Ką Suvalgyti?

Mėsainis (hamburger)
Publikuota 03. Kov, 2010, autorius - kategorija 15min, Amerikietiški, Apie viską, Jautiena, Pagrindinis patiekalas, Užkandžiai, Vakarienė

Užtruk­site 15 min

Tur­būt dau­ge­lis sveiko maisto šali­ninkų yra smar­kiai nusi­teikę prieš McDonald’us, Hesburger’ius, Bur­ger King’us ir visus kitus greito maisto res­to­ra­nus (man iki šiol nepa­iš­ki­na­mas daly­kas, kodėl jie vadi­nasi res­to­ra­nais? 🙂 ) Tuo tarpu man jie visai patinka. Kar­tais 🙂 Taip taip aš žinau, kad ten vie­toj mėsos — kano­pos, odos ir uode­gos, kad bul­vės gene­tiš­kai modi­fi­kuo­tos, o coca cola su fos­foro rūgš­timi — bet man skanu 🙂 Aišku aš čia per­sū­džiau ir taip bai­siai ten tik­rai nėra.

Jei esate keliavę po Skan­di­na­viją turė­jote paste­bėti, kad tei­sin­gieji ir svei­kieji skan­di­na­vai taip pat labai mėgsta greitą maistą. Greito maisto “res­to­ranų” daug ir jie ten popu­lia­rūs grei­čiau­siai todėl, kad taip pigiau (nors žinoma Dani­joj sumo­kėti už Big Mac’o komp­leksą ~40 litų visai nepigu 🙂 ). Nor­ma­lūs res­to­ra­nai labai bran­gūs, o visi mak­do­nal­dai pats tas, kai norisi tik grei­tai užkąsti.

Bet žinoma nami­nis mėsai­nis nublanksta prieš visus mak­do­nal­dus, hes­bur­ge­rius ir kitus bur­ge­rius 🙂 Ypa­tin­gai svei­kas, nes paga­min­tas iš tikro faršo, o ne ragų, kanopų ir sme­genų, dide­lis ir savr­biau­sia ne sau­sas, o sul­tin­gas.  Po nami­nio mėsai­nio — mak­do­nal­di­nis stringa burnoje:)

O čia dar galite pažiū­rėti, kaip mėsai­niai foto­gra­fuo­jami reklamoms 🙂

Aš, žinoma, tokių dalykų neda­riau, nes mėsai­niai labai kve­pėjo, o aš labai norė­jau valgyt 🙂

2 por­ci­joms:

 • 500gr. jau­tie­nos faršo (nelie­sas, rie­bu­mas apie 20 proc.);
 • 4 sūrio lapeliai;
 • 1 dide­lis svogūnas;
 • 4 ban­de­lės;
 • salotų lapų;
 • pomi­dorų;
 • agurkų;
 • majo­nezo;
 • kečupo;
 • gars­ty­čių;
 • PEPSI (dėl to, kad man labiau patinka nei coca cola).

Susmul­ki­nam svo­gūną, sumai­šome su faršu, įde­dam drus­kos, pipirų, jei norite ir kito­kių prieskonių.

Viską gerai išmai­šome ranka, pada­li­name visą masę į ketu­rias dalis. Iš kiek­vie­nos dalies pada­rome blyną, kurio skers­muo maž­daug kaip ban­de­lės, pakan­ka­mai storą. Gerai suspau­džiame, kad kepant neiširtų.

Kep­sime gri­li­nėj kep­tu­vėj, bet jei netu­rite — kep­kite paprastoj. Gerai įkai­ti­nam kep­tuvę, kepame iš abiejų pusių po ~4 min. Kol keps bur­ge­riai, nuplau­nam, pasi­ruo­šiam dar­žo­ves, kitus prie­dus, pašil­dome bandeles.

Iške­pu­sią mėsą dedame ant ban­de­lės. Priedų eiliš­ku­mas nesvar­bus, kaip jums ska­niai taip dėkite, tik sūris turėtų būti šalia mėsos, kad apsi­ly­dytų. Prie šio patie­kalo, PEPSI privalomas.

Nere­aliai skanu 🙂

Žymos: , , , , , , , ,39 komentarai straipsniui “Mėsainis (hamburger)”

 1. Eglė2010.03.03.

  Maniš­kis išpro­tėtų iš lai­mės, jei tokią vaka­rienę patiek­čiau. Vis nusi­per­kam mėsai­niams skirtų ban­de­lių, bet vis jos dingsta pilve be mėsai­nių 🙂 Reiks pale­pint savo fast food lover’į 😉 Juo­lab USA Mc’Donald’e visą vasarą nugarą lenkė 🙂

 2. agga2010.03.03.

  Ska­niau­sias kada­nors val­gy­tas hamburgeris!!!Kada pakartojimas???Seile nutiso pama­cius 1 nuotrauka…nereikia jokiu fil­muku ziu­ret– geriau­sia reklama!!! NIAM!!!!

 3. dalia2010.03.03.

  na tik­rai nepa­sa­ky­čiau kad tavo burger’is kiek pras­čiau atrodo nei tas pus­ža­lis, nuspal­vo­tas ir adatų prikamšytas…:D Skanu 😉

 4. Jurga2010.03.04.

  Dar čia tik­riau­siai ir kara­me­li­zuoti svo­gū­nai labai tiktų, a? Šiaip tai super atrodo ir labai skanu turėtų būt.

  o dėl video… nu, paga­liau aš išsi­aiš­ki­nau, kaip jie yra fotografuojami 😀

 5. aguonele2010.03.04.

  idea­lus ! Nera dau­giau ir ka pri­durti 😉 liuks, tik kazkaip namie nei karto dar neda­rius … atsi­val­gom sve­tur 😀 bet tu sugundei !!!!!!

 6. Saulius2010.03.04.

  Pui­kus įra­šas, tačiau pamirš­tas vie­nas svar­bus daly­kas, be kurio ham­bur­ge­ris — tai tik pusė ham­bur­ge­rio tiems, kurie juos mėgsta ir daž­nai valgo. Bul­vy­tės fri arba French fries.

 7. cainikas2010.03.06.

  Kot­le­tu­kus galima plokš­tes­nius daryti. Aš esu daręs pasi­nau­do­da­mas you­tube video pata­ri­mais :
  http://www.youtube.com/watch?v=uqVCk2oDpSE
  visai neblo­gai gavosi. 🙂

  • Audrius2010.03.07.

   Išmė­gin­siu ir taip. Tik kažin ar taip darant kot­le­tu­kai sul­tingi gau­nasi? Nes pas mane jie buvo laabai sultingi 🙂

 8. Asta2010.03.07.

  Tokį įrašą bežiū­rint, reik labai sau­go­tis, kad bro­lis pro petį nepa­ma­tytų 😀 O tai geruoju ar pik­tuoju, bet turė­čiau čia ir dabar kul­niuot į virtuvę 😀

 9. […] tik­rai, sūū­ū­rai­nis yra gar­dus val­gis! Įkvėpta Kąsuvalgyti.lt, šian­dien ini­ci­ja­vau šitokį eks­per­i­mentą ir savo vir­tu­vėje. Rezul­ta­tas – šiek tiek […]

 10. Lukas2010.03.16.

  buvo pamirsta pami­net prie pro­duktu kad surio reikes 😛

 11. būti­nai paban­dy­siu 😀
  o video tai geras 😀

 12. Neringa2011.01.20.

  kas ten per kep­tuve?? jau­ciu tokia, kurios as pati jau simta metu noriu..

 13. egle2011.01.28.

  Aš tokius nami­nius ham­bur­ge­rius darau vai­kams, kai vasarą orga­ni­zuo­jam šaš­lykų vaka­rė­lius. Kol suaugę kepa šaš­ly­kus, vai­kams ant gro­te­lių pakepu mėsai­nius, paskru­dinu per­pjau­tas ban­de­les. susi­deda savo mėsai­nius patys vai­kai. Svarbu nupirkti aukš­čiau­sios koky­bės ket­čupo, gars­ty­čių, papjaus­tyti dar­žvių, pama­ri­nuoti svo­gūnų. Jei gera mėsa ir kiti prie­dai — išeina nere­aliai ska­nūs, sul­tingi, kve­pian­tys. Dėdės ir tetos pamiršta savo šaš­ly­kus, sekioja pas­kui vai­kus ir prašo atsikasti.

 14. Neringa2011.01.28.

  Tai as supra­tau kokia ten kep­tuve, tik ale kur tokia gaut?? vieta tiks­liau jei galima 🙂 ir ita­riu karve kainuoja,ne?

 15. paf2011.05.22.

  O tai vie­toj farso nieks nemegsta jau­tie­nos ar kiau­lie­nos file kep­tos ant groteliu?!

 16. Taspats paf2011.06.01.

  Drystu ziau­riai pries­ta­raut! –kuo jums netinka ham­bur­ge­ris su nor­ma­lia mesa o ne kaz­ko­kiu kanopu marmaliaku?! 🙂

 17. laura2012.09.07.

  shiaip visai nieko,bet kazhkaip.nepatogu val­gyti nes.kotletas didelis.,ash darau taip ‚imu kot­le­tuka pri­ploju ji ant kepimo popie­riaus ir dedu i shaldikli,uzhshala,tada isht­rau­kiiu ir kepu ant ikai­tin­tos keptuves.,o ir ban­dele ash pashildau.arba ant keptuves,bet tam turiu tosteri,kur galima pashil­dyti tik viena.puse,taip skaniau,nes ban­dele shilta viskas.mmm

 18. laura2012.09.07.

  shiaip visai nieko,bet kazhkaip.nepatogu val­gyti nes.kotletas didelis.,ash darau taip ‚imu kot­le­tuka pri­ploju ji ant kepimo popie­riaus ir dedu i shaldikli,uzhshala,tada isht­rau­kiiu ir kepu ant ikai­tin­tos keptuves.,o ir ban­dele ash pashildau.arba ant keptuves,bet tam turiu tosteri,kur galima pashil­dyti tik viena.puse,taip skaniau,nes ban­dele shilta viskas.mmm

 19. Anonymous2012.10.02.

  Nore­ciau ziau­riai para­gauti tysta seile jau… 😀

 20. Belekas2012.10.28.

  Nuo šiol žodis mac­do­lan­das man nebeaktualus. 😀

 21. Agne2012.11.19.

  kot­le­tas tarp bandeliu?

 22. Andrius2012.12.14.

  Ar galite ką nors pako­men­tuoti apie pačias ban­de­les mėsai­niams? Norė­čiau pasi­da­ryti kiek įma­noma pana­šesnį mėsainį kaip McDonald’s, bet tokių ban­de­lių kaip ten, par­duo­tu­vėse nerandu 🙁 Neži­nau, kaip kitiems, bet tin­ka­mos ban­de­lės yra ne ką mažiau svar­bios nei pati mėsa 🙂

 23. Andrius2014.02.19.

  Atra­dau tik dabar šitą receptą. Pats labai mėgstu bure­ge­rius gamint, tad kelis pata­ri­mus duo­siu, galėsi kada nors paban­dyt.
  1. į faršą nedėk svo­gūno, dėk tik druską ir pipi­rus
  2. Dėk vio­le­tinį svo­gūną supjaus­tytą žie­dais, žinoma ne į pačią mėsą 😀
  3. Mėsos “bly­nus” daryk dides­nius nei ban­delė, kepant susi­trauks iki ban­de­lės dydžio, bus pato­giau dėt dar­žo­ves.
  4. bai­giant kepti mėsą, uždėk sūrį, jis šiek tiek išsi­ly­dys, bus ska­niau val­gyt.
  5. nau­dok BBQ padažą, žymiai ska­niau nei papras­tas kepu­čas.
  6. ant ban­de­lių vidi­nės pusės gali užtepti šiek tiek majo­nezo, suteiks spe­ci­fi­nio sko­nio, bet gero

  • Monika2014.08.18.

   Dar kele­tas pata­rimų iš mano gūž­tos:
   ban­de­les galima pašil­dyti, kiek apskru­dinti kep­tu­vėje iš abiejų pusių, labai skanu. Pati nenau­doju kečupo ar bbq, man šitie pada­žai viską tik suba­na­lina. Jei norite kiek rugš­taus sals­te­lė­ju­sio akcento – pata­riu abi vidi­nes ban­de­lių puses aptepti svo­gūnų uogiene. Toks labai geras ir sub­ti­lus akcen­tas jau­čiasi val­gant. Dėl mėsos – jokių svo­gūnų. Geriau­siam varian­tui reiktų mėsą susi­malti pačiam (visai pui­kus video apie tai https://www.youtube.com/watch?v=Js73-jseLnI)

 24. greta bruknaute2016.04.18.

  buvau iske­pus toki pati buvo labai skanu ska­niau nei makdonolde

Palikti komentarą

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+