Ką Suvalgyti?

Troškinta avietinė vištiena greitpuodyje
Publikuota 14. Gru, 2009, autorius - kategorija 15min, Greitpuodis, Padažai, Pagrindinis patiekalas, Pamokymai, Troškinys, Vakarienė, Vištiena

Skanaus

Užtruk­site 15 min.
Vat ir nauja kate­go­rija — recep­tai skirti grei­t­puo­džiams (ir aišku papras­tam gami­ni­mui, tik vis­kas užtruktų maž­daug 3–4 kar­tus ilgiau).
Ar žinote kas yra grei­t­puo­dis? 🙂 Nenu­steb­kite, nes yra žmo­nių, kurie nežino, ne tik kaip jis vei­kia, bet ir kas tai yra. Grei­t­puo­dis — tai yra puo­das, skir­tas grei­tam maisto pagaminimui.

greitpuodis
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Grei­t­puo­dis tai toks puo­das, kuriame galima palai­kyti didesnį negu papras­tai slėgį. T.y. garuo­jan­tis van­duo iš puodo nepa­si­ša­lina, o lieka jame, dėl ko slė­gis puodo voduje pasi­daro daug dides­nis negu išorėje. O kodėl mais­tas ver­da­mas ir išver­da­mas grei­čiau? Todėl, kad padi­dė­jus slė­giui van­dens virimo tem­pe­ra­tūra pakyla, t.y. van­duo užverda nebe prie 100 laips­nių, o prie maž­daug 120 laips­nių (o ar žinote, kad kal­nuose van­duo verda nepa­sie­kęs 100 laips­nių? 🙂 ). Taigi mais­tas ver­da­mas daug dides­nėje tem­pe­ra­tū­roje, todėl gami­nimo lai­kas sutrum­pėja maž­daug treč­da­liu. Tiek pat suma­žėja ir ener­gi­jos sunau­do­ji­mas 🙂 Taip pat grei­t­puo­dyje vir­tas mais­tas turi išlai­kęs dau­giau mine­ralų ir vita­minų. Viri­mui nau­do­jama ypač mažai van­dens. Taigi pri­va­lumų daug 🙂 Vie­nin­te­lis minu­sas — puo­das gali sprogti 🙂 (bet čia tik tuo atveju jei nebus vož­tuvo, ir bus nepro­tin­gai kai­ti­nama)
Dabar­ti­niai grei­t­puo­džiai turi kelis slė­gio nusta­ty­mus, turi vož­tu­vus, dėl ko jie netu­rėtų sprogti 🙂 Taip pat yra apsauga nuo dang­žio ati­da­rymo, kai viduje yra slė­gis (jei tokio nebūtų, nuimant dangtį, dang­tis turėtu šauti gerai į viršų 🙂 ) Ver­dant su didžiau­siu slė­gio nusta­tymu mais­tas išvirs grei­čiau­siai. Bul­vės, ryžiai išvirs per ~7 min, viš­tiena per ~12–15 min, gerą, skanų, sodrų sul­tinį paga­minsite per 1 valandą.

 • 2 viš­tos ket­vir­čiai, 1 krū­tinė su kaulu (gali būti ir visa višta, supjaus­tyta 8 dalis);
 • 100 ml rau­do­nojo vyno acto;
 • 2 v.š. sojos padažo;
 • 2 v.š. medaus;
 • 100 ml avie­čių uogie­nės (manau tiktų ir ser­bentų, ir spanguolių);
 • 100 ml vandens;
 • 3 čes­nako skiltelės;
 • 1 a.š. gars­ty­čių miltelių

Darom mari­natą, kuriame vištą mari­nuo­jame bent 4 valan­das, arba geriau­siai per naktį. Sumai­šom actą, sojos padažą, medų, van­denį, smul­kintą čes­naką, gars­ty­čias ir uogienę. Uogienę nau­do­jau avie­čių, bet jei bučiau turė­jęs bučiau ban­dęs su ser­bentų arba span­guo­lių uogiene (sal­džia 🙂 ). Į mari­natą sude­dame viš­tos gaba­lus ir palai­kome.
Įkai­ti­nam gerai puodą, įpi­lam tru­putį alie­jaus ir kelias minu­tes dali­mis apke­pame viš­tos dalis iš abiejų pusių.

Pakepam vištieną kepame dalimis iš abiejų pusių
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Pake­pus bus ska­niau, nes višta bus apskru­dus. Jei neap­kep­site, tai prieš tai nuim­kite odą. Į puodą supi­lam mari­natą, sude­dam apkeptą viš­tieną, užda­rome puodą.

Sudedam vištieną, užpilam marinatą Uždarome puodą
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Slė­gis puode susi­da­rys per kelias minu­tes, nuo tada ver­dame maž­daug 12 min. Slė­giui susi­da­rius ugnį rei­kia suma­žinti, taip, kad slė­gis nenu­kri­stų ir eitų pasto­vus garas. Po 12 min ugnį išjungtį, suma­žinti slėgį, ati­da­ryti puodą. Pažiū­rim ar višta pil­nai išvi­rus ir val­gome 🙂 Jei norisi tirš­tes­nio padažo, išimti viš­tieną, o į padažą įpilti van­dens sumai­šyto su mil­tais. Val­gome su ryžiais ir padažu 🙂

Skanaus
Skanaus

Žymos: , , , , , , , , , , , ,14 komentarai straipsniui “Troškinta avietinė vištiena greitpuodyje”

 1. egidija2009.12.15.

  va dėl to galimo spro­gimo vir­tu­vėje ir nėra šito pui­kaus puodo mano sva­jo­nių sąraše. o viš­tytė seilę var­vi­nan­čiai atrodo…

 2. Jurate Nair2009.12.15.

  Grei­t­puo­dis yra geris! Ne tik del laiko tau­pymo, bet ir rezul­tatu — sul­tinga, minks­tute, aro­ma­tinga mesyte gau­nasi. Kad dar kam butu spro­g­res, neteko gir­deti. Aisku, rei­kia pro­tin­gai elg­tis, su dujine irgi galima namus sude­ginti… 😉 O recep­tas ido­mus, ture­sim omeny 🙂

 3. manoakys2009.12.21.

  O kur tokiais puo­dais pre­kiauja? Kokios fir­mos rink­tis? Aš kaip ir turiu tą seną sovie­ti­cus puodą, bet kaž­kaip jis bais dide­lis ir ir bais senas, norė­tusi naujesnio 🙂

  • Audrius2009.12.23.

   Svei­kinu su 200 uoju komen­taru 🙂 !!!!!
   Pre­kiauja daug kas. Maniš­kis yra Fagor fir­mos. Mano kole­gos užsi­sakė tokius iš amazon’o. Ir visi jie stan­dar­tiš­kai būna 6 litrų — dideli 🙂

 4. Aurimas2009.12.29.

  Blin buvau šim­ta­sis komen­ta­to­rius ir pavė­la­vau būti 200 uoju 😀

 5. Linas2010.01.20.

  Sveiki.
  Jei ieš­kote nauju puodu, puodu komp­lektu, peiliu,keptuviu. para­sy­kit i e-maila Lineikas@gmail.com pasiu­li­siu auks­tos koky­bes ir fir­mos icook gaminius.

 6. pseudografas2011.04.19.

  Bet jei aš gerai suprantu, tai su tokiu puodu vidury virimo nela­bai pavyks patik­rinti ar jau išvirė mūsų viš­tiena. Nes tam, kad patik­rinti reiks išleisti garus, kad suma­žinti slėgį, taip? O šitaip nau­do­jant grei­t­puodį, jis pra­rastų prasmę, ar ne? Ar aš klystu?

  • Audrius2011.04.21.

   aha, bet tai tada geriau jau ilgiau pavirt, nes mėsa nuo to labiau neiš­sau­sės, o bus tik minkš­tesnė ir sultingesnė 🙂

 7. Egidijus2011.05.17.

  Senai gal­vo­jau, kažką pana­šaus 🙂 tik be uogie­nių, dau­giau kažko sal­dži­a­rūgš­čio (actas nuro­dy­tas, bet kon­cent­ra­cija ne procentais)

 8. Audrius2011.05.31.

  vyno actas daž­niau­siai būna 5–6 proc. Taigi ir čia toks. Bet žinoma, kiek­vie­nam pagal skonį — vie­nam patinka rūgš­čiau, kitam — ne

 9. paulius2013.11.01.

  par­si­ve­ziau is sve­di­jos naudota,bet gerai atro­danty greitpuody.yra tas voztuvas,dangtis tvir­tai uzsi­fik­suoja ir nat dang­cio toks kaip vamz­de­lis i virsu ir i sina ant dang­cio dar vamz­de­lis suplo­tas nevisiskai,viduii su tokiu kaip plonu drateliu..tai gal uzkai­tes turetu svilpt..?ir kai ka verdi tar­kim ant mazos ugnies,tai yra lai­kas kiek virt kokia vistiena,istisai,ar ten kai uzvirs,tarkim po 5min isjungti ugny ir kury laika dar lai­kyt puoda neati­da­ryta nuemus nuo ugnies..?

Palikti komentarą

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+