Kategorija: Konkursas

  • Konkursas, prizai!

    Konkursas, prizai!

    Svei­ki, šįkart įra­šas be recep­to, o pui­ki pro­ga lai­mė­ti neblo­gą pri­zą 🙂 Ar paste­bė­jo­te, kad mano blo­ge trūks­ta resep­tų su kepi­niais, pyra­gais, tor­tais ir taip toliau. Prie­žas­tis papras­ta — aš jų beveik neke­pu, tai­gi apie juos ir nera­šau. Bet va, atsi­ra­do toks pro­jek­tas — KEPINIŲ AKADEMIJA, kuria­me yra nema­žai įdo­mių daly­kų net­gi man (gar­bės žodis).…

  • Konkursas

    Konkursas

    Svei­ki, para­šius 60 straips­nių, surin­kus jau pakan­ka­mai ger­bė­jų nuspren­džiau, kad pats lai­kas pama­lo­nin­ti ir mano blo­go skai­ty­to­jus ir leis­ti jiems, ką nors lai­mė­ti. Kiek­vie­nas tur­būt kaž­kiek gami­nan­čių turi tokių vir­tu­vi­nių įran­kių, be kurių butų sun­ku vers­tis. Aš turiu ne vie­ną, bet šį kar­tą papa­sa­ko­siu apie skutuką/pjaustuką 🙂 Asme­niš­kai aš šį sku­tu­ką nau­do­ju kaip pjaus­tu­ką (kažin…