Žyma: mėsainis

  • Antros dienos burgeriai

    Antros dienos burgeriai

    Šis recep­tas turė­jo blo­ge atsi­ra­sti daug grei­čiau — iškart po jau­tie­nos krū­ti­ni­nės su ser­ben­tais recep­tais. Bet, geriau vėliau nei nie­ka­da 🙂 Recep­tas labai papras­tas, bet nema­žiau gar­dus. Labai daž­nai troš­ki­nant mėsą vis­ko suval­gy­ti tą pačią die­ną nepa­vyks­ta, todėl kiek­vie­ną tokį kar­tą pri­si­min­kit, kad kitą die­ną gali­ma ne tik kad pasi­šil­dy­ti tą patį patie­ka­lą, bet, ilgai…

  • Mėsainis (hamburger)

    Mėsainis (hamburger)

    Užtruk­si­te 15 min Tur­būt dau­ge­lis svei­ko mais­to šali­nin­kų yra smar­kiai nusi­tei­kę prieš McDo­nal­d’us, Hes­bur­ge­r’ius, Bur­ger Kin­g’us ir visus kitus grei­to mais­to res­to­ra­nus (man iki šiol nepa­iš­ki­na­mas daly­kas, kodėl jie vadi­na­si res­to­ra­nais? 🙂 ) Tuo tar­pu man jie visai patin­ka. Kar­tais 🙂 Taip taip aš žinau, kad ten vie­toj mėsos — kano­pos, odos ir uode­gos, kad bul­vės…