Troškinta avietinė vištiena greitpuodyje

Skanaus

Užtruk­si­te 15 min.
Vat ir nau­ja kate­go­ri­ja — recep­tai skir­ti grei­t­puo­džiams (ir aiš­ku papras­tam gami­ni­mui, tik vis­kas užtruk­tų maž­daug 3–4 kar­tus ilgiau).
Ar žino­te kas yra grei­t­puo­dis? 🙂 Nenu­steb­ki­te, nes yra žmo­nių, kurie neži­no, ne tik kaip jis vei­kia, bet ir kas tai yra. Grei­t­puo­dis — tai yra puo­das, skir­tas grei­tam mais­to pagaminimui.

greitpuodis
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Grei­t­puo­dis tai toks puo­das, kuria­me gali­ma palai­ky­ti dides­nį negu papras­tai slė­gį. T.y. garuo­jan­tis van­duo iš puo­do nepa­si­ša­li­na, o lie­ka jame, dėl ko slė­gis puo­do vodu­je pasi­da­ro daug dides­nis negu išorė­je. O kodėl mais­tas ver­da­mas ir išver­da­mas grei­čiau? Todėl, kad padi­dė­jus slė­giui van­dens viri­mo tem­pe­ra­tū­ra paky­la, t.y. van­duo užver­da nebe prie 100 laips­nių, o prie maž­daug 120 laips­nių (o ar žino­te, kad kal­nuo­se van­duo ver­da nepa­sie­kęs 100 laips­nių? 🙂 ). Tai­gi mais­tas ver­da­mas daug dides­nė­je tem­pe­ra­tū­ro­je, todėl gami­ni­mo lai­kas sutrum­pė­ja maž­daug treč­da­liu. Tiek pat suma­žė­ja ir ener­gi­jos sunau­do­ji­mas 🙂 Taip pat grei­t­puo­dy­je vir­tas mais­tas turi išlai­kęs dau­giau mine­ra­lų ir vita­mi­nų. Viri­mui nau­do­ja­ma ypač mažai van­dens. Tai­gi pri­va­lu­mų daug 🙂 Vie­nin­te­lis minu­sas — puo­das gali sprog­ti 🙂 (bet čia tik tuo atve­ju jei nebus vož­tu­vo, ir bus nepro­tin­gai kaitinama)
Dabar­ti­niai grei­t­puo­džiai turi kelis slė­gio nusta­ty­mus, turi vož­tu­vus, dėl ko jie netu­rė­tų sprog­ti 🙂 Taip pat yra apsau­ga nuo dang­žio ati­da­ry­mo, kai vidu­je yra slė­gis (jei tokio nebū­tų, nuimant dang­tį, dang­tis turė­tu šau­ti gerai į vir­šų 🙂 ) Ver­dant su didžiau­siu slė­gio nusta­ty­mu mais­tas išvirs grei­čiau­siai. Bul­vės, ryžiai išvirs per ~7 min, viš­tie­na per ~12–15 min, gerą, ska­nų, sod­rų sul­ti­nį paga­minsi­te per 1 valandą.

 • 2 viš­tos ket­vir­čiai, 1 krū­ti­nė su kau­lu (gali būti ir visa viš­ta, supjaus­ty­ta 8 dalis);
 • 100 ml rau­do­no­jo vyno acto;
 • 2 v.š. sojos padažo;
 • 2 v.š. medaus;
 • 100 ml avie­čių uogie­nės (manau tik­tų ir ser­ben­tų, ir spanguolių);
 • 100 ml vandens;
 • 3 čes­na­ko skiltelės;
 • 1 a.š. gars­ty­čių miltelių

Darom mari­na­tą, kuria­me viš­tą mari­nuo­ja­me bent 4 valan­das, arba geriau­siai per nak­tį. Sumai­šom actą, sojos pada­žą, medų, van­de­nį, smul­kin­tą čes­na­ką, gars­ty­čias ir uogie­nę. Uogie­nę nau­do­jau avie­čių, bet jei bučiau turė­jęs bučiau ban­dęs su ser­ben­tų arba span­guo­lių uogie­ne (sal­džia 🙂 ). Į mari­na­tą sude­da­me viš­tos gaba­lus ir palaikome.
Įkai­ti­nam gerai puo­dą, įpi­lam tru­pu­tį alie­jaus ir kelias minu­tes dali­mis apke­pa­me viš­tos dalis iš abie­jų pusių.

Pakepam vištieną kepame dalimis iš abiejų pusių
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Pake­pus bus ska­niau, nes viš­ta bus apskru­dus. Jei neap­kep­si­te, tai prieš tai nuim­ki­te odą. Į puo­dą supi­lam mari­na­tą, sude­dam apkep­tą viš­tie­ną, užda­ro­me puodą.

Sudedam vištieną, užpilam marinatą Uždarome puodą
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Slė­gis puo­de susi­da­rys per kelias minu­tes, nuo tada ver­da­me maž­daug 12 min. Slė­giui susi­da­rius ugnį rei­kia suma­žin­ti, taip, kad slė­gis nenu­kri­stų ir eitų pasto­vus garas. Po 12 min ugnį išjung­tį, suma­žin­ti slė­gį, ati­da­ry­ti puo­dą. Pažiū­rim ar viš­ta pil­nai išvi­rus ir val­go­me 🙂 Jei nori­si tirš­tes­nio pada­žo, išim­ti viš­tie­ną, o į pada­žą įpil­ti van­dens sumai­šy­to su mil­tais. Val­go­me su ryžiais ir padažu 🙂

Skanaus
Skanaus

Komentarai

Atsakymų į “Troškinta avietinė vištiena greitpuodyje”: 14

 1. va dėl to gali­mo spro­gi­mo vir­tu­vė­je ir nėra šito pui­kaus puo­do mano sva­jo­nių sąra­še. o viš­ty­tė sei­lę var­vi­nan­čiai atrodo…

  1. Su nau­jais puo­dais tik­rai nebus 🙂

 2. Grei­t­puo­dis yra geris! Ne tik del lai­ko tau­py­mo, bet ir rezul­ta­tu — sul­tin­ga, minks­tu­te, aro­ma­tin­ga mesy­te gau­na­si. Kad dar kam butu spro­g­res, nete­ko gir­de­ti. Aisku, rei­kia pro­tin­gai elg­tis, su duji­ne irgi gali­ma namus sude­gin­ti… 😉 O recep­tas ido­mus, ture­sim omeny 🙂

  1. Netik įdo­mus, bet ir skanus 🙂

 3. O kur tokiais puo­dais pre­kiau­ja? Kokios fir­mos rink­tis? Aš kaip ir turiu tą seną sovie­ti­cus puo­dą, bet kaž­kaip jis bais dide­lis ir ir bais senas, norė­tu­si naujesnio 🙂

  1. Svei­ki­nu su 200 uoju komentaru 🙂 !!!!!
   Pre­kiau­ja daug kas. Maniš­kis yra Fagor fir­mos. Mano kole­gos užsi­sa­kė tokius iš ama­zo­n’o. Ir visi jie stan­dar­tiš­kai būna 6 lit­rų — dideli 🙂

 4. Blin buvau šim­ta­sis komen­ta­to­rius ir pavė­la­vau būti 200 uoju 😀

  1. nu va, daž­niau rašyk 🙂

 5. Linas

  Svei­ki.
  Jei ieš­ko­te nau­ju puo­du, puo­du komp­lek­tu, peiliu,keptuviu. para­sy­kit i e‑maila Lineikas@gmail.com pasiu­li­siu auks­tos koky­bes ir fir­mos ico­ok gaminius.

 6. Bet jei aš gerai supran­tu, tai su tokiu puo­du vidu­ry viri­mo nela­bai pavyks patik­rin­ti ar jau išvi­rė mūsų viš­tie­na. Nes tam, kad patik­rin­ti reiks išleis­ti garus, kad suma­žin­ti slė­gį, taip? O šitaip nau­do­jant grei­t­puo­dį, jis pra­ras­tų pras­mę, ar ne? Ar aš klystu?

  1. aha, bet tai tada geriau jau ilgiau pavirt, nes mėsa nuo to labiau neiš­sau­sės, o bus tik minkš­tes­nė ir sultingesnė 🙂

 7. Egidijus

  Senai gal­vo­jau, kaž­ką pana­šaus 🙂 tik be uogie­nių, dau­giau kaž­ko sal­dži­a­rūgš­čio (actas nuro­dy­tas, bet kon­cent­ra­ci­ja ne procentais)

 8. vyno actas daž­niau­siai būna 5–6 proc. Tai­gi ir čia toks. Bet žino­ma, kiek­vie­nam pagal sko­nį — vie­nam patin­ka rūgš­čiau, kitam — ne

 9. par­si­ve­ziau is sve­di­jos naudota,bet gerai atro­dan­ty greitpuody.yra tas voztuvas,dangtis tvir­tai uzsi­fik­suo­ja ir nat dang­cio toks kaip vamz­de­lis i vir­su ir i sina ant dang­cio dar vamz­de­lis suplo­tas nevisiskai,viduii su tokiu kaip plo­nu drateliu..tai gal uzkai­tes ture­tu svilpt..?ir kai ka ver­di tar­kim ant mazos ugnies,tai yra lai­kas kiek virt kokia vistiena,istisai,ar ten kai uzvirs,tarkim po 5min isjung­ti ugny ir kury lai­ka dar lai­kyt puo­da neati­da­ry­ta nuemus nuo ugnies..?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.