Burgundiška jautiena — Boeuf Bourguignon

Užtruk­si­te 3–4 valandas 🙂

Jau išsi­gan­dot? Nerei­kia. Nors patie­ka­las gami­na­mas ilgai, bet dar­bo paly­gin­ti yra labai mažai. Matyt vie­nas iš ska­niau­sių troš­ki­nių. Labai ska­nus, aro­ma­tin­gas ir ypa­tin­gas. Nuste­bin­si­te ne tik sve­čius, bet ir save. Tai vie­nas iš kla­si­ki­nių pran­cū­zų vir­tu­vės patie­ka­lų. Nie­ko nau­jo jame nepri­gal­vo­si, bet ir nerei­kia, nes jis yra tobu­las. Nors blo­gą rašau jau beveik du metus, bet šį recep­tą išban­džiau tik dabar, nors jau nuo pat pra­džių man norė­jo­si jį pasidaryti.

Dar vie­nas recep­tas su jau­tie­na. Šiam patie­ka­lui nau­do­ki­te mėsą iš men­ties, spran­do arba kum­pio. Mėsa troš­kin­sis labai ilgai, todėl bus minkš­ta ir aro­ma­tin­ga. Gami­nant taip pat rei­kės rau­do­no­jo sau­so vyno. Kaip kaž­ka­da esu jau sakęs nau­do­ki­te tokį vyną, kurį patys mie­lai geria­te. Kadan­gi recep­tas bur­gun­diš­kas, tai labai tik­tų bor­do vynas.

Ir dar.. Patie­ka­lui iki visiš­ko pil­nu­mo rei­kia mažų svo­gū­niu­kų (tokių mažų, kokių būna pirk­ti mari­nuo­tų) (pearl onions). Aš tokių nega­vau, nors ir labai ieš­ko­jau. Bet jei jūs tokių ras­tu­mė­te, tai juos reik­tų ant leng­vos ugnies troš­kin­ti maža­me kie­ky­je van­dens arba sul­ti­nio su drus­ka, pipi­rais ir kitais prie­sko­niais, apkep­ti ir po to, kar­tu su gry­bais, sudė­ti į baig­tą troškinį.

 • ~1 kg jautienos;
 • 100 gr. kiau­lie­nos laši­nių arba rie­bes­nės šoninės;
 • 4 mor­kų;
 • 4 svo­gū­nų;
 • 3–4 čes­na­ko skiltelių;
 • 2 v.š. miltų;
 • 2 v.š. pomi­do­rų tyrės/pastos;
 • ~500 ml jau­tie­nos sultinio;
 • ~500 ml rau­do­no­jo vyno;
 • ~200 gr. pievagrybių;
 • lau­ro lapų, čiob­re­lio, rau­do­nė­lio, drus­kos ir pipirų.

Pra­dė­sim 🙂 Pir­miau­sia, kaip ir visa­da pasi­ruo­šiam mėsą. Nupjaus­to­me visas saus­gy­sles, jei tokių yra, dide­lius rie­ba­lus. Mėsą supjaus­to­me  dvie­jų dide­lių kąs­nių gabalais 🙂

Nusau­si­na­me ser­ve­tė­le, pabars­to­me drus­ka ir pipi­rais. Nusau­sin­ti rei­kia, kad mėsa kuo geriau apkep­tų, bet nesitroš­kin­tų. Šiau­de­liais arba rie­ke­lėm supjaus­tom lašinius.Svogūnus supjaus­ty­ki­te žie­dais, pus­žie­džiais arba kube­liais, mor­kas — grie­ži­nė­liais, šiau­de­liais, ket­vir­čiais — vie­nu žodžiu pil­na lais­vė, kaip kas nori taip tas daro 🙂

Imam sto­ra­dug­nį puo­dą — troš­kin­tu­vą (tokį, kurį gali­ma dėti į orkai­tę) ir jame pake­pi­na­me laši­nius. Kai rie­ba­lai ištirps­ta, spir­gus deda­me į lėkš­tę. Puo­de liku­siuo­se rie­ba­luo­se apke­pa­me jau­tie­nos gaba­liu­kus. Jei trūks­ta rie­ba­lų — įpil­ki­te alie­jaus. Mėsą kep­ki­te dali­mis, iš visų pusių ant aukš­tos ugnies. Iškep­tus gaba­liu­kus dėki­te į tą pačią lėkš­tę su pakep­tais lašiniais.

 

Bai­gus kep­ti mėsą tam pačiam puo­de kepa­me svo­gū­nus. Jei trūks­ta rei­ba­lų — įpi­la­me alie­jaus. Nesu­de­gin­ki­te ir neprisvi­lin­ki­te nie­ko 🙂 Vos tik svo­gū­nai pagels, sude­da­me mor­kas, smul­kin­tą čes­na­ką ir pomi­do­rų tyrę. Vis­ką sumai­šo­me, patroš­ki­na­me porą minu­čių. Beria­me mil­tus, vis­ką gerai išmai­šo­me. Kai mil­tus išmai­šy­si­te pil­ki­te ~100 ml vyno, mai­šy­da­mi nuva­ly­ki­te puo­do dugną.

Sudė­ki­te mėsą (spir­gus ir jau­tie­ną), supil­ki­te liku­sį vyną ir sul­ti­nį. Mėsa turi būti apsem­ta skys­čiu. Jei nėra — įpil­ky­te dar vyno ir sul­ti­nio lygio­mis dali­mis. Įdė­ki­te lau­ro lapus, prie­sko­nius. Nedė­ki­te drus­kos. Drus­ką kol kas dėjo­me tik ant mėsos prieš ją kep­da­mi ir dar rei­kės dėti bai­gus troš­ki­nį. Lei­džia­me troš­ki­niui užvir­ti, tada užden­gia­me ir deda­me į 160 laips­nių orkai­tę. Čia troš­ki­na­me nuo 2 iki 4 valan­dų, pri­klau­so­mai nuo to kokia buvo mėsa, kokiais gaba­lais buvo supjaus­ty­ta. Troš­ki­nys bus baig­tas, kai mėsa suminkš­tės taip, kad pra­dės tru­pė­ti ją palie­tus šaku­te 🙂 Kas kokią valan­dą troš­ki­nį pamai­šy­ki­te, pažiū­rė­ki­te, kaip sekasi 🙂

 

Bai­giant troš­kin­ti, supjaus­to­me ket­vir­čiais gry­bus ir pake­pa­me ant stip­rios ugnies kar­tu su svies­tu ir alie­ju­mi, kol gra­žiai paru­duos. Tada sudė­si­me į baig­tą troš­ki­nį. Įde­da­me drus­kos ir pipi­rų, jei rei­kia. Jei pada­žas gavo­si per tirš­tas — įpil­ki­te dar sul­ti­nio, jei per skys­tas — dar pakaitinkite.

Troš­ki­nį val­gy­ki­te su bul­vėm, bul­vių koše ar maka­ro­nais. Rau­do­nu vynu ar pran­cū­ziš­ku alu­mi.  Beje, daug kas šį patie­ka­lą gami­na vie­ną die­ną, o val­go kitą, nes sekan­čią die­ną, troš­ki­nys bus dar gardesnis 🙂

Ska­naus

Komentarai

Atsakymų į “Burgundiška jautiena — Boeuf Bourguignon”: 18

 1. Atro­do nuo­sta­biai. Kada nors ir aš jam prisiruošiu 🙂

 2. Jau ne kar­tą esu tai gami­nęs, vis tik bata­rei­kos buna issi­kro­vu­sios, turiu kelias “lie­vas’ foto, bet sekan­tį kar­tą būti­nai pasi­ruo­šiu foto­a­pa­ra­tą, o dabar apie tavo troš­ki­nį. Iš kokio šal­ti­nio recep­tą ėmei? Nes matau, jog trūks­ta tam tik­rų rim­tų korek­ci­jų, kaip kad, mėsos mari­na­vi­mas — tai trun­ka kelios die­nos, pada­žo paruo­ši­mas, o ir pie­vagry­bių nenau­do­ja, tam rei­ka­lui eina miš­ko gry­bai, na bet jei­gu neno­rė­jai auten­tiš­ko varian­to, tuo­met, atsi­imu savo žodžius! 😉 

  Bet kokiu atve­ju, malo­nu, žino­ti, jog žmo­nės ir šiais lai­kais nebi­jo gamint patie­ka­lų, kurie trun­ka ne dvi valandas 🙂

  1. Iš jokio šal­ti­nio recep­to neė­miau. Bet per­skai­čiau kokį 38 šio patie­ka­lo recep­tus. Visur vis­kas tas pats. Nie­kur apie mėsos mari­na­vi­mą nera­šė. Kam mari­nuo­ti mėsą, kuria po to troš­kin­si kelias valandas? 🙂
   O dėl gry­bų visiš­kai tei­sus. Gali­ma nau­do­ti ir miško 🙂

 3. Matai, kadan­gi nema­ri­na­vai, todėl ir ste­bie­si dabar :-p Bet pati­kėk, ją ver­ta marinuoti! 😉

 4. Jetau, kaip atro­do… pačias nuo­trau­kas nori­si suvalgyti 😀
  Vis tik aš ren­kuo­si, kaip visa­da, geriau tor­tui skir­ti 3–4 valan­das, o ne mėsai… 🙂

 5. Sasuke

  Nau­do­jai ne jau­tie­ną, bet elnie­ną, gavo­si nepa­pras­tai ska­niai 🙂 Ačiū 🙂

 6. Sasuke

  Nau­do­jau*

 7. Super recep­tu­kas! Darau jau­tie­ną taip (ar pana­šiai) jau daug kar­tų, bet šita foto tai labai sugun­dė, tokia minkš­ta mėsy­tė atro­do! Au alum, beje, ir ska­niai gaunas.

 8. Daz­nai val­gau sia mesy­te, bet nie­ka­da nedry­sau gamin­ti, ir stai subren­dau tam momen­tui ir isi­gy­jau garin­tu­vo puoda.
  Gami­nau Bour­guig­non ir dziau­giuo­si kad gavo­si. kaip ir rase­te ilgai vire- visas 4 val., nors vis tike­jau­si kad isvirs grei­ciau. ( mesa pir­kau spe­cia­liai bur­gun­dis­kai, o ant­ra kar­ta labiau pasi­se­ke nes nemai­sy­tos mesos pae­miau o minks­tes­nes vie­nos rusies). Viriau, o vaka­re dar sil­dziau. Kadan­gi pada­zas buvo siek tiek skys­to­kas pries sil­dant dar mil­tu pada­zo pada­riau ir sve­ciai buvo paten­kin­ti. radau mazu svo­gu­ne­liu kokiu ir rei­ke­tu ( svo­gu­ne­liai skir­ti sodi­ni­mui buvo , tai juos ir panau­do­jau siam patiekalui). 

  kas lie­cia mesos mari­na­vi­ma, taip , per­skai­ciau ir nema­zai pran­cuzi­sku recep­tu tai siu­lo jei turi­te lai­ko pama­ri­nuo­ti apie 24 val, as pama­ri­na­vau apie 12 val.
  Buvo ska­nu, bet Pran­cuzai vis­tiek ja pada­ro ipa­tin­giau , dar tobu­le­ti ir tobuleti …

 9. Turiu klau­si­mą: kadan­gi netu­riu gilia­dug­nio tro­skin­tu­vo, ar tik­tų šį patie­ka­lą gamin­ti moli­nia­me troš­kin­tu­ve? Ar nepa­si­keis­tų nuo to troš­ki­ni­mo trukmė?
  Ačiū 🙂

 10. netu­rė­tų 🙂 svar­bu, kad tik­tų gaminimui

 11. Mano vie­nas drau­gas šitą troš­ki­nį gami­na papras­ta­me puo­de su sto­ru dug­nu. Ne orkai­tėj troš­ki­na, o ant viryk­lės. Val­giau, labai ska­nus. (o kodėl čia didžio­sio­mis raidė­mis komen­ta­rai rašosi?)

 12. Daž­nai užsu­ku į šį pus­la­pį idė­jų paieš­kai ir nĖ kar­to nenu­si­vy­liau, pus­la­pio auto­rius turi tik­rai gerą sko­nį 🙂 na, o apie šį patie­ka­lą galiu pasa­ky­ti taip- turė­jau dide­lį gaba­lą kiau­lie­nos ir nie­kaip nesu­gal­vo­jau ką iš jo pada­rius, tad pada­riau šį patie­ka­lą ir kaip minė­jau nau­do­da­ma kiau­lie­ną. Rezul­ta­tas- supe­ri­nis skonis!!!

 13. jau ruo­šiuo­si ant­rą kar­tą val­gy­ti, tik recep­tą šiek tiek kore­guo­ju — neval­gom kiau­lie­nos, tai kepu ant anties rie­ba­lų, šoni­nės nede­du, vyno netu­rė­jau, bet gavo­si bai­siai ska­niai 🙂 Ir dar — aš troš­ki­nu grei­t­puo­dy­je, ne orkai­tė­je, tai dar ir lai­ko sutau­pau. Ačiū už receptą!

 14. tie­siog-pui­ku!!!!!!!!!!!!!! 10 balu 🙂

 15. Svei­ki!
  Gami­nau jau­tie­ną, smei­giant šaku­te mėsa sky­la, tačiau kram­tant netirps­ta bur­no­je, o gan ilgo­kai rei­kia pak­rams­no­ti. Ir taip daž­nai nutin­ka būtent su jau­tie­na. Ką darau ne taip?

  1. Nau­dok tru­pu­ti geres­ne jau­tie­na, kur nebu­tu saus­gys­liu daug, jei ant mesos yra ple­ves (bal­tos spal­vos buna plo­nas sluoks­nis ant mesos) tai nuimk ja ir pas­ku­ti­nis pata­ri­mas — ban­dyk dar ilgiau tro­skin­ti. Ne kar­ta jau gami­nau pagal si recep­ta ir gau­nas pui­kiai — nau­do­ju tiek jau­tie­na tiek zveriena.

 16. Ačiū, kad dali­na­tės pui­kiais recep­tais! Daug patir­ties vir­tu­vė­je netu­riu, bet žinau, kaip svar­bu pasi­rink­ti tin­ka­mą vyną mėsos troš­ki­ni­mui. Gal galit pasi­da­lin­ti patir­ti­mi, kurie vynai jums patin­ka labiau­siai? Ar turi būti sau­sas ar pusiau? Už kokią kai­ną pirk­tas vynas lai­ko­mas geru? Ką mano­te apie šį: http://www.vynoteka.lt/luna-argenta-rosso-terre-siciliane-075‑l . Nuro­dy­ta, kad tin­ka­mas mėsos patie­ka­lams, tai gal­būt ver­ta jo pasi­žval­gy­ti par­duo­tu­vė­se. Ar pakak­tų pigesnio?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.