Šašlykai

Tur­būt ne kar­tą esa­te gir­dė­je sakant, kad tik­riau­si šaš­ly­kai yra iš avie­nos.  Ir gal tik nedau­ge­lis žino, kad šis pasa­ky­mas nėra tei­sin­gas, arba tei­sin­gas tik iš dalies. Pra­dė­ti rei­kia nuo šaš­ly­ko kil­mės.  Šaš­ly­kas kilęs iš Arti­mų­jų Rytų bei Kau­ka­zo regio­no. Pats žodis yra tur­kiš­kos kil­mės. Dau­ge­liui mūsų šaš­ly­kai aso­ci­juo­ja­si su kau­ka­zie­čiais — gi jie geriau­si šaš­ly­ko kepė­jai bei ruo­šėjai. Kau­ka­ze avie­na labai popu­lia­ri mėsa ir atro­dy­tų būtų natū­ra­lu, kad ir tik­rie­ji šaš­ly­kai būtų iš avie­nos. Bet… Tai būtų tie­sa Uzbe­kis­ta­ne ir aiš­ku logiš­ka, nes ten žmo­nės išpa­žįs­ta isla­mą ir tuo pačiu neval­go kiau­lie­nos. Kitos mėsos šaš­ly­kui natū­ra­liai nebe­lie­ka (jau­tie­na per kie­ta, ver­šie­na per sau­sa). Bet Armė­ni­jo­je pats tik­riau­sias šaš­ly­kas bus iš kiau­lie­nos, ir be kal­bų 🙂 Armė­nai gi krikš­čio­nys (beje patys pir­mie­ji Krikš­čio­ny­bę pri­pa­ži­nę kaip vals­ty­bi­nę reli­gi­ją). Tas pats ir Gru­zi­jo­je. Kad ir kokia būtų avie­na popu­lia­ri ten, bet tik­ra­sis šaš­ly­kas yra tas, kuris pada­ry­tas iš kiau­lie­nos. Paklau­s­kit bet kokio armė­no arba gruzino 🙂

Žino­ma jei jau kal­bėt, apie tik­rą šaš­ly­ką, tai rei­kia pakal­bė­ti ir apie tik­rą­jį mėsos mari­na­vi­mo būdą. Reik­tų pamirš­ti, visus majo­ne­zi­nius ar ket­ču­pi­nius mari­na­vi­mo būdus. Tik­rą­jį šaš­ly­ką mari­nuo­ti reik­tų tik svo­gū­nuo­se 🙂 t.y. mėsa mari­nuo­ja­me sau­sai, savo ir svo­gū­nų sul­ty­se, su drus­ka, pipi­rais, ir kitom žole­lėm (bazi­li­kas, mėta, papri­ka). Svo­gū­nų turė­tų būti dvi­gu­bai dau­giau nei mėsos.

Aš šian­dien papa­sa­ko­siu apie ne tą tik­rą­jį, bet taip pat labai ska­nų, vyku­sį ir beveik tra­di­ci­nį mari­na­vi­mo būdą su gra­na­tų sul­ti­mis. Gra­na­tų sul­tys paly­gi­nus daž­nai nau­do­ja­mos kau­ka­zie­čių vir­tu­vė­je pagar­din­ti mėsai, mari­na­vi­mui ar padažams.

Rei­kės:

 • 2 kg kiau­lie­nos sprandinės;
 • 4 svo­gū­nų;
 • ~2 stik­li­nių gra­na­tų sulčių;
 • ~pusės citri­nos sul­čių arba 3 v.š. rau­do­no­jo vyno acto;
 • drus­kos, pipirų.

Mėsą susi­pjaus­to­me nei dide­liais, nei mažes­niais gaba­lais (jau geriau dides­niais, nei mažesniais).

Svo­gū­nus supjaus­to­me  žie­dais. Mėsą, svo­gū­nus, drus­ką ir pipi­rus (drus­ka ir pipi­rai, pagal kiek­vie­no sko­nį, deda­me kaip įpras­tai dėtu­me, gamin­da­mi bet kokį patie­ka­lą) sude­da­me į indą, kuria­me ir mari­nuo­si­me šaš­ly­kus. Vis­ką gerai ran­ko­mis (na taip vyriš­kai) pamin­ko­me 5–10 minučių.

Tada arba tie­siai į tą patį indą arba atski­rai supi­la­me gra­na­tų citri­nos sul­tis (arba actą) (atski­rai gali­te norė­ti susi­mai­į­y­ti todėl, kad ati­tai­ky­tu­mėt sko­nį, netu­ri būti, nei per rugš­tu, nei per sal­du, o vis­kas pri­klau­so nuo gra­na­tų sul­čių, kurios kar­tais būna sal­des­nės, kar­tais rūgš­tes­nės). Sul­tys turi apsem­ti visą mėsą, jei jų trūk­tų — įpil­ki­te pail­do­mai. Vis­ką dar tru­pu­tį paspau­džia­me, indą užden­gia­me ir deda­me į šal­dy­tu­vą, kur lai­ko­me per nak­tį (kadan­gi spran­di­nė — mėsa minkš­ta, gali­ma mari­nuo­ti ir trumpiau).

Mau­na­me ant ieš­mų, nuren­ka­me svo­gū­nus, mėsą nuspau­džia­me ran­ka. Mėsos kva­pas nuo­sta­bus, spal­va pri­me­na jau­tie­na ar avie­ną. Iškep­ta ypa­tin­gai ska­ni, minkš­ta, sul­tin­ga (žino­mai rei­kia nepa­mirš­ti, kad kep­ti rei­kia tin­ka­mai, nesu­de­gin­ti ir neper­džio­vin­ti mėsos 🙂 ).

Ska­naus

Komentarai

Atsakymų į “Šašlykai”: 20

 1. as

  2kg spran­di­nes ir 4 svo­gu­nai? o kaip gi su “svo­gu­nu turi buti dvi­gu­bai dau­giau nei mesos”? 🙂

  1. dvi­gu­bai dau­giau svo­gū­nų mari­nuo­jant mėsą “sau­sai”, t.y. be sul­čių. O čia užten­ka ir tiek, nors nieks netruk­do dėti daugiau 🙂

 2. Jurga

  o aš nuo vai­kys­tės buvau moko­ma, jog drus­kos į šaš­ly­kus mari­nuo­jant nereik dėt, nes kie­ti­na mėsą, tik prieš pat kepimą.. :/
  kažin, teks man šie­met kada ati­da­ryt gri­liaus sezo­ną su tokiais orais 🙁 jau taip norėč dar­žo­vių ant griliaus :))

  1. drus­ka mėsos nekie­ti­na, drus­ka sau­si­na mėsą. Jei tar­kim užber­si mėsos ant keps­nio ir palik­si papras­tai, ant lėkš­tės, tai mėsa pra­ras dalį sul­čių. Bet kai mėsą mari­nuo­ji sul­ty­se, tai jei dalis mėsos sul­čių išbėgs, tokia dalis išori­nių sul­čių subėgs 🙂 na čia toks popu­lia­rus paaiškinimas 🙂

 3. astyte

  Mari­na­vau mėsą susmul­kin­tuo­se smul­kin­tu­ve svogūnuose.…Šašlykas gavo­si puikus!

  1. kit1 kart pam4gink gra­na­tų sultyse 🙂

 4. astyte

  Būti­nai išbandysiu.…

 5. inesa

  Labai įdo­mu, dar nie­kad nemė­gi­nau gra­na­tų sul­čių marinavimui.Būtinai išmė­gin­siu, jei­gu tik rasiu tų gra­na­tų sul­čių pirkti..
  Šiaip tai visa­da svo­gū­nuo­se mari­nuo­jam, nes nega­liu pakęs­ti ket­ču­pi­nės spal­vos mėsos.

  1. gra­na­tų sul­čių yra viso­se dides­nė­se maxi­mo­se rimi iki. Stik­li­niuo­se bute­liuo­se. Žiū­rė­kit, kad būtų natū­ra­lios, o ne gėrimas

 6. astyte

  Šeš­ta­die­nį išban­džiau .……šaš­ly­kas gavo­si liuksusinis.….Visi val­gy­to­jai liko patenkinti.…..

 7. Kristina

  Kepė­me ir mes šaš­ly­kus pagal šį recep­tą, norė­jo­si išban­dy­ti kaž­ką nau­jo, ir tik­rai nenu­si­vy­lėm, labai ska­nu, minks­ta ir sul­tin­ga 🙂 Ačiū už recep­tą. Reko­men­duo­ju visiems!

  1. aš ir visiems rekomenduoju 🙂

 8. inga

  Su didziau­sia pagar­ba, taciau visai neno­riu sutik­ti kad tik­ras sasly­kas is kiau­lie­nos, kiek­vie­nas tik­ras kau­ka­zie­tis jus isjuok­tu uz toki pasa­ky­ma. Jusu argu­men­tas kad taip sako arme­nai irgi netiks­lus, nes jie yra azi­jie­ciai ir tik­rai jau ne kaukazieciai…

  1. Jums rei­kė­tų atsi­nau­jin­ti žinias:
   http://lt.wikipedia.org/wiki/Kaukazas

   🙂

 9. Dmitrij

  Norė­čiau para­šy­ti pora pastabėlių :
  1. Jokios drus­kos mari­na­te, nes mėsa ati­duo­da vandenį.
  2. Mari­nuo­čiau mėsa tik su prie­sko­niais pora valan­dų, ir vėliau pri­dė­čiau svo­gū­nų, nes svo­gū­nai labai gerai įsi­ge­ria prie­sko­niu kvapą/skonį. Jei sumai­šy­ti vis­ką kar­tu — dides­nis prie­sko­nių kie­kis ati­teks ne mėsai o svogūnams.
  3. Bet koks skys­tis sau­si­na mėsą.
  4. Svo­gū­nų patar­ti­na nau­do­ti kuo dau­giau arba sul­tin­ges­nių ir pjaus­ty­ti juos kuo smul­kiau. Pvz. 1 kg. mėsas aš imu 3–4 vidu­ti­nio dydžio (5–6 cm.)svogūnus.

 10. Vika

  Pui­kiai tin­ka rau­do­nų­jų ser­ben­tų sul­tys. Daž­nai sode, kai ser­ben­tų metas taip daro­me, pora sau­jų nuskin­ti sutrin­ti ran­ko­se vis­ką į mėsa suvar­vin­ti ir pačias uogas gali­ma sumest. Labai ska­nu būna.

  1. o, tik­rai. Būti­nai rei­kės išbandyti.

 11. […] Kaž­kada gami­nau ir labai ska­nų kiau­lie­nos šašlyką. […]

 12. Neblo­gas mari­na­tas, esu jį ban­džiu­si, labai ska­nūs šaš­ly­kai gaunasi. 🙂

 13. Une adres­se e‑mail con­fi­gu­rée com­me « cat­ch-all » reçoit tous les e‑mails envoyés
  à des adres­ses non exis­tan­te ou créé à la volé manu­el­le­ment ou avec un script.
  Avec un email cat­chall vous pou­vez avo­ir un nomb­re illi­mi­té d’ad­res­se email à un prix
  réduit. Pour ache­ter un cat­chall ren­dez vous sur http://www.catchall.fr/

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.