Žyma: victorinox

  • Konkursas

    Konkursas

    Svei­ki, para­šius 60 straips­nių, surin­kus jau pakan­ka­mai ger­bė­jų nuspren­džiau, kad pats lai­kas pama­lo­nin­ti ir mano blo­go skai­ty­to­jus ir leis­ti jiems, ką nors lai­mė­ti. Kiek­vie­nas tur­būt kaž­kiek gami­nan­čių turi tokių vir­tu­vi­nių įran­kių, be kurių butų sun­ku vers­tis. Aš turiu ne vie­ną, bet šį kar­tą papa­sa­ko­siu apie skutuką/pjaustuką 🙂 Asme­niš­kai aš šį sku­tu­ką nau­do­ju kaip pjaus­tu­ką (kažin…