lo­nin­ti ir mano blo­go skai­ty­to­jus ir leis­ti jiems, ką nors lai­mė­ti. Kiek­vie­nas tur­būt kaž­kiek gami­nan­čių turi tokių vir­tu­vi­nių įran­kių, be kurių butų sun­ku vers­tis. Aš turiu ne vie­ną, bet šį kar­tą papa­sa­ko­siu apie skutuką/pjaustuką 🙂

Asme­niš­kai aš šį sku­tu­ką nau­do­ju kaip pjaus­tu­ką (kažin ar yra toks lie­tu­viš­kas žodis? 🙂 ) kie­tam sūriui, kai kuriom dar­žo­vėm (pvz. cuk­i­ni­jai, agur­kui). Nėra ska­nes­nio sūrio, negu plo­nai papjaus­ty­to šiuo sku­tu­ku 🙂 Beje paste­bė­ki­te, kad šis sku­tu­kas yra Vic­to­ri­nox fir­mos. Vic­to­ri­nox sena Švei­ca­ri­jos įmo­nė, gami­nan­ti žymiuo­siuos švei­ca­riš­kus pei­lius ne tik papras­tiems žmo­nėms ar turi­s­tams, bet ir armi­jai, laik­ro­džius (vie­nas toks pas mane ant ran­kos 🙂 ) ir kitus daly­kus.  Ir šis sku­tu­kas taip pat paga­min­tas ne Kini­joj, ne Indi­joj, o Švei­ca­ri­joj. Labai geros koky­bės, ašt­rus, pato­gus. Ir vie­ną tokį pado­va­no­siu kaž­ku­riam savo blo­go skaitytojui 🙂

Daly­vau­ti gali visi, tiei­sog komen­ta­re para­šy­ki­te, kokį recep­tą, paga­min­tą patie­ka­lą nori­tė­tu­mė­te ras­ti čia — www.kasuvalgyti.lt. Akci­ja-atrak­ci­ja tęsis iki 2010.03.31 24:00. Lai­mė­to­jas bus išrink­tas bur­tų keliu. Nepa­mirš­ki­te nuro­dy­ti savo el. paš­to adreso.

Sėk­mės


Paskelbta

-

,

sukūrė

Komentarai

Atsakymai į “Konkursas”: 56

 1. aš nepa­tai­so­ma, kar­tais trūks­ta deser­to idėjų 🙂

 2. Violeta

  Pri­ta­riu Gied­rei — deser­tų trūksta 🙂

 3. Marius

  Nors tamis­ta ir paža­dė­jot, kad bus dar ne vie­nas recep­tas su žuvim, bet man jų nega­na — iš žuvies, su žuvim, apie žuvį:) Na ir aiš­ku gal kiek per anks­ti dar, bet lau­kiu nesu­lau­kiu recep­tų kep­ti mėsai ir dar­žo­vėms ant grotelių.

 4. Aš tai mėgs­tu iš varš­kės, tai­gi tiek deser­tai, tiek rim­ti patie­ka­lai su varške 😉
  Sėk­mės rašant, kolega.

 5. Julius

  Norė­tū­si ko nors egzo­tiš­ko su apelsinais. 🙂

 6. O aš pasi­gen­du įvai­riau­sių salo­tų ir šiaip mais­to iš žalu­my­nų bei daržovių 😉

 7. Kristina

  Aš norė­čiau tik­ro juo­do juo­do šoko­la­di­nio pyra­go recepto

 8. O as nore­ciau “maca­rons” recep­to! Vie­na kart ban­dziau, bet nepa­vy­ko, nore­ciau ir Lie­tu­vis­kam blo­ge pama­ty­ti tuos ska­nius, tra­skius sausainelius 😉

 9. rasakkila

  O aš lau­kiu tik­rų lie­tu­viš­kų bul­vi­nių patiek­lų! 🙂 Niam niam..

 10. Nore­tu­si dar recep­to su kiau­lie­nos ispjova 🙂

  Esa­mas taip pat geras, bet lau­kiu nau­jo ir netiketo

 11. Aš norė­čiau pama­ty­ti čia Kije­vo kot­le­tų recep­tą. Būtų pas­kui pui­ki inst­ruk­ci­ja pietums 🙂

 12. B'S

  Pipi­ri­nis beef-sta­ke’as, su žaliuo­ju svies­tu. Būtų geras įva­das į gri­lio sezoną.

 13. sonata

  lai­min­gie­ji dzio­vin­ti pomi­do­rai nerealus…daugiau tokiu uzkan­dziu pagardu 🙂

 14. Jurga

  o aš visai norė­čiau ras­ti dau­giau recep­tų su sūriu, daug daug sūrių ir kuo įvairesnių 🙂
  dar visai būtų šau­nu ras­ti kokių nors pada­žiu­kų, pvz. tokiū kaip sal­sa, iš pomi­do­rų ar dar kokių dar­žo­vių bei jogur­to, kitų prie­dų, kurie tik­tų prie užkan­džių ar prie karš­tų patiekalų 🙂

 15. Evelina

  Dau­giau trin­tų sriu­by­čių­ųų 🙂 kaip ska­nu ir sveika 🙂

 16. Edita

  Val­giu jau yra nema­zai, o kur geri­mai? Nore­tu­si ir tokiu recep­tu, pra­de­dant kokiais netra­di­ci­niais kisie­liais ir bai­giant aperityvais ;>

 17. Ineta

  Kije­vo recep­tas butu puiku:)

 18. V.K.

  Įtrau­kia skai­ty­mas ir gamy­ba tokių patie­ka­lų, kur yra kaž­ko­kie neti­kė­ti pro­duk­tų deriniai-pav..daržovių gar­ny­rai su kokiom nors sėk­lom ar rie­šu­tais, suk­ti­nu­kai vėl­gi su neti­kė­tu įda­ru ar šoko­la­do pada­žu, dar­žo­vių ‑vai­sių salo­tos, Įda­ry­tos apkep­tos daržovės 🙂

 19. Pada­ry­ki­te pra­šau ita­liš­ką pomi­do­ri­nę arba Mine­st­ro­ne sriubą!
  Taip pat būtų labai įdo­mu, jei pasiū­ly­tu­mė­te kokių įdo­mes­nių gar­ny­rų, pvz. iš bul­vių ir/ar daržovių…

 20. praktikuojantiskulinaras

  Man tai nore­tu­si dau­giau kiniš­ku recep­tu, daž­nai jie buna sal­dūs ar sal­dži­a­rūkš­čiai, tai butu kaip 2in1 ir pag­rin­di­nis patie­ka­las ir desertas 🙂

 21. svogerka

  ups… pir­mas varian­tas nei­se­jo… nore­ciau kokiu recep­ciu­ku apie bly­nus ir ka gali­ma su gor­gon­zo­los suriu padaryt

 22. Inesa

  O as nore­ciau kokiu nors patie­ka­lu su fetos suriu.Kol kas zinau tik vie­nas salo­tas su pomidorais…Nuobodu.

 23. Ing

  Švie­žios duo­nos, ban­de­lių, pyra­go recep­tų trūkumas 🙂

 24. Zheelka

  recep­tų su alaus panau­do­ji­mu ;D

 25. patricija

  Kaž­kas jau minė­jo, tai noriu tik paant­rint — pra­šom recep­tė­lių, su kiau­lie­nos išpjova 🙂

 26. Iwin

  na pyra­gu recep­tu, tik­rai nie­ka­da nebu­na per mazai

 27. Jūratė

  Kije­vo kotletas 😛

 28. viktorija

  mesos patie­ka­lu kuo daugiau 🙂

 29. Ligita

  Nore­ciau recep­to kaip ikrau­ti tele­fo­no bate­ri­ja, kad bent jau savait­ga­li “pra­tem­tu” :))))))))))
  o jei rim­tai, tai recep­tu su spinatais 🙂

 30. Jurga

  Man labai pati­ko per­li­niu kruo­pu kose. Gal dar ko nors pana­saus? Juk labai svei­ka ir skanu!

 31. Marta

  Aš tai norė­čiau ras­ti kokios nors sriu­bos (pvz. moliū­gų ar cuk­i­ni­jų trin­tos) arba deser­tų (sūrio tor­tas, šoko­la­di­niai keksiukai).

 32. virga

  Recep­tų su brokoliais

 33. Neringa

  Nore­ciau ras­ti tira­mi­su deserta :))

 34. Astyte

  Nore­ciau nau­jo tira­mi­su pyra­go recepto.…dar apsi­dziaug­ciau radu­si tik­ro Kije­vo kot­le­to receptuka.Auginu du mazylius,kurie nela­bai megs­ta valgyti,tai gal koki receptuka,kuris patik­tu ir sudo­min­tu vaikiukus.……

 35. […] Pub­li­kuo­ta 29. Kov, 2010, auto­rius — Aud­rius kate­go­ri­ja 30min, Apie vis­ką, Graikiš­ki, Pag­rin­di­nis patie­ka­las, Vaka­rie­nė, Vege­ta­riš­ka, Žuvis ShareNepa­mirš­kite suda­ly­vauti konkurse […]

  1. Ačiū visiems už komen­ta­rus, kiek­vie­nam neat­sa­ki­nė­siu, bet į kiek­vie­no komen­ta­rus atsi­žvelg­siu 🙂 Nors nesi­s­pe­cia­li­zuo­ju aš deser­tuo­se, bet pabandysiu 🙂

 36. Martina

  Kai nesu­gal­vo­ju ką gamin­ti, užsu­ku čia pažve­jo­ti idėjų 🙂
  Labai norė­čiau dau­giau lie­tu­viš­kų recep­tų.. ir žino­ma su varške! 😉

 37. Paulina

  gero BULJONO recepto 🙂

 38. kep­to paršelio 😀

 39. Irma K.

  Japo­niš­kų patie­ka­lų (ir pata­ri­mų): įvai­rių sušių atmai­nų, oni­gi­rių ir pan. 🙂 Ačiū

 40. astyte

  Kavos-skanios,kvapnios,netiketos.…ir ko nors prie jos.….….

 41. raimonda

  maziau rekla­mos 😉

 42. Na kon­kur­sas bai­gė­si, ačiū visiems daly­va­vu­siems už komen­ta­rus. Nuga­lė­to­ją atsi­tik­ti­niu būdu rink­siu šian­dien vaka­re, tai ir rezul­ta­tai — vakare 🙂

 43. astyte

  O gal cia balan­dzio 1‑osios pokstas?!

  1. Ne, aiš­ku ne 🙂

 44. astyte

  tai šau­nu!

 45. […] pui­kiai ) buvo ištrauk­tas vie­nas skai­čius. Ir lai­min­ga­sis skai­čius buvo 11 o vie­nuo­likto komen­taro auto­rius — Vik­to­rija (viktorijal@…). Svei­kinu lai­mė­toją O visiems linkiu […]

 46. […] nenuo­stabu, kad čia skai­ty­site, kaip pasi­ga­minti Kije­vo kot­letą   Vyku­sio kon­kurso metu,  net ketu­ri skai­ty­to­jai norė­jo čia pama­tyti Kije­vo kot­leto recep­tą. Taigi, […]

 47. […] pasi­il­got rim­tų mėsiš­kų recep­tų. Vat kaip tik tokį vie­ną ir turiu. Dar dau­giau, su kon­kurse pagei­dauta kiau­lie­nos išpjo­va. Išpjo­va yra mėgs­tama, nes ji yra lie­sa, minkšta — […]

 48. Agnė

  PAELLA… Užmer­kiu akis — ir sei­lės jau kaupiasi

  1. geras siū­ly­mas 🙂

 49. Rima

  Mažų, dai­lių pyra­ge­lių-tor­tų su mas­kar­po­nes sūriu arba tor­to su amba­sa­do­riaus teš­la .. arba žydiš­kai kep­ta žuvis. Jude­ju mote­rys gar­se­ja val­gių gami­ni­mo recep­tais. Jos pui­kiai gami­na. Iškep­ta žuvi jos mir­ko 30 min. pada­že… skanumelis.Kia vie­še­jau Aust­ri­jo­je jude­ju sei­mo­je teko vai­šin­tis paruoš­ta žuvimi.Puikumelis. Ačiū.

 50. Monika

  As taip pat jog truks­ta deser­tu rec.

 51. Norė­čiau kokio tor­tu­ko receptuko 🙂

 52. Darja

  Norė­čiau tokios tik­ros ispa­niš­kos paeljos.

 53. Kristina

  Kad jau suri pjaus­tot su juo, tai dekit ir recep­ta su suriu 😉 Kadan­gi pava­sa­ris, tai manau salo­tos kokios labiau­siai tik­tu — leng­va, gai­vu, pava­sa­ris­ka :D))

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.