Traški kiauliena kiniškai

skanaus

Užtruk­si­te 15 min;

Pas­ku­ti­niu metu visi labai šne­ka apie kiau­les, tiks­liau kiau­lių gri­pą 🙂 Lin­kiu nie­kam juo nesu­sirg­ti, o norint nuo jo apsi­sau­go­ti reik svei­kai ir sočiai mai­tin­tis. Kaž­kur gir­dė­jau, kad per gri­po sezo­ną rei­kia mai­tin­tis rie­biau nei įpras­tai, o tam rei­ka­lui kiau­lie­na kaip tik 🙂

Dau­ge­lis bijo kiau­lie­nos ne dėl gri­po, o dėl to, kad lai­ko kiau­lie­ną nešva­ria, blo­ga, kenks­min­ga mėsa. Jokių įro­dy­mų nėra, dau­giau yra sapa­lio­ji­mų, įsi­ti­ki­ni­mų. Kiau­lė labai šva­rus gyvū­nas, jei tik jai būtų suda­ry­tos sąly­gos. Jei kiau­lė turė­tų basei­ną, tai mirk­tų jame išti­sai. Isla­mo ir judė­jų reli­gi­jos drau­džia val­gy­ti kiau­lie­ną. Bet čia nor­ma­lu, nes gyve­nant toje kli­ma­ti­nė­je juos­to­je kiau­lė yra pag­rin­di­nis žmo­gaus kon­ku­ren­tas mais­to gran­di­nė­je, nes mai­ti­na­si grū­dais, kurių ten daž­nai trūk­da­vo. Beto kli­ma­tas ten per karš­tas, kiau­lė sun­kiai išgy­ven­tų, nes jos nepra­kai­tuo­ja, o vėsi­ni­mui­si gali nau­do­ti tik van­de­nį — tai­gi vėl kon­ku­ren­ci­ja dėl van­dens, kurio ten labai labai trūks­ta. Tuo tar­pu mūsų kli­ma­ti­nė­je juos­to­je, kiau­lė yra pats tas — kli­ma­tas tin­ka, mais­to daug, o ir žmo­nėms šal­to­mis žie­mo­mis rei­kia rie­ba­lų, kad išgyventi.

Dau­giau­siai kiau­lie­nos suval­go kinie­čiai, gal dėl to, kad kinie­čiai buvo pir­mie­ji žmo­nės, kurie pri­jau­ki­no lau­ki­nį šer­ną ir gavo nami­nę kiau­lę. Šian­dien recep­tas, kurį, žino­ma, gali­ma pada­ry­ti kiau­lie­ną pakei­tus bet kokia kita mėsa. Nors recep­tas pana­šus į sal­dži­a­rūgš­čią kiau­lie­ną, bet karu ir kitoks 🙂 Man ska­nes­nis šis.

 • 400 gr. mėsos;
 • 2 v.š. sojos padažo;
 • 3 v.š. miltų;
 • 1 kiau­ši­nis;
  Padažui:
 • 3 skil­tys česnako;
 • 1 svo­gū­nas;
 • 1 sal­džio­ji paprika;
 • 4 v.š. vandens;
 • 4 v.š. cukraus;
 • 4 v.š. vyno acto;
 • 4 v.š. sojos padažo.

Paste­bė­kit kaip leng­va pasi­ga­min­ti pada­žą (4 4 4 4) 🙂

Supjaus­tom mėsą, sude­dam į dube­nė­lį, kur supi­lam sojos pada­žą, gerai išplak­tą kiau­ši­nio bal­ty­mą (try­nį uždė­ki­te ant karš­tų ryžių), miltus.

užmaišom mėsą :) pakepam
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Gerai išmai­šo­me, gali­ma kokį pus­va­lan­dį pama­ri­nuo­ti, o gali­ma ir ne 🙂 Kepam mėsą dali­mis, kad gaba­liu­kai nesuliptų.

Supjaus­tom čes­na­ką, sogū­ną, papri­ką ir pake­pam ant šla­ke­lio aliejaus.

česnakas+svogūnas +viskas kitkas +mėsa
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Supi­lam visus liku­sius ingri­di­en­tus ir pakai­ti­nam kol pada­žas pra­dės tirš­tė­ti. Jei nori­te tirš­čiau, įpil­ki­te dar vie­ną šaukš­tą van­dens sumai­šy­tu su mil­tais. Bebai­giant pada­žą sude­dam mėsą ir vis­ką gerai išmaišome.

IMGP0825_9Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Val­go­me su ryžiais su kiau­ši­niu ir pagaliukais 🙂

Por­ci­ja dviems.

Ska­naus 🙂

IMGP0828_12

Komentarai

Atsakymai į “Traški kiauliena kiniškai”: 53

 1. Labai pui­kus recep­tas. Tik cuk­ru siu­ly­ciau nau­dot tam­siai ruda. Kiek auten­tiskes­nis skonis.. 🙂

  1. rudas cuk­rus lygiai tas pats tik mažiau sal­des­nis, o kai­na dides­nė. Spal­va ir taip ruda nuo sojos, todėl kažin ar ver­ta 🙂 bet kad įsi­ti­kin­ti — pamėginsiu 🙂

   1. Oi ne. Tik­ras tam­siai rudas cuk­rus yra isties kito­kio sko­nio nei bal­ta­sis. Siu­lau isbandyti 😉

  1. hehe, neap­gau­si 🙂

 2. įdo­mi infor­ma­ci­ja apie kiaules 🙂
  ir recep­tas neblo­gas, tik aš papri­kų nedė­čiau, geriau kokios traš­kios morkytės.
  o man ava­ta­ras visai tin­ka, tokiai akuliorčikei 😉

  1. Dau­ge­lis, nemėgs­tan­čių kiau­lie­nos, apie ją nie­ko neži­no, bet nemėgs­ta. Tai tru­pu­tis info jiems 🙂
   O ava­ta­rus čia paren­ka labai net­gi taikliai 😀

 3. Ido­mi infor­ma­ci­ja! Per­skai­cius pagal­vo­jau, kaip cia pati anks­ciau to nesu­gal­vo­jau, vis­kas logi­s­ka… 🙂 Ir sau­nus recep­tas, isi­de­me­jau atei­ciai. Pasi­ilg­stu kiau­lie­nos kar­tais. Zie­mos man kaip ir nebe­bu­na, bet orga­niz­mas tur­but vis is ipro­cio pareikalauja 😉 

  Ido­mu, koki ava­ta­ra gausiu 🙂

 4. […] Atkreip­kit dėme­sį šį kar­tą pasi­klau­sęs pata­rimo nau­doju rudą­jį cukrų […]

 5. Toma

  vakar isban­dziau si recep­tu­ka, buvo laaabai ska­nu. Vie­nin­te­lis minu­sas tas, kad norint kiau­lie­nos nesu­li­pint, kepiau atski­rai, tai uztrun­ka tas rei­ka­las, ne mano kant­ry­bei 🙂 Kita kar­ta keti­nu ban­dyt tik pama­ri­nuo­ta mesy­te kept be mil­tu ir kiau­si­nio, tra­s­ki ji man vis­tiek neislie­ka, jei i pada­za veliau sudedu.

  1. Vat man irgi sun­kiai seka­si nesu­li­pin­ti 🙂 bet kar­tais pavyks­ta. O be kiau­ši­nio irgi gau­na­si taip pat skaniai 🙂

 6. Nety­čiom užti­kau šitą recep­tą ir būti­nai pasi­ga­minsiu! Labai mėgs­tu kinie­čių mais­tą, tai­gi įsi­de­du šitą patie­ka­lą į savo To-do lis­tą 🙂 kaip ir traš­kią apel­si­ni­nę viš­tie­ną 🙂 mmm :}

 7. onmi

  Kadan­gi beveik neval­gau mesos ir jos nega­mi­nu, nore­jau pasi­tei­rau­ti, kokia kiau­les dali (kum­pis, nuga­ri­ne, etc.) nau­do­jo­te? :))) Net nela­bai zinau, kokios tos dalys buna 🙂 Gal­vo­ju vyrui pada­ryt toki aptie­ka­la, manau jam patiktu 🙂

  1. čia tik­tų kum­pis, men­tis. Apskri­tai tik­tų bet kokia nerie­bi mėsa. Bet tar­kim nuga­ri­nės tokiam patie­ka­lui pirk­ti never­tė­tų — neapsimoka 🙂

 8. […] Kadan­gi viš­tie­ną pavy­ko gana leng­vai ir ska­niai kinie­tiš­kai paruoš­ti, paban­džiau ir su kiau­lie­na. Mums su žmo­na buvo ska­nu. O štai sūnus pasi­ro­do nemėgs­ta kinie­tiš­kos vir­tu­vės. Liko nevalgęs…Receptą radau čia. […]

 9. […] Kadan­gi viš­tie­ną pavy­ko gana leng­vai ir ska­niai kinie­tiš­kai paruoš­ti, paban­džiau ir su kiau­lie­na. Mums su žmo­na buvo ska­nu. O štai sūnus pasi­ro­do nemėgs­ta kinie­tiš­kos vir­tu­vės. Liko neval­gęs… Recep­tą radau čia. […]

 10. maly

  O vyno acto atsto­ti papras­tas mais­ti­nis tur­but negali? :/

  1. žino­ma gali­ma, bet reik­tų atskeis­ti van­de­niu, nes vyno actas buna ~4 proc., o papras­tas — 9 proc.

 11. Eglė

  O aš dariau su viš­tie­na — die­viš­kas sko­nis!!!! 🙂 Ačiū už pui­kų receptą 🙂

 12. Rasa

  Buvo ska­nu, bet kaz­ko­del netras­ku. Mesy­te minks­ta gavo­si, kas gale­jo buti ne taip? Nau­do­jau kiau­lie­nos spran­di­ne. Ir pada­zo gavo­si labai mazai, nes kai emiau pil­ti van­de­ni jis kaip­mat eme garuo­ti, tai cia gal per dide­le ugnis buvo ar del ko kito, bet pada­ziu­ko mazai teisejo 🙁

  1. kitą kart mėgin­kit dau­giau van­dens 🙂 ir nelei­s­ki­te nugaruoti

 13. valdas

  Aš vie­to­je cuk­raus nau­do­ju medų, dar gali­ma paeks­per­i­men­tuo­ti su vai­sių siru­pais, pvz ana­na­sų. O vie­to­je acto gali­ma nau­do­ti rūgš­čias nami­nes obuo­lių sultis.

 14. Alina

  Bend­rai ska­nu, tik ter­lio­nė, kad teko po vie­ną mėsos gaba­liu­ką dėti į kep­tu­vę, kad nesu­lip­tų, ir nesu­pran­tu kodėl taip šau­dė­si ta mėsa :/ Pabu­vo traš­ki tik keptuvėje :/
  Pada­žiu­kas gavo­si kaž­koks netoks, kol neįdė­jau mil­tų su van­de­niu jis net nesi­ruo­šė tirš­tė­ti, ir nebu­vo toks tam­sus kaip turė­tų būti, tai dadė­jau dau­giau sojos, gavos per sūrų, tai dadė­jau cuk­raus, lyg ir nie­ko, bet gai­la pada­žas netoks tąsus kaip kiniečiuose :/
  Ir dar, pagal mane svo­gū­nas berei­ka­lin­gas šia­me recepte.
  Bus ban­do­ma gamin­ti dar sykį 🙂

 15. Alina

  Dar gal geriau medų nau­do­ti vie­toj cuk­raus, gal tada tąses­nis pada­žas būtų?

  1. kuo bus sal­des­nis, tuo bus tąses­nis. Gali­ma nau­do­ti tiek cuk­rų tiek medų. Jei cukrų/medų pakai­tin­si­te ilgiau jis pra­dės tam­sė­ti — iš čia ir spalva

 16. Giedrė

  Gavo­si nuo­sta­biai ! Nebu­ciau as 😀 juo­kau­ju, siaip tik­rai labai ska­nu, tik teko dau­giau cuk­raus pri­det, nes pasi­ro­do mano actas buvo stip­res­nis biski 🙂

  1. sma­gu 🙂

 17. Ingrida

  Neži­nau kodėl, bet man labai lipo mėsy­tė prie kep­tu­vės, tokia košė nuo tų mil­tų darės..Ir vis­gi men­tė sausoka..Bet siaip ska­nus pada­žiu­kas-dariu su morka..

  1. Kep­tu­vė su alie­jum buvo per mažai įkai­tin­ta. O mėsą supjaus­čius smul­kiai sau­su­mas nesijaučia 🙂

 18. erika

  imsiu ir paban­dy­siu šį recep­tu­ką, pažiū­rė­siu kas pavyks.

 19. juste

  jus labai cia tasiu pada­zu norit:) kinie­ciuo­se deda nat­rio glu­ta­ma­to ir kitos che­mi­jos… mano pus­se­se­re dir­bo… sake nei­ti valgyti:D

 20. marina

  Pali­ki­te koman­ta­rą čia…na ban­dy­siu sisn­dien pie­tums sita patiekala…

 21. senius

  affi­giet. super. vis­kas gavo­si. aciu 🙂

 22. Egle

  man irgi labai ska­nus sis patie­ka­liu­kas 🙂 ir vis­kas gau­na­si labai gerai, gami­nau jau ne kar­ta 🙂 tik sian­dien dary­siu modi­fi­ka­ci­ja ir vie­toj cuk­raus desiu ananasu 🙂

 23. Milda

  Labai skanu:P Aciu uz recepta

 24. Eglė

  Dariau su šer­nie­na — super. Pata­ri­mas tiems, kuriems nesi­se­ka apskru­din­ti mėsy­tės: įkai­tin­ki­te alie­jų labai stip­riai, suber­ki­te tiek mil­tuo­tos mėsos, kad užim­tų visą plo­tą kep­tu­vės ir skru­din­ki­te. Labai pui­kiai aps­krun­da mažai var­go ir vis­kas iške­pa kar­tas nuo kar­to pamaišius.

 25. Labai ska­nus ir papras­tas recep­tas tik aš ne su papri­kom, o su Thai dar­žo­vių miši­niu dariau 🙂

 26. Raminta

  Štai vakar turė­jom kiau­lie­nos ir norė­jom kaž­ko įdo­maus, tai šis recep­tas ir apskri­tai tink­la­pis man kaip ste­buklas ! 🙂 Kiau­lie­na pavy­ko nuostabiai 🙂
  O šian­dien atro­do jau kelias dešim­tis minu­čių čia nar­šau ir ban­dau išsi­rink­ti recep­tą, nes noriu gamin­ti vis­ką iš eilės. Puiku 🙂

 27. Simonas

  Supe­ri­nis recep­tas mer­gi­nos liko sužavėtos 🙂

 28. Jurate

  Bega­lo ska­nu!! Nau­do­jau kiau­lie­nos kum­pi, nepjaus­ciau smul­kiai, buvo tokie stan­bes­ni gaba­liu­kai. Kad nesu­lip­tu kep­tu­ve­je ‑dejau i kars­ta alie­ju ir tie­sog iskar­to tuos gaba­liu­kus atski­ri­ne­jau (pasi­tel­kiau papras­ciau­siai saku­te ir men­te­le), tada tie­siog kiek­vie­na pavar­ty­ti ir tiek.
  Van­dens siu­ly­ciau pil­ti sauks­tu dau­giau, ir vie­nas arba­ti­nis sauks­te­lis mil­tu — tik i nau­da, mat tik tada cuk­rus pra­de­jo tirs­te­ti. O kad pada­zo ingri­di­nen­tai neis­ga­ruo­tu — as atski­rai inde­ly­je sumais­ciau visus skys­cius, o i kep­tu­ve pir­miau­sia sude­jau papri­ka ir svo­gu­nus, ir ant vir­saus uzpy­liau visa skysti.
  Ir patie­ka­las gavo­si visai kaip kinie­ciu res­to­ra­ne, super aciu 🙂

 29. Giedrė

  Man tai tik sko­ni tie mil­tai ir krak­mo­las gadi­na, o ir kon­sisten­ci­ja pada­zo neko­kia. As ver­du ji ant auks­tos ugnies kol pats sutirsteja.Va tada liuks!

 30. Daiva

  Super recep­tas! Ir vis­kas gavo­si pui­kiai, ačiū už ska­nias idėjas 🙂

 31. Sigita

  Labai ska­niai pavy­ko! 🙂 🙂 😛 Dėjau dar bam­bu­kų ūglių.
  Gai­la, kad kai kepiau mėsą, šau­dė­si. Pusė vir­tu­vės aptaškyta…

 32. Bet rim­tai, o ką dary­ti, kad nešau­dy­tų? Taip smar­kiai šau­dė, kad nebe­ga­lė­jau kep­ti, nes labai bijau tų šau­dy­mų. Gerai, kad namie vyrą turiu, kuris užbai­gė kep­ti, kitaip būčiau vis­ką išme­tu­si lauk 🙁

  1. imti kuo giles­nę keptuvę

 33. Labai ska­nu 😉

 34. Paga­liau man pavy­ko tas kiniš­kas pada­žas! Anks­čiau tai sko­nis ne tas, tai per skys­tas, o dabar būtent toks buvo, kokio norė­jau. Ačiū Jums už pui­kų receptą!

 35. Ką tik išban­dėm — labai ska­nu! Vie­to­je mil­tų nau­do­jau krak­mo­lą tiek mėsai, tiek pada­žui. Nau­do­jau kiau­lie­nos išpjo­vą, todėl mėsa gavo­si minkš­tu­tė­lė. pada­žo kie­kis opti­ma­lus, nei per daug, nei per mažai.

 36. Ska­nu, TIK DĖJAU VIETOJ CUKRAUS MEDŲ IR SVOGŪNĄ NE VISĄ, O PUSĘ, 🙂

 37. Be pro­to ska­niai gavo­si. Dėko­ju už receptą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.