Ką Suvalgyti?

Traški kiauliena kiniškai
Publikuota 01. Gru, 2009, autorius - kategorija 15min, Kiauliena, Kiniški, Padažai, Pagrindinis patiekalas, Vakarienė

skanaus

Užtruk­site 15 min;

Pas­ku­ti­niu metu visi labai šneka apie kiau­les, tiks­liau kiau­lių gripą 🙂 Lin­kiu nie­kam juo nesu­sirgti, o norint nuo jo apsi­sau­goti reik svei­kai ir sočiai mai­tin­tis. Kaž­kur gir­dė­jau, kad per gripo sezoną rei­kia mai­tin­tis rie­biau nei įpras­tai, o tam rei­ka­lui kiau­liena kaip tik 🙂

Dau­ge­lis bijo kiau­lie­nos ne dėl gripo, o dėl to, kad laiko kiau­lieną nešva­ria, bloga, kenks­minga mėsa. Jokių įro­dymų nėra, dau­giau yra sapa­lio­jimų, įsi­ti­ki­nimų. Kiaulė labai šva­rus gyvū­nas, jei tik jai būtų suda­ry­tos sąly­gos. Jei kiaulė turėtų baseiną, tai mirktų jame išti­sai. Islamo ir judėjų reli­gi­jos drau­džia val­gyti kiau­lieną. Bet čia nor­malu, nes gyve­nant toje kli­ma­ti­nėje juos­toje kiaulė yra pag­rin­di­nis žmo­gaus kon­ku­ren­tas maisto gran­di­nėje, nes mai­ti­nasi grū­dais, kurių ten daž­nai trūk­davo. Beto kli­ma­tas ten per karš­tas, kiaulė sun­kiai išgy­ventų, nes jos nepra­kai­tuoja, o vėsi­ni­muisi gali nau­doti tik van­denį — taigi vėl kon­ku­ren­cija dėl van­dens, kurio ten labai labai trūksta. Tuo tarpu mūsų kli­ma­ti­nėje juos­toje, kiaulė yra pats tas — kli­ma­tas tinka, maisto daug, o ir žmo­nėms šal­to­mis žie­mo­mis rei­kia rie­balų, kad išgyventi.

Dau­giau­siai kiau­lie­nos suvalgo kinie­čiai, gal dėl to, kad kinie­čiai buvo pir­mieji žmo­nės, kurie pri­jau­kino lau­kinį šerną ir gavo naminę kiaulę. Šian­dien recep­tas, kurį, žinoma, galima pada­ryti kiau­lieną pakei­tus bet kokia kita mėsa. Nors recep­tas pana­šus į sal­dži­a­rūgš­čią kiau­lieną, bet karu ir kitoks 🙂 Man ska­nes­nis šis.

 • 400 gr. mėsos;
 • 2 v.š. sojos padažo;
 • 3 v.š. miltų;
 • 1 kiau­ši­nis;
  Padažui:
 • 3 skil­tys česnako;
 • 1 svo­gū­nas;
 • 1 sal­džioji paprika;
 • 4 v.š. vandens;
 • 4 v.š. cukraus;
 • 4 v.š. vyno acto;
 • 4 v.š. sojos padažo.

Paste­bė­kit kaip lengva pasi­ga­minti padažą (4 4 4 4) 🙂

Supjaus­tom mėsą, sude­dam į dube­nėlį, kur supi­lam sojos padažą, gerai išplaktą kiau­ši­nio bal­tymą (trynį uždė­kite ant karštų ryžių), miltus.

užmaišom mėsą :) pakepam
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Gerai išmai­šome, galima kokį pus­va­landį pama­ri­nuoti, o galima ir ne 🙂 Kepam mėsą dali­mis, kad gaba­liu­kai nesuliptų.

Supjaus­tom čes­naką, sogūną, papriką ir pake­pam ant šla­ke­lio aliejaus.

česnakas+svogūnas +viskas kitkas +mėsa
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Supi­lam visus liku­sius ingri­di­en­tus ir pakai­ti­nam kol pada­žas pra­dės tirš­tėti. Jei norite tirš­čiau, įpil­kite dar vieną šaukštą van­dens sumai­šytu su mil­tais. Bebai­giant padažą sude­dam mėsą ir viską gerai išmaišome.

IMGP0825_9Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Val­gome su ryžiais su kiau­ši­niu ir pagaliukais 🙂

Por­cija dviems.

Ska­naus 🙂

IMGP0828_12

Žymos: , , , , , , , , , , , , , ,53 komentarai straipsniui “Traški kiauliena kiniškai”

 1. Labai pui­kus recep­tas. Tik cukru siu­ly­ciau nau­dot tam­siai ruda. Kiek auten­tiskes­nis skonis.. 🙂

  • Audrius2009.12.01.

   rudas cuk­rus lygiai tas pats tik mažiau sal­des­nis, o kaina didesnė. Spalva ir taip ruda nuo sojos, todėl kažin ar verta 🙂 bet kad įsi­ti­kinti — pamėginsiu 🙂

   • ZD2009.12.02.

    Oi ne. Tik­ras tam­siai rudas cuk­rus yra isties kito­kio sko­nio nei bal­ta­sis. Siu­lau isbandyti 😉

 2. egidija2009.12.01.

  įdomi infor­ma­cija apie kiau­les 🙂
  ir recep­tas neblo­gas, tik aš paprikų nedė­čiau, geriau kokios traš­kios mor­ky­tės.
  o man ava­ta­ras visai tinka, tokiai akuliorčikei 😉

  • Audrius2009.12.01.

   Dau­ge­lis, nemėgs­tan­čių kiau­lie­nos, apie ją nieko nežino, bet nemėgsta. Tai tru­pu­tis info jiems 🙂
   O ava­ta­rus čia parenka labai netgi taikliai 😀

 3. Jurate Nair2009.12.02.

  Idomi infor­ma­cija! Per­skai­cius pagal­vo­jau, kaip cia pati anks­ciau to nesu­gal­vo­jau, vis­kas logi­ska… 🙂 Ir sau­nus recep­tas, isi­de­me­jau atei­ciai. Pasi­ilg­stu kiau­lie­nos kar­tais. Zie­mos man kaip ir nebe­buna, bet orga­niz­mas tur­but vis is ipro­cio pareikalauja 😉

  Idomu, koki ava­tara gausiu 🙂

 4. […] Atkreip­kit dėmesį šį kartą pasi­klau­sęs pata­rimo nau­doju rudąjį cukrų […]

 5. Toma2010.01.30.

  vakar isban­dziau si recep­tuka, buvo laaabai skanu. Vie­nin­te­lis minu­sas tas, kad norint kiau­lie­nos nesu­li­pint, kepiau atski­rai, tai uztrunka tas rei­ka­las, ne mano kant­ry­bei 🙂 Kita karta ketinu ban­dyt tik pama­ri­nuota mesyte kept be miltu ir kiau­si­nio, tra­ski ji man vis­tiek neislieka, jei i padaza veliau sudedu.

  • Audrius2010.01.31.

   Vat man irgi sun­kiai sekasi nesu­li­pinti 🙂 bet kar­tais pavyksta. O be kiau­ši­nio irgi gau­nasi taip pat skaniai 🙂

 6. Asta2010.03.05.

  Nety­čiom užti­kau šitą receptą ir būti­nai pasi­ga­minsiu! Labai mėgstu kinie­čių maistą, taigi įsi­dedu šitą patie­kalą į savo To-do listą 🙂 kaip ir traš­kią apel­si­ninę viš­tieną 🙂 mmm :}

 7. onmi2010.04.11.

  Kadangi beveik neval­gau mesos ir jos nega­minu, nore­jau pasi­tei­rauti, kokia kiau­les dali (kum­pis, nuga­rine, etc.) nau­do­jote? :))) Net nela­bai zinau, kokios tos dalys buna 🙂 Gal­voju vyrui pada­ryt toki aptie­kala, manau jam patiktu 🙂

  • Audrius2010.04.11.

   čia tiktų kum­pis, men­tis. Apskri­tai tiktų bet kokia neriebi mėsa. Bet tar­kim nuga­ri­nės tokiam patie­ka­lui pirkti never­tėtų — neapsimoka 🙂

 8. […] Kadangi viš­tieną pavyko gana leng­vai ir ska­niai kinie­tiš­kai paruošti, paban­džiau ir su kiau­liena. Mums su žmona buvo skanu. O štai sūnus pasi­rodo nemėgsta kinie­tiš­kos vir­tu­vės. Liko nevalgęs…Receptą radau čia. […]

 9. […] Kadangi viš­tieną pavyko gana leng­vai ir ska­niai kinie­tiš­kai paruošti, paban­džiau ir su kiau­liena. Mums su žmona buvo skanu. O štai sūnus pasi­rodo nemėgsta kinie­tiš­kos vir­tu­vės. Liko neval­gęs… Receptą radau čia. […]

 10. maly2010.07.01.

  O vyno acto atstoti papras­tas mais­ti­nis tur­but negali? :/

  • Audrius2010.07.02.

   žinoma galima, bet reiktų atskeisti van­de­niu, nes vyno actas buna ~4 proc., o papras­tas — 9 proc.

 11. Eglė2010.10.02.

  O aš dariau su viš­tiena — die­viš­kas sko­nis!!!! 🙂 Ačiū už puikų receptą 🙂

 12. Rasa2011.04.07.

  Buvo skanu, bet kaz­ko­del netrasku. Mesyte minksta gavosi, kas galejo buti ne taip? Nau­do­jau kiau­lie­nos spran­dine. Ir padazo gavosi labai mazai, nes kai emiau pilti van­deni jis kaip­mat eme garuoti, tai cia gal per didele ugnis buvo ar del ko kito, bet pada­ziuko mazai teisejo 🙁

 13. valdas2011.07.05.

  Aš vie­toje cuk­raus nau­doju medų, dar galima paeks­per­i­men­tuoti su vai­sių siru­pais, pvz ana­nasų. O vie­toje acto galima nau­doti rūgš­čias nami­nes obuo­lių sultis.

 14. Alina2011.07.14.

  Bend­rai skanu, tik ter­lionė, kad teko po vieną mėsos gaba­liuką dėti į kep­tuvę, kad nesu­liptų, ir nesu­prantu kodėl taip šau­dėsi ta mėsa :/ Pabuvo traški tik kep­tu­vėje :/
  Pada­žiu­kas gavosi kaž­koks netoks, kol neįdė­jau miltų su van­de­niu jis net nesi­ruošė tirš­tėti, ir nebuvo toks tam­sus kaip turėtų būti, tai dadė­jau dau­giau sojos, gavos per sūrų, tai dadė­jau cuk­raus, lyg ir nieko, bet gaila pada­žas netoks tąsus kaip kinie­čiuose :/
  Ir dar, pagal mane svo­gū­nas berei­ka­lin­gas šiame recepte.
  Bus ban­doma gaminti dar sykį 🙂

 15. Alina2011.07.14.

  Dar gal geriau medų nau­doti vie­toj cuk­raus, gal tada tąses­nis pada­žas būtų?

  • Audrius2011.08.10.

   kuo bus sal­des­nis, tuo bus tąses­nis. Galima nau­doti tiek cukrų tiek medų. Jei cukrų/medų pakai­tin­site ilgiau jis pra­dės tam­sėti — iš čia ir spalva

 16. Giedrė2011.07.19.

  Gavosi nuo­sta­biai ! Nebu­ciau as 😀 juo­kauju, siaip tik­rai labai skanu, tik teko dau­giau cuk­raus pri­det, nes pasi­rodo mano actas buvo stip­res­nis biski 🙂

 17. Ingrida2011.10.05.

  Neži­nau kodėl, bet man labai lipo mėsytė prie kep­tu­vės, tokia košė nuo tų miltų darės..Ir visgi mentė sausoka..Bet siaip ska­nus padažiukas-dariu su morka..

  • Audrius2011.10.10.

   Kep­tuvė su alie­jum buvo per mažai įkai­tinta. O mėsą supjaus­čius smul­kiai sau­su­mas nesijaučia 🙂

 18. erika2011.11.06.

  imsiu ir paban­dy­siu šį recep­tuką, pažiū­rė­siu kas pavyks.

 19. juste2011.12.06.

  jus labai cia tasiu padazu norit:) kinie­ciuose deda nat­rio glu­ta­mato ir kitos che­mi­jos… mano pus­se­sere dirbo… sake neiti valgyti:D

 20. marina2012.02.10.

  Pali­kite koman­tarą čia…na ban­dy­siu sisn­dien pie­tums sita patiekala…

 21. senius2012.04.01.

  affi­giet. super. vis­kas gavosi. aciu 🙂

 22. Egle2012.04.11.

  man irgi labai ska­nus sis patie­ka­liu­kas 🙂 ir vis­kas gau­nasi labai gerai, gami­nau jau ne karta 🙂 tik sian­dien dary­siu modi­fi­ka­cija ir vie­toj cuk­raus desiu ananasu 🙂

 23. Milda2012.06.07.

  Labai skanu:P Aciu uz recepta

 24. Eglė2012.06.27.

  Dariau su šer­niena — super. Pata­ri­mas tiems, kuriems nesi­seka apskru­dinti mėsy­tės: įkai­tin­kite aliejų labai stip­riai, suber­kite tiek mil­tuo­tos mėsos, kad užimtų visą plotą kep­tu­vės ir skru­din­kite. Labai pui­kiai aps­krunda mažai vargo ir vis­kas iškepa kar­tas nuo karto pamaišius.

 25. Violeta2012.07.02.

  Labai ska­nus ir papras­tas recep­tas tik aš ne su papri­kom, o su Thai dar­žo­vių miši­niu dariau 🙂

 26. Raminta2012.12.30.

  Štai vakar turė­jom kiau­lie­nos ir norė­jom kažko įdo­maus, tai šis recep­tas ir apskri­tai tink­la­pis man kaip ste­buklas ! 🙂 Kiau­liena pavyko nuo­sta­biai 🙂
  O šian­dien atrodo jau kelias dešim­tis minu­čių čia nar­šau ir ban­dau išsi­rinkti receptą, nes noriu gaminti viską iš eilės. Puiku 🙂

 27. Simonas2013.01.06.

  Supe­ri­nis recep­tas mer­gi­nos liko sužavėtos 🙂

 28. Jurate2013.01.22.

  Begalo skanu!! Nau­do­jau kiau­lie­nos kumpi, nepjaus­ciau smul­kiai, buvo tokie stan­besni gaba­liu­kai. Kad nesu­liptu kep­tu­veje –dejau i karsta alieju ir tie­sog iskarto tuos gaba­liu­kus atski­ri­ne­jau (pasi­tel­kiau papras­ciau­siai sakute ir men­tele), tada tie­siog kiek­viena pavar­tyti ir tiek.
  Van­dens siu­ly­ciau pilti saukstu dau­giau, ir vie­nas arba­ti­nis sauks­te­lis miltu — tik i nauda, mat tik tada cuk­rus pra­dejo tirs­teti. O kad padazo ingri­di­nen­tai neis­ga­ruotu — as atski­rai inde­lyje sumais­ciau visus skys­cius, o i kep­tuve pir­miau­sia sude­jau paprika ir svo­gu­nus, ir ant vir­saus uzpy­liau visa skysti.
  Ir patie­ka­las gavosi visai kaip kinie­ciu res­to­rane, super aciu 🙂

 29. Giedrė2013.01.26.

  Man tai tik skoni tie mil­tai ir krak­mo­las gadina, o ir kon­sisten­cija padazo neko­kia. As verdu ji ant auks­tos ugnies kol pats sutirsteja.Va tada liuks!

 30. Daiva2013.01.30.

  Super recep­tas! Ir vis­kas gavosi pui­kiai, ačiū už ska­nias idėjas 🙂

 31. Sigita2013.04.18.

  Labai ska­niai pavyko! 🙂 🙂 😛 Dėjau dar bam­bukų ūglių.
  Gaila, kad kai kepiau mėsą, šau­dėsi. Pusė vir­tu­vės aptaškyta…

 32. MEgė2013.09.18.

  Bet rim­tai, o ką daryti, kad nešau­dytų? Taip smar­kiai šaudė, kad nebe­ga­lė­jau kepti, nes labai bijau tų šau­dymų. Gerai, kad namie vyrą turiu, kuris užbaigė kepti, kitaip būčiau viską išme­tusi lauk 🙁

 33. urtė2014.04.09.

  Labai skanu 😉

 34. Edita2014.08.01.

  Paga­liau man pavyko tas kiniš­kas pada­žas! Anks­čiau tai sko­nis ne tas, tai per skys­tas, o dabar būtent toks buvo, kokio norė­jau. Ačiū Jums už puikų receptą!

 35. Vilma2015.02.03.

  Ką tik išban­dėm — labai skanu! Vie­toje miltų nau­do­jau krak­molą tiek mėsai, tiek pada­žui. Nau­do­jau kiau­lie­nos išpjovą, todėl mėsa gavosi minkš­tu­tėlė. padažo kie­kis opti­ma­lus, nei per daug, nei per mažai.

 36. Ana2018.09.16.

  Skanu, TIK AŠ DĖJAU VIETOJ CUKRAUS MEDŲ IR SVOGŪNĄ NE VISĄ, O PUSĘ, 🙂

 37. Rūta2019.03.25.

  Be proto ska­niai gavosi. Dėkoju už receptą.

Leave a Reply to Toma

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+