Makaronai su saulėje džiovintais pomidorais ir gražgarstėmis

 

IMGP4303Duok­lė mano skai­ty­to­jams vege­ta­rams (kažin ar tokių yra 🙂 ). Recep­tas įkvėp­tas kelio­nių po Ita­li­ją. Papras­tas, grei­tai paga­mi­na­mas (10 min) patiekalas.

Tai­gi, apie vis­ką nuo pra­džių. Šiais metais vėl buvau Ita­li­jo­je. Ita­li­ja man patin­ka: patin­ka žmo­nės, kul­tū­ra, aplin­ka, isto­ri­ja ir žino­ma mais­tas. Šiais metais važi­nė­jo­me po pie­tų Ita­li­jos mažus mies­te­lius ir kai­mus. Žmo­nės ten visiš­kai atsi­pa­lai­da­vę, nie­kur nesku­ban­tys (beveik nie­kur nesku­ban­tys, nes keliuo­se, ita­lai atro­do kaip be gal­vų – lekian­tys ir sku­ban­tys), bend­rau­jan­tys (tik ita­liš­kai!), vai­šin­gi ir daug valgantys.

Kaip patys ita­lai sako, mais­tas jiems yra dalis kul­tū­ros, ir tai visiš­ka tie­sa. Ita­li­jo­je visų res­to­ra­nų meniu turi tą pačią struk­tū­rą – užkan­džiai, pir­mie­ji patie­ka­lai, ant­rie­ji patie­ka­lai, gar­ny­rai ir deser­tai. Pir­mie­ji patie­ka­lai – įvai­riau­si maka­ro­nų patie­ka­lai, ant­rie­ji –  mėsos arba žuvies patie­ka­lai. Mes suval­gę por­ci­ją maka­ro­nų jau­čia­mės pri­si­val­gę, bet ne ita­lai 🙂 Ita­lai sako: “mes maka­ro­nais nepri­val­gy­si­me“, nesvar­bu, kad tie maka­ro­nai su mėsa ir sūriu. Jie val­go po vie­ną patie­ka­lą iš kiek­vie­nos gru­pės, pra­de­dant užkan­džiu, bai­giant deser­tu. Žino­ma toks jų val­gy­mas ir trun­ka 3–4 valan­das – jie gi nie­kur neskuba 🙂

Beje, šis patie­ka­las labai ita­liš­kas, nes tiek graž­gars­tes (ruco­la), tiek pomi­do­rus, o ir žino­ma sūrį ita­lai nau­do­ja labai dau­ge­ly­je patiekalų 🙂

Ir dar, pamo­kė­lė apie mais­to ir alaus deri­ni­mą. Prie maka­ro­nų tin­ka ne tik bal­tas vynas, bet ir alus. Kaip mano­te, kuris alus labiau­siai pri­me­na maka­ro­nus ir kre­mi­nį sūrio pada­žą? Aiš­ku, tai kre­mi­nis, drums­tas, švie­sus, švel­nus Švy­tu­rio Nefil­t­ruo­tas alus. Beje, šia­me patie­ka­le, rei­kia nepa­dau­gin­ti pomi­do­rų bei par­me­za­no, kurie patie­ka­lui sutei­kia sun­ku­mo ir inten­sy­vu­mo. O jei jau atsi­tik­tų taip, kad pomi­do­rų norė­sis dau­giau ar padau­gin­si­te sūrio, tada prie tokio patie­ka­lo pui­kiai pri­de­rin­si­te sun­kes­nį Švy­tu­rio Bal­ti­jos alų. Tai­gi, leng­ves­nio sko­nio maka­ro­nams – Švy­tu­rio Nefil­t­ruo­tas, inten­sy­vaus, sun­kes­nio sko­nio – tam­sus Baltijos.

Ita­liš­kas patie­ka­las su lie­tu­viš­ku alumi!

P.S. Para­ga­vę šį patie­ka­lą su alu­mi pagal­vo­ki­te, ar iš tie­sų vynas yra tas gėri­mas, kuris tin­ka prie visko?

 • Maka­ro­nų (siū­lau tag­lia­tel­le);
 • 2–3 čes­na­ko skiltelių;
 • Geros sau­jos graž­gars­čių (ruco­la);
 • Sau­je­lės džio­vin­tų pomidorų;
 • 3 v.š. lydy­to sūrio;
 • Tar­kuo­to parmezano.

Į pasū­dy­tą ver­dan­tį van­de­nį deda­me maka­ro­nus. Beje, alie­jaus į van­de­nį pil­ti nerei­kia, jei maka­ro­nai geri, jie nesu­lips, o jei pras­ti – alie­jus nepa­dės. Ver­da­me maka­ro­nus vie­na minu­te trum­piau nei paro­dy­ta ant pake­lio. Kol virs maka­ro­nai ant šla­ke­lio aly­vuo­gių alie­jaus pake­pin­ki­te smul­kin­tą čes­na­ką, bei džio­vin­tus pomidorus.

IMGP4272 IMGP4271 IMGP4293

Maka­ro­nams bai­gus vir­ti, juos nusun­ki­te, į tą patį puo­dą ant maka­ro­nų sudė­ki­te graž­gars­tes, pake­pin­tus čes­na­kus ir pomi­do­rus. Vis­ką sumai­šy­ki­te puo­dą lai­kant ant pačios silp­niau­sios ugnies.

IMGP4294  IMGP4295 IMGP4296
Įdė­ki­te lydy­tą sūrį, mai­šy­ki­te, kol sūris išsi­ly­dys. Dėki­te į lėkš­tes, pabars­ty­ki­te tar­kuo­tu par­me­za­nu, čiob­re­liu ir tru­pu­čiu pipirų.

IMGP4314

Ska­naus!

Komentarai

Atsakymų į “Makaronai su saulėje džiovintais pomidorais ir gražgarstėmis”: 12

 1. agga1983

  Vei­nas is mano megstamiausiu 🙂

 2. Jurga

  mane pra­šau pri­skirt prie to vege­ta­rų būrelio 😛
  turė­tų būt laaabai ska­nu, ir net abe­jo­ju, jog alus čia dar pui­kiau tinka 😉

 3. mulkytė

  Labai labai ska­nu! Neat­si­džiau­giu šiuo blo­gu — kokį recep­tą iš čia bepa­imu, vaka­rie­nė bai­gia­si šei­mos ova­ci­jo­mis 🙂 Labai ačiū už idė­jas ir genia­lu­mą paprastume ! 🙂

 4. Ačiū ačiū 🙂

 5. Ieva

  O koki lydi­ta suri naudojate? 🙂

 6. Lie­tu­viš­ką, be jokių papil­do­mų sko­nių. Nepa­me­nu ar Pie­vų, ar Žemai­ti­jos pieno.

 7. nuo­sta­baus sko­nio patie­ka­las! ačiū 🙂

 8. Labai grei­ta, papras­ta ir ska­nu. nau­do­jau sau­le­je dzio­vin­tus pomi­do­rus alie­ju­je, tai i kep­tu­ve alie­jas papil­do­mai nebe­py­liau kepinant.
  Aciu autoriui.

 9. […] Recep­to šal­ti­nis: http://kasuvalgyti.lt […]

 10. O kad patie­ka­las gau­tų­si dar ska­nes­nis ir svei­kes­nis, reko­men­duo­ju nau­do­ti ran­ki­nę maka­ro­nų maši­nė­lę ir maka­ro­nus pasi­ga­min­ti patiems 🙂 http://www.pastamaker.lt

 11. Pui­kus recep­tas, labai pati­ko. Gavo­si beveik kaip res­to­ra­ne, šei­ma buvo nuste­bu­si. 🙂 Labai mėgs­tu gamin­ti maka­ro­nus, ypač su viso­kiom daržovėm.

 12. Ita­lu vir­tu­ve man ko gero arti­miau­sia ir pri­im­ti­niau­sia. Be to kuris vai­kas nemegs­ta maka­ro­nu ir picos? Kokio gamin­to­jo maka­ro­nus nau­do­ja­te? Gal rado­te tik­rai pri­me­nan­ciu ita­lu vir­tu­ve­je patiekiamus?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.