Žyma: hamburgeris

  • Mėsainis (hamburger)

    Mėsainis (hamburger)

    Užtruk­si­te 15 min Tur­būt dau­ge­lis svei­ko mais­to šali­nin­kų yra smar­kiai nusi­tei­kę prieš McDo­nal­d’us, Hes­bur­ge­r’ius, Bur­ger Kin­g’us ir visus kitus grei­to mais­to res­to­ra­nus (man iki šiol nepa­iš­ki­na­mas daly­kas, kodėl jie vadi­na­si res­to­ra­nais? 🙂 ) Tuo tar­pu man jie visai patin­ka. Kar­tais 🙂 Taip taip aš žinau, kad ten vie­toj mėsos — kano­pos, odos ir uode­gos, kad bul­vės…