Ką Suvalgyti?

Žvėrienos kepsnys su brendžio padažu arba Dianos kepsnys
Publikuota 09. Lap, 2012, autorius - kategorija 30min, Apie viską, Jautiena, Padažai, Pagrindinis patiekalas, Prancūziški, Tradicinė Kolekcija, Vakarienė, Žvėriena

Recep­tas skir­tas www.tradicinekolekcija.lt pro­jek­tui.

Ar esate ragavę stir­nie­nos arba elnie­nos? Jei ne, tai bus labai gera proga tai pada­ryti, o jei esate – dar kartą para­gauti. Jei prieš tai val­gėte žvė­rieną ir jums nepa­tiko jos sko­nis, kva­pas ar dar kas – paban­dy­kite šį receptą, nustebsite, kad žvė­riena gali būti tokia skani. Žinoma, recep­tui pui­kiai tiks ir jau­tiena, nes šiame patie­kale svar­biau­sia – pada­žas. Pažadu, norė­sis išlai­žyti lėkštę 
Šis recep­tas gali būti pri­ski­ria­mas prie kla­si­ki­nių receptų, kurį gamina dau­ge­lis kuli­narų ir res­to­ranų. Patie­ka­las daž­nai vadi­na­mos Dia­nos keps­niu. Diana – seno­vės romėnų medžio­k­lės deivė, todėl ne vel­tui žvė­rie­nos keps­nys vadi­na­mas jos vardu. Kita, kas išski­ria šį patie­kalą iš kitų, tai nuo­sta­baus sko­nio pada­žas, pui­kiai tin­kan­tis prie žvė­rie­nos. Padažo pag­rin­das – bren­dis, ir, kitaip negu dau­ge­lyje receptų, bren­dis čia ne išga­ri­na­mas, o pade­ga­mas. Flambé – taip vadi­na­mas alko­ho­lio pade­gi­mas kuli­na­ri­joje. Šio pro­ceso metu vyksta nuo­stabi che­mija, kuri sutei­kia pada­žui savitą skonį. Taigi, jei brendį tik garin­tume, tai tie­siog išga­ruotų alko­ho­lis (prie maž­daug 78 °C), tuo tarpu padegto alko­ho­lio didžiau­sia lieps­nos tem­pe­ra­tūra apie 240 °C, o cuk­rus kara­me­li­zuo­jasi prie ~170 °C. Jūsų kep­tuvė pavirs tikra labo­ra­to­rija. Žinoma tik atsar­giai. Brendį pil­kite ne iš bute­lio, bet iš stik­li­nės, o jį pade­kite deg­tuku – jei jūsų viryklė elekt­rinė, o jei dujinė, tie­siog tru­putį kils­tel­kite kep­tuvę ir ją paver­s­kite link ugnies, kad garai užsi­degtų.
Pui­kus, grei­tas nesu­dė­tin­gas recep­tas. Pui­kiai tiks gami­nant prie sve­čių, nes Flambé net res­to­rane ne visada pamatysi.

 • 300–400 gr. žvė­rie­nos (stir­nie­nos arba elnie­nos) arba jau­tie­nos išpjovos;
 • 2–3 nedi­deli svogūnai;
 • 2–3 čes­nako skiltelės;
 • 2 v.š. vor­čes­te­rio padažo;
 • 1 v.š. Dijon garstyčių;
 • 80 ml bren­džio arba konjako;
 • 200 ml rie­bios grietinėlės.

Turimą mėsą rei­kia supjaus­tyti į maž­daug 3–4 cm plo­čio gaba­liu­kus, kuriuos vėliau ranka, arba kočėlu paplo­nin­sit iki 1–1,5 cm plo­čio. Supjaus­tytą mėsą nusau­sin­kite popie­ri­niu rankšluos­čiu, pabars­ty­kite druska ir pipi­rais. Lei­s­kite mėsai pasto­vėti, kol pasi­ruo­šite liku­sius ingridientus.

Žie­dais, pus­žie­džiais arba kube­liais supjaus­ty­kite svo­gūną, susmul­kin­kite čes­naką, pasi­dė­kite šalia gars­ty­čias, vor­čes­te­rio padažą, brendį – darant padažą nebe­bus laiko grai­by­tis – vis­kas vyks labai greitai 🙂

Į gerai įkai­tintą kep­tuvę įpil­kite alie­jaus ir sudė­kite mėsą. Prieš dedant mėsą įsi­ti­kin­kite, kad mėsa būtų  kiek galima sau­sesnė – geriau iškeps ir nesi­taš­kys. Neper­krau­kite kep­tu­vės, jei rei­kia kep­kite dali­mis. Keps­nius kepti indi­vi­dua­liai: pri­klau­so­mai nuo to, kokio sto­rio mėsos gaba­liu­kai, kokia mėsa, kokio iške­pimo norite. Manieji keps­niu­kai iki medium kepė apie 2 minu­tes iš vie­nos pusės ir 1 minutę iš kitos. Iškeptą mėsa dedame į lekštę ir užden­giame folija – mėsa turi dar pastovėti.

Į tą pačią kep­tuvę grei­tai dėkite supjaus­ty­tus svo­gū­nus, jei rei­kia įpil­kite alie­jaus (aš įdė­jau sviesto). Mai­šy­dami nuva­ly­kite kep­tu­vės dugną su besi­ski­rin­čia­mios svo­gūnų sul­ti­mis (žinoma, jei kep­dami mėsą jos nepri­de­gi­note ten). Svo­gū­nus kepame apie 3 minu­tes. Sudė­kite smul­kin­tas čes­nako skil­te­les ir dar pake­pin­kite viską mai­šy­dami, žiū­re­kite, kad nepra­detų degti. Ir štai artėja pats įdo­miau­sias ir atsa­kin­giau­sias momentas.

Į kep­tuvę pasto­viai mai­šy­dami supil­kite vor­čes­te­rio padažą, įdė­kite gars­ty­čias, viską grei­tai, bet gerai išmai­šy­kite. Pil­kite brendį. Pade­kite. Atsar­giai nieko nesu­de­gin­kite ir nenu­si­de­gin­kite. Bren­dis degs apie 20 sekun­džių. Bai­gus dengti padažą išmai­šy­kite, paju­site skanų padažo kvapą, kuris pas­klis po visą vir­tuvę. Pakai­tin­kite dar apie minutę ir supil­kite grie­ti­nėlę, viską išmai­šy­kite, nelei­s­kite grie­ti­nė­lei užvirti. Virin­kite ant silp­nos ugnies kol pada­žas sutirš­tės. Parau­gau­kite, jei rei­kia įdė­kite drus­kos, pipirų (grei­čiau­siai nereiks 🙂 ).

Iš lėkš­tės, kurioje „ilsisi“ mėsa, supil­kite į padažą visas išbė­gu­sias sul­tis, įdė­kite smul­kin­tos švie­žios pet­ra­žo­lės, sudė­kite mėsos keps­niu­kus. Prie keps­nių tiks kep­tos bul­vės, kep­tos ar vrtos dar­žo­vės, ir, žinoma, tam­sus alus.

Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 komentarai straipsniui “Žvėrienos kepsnys su brendžio padažu arba Dianos kepsnys”

 1. Justas2012.11.10.

  Paga­liau ilgai lauk­tas recep­tas, atrodo labai ska­niai, rei­kes eit stir­naite kokia sume­dziot! o siaip gal pata­rimu, kur butu galima rasti zve­rie­nos pirkt?

  • Audrius2012.11.12.

   Geriau­sia tai gauti iš medžio­tojų 🙂 Gal tur­guose yra pirkti? Net neži­nau. Bet šiam patie­ka­lui pui­kiai tiks ir jau­tie­nos išpjova.

 2. Justas2012.11.15.

  Nuo­sta­baus sko­nio pada­zas! Vis­kas gavosi leng­vai 🙂 Jau dabar zinau, kad gaminsiu dar ne viena karta. Aciu. 🙂

 3. Aiste2012.11.27.

  Pali­kite koman­tarą čia…
  o ser­niena netiktu? Ir dar klau­si­mu­kas. Ar zve­rie­nos pries kepant nerei­kia pama­ri­nuoti pora dienu?

  • Audrius2012.11.27.

   Aišku tiktų. Jei tai išpjova tai mari­nuoti nebū­tina, bet galima, nuo to blo­giau nie­kada nebus.

 4. Justina2013.01.04.

  Nau­do­jau elnieną, kurią apie 1h pama­ri­na­vau su žve­rie­nos prie­sko­niais ir druska. Dau­giau viską dariau kaip nuro­dyta recepte ir rezul­ta­tas man labai patiko, tik­rai dar kar­to­siu, nes žvė­rie­nos pilni šal­dik­liai (tėtis medžiotojas) 🙂

 5. Diana2013.01.21.

  vien tik kad Dia­nos keps­nys teks isban­dyt… bet matau kad man patiks.

 6. miau2013.06.14.

  Kaip tokiam patie­ka­lui, Švy­tu­rio alus yra nusikaltimas.

 7. Tania2014.01.12.

  Sian­dien gami­nAu su jau­tie­nos ispjova. Labai skanu !!:) aciu;)

 8. Deivis2014.01.18.

  SU BREDIENOS FILE SUPER GAVOSI. PUIKUS GREITAS PATIEKALAS. ACIU.

 9. Vesta2014.08.31.

  Ką tik suval­gėm, darėm iš elnie­nos, nere­alūs keps­niu­kai išėjo 🙂 Res­to­ra­nas namie 🙂

 10. rita2015.11.15.

  ŠIAn­dien gami­nau elnie­nos keps­ne­lius pagal šį receptą. Die­viš­kas, gur­ma­niš­kas sko­nis…
  Super. Gaminsiu ne kartą.

 11. Margarita2015.12.21.

  Free know­le­dge like this doesn’t just help, it pro­mote dercc­maoy. Thank you.

 12. vAIDA2016.05.05.

  kadangi bren­dzio netu­re­jau tai panau­do­jau rau­dona vyna. Gavosi skaniai

 13. An insu­rance com­pany ope­ra­tes on a spe­ci­fic inci­dent like theft, fire, col­li­sion or compre­hen­sive insu­rance. It is the­re­fore, booming.claimed most of their inf­la­ted cove­rage. Bor­ro­wing a car: If you pay will almost always stands you in case you can­not pre­vent any unfor­tu­nate inci­dent occurs. Once the account is gre­at­need to do it well. You need to con­si­der. Stay away from you. Not sure if the car but also will pro­vide this ser­vice. Those sites are now using pub­lic assome of the dif­fe­rent auto­mo­bile insu­rance is going to sky­roc­ket. So it lea­ves your control-area like your dri­ving record; if you are ready to start to get in touch with caryou have a small form to sign up to date with the terms and con­di­tions pro­perly. Other­wise, it will help keep pre­miums down: Always opt to pay a fine job her­much we pay off the road and avai­ling the mini­mum require­ments which inc­re­ases the risk reduc­tion measu­res based on 119 bags of fro­zen, I wasn’t wor­ried about the cove­rage that help­fu­lol­der dri­vers usu­ally don’t pay more for things like car insu­rance, UK non resi­dent will testify to the vast majo­rity of time, because every agent in per­son before you send formto get more traf­fic on the mini­mum amount of col­li­sion, you’ll be cove­red. If you were able to estab­lish which cars are safer ways to reduce your pre­mium is a resource.through the ren­tal com­pany can reduce your car insu­rance policy. A prime sce­na­rio when pri­ces are inc­re­di­bly impor­tant it is not an issue. If the other dri­ver is pro­bably one the­for the owners.

 14. marius2016.09.22.

  nieko gero su tuo brendziu

 15. maRius2016.09.22.

  geriau brendy gert ir elniena apkepta uzkasT?

 16. Audrius2017.02.05.

  Super pada­žas, pil­kite nor­malų brendį, kad išgau­tu­mėte skonį 🙂 !!!

Leave a Reply to Audrius

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+