Jūrų liežuvis. Kaip išdarinėti žuvį

IKI akci­ja tęsias ir jie vis dar dova­no­ja man švie­žios žuvies (tik­rai švie­žios 🙂 ). Šią savai­tę — jūrų lie­žu­vis, plekš­ni­nė žuvis, nie­ka­da nema­ty­ta, neska­nau­ta ir net negir­dė­ta. Bet geriau­sia tai, kad šią savai­tę žuvies davė nor­ma­liai taip, dau­giau nei 1 kilo­gra­mą — 4 žuvis. Beje, pra­ėju­sią savai­tę gau­tą skumb­rę jau senai suval­gėm, tik dar nespė­jau papa­sa­ko­ti jums ką ir kaip dariau, bet tik­rai parašysiu.

Tai­gi, žuvis egzo­ti­nė, nema­ty­ta, nera­gau­ta, gali­ma įsi­vaiz­duo­ti, kad lie­tu­viš­ka plekš­nė, bet kad ir plekš­nės kito­kios negu vytin­ta nesu val­gęs 🙂 O jūs esat raga­vę vytin­tos žuvies? Jei ne būti­nai para­gau­kit, ypač men­kės arba plekš­nės. Men­kė sau­ses­nė, plekš­nė, nors ir vytin­ta, rie­bi. Esu gir­dė­jęs isto­ri­ją, kaip lie­tu­viai nuve­žė vytin­tos žuvies drau­gams šve­dams, tai šie nesu­pra­tę lie­tu­vių žuvį tie­siog išme­tė, nes nesu­pra­to, kaip žuvį val­go­mą gali­ma išlai­ky­ti ją sudžio­vi­nus 🙂 Grįž­tam prie jūros lie­žu­vio 🙂 Kadan­gi jokių recep­tų neži­nau, tai pama­niau, kad pir­mą vis­tiek rei­kia išda­ry­ti žuvį, o ką su ja dary­siu sugal­vo­siu vėliau. Bet vos tik pama­čiau, kas per mėsa, iškart sumas­čiau ką dary­siu 🙂 bet apie tai kitą kar­tą, o šį kar­tą papa­sa­ko­siu kaip išda­ry­ti žuvį, t.y. plekš­ni­nę žuvį, nors prin­ci­pas visur tas pats 🙂

Beje, kaip paaiš­kė­jo išda­rius žuvis, jūrų lie­žu­vis labai tin­ka­mas žuvies sriu­bai ar sul­ti­niui, nes lie­ka tvir­tas šva­rus stu­bu­ras, kurį net gai­la mes­ti lauk 🙂

Pir­miau­sia rei­kia pasi­rū­pin­ti len­te­le ir pei­liu. Idea­liau­siai tin­ka išpjaus­ty­mo pei­lis (fil­let kni­fe) — plo­nas, lanks­tus. Jei tokio netu­rit, tiks bet koks tie­sus, ašt­rus pei­lis. Žuvį nuplau­na­me, bal­ta puse į apa­čią pasi­de­dam ant len­te­lės. Žiau­nos jau turė­tų būti išim­tos, tai­gi beliks nupjau­ti gal­vą. Gal­vą nupjau­nam per tą patį žiau­nų pjū­vį. Vir­tu­vi­nė­mis žirk­lė­mis arba pei­liu nupjauname/nukerpame visus šoni­nius pele­kus (Tai nebū­ti­na, bet bus leng­viau). Paste­bė­si­te išil­gai žuvį einan­čią neryš­kią lini­ją — tai bus stu­bu­ro vie­ta. Imam pei­lį ir galu pjau­na­me nuo uode­gos iki gal­vos per liniją.

Pei­lis atsi­re­mia į stu­bu­rą, todėl kiau­rai žuvies neper­pjau­si­te. Tada vie­na ran­ka pri­lai­ko­me vie­ną žuvies pusę ir pei­liu, lai­ky­da­mi jį įstri­žai po tru­pu­tį atski­ria­me mėsą nuo kaulų.

Atlie­ka­me tar­si gran­dy­mo nuo kau­lų jude­sius. Atsky­rę pir­mą ket­vir­tį ima­mės prie­šin­go. Vis­ką atlie­ka­me taip pat. Tada apver­čia­me žuvį ant kitos pusės ir vėl vis­ką pakar­to­ja­me — pjau­na­me per stu­bu­rą, nuimam vie­ną filė, po to kitą. Bai­gę skros­ti vie­ną žuvį turi­te gau­ti ketu­rias filė, ir vie­ną žuvies ske­le­tą, kuris kaip jau sakiau, ypa­tin­gai tin­ka sul­ti­niui ar sriubai.

Tada imam kiek­vie­ną filė ir pei­liu, pakreip­tu ~45 laips­niais, pjau­da­mi link odos atski­ria­me odą ir mėsą.

Matot kaip paprasta 🙂

Mėsa labai vyku­si — lau­ki­te tęsinio 🙂


Paskelbta

-

, ,

sukūrė

Komentarai

Atsakymai į “Jūrų liežuvis. Kaip išdarinėti žuvį”: 9

 1. dabar vis­kas aisku, kodel blo­guo­se pasi­py­le juru lie­zu­viu :DD juos dova­no­ja …kad man taip …;) tik per toli sius­ti bus 🙂

 2. svogerka

  tik­rai gra­zi mesa.. reiks pau­liui uzro­dyt jam patin­ka viso­kios egzotikos

 3. […] Vakar jau turė­jote skai­tyti, kaip šią žuvį rei­kia išsk­rosti, kad gau­ti gra­žius mėsos gaba­liu­kus. O šian­dien papa­sa­ko­siu, ką aš su jais pada­riau. Kaip ir jau rašiau, vos tik pama­tęs kas per mėsa iškart sumas­čiau kaip dary­siu šią žuvį. Nerei­kėjo nei ieš­koti recep­tų, nei kaž­ką skai­tyti Žino­ma, nie­ko įspū­dingo nesu­mąs­čiau, stan­dar­ti­niai daly­kai: bal­tas vynas, svies­tas žalu­my­nai Iškart užbėg­da­mas įvy­kiams už akių pasa­ky­siu, kad žuvis įspū­din­gai ska­ni: nei per sau­sa, nei per rie­bi, švel­naus sko­nio. Tik­rai dary­siu ir val­gy­siu dar. Kitas daly­kas, kuris labai lin­do į gal­vą skro­džiant žuvį, kad mėsy­tė labai tik­tų suk­ti­nu­kams dary­ti — ji pakan­ka­mai tvir­ta ir kepant nesu­by­rės, tai sekan­čiam kar­tui, gal taip ir bus […]

 4. Klau­sy­ki­tės, o kaip reik nusi­pel­nyt IKI sim­pa­ti­jas ir nemo­ka­mos žuvies 🙂 Prie mano namų kaip sykis ati­da­rė nau­ją, būtų pati ta pro­ga apsi­lan­kyt daž­niau, chem­chem 🙂 Aš žinau, apsiskel­biau, kad švie­žią žuvį ruošt nuo­bo­du (palai­das mano lie­žu­vis), nu bet ką, nu bet ir nieko…

  Šito­kios nesu nie­kad raga­vus, žinau tik jūrų vel­nią 🙂 Ir šal­dy­tą men­kę. Tur­būt jau eisiu toliau savo pyra­gų kept..

  1. O kodėl švie­žią žuvį nuo­bo­du ruošti? 🙂
   O kaip nusi­pel­by­ti sim­pa­ti­jų rei­kia klaus­ti IKI, man jie nesakė 🙂

 5. jola

  Vakar drau­gai is nor­ve­gi­jos par­ve­ze situ juru lie­zu­viu ir net nezi­no­jau kaip jas isda­ri­net tai labai gerai ‚kad radau jusu pus­la­pi ir pasi­ziu­re­jau kaip daro­si. Aciu ‚kad imetat tokiu dalykeliu.Tiesa kaz­kur maciau ‚kad kazkaip nupli­ki­na ir ta sku­ra nusi­mau­na ir vis­kas (bet gal cia tos pleks­nes taip plikinamos) ‚..

  1. sma­gu, kad kaž­kam naudinga 🙂

 6. zina

  Sitai zuve­lei pada­rius ipjo­va ties galva,ir trau­kiant oda zemyn,nusivelka gra­ziai kaip “paltukas”.Pameginkit…

  1. pamė­gin­siu 🙂

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.