Mėsainis (hamburger)

Užtruk­si­te 15 min

Tur­būt dau­ge­lis svei­ko mais­to šali­nin­kų yra smar­kiai nusi­tei­kę prieš McDo­nal­d’us, Hes­bur­ge­r’ius, Bur­ger Kin­g’us ir visus kitus grei­to mais­to res­to­ra­nus (man iki šiol nepa­iš­ki­na­mas daly­kas, kodėl jie vadi­na­si res­to­ra­nais? 🙂 ) Tuo tar­pu man jie visai patin­ka. Kar­tais 🙂 Taip taip aš žinau, kad ten vie­toj mėsos — kano­pos, odos ir uode­gos, kad bul­vės gene­tiš­kai modi­fi­kuo­tos, o coca cola su fos­fo­ro rūgš­ti­mi — bet man ska­nu 🙂 Aiš­ku aš čia per­sū­džiau ir taip bai­siai ten tik­rai nėra.

Jei esa­te kelia­vę po Skan­di­na­vi­ją turė­jo­te paste­bė­ti, kad tei­sin­gie­ji ir svei­kie­ji skan­di­na­vai taip pat labai mėgs­ta grei­tą mais­tą. Grei­to mais­to “res­to­ra­nų” daug ir jie ten popu­lia­rūs grei­čiau­siai todėl, kad taip pigiau (nors žino­ma Dani­joj sumo­kė­ti už Big Mac’o komp­lek­są ~40 litų visai nepi­gu 🙂 ). Nor­ma­lūs res­to­ra­nai labai bran­gūs, o visi mak­do­nal­dai pats tas, kai nori­si tik grei­tai užkąsti.

Bet žino­ma nami­nis mėsai­nis nublanks­ta prieš visus mak­do­nal­dus, hes­bur­ge­rius ir kitus bur­ge­rius 🙂 Ypa­tin­gai svei­kas, nes paga­min­tas iš tik­ro far­šo, o ne ragų, kano­pų ir sme­ge­nų, dide­lis ir savr­biau­sia ne sau­sas, o sul­tin­gas.  Po nami­nio mėsai­nio — mak­do­nal­di­nis strin­ga burnoje:)

O čia dar gali­te pažiū­rė­ti, kaip mėsai­niai foto­gra­fuo­ja­mi reklamoms 🙂

Aš, žino­ma, tokių daly­kų neda­riau, nes mėsai­niai labai kve­pė­jo, o aš labai norė­jau valgyt 🙂

2 por­ci­joms:

 • 500gr. jau­tie­nos far­šo (nelie­sas, rie­bu­mas apie 20 proc.);
 • 4 sūrio lapeliai;
 • 1 dide­lis svogūnas;
 • 4 ban­de­lės;
 • salo­tų lapų;
 • pomi­do­rų;
 • agur­kų;
 • majo­ne­zo;
 • keču­po;
 • gars­ty­čių;
 • PEPSI (dėl to, kad man labiau patin­ka nei coca cola).

Susmul­ki­nam svo­gū­ną, sumai­šo­me su far­šu, įde­dam drus­kos, pipi­rų, jei nori­te ir kito­kių prieskonių.

Vis­ką gerai išmai­šo­me ran­ka, pada­li­na­me visą masę į ketu­rias dalis. Iš kiek­vie­nos dalies pada­ro­me bly­ną, kurio skers­muo maž­daug kaip ban­de­lės, pakan­ka­mai sto­rą. Gerai suspau­džia­me, kad kepant neiširtų.

Kep­si­me gri­li­nėj kep­tu­vėj, bet jei netu­ri­te — kep­ki­te paprastoj. Gerai įkai­ti­nam kep­tu­vę, kepa­me iš abie­jų pusių po ~4 min. Kol keps bur­ge­riai, nuplau­nam, pasi­ruo­šiam dar­žo­ves, kitus prie­dus, pašil­do­me bandeles.

Iške­pu­sią mėsą deda­me ant ban­de­lės. Prie­dų eiliš­ku­mas nesvar­bus, kaip jums ska­niai taip dėki­te, tik sūris turė­tų būti šalia mėsos, kad apsi­ly­dy­tų. Prie šio patie­ka­lo, PEPSI privalomas.

Nere­aliai skanu 🙂

Komentarai

Atsakymai į “Mėsainis (hamburger)”: 39

 1. Maniš­kis išpro­tė­tų iš lai­mės, jei tokią vaka­rie­nę patiek­čiau. Vis nusi­per­kam mėsai­niams skir­tų ban­de­lių, bet vis jos dings­ta pil­ve be mėsai­nių 🙂 Reiks pale­pint savo fast food love­r’į 😉 Juo­lab USA Mc’Do­nal­d’e visą vasa­rą nuga­rą lenkė 🙂

  1. haha 🙂 negi nie­ka­da pas jus šven­čių nebūna? 🙂

 2. agga

  Ska­niau­sias kada­nors val­gy­tas hamburgeris!!!Kada pakartojimas???Seile nuti­so pama­cius 1 nuotrauka…nereikia jokiu fil­mu­ku ziu­ret- geriau­sia rekla­ma!!! NIAM!!!!

 3. na tik­rai nepa­sa­ky­čiau kad tavo bur­ge­r’is kiek pras­čiau atro­do nei tas pus­ža­lis, nuspal­vo­tas ir ada­tų prikamšytas…:D Skanu 😉

 4. Dar čia tik­riau­siai ir kara­me­li­zuo­ti svo­gū­nai labai tik­tų, a? Šiaip tai super atro­do ir labai ska­nu turė­tų būt. 

  o dėl video… nu, paga­liau aš išsi­aiš­ki­nau, kaip jie yra fotografuojami 😀

  1. Tik­rai tik­tų. Čia bet kas tiktų 🙂

 5. idea­lus ! Nera dau­giau ir ka pri­dur­ti 😉 liuks, tik kazkaip namie nei kar­to dar neda­rius … atsi­val­gom sve­tur 😀 bet tu sugundei !!!!!!

 6. Saulius

  Pui­kus įra­šas, tačiau pamirš­tas vie­nas svar­bus daly­kas, be kurio ham­bur­ge­ris — tai tik pusė ham­bur­ge­rio tiems, kurie juos mėgs­ta ir daž­nai val­go. Bul­vy­tės fri arba Fren­ch fries.

  1. o taip, čia tik­rai pamiršau 🙂

 7. cainikas

  Kot­le­tu­kus gali­ma plokš­tes­nius dary­ti. Aš esu daręs pasi­nau­do­da­mas you­tu­be video patarimais :
  http://www.youtube.com/watch?v=uqVCk2oDpSE
  visai neblo­gai gavosi. 🙂

  1. Išmė­gin­siu ir taip. Tik kažin ar taip darant kot­le­tu­kai sul­tin­gi gau­na­si? Nes pas mane jie buvo laabai sultingi 🙂

 8. Tokį įra­šą bežiū­rint, reik labai sau­go­tis, kad bro­lis pro petį nepa­ma­ty­tų 😀 O tai geruo­ju ar pik­tuo­ju, bet turė­čiau čia ir dabar kul­niuot į virtuvę 😀

  1. haha 🙂 ilgai netruk­tum, labai grei­tas patiekalas 🙂

   1. as die­vi­nu hez­bur­ger man jie lig rojui val­gi­ciau oolius

 9. […] tik­rai, sūū­ū­rai­nis yra gar­dus val­gis! Įkvėp­ta Kąsuvalgyti.lt, šian­dien ini­ci­ja­vau šito­kį eks­per­i­men­tą ir savo vir­tu­vė­je. Rezul­ta­tas – šiek tiek […]

 10. Lukas

  buvo pamirs­ta pami­net prie pro­duk­tu kad surio reikes 😛

  1. tik­ra tie­sa.. pataisyta 🙂

 11. būti­nai pabandysiu 😀
  o video tai geras 😀

 12. Neringa

  kas ten per kep­tu­ve?? jau­ciu tokia, kurios as pati jau sim­ta metu noriu..

  1. Kep­tu­ve ten geru­le, spi­zi­ne, gri­li­ne ale groteles 🙂

 13. egle

  Aš tokius nami­nius ham­bur­ge­rius darau vai­kams, kai vasa­rą orga­ni­zuo­jam šaš­ly­kų vaka­rė­lius. Kol suau­gę kepa šaš­ly­kus, vai­kams ant gro­te­lių pake­pu mėsai­nius, paskru­di­nu per­pjau­tas ban­de­les. susi­de­da savo mėsai­nius patys vai­kai. Svar­bu nupirk­ti aukš­čiau­sios koky­bės ket­ču­po, gars­ty­čių, papjaus­ty­ti dar­žvių, pama­ri­nuo­ti svo­gū­nų. Jei gera mėsa ir kiti prie­dai — išei­na nere­aliai ska­nūs, sul­tin­gi, kve­pian­tys. Dėdės ir tetos pamirš­ta savo šaš­ly­kus, sekio­ja pas­kui vai­kus ir pra­šo atsikasti.

  1. aha, žinau. ne kar­tą išbandyta 🙂

 14. Neringa

  Tai as supra­tau kokia ten kep­tu­ve, tik ale kur tokia gaut?? vie­ta tiks­liau jei gali­ma 🙂 ir ita­riu kar­ve kainuoja,ne?

  1. pir­kau nela­bai bran­giai is http://www.amazon.co.uk kai­na­vo kaz­kur iki 50 litu 🙂

 15. paf

  O tai vie­toj far­so nieks nemegs­ta jau­tie­nos ar kiau­lie­nos file kep­tos ant groteliu?!

  1. Žino­ma mėgs­ta, bet čia jau ne hamburgeris 🙂

 16. Taspats paf

  Drys­tu ziau­riai pries­ta­raut! ‑kuo jums netin­ka ham­bur­ge­ris su nor­ma­lia mesa o ne kaz­ko­kiu kano­pu marmaliaku?! 🙂

  1. Nesu val­gęs su kano­pu mar­ma­lia­ku 🙂 O ar ska­nu buvo?

 17. laura

  shiaip visai nieko,bet kazhkaip.nepatogu val­gy­ti nes.kotletas didelis.,ash darau taip ‚imu kot­le­tu­ka pri­plo­ju ji ant kepi­mo popie­riaus ir dedu i shaldikli,uzhshala,tada isht­rau­ki­iu ir kepu ant ikai­tin­tos keptuves.,o ir ban­de­le ash pashildau.arba ant keptuves,bet tam turiu tosteri,kur gali­ma pashil­dy­ti tik viena.puse,taip skaniau,nes ban­de­le shil­ta viskas.mmm

 18. laura

  shiaip visai nieko,bet kazhkaip.nepatogu val­gy­ti nes.kotletas didelis.,ash darau taip ‚imu kot­le­tu­ka pri­plo­ju ji ant kepi­mo popie­riaus ir dedu i shaldikli,uzhshala,tada isht­rau­ki­iu ir kepu ant ikai­tin­tos keptuves.,o ir ban­de­le ash pashildau.arba ant keptuves,bet tam turiu tosteri,kur gali­ma pashil­dy­ti tik viena.puse,taip skaniau,nes ban­de­le shil­ta viskas.mmm

 19. Anonymous

  Nore­ciau ziau­riai para­gau­ti tys­ta sei­le jau… 😀

 20. Belekas

  Nuo šiol žodis mac­do­lan­das man nebeaktualus. 😀

 21. Agne

  kot­le­tas tarp bandeliu?

  1. gali­te pako­men­tuot epie paty mesaini

 22. Andrius

  Ar gali­te ką nors pako­men­tuo­ti apie pačias ban­de­les mėsai­niams? Norė­čiau pasi­da­ry­ti kiek įma­no­ma pana­šes­nį mėsai­nį kaip McDo­nal­d’s, bet tokių ban­de­lių kaip ten, par­duo­tu­vė­se neran­du 🙁 Neži­nau, kaip kitiems, bet tin­ka­mos ban­de­lės yra ne ką mažiau svar­bios nei pati mėsa 🙂

  1. Per­ku iš par­duo­tu­vės, man jos­pa­na­šios į Makdonaldones 🙂

 23. Atra­dau tik dabar šitą recep­tą. Pats labai mėgs­tu bure­ge­rius gamint, tad kelis pata­ri­mus duo­siu, galė­si kada nors pabandyt.
  1. į far­šą nedėk svo­gū­no, dėk tik drus­ką ir pipirus
  2. Dėk vio­le­ti­nį svo­gū­ną supjaus­ty­tą žie­dais, žino­ma ne į pačią mėsą 😀
  3. Mėsos “bly­nus” daryk dides­nius nei ban­de­lė, kepant susi­trauks iki ban­de­lės dydžio, bus pato­giau dėt daržoves.
  4. bai­giant kep­ti mėsą, uždėk sūrį, jis šiek tiek išsi­ly­dys, bus ska­niau valgyt.
  5. nau­dok BBQ pada­žą, žymiai ska­niau nei papras­tas kepučas.
  6. ant ban­de­lių vidi­nės pusės gali užtep­ti šiek tiek majo­ne­zo, suteiks spe­ci­fi­nio sko­nio, bet gero

  1. Dar kele­tas pata­ri­mų iš mano gūžtos:
   ban­de­les gali­ma pašil­dy­ti, kiek apskru­din­ti kep­tu­vė­je iš abie­jų pusių, labai ska­nu. Pati nenau­do­ju keču­po ar bbq, man šitie pada­žai vis­ką tik suba­na­li­na. Jei nori­te kiek rugš­taus sals­te­lė­ju­sio akcen­to – pata­riu abi vidi­nes ban­de­lių puses aptep­ti svo­gū­nų uogie­ne. Toks labai geras ir sub­ti­lus akcen­tas jau­čia­si val­gant. Dėl mėsos – jokių svo­gū­nų. Geriau­siam varian­tui reik­tų mėsą susi­mal­ti pačiam (visai pui­kus video apie tai https://www.youtube.com/watch?v=Js73-jseLnI)

 24. buvau iske­pus toki pati buvo labai ska­nu ska­niau nei makdonolde

Komentuoti: maile Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.