Pica

IMGP9538_22

Pica, tai toks patie­ka­las, kuris tin­ka visa­da, su bet kuo, bet kaip ir bet kur 🙂

Yra daug vie­tų, kur gali­ma ska­niai ir neb­ran­giai suval­gy­ti picą, ypač dabar, kai visi siū­lo savo nuo­lai­das, kad tik pas juos val­gyt. Pas mane maši­noj yra kokių 7 skir­tin­gų vie­tų kupo­nai. Labai pra­ver­čia pie­tau­jant. Ir pats pigiai paval­gau ir dar drau­gus pavai­ši­nu 🙂 Bet, ska­niau­si val­giai, tame tar­pe ir picos yra namie — nenu­gin­čys niekas.

Ši kart nuspren­džiau dary­ti labai nami­nę tik­rą ita­liš­ką picą Mar­ga­ri­tą.  Jokio par­duo­tu­vi­nio keču­po 🙂 Aiš­ku, taip gali­ma žais­ti, kai turi lai­ko ir nami­nių pomi­do­rų. Picai labai tin­ka moca­re­los sūris, ir o nerei­kia nei pjaus­tyt nei tar­kuot — lau­ži gaba­liu­kus ir dėlio­ji ant picos.

Pag­rin­dui:

 • 300 gr. miltų;
 • 100 gr. manų kruopų;
 • ~300 gr. van­dens (derin­ti prie tešlos);
 • pake­lis (7 gr.) sau­sų mielių;
 • aly­vuo­gių aliejaus;
 • drus­kos.

Vir­šui:

 • Pomi­do­rų;
 • švie­žių bazilikų;
 • čes­na­ko;
 • moca­re­los sūrio;
 • o toliau kas kam patinka 🙂

Pag­rin­das. Pasi­mie­ruo­jam mil­tus, kruo­pas, sumai­šom, pilam ant sta­lo ir sufor­muo­jam duobę.

IMGP9518_3

Aš teš­lą darau tie­siai ant stal­vir­šio. Į duo­bę pilam šil­tą van­de­nį, kelis šaukš­tus aly­vuo­gių alie­jaus, sude­dam mie­les. Mai­šom teš­lą. Geriau­sia pra­džiai nau­do­ti men­te­lę arba šaku­tę, kurių pagal­ba mai­šom van­de­nų su mil­tais. Kai jau gau­na­si vien­ti­sa masė, nebe­lie­ka atski­rai nei van­dens nei mil­tų, pasi­mil­ti­nam ran­kas ir min­kom ran­kom. Jei teš­la per skys­ta, lim­pa prie ran­kų, įsi­be­riam mil­tų, ir min­kom min­kom  min­kom. Per daug mil­tų pri­dė­ti irgi nege­rai — teš­la bus kie­ta, todėl kai tik teš­la nustos kib­ti prie ran­kų — mil­tų nebeberkit.

IMGP9520_5 IMGP9521_6

Iš teš­los sufor­muo­jam apva­lų kepa­liu­ką, api­bars­tom mil­tais, dedam į dube­nį, užden­giam rankšluoš­čiu ir lai­ko­me šil­tai 2–3 valandas.

Pada­žas. Kol teš­la kyla gali­ma ruoš­ti pada­žą. Supjaus­to­me nulup­tus pomi­do­rus, sėk­las su skys­ty­mu kiek įma­no­ma pašalinam.

IMGP9522_7 IMGP9526_10 IMGP9524_9

Ant tru­pu­čio aly­vuo­gių alie­jaus pake­pam čes­na­ką, deda­me pomi­do­rus, bazi­li­ką ir troš­ki­na­me 10–15 min kol pada­žas sutirš­tės. Susi­pi­lam į dube­nė­lį, šį pada­žą tep­si­me ant pagrindo.

Pica. Įjun­giam orkai­tę — tegu kais­ta. Kai teš­la iški­lo, pada­li­nam ją į dvi dalis — dary­sim dvi picas. Picos teš­la gau­na­si tokia tam­p­ri ir minkš­ta, kad ją gali­ma kočio­ti vien tik su ran­kom, t.y. tam­pyt į skir­tin­gas puses vis sukė­jant. Aiš­ku gali­ma ir su kočė­lu 🙂 Pada­rom du pag­rin­dus: vie­na pica bus Mar­ga­ri­ta, kita — nami­nė lie­tu­viš­ka 🙂 Pag­rin­dus ište­pam pasi­ga­min­tu pada­žu. Imam moca­re­lą, plė­šom ir dėlio­jam ant picos. Dar kele­tas bazi­li­ko lape­lių ir Mar­ga­ri­ta baigta.

IMGP9527_11 IMGP9530_14

Kita pica bus su kum­piu, papri­ka ir pes­to pada­žu — kaip kas nori.

IMGP9531_15

Picas šau­na­me į įkai­tu­sią orkai­tę. Kepa­me 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je ~12 min. Aš kepu abi picas iš kar­to dvie­jo­se skar­do­se, tik po 6  minu­čių jas sukei­čiu vie­tom, kad abi picos kep­tų vienodai.

IMGP9532_16 IMGP9534_18

Val­go­me karš­tas su šal­tu alumi.

IMGP9537_21

Komentarai

Atsakymai į “Pica”: 23

 1. Vaidas

  O manai tik­rai deda­si i picos pag­rin­da ar cia koks lie­tu­vis­kas nami­nes picos akcentas?

 2. Vaidas

  Gale­tum sukur­ti skil­ti, kur visi gale­tu palik­ti savo kuli­na­ri­nius sedev­rus ir siaip palik­ti tokius komen­ta­rus kaip sis. tik ideja

 3. geras. Negir­dė­jau dar nie­ka­da tokio picos paplo­čio varian­to: su manų kruopom.

  1. Manai — ne kas kita, kaip kvie­čiai, t.y. tie patys mil­tai, tik rupes­ni, stam­biau sumal­ti. Manai duo­da pag­rin­dui puru­mo. Kadan­gi pag­rin­das su manais, man gau­na­si geres­nis, tai tokį recep­tą ir dedu. O min­tis, tai visiš­kai nelie­tu­viš­ka — tą patį daro ir Oliveris 🙂

 4. Kaimyne:) & Vaidas

  Na va, moke­mes ir sme­ge­ne­lems pamai­tint nuspren­dem isme­gint recep­ta. Va Vai­das siuo metu sako: “Blin, per­si­val­giau” 🙂 Hm, Vai­va sako, kad picos sko­nis mote­riskas — sal­do­ka tokia, nuo pomi­do­ru pada­zo, matyt. Bet sumo­je abu rasom +
  🙂

 5. Exuss

  O tai pag­rin­das koks gau­na­si? Kiek tik recep­tų ban­džiau, visa­da gau­na­si plo­nas batonas.
  Dar nie­ka­da nepa­vy­ko gau­ti tokios teš­los, kaip Čili Pica, Sub­ma­ri­nas, Fokus pica ar pan. Ten teš­los pag­rin­das traš­kus, su gra­žio­mis pūs­lė­mis, ne bato­no konsistencija.
  Esu val­gęs ir tik­ras ita­liš­kas picas pačio­je Ita­li­jo­je, tai ten irgi puslė­tos, traš­kios, tik­rai ne batoninės.
  Kaip pada­ry­ti, kad bato­nas nesigautų?

  1. nepilk pie­no ir picą kepk kuo aukš­tes­nėj temperatūroj.

   1. Čili pila pie­ną į TEŠLĄ, KAIP IR CAN CAN, KAIP IR pICA JAZZ (BERODS).
    rEI­KIA IŠSUKTI KUO PLONESNĮ PAGRINDĄ IR KEPTI 280–320 TEMPERATŪROJE. nAMŲ SĄLYGOM GANA SUDĖTINGA GERAI IŠSIKEPTI DAR IR DĖL TO, KAD PICŲ PEČIUJE KEPAM ANT ĮKAITINTO AKMENS, NAMUOSE GI NAUDOJAME SKARDELĘ 🙂

    1. Vie­no­je pice­ri­jo­je dirbau,kitoje turiu pazis­ta­ma-nie­kur pie­nas nepi­la­mas i tesla,tik vanduo,tikrai picai deda­mi taukai,truputis mieliu,dr.,cukr. .Jei dar pra­de­tu pie­na pili­net (lie­tu­vis­kom kainom),kiek dar tada uzsi­de­tu uz tuos kelis sauks­tus miltu,neskaitant idaru.

 6. NIEKADA dar pie­no nepy­liau. Kaž­kaip labai jau retai sutin­ka­mas ingridientas.
  Su tem­pe­ra­tū­ra, tai prob­le­ma. Orkai­tė pas mane tik 250, kai gamyk­li­nės (res­to­ra­ni­nės) picų kros­nys yra 400 — 450 laipsnių.

  1. Inter­ne­te gali­ma pama­ty­ti, kad siū­lo pil­ti pieną.
   250 pil­nai užten­ka, kad pica būtų ska­ni. Man gau­na­si geriau nei viso­se cili picose 🙂

 7. Exuss

  Kad ska­nu, tai tik­rai, bet kon­sisten­ci­ja neto­kia kaip tikiuo­si gaunasi 🙂

  Ir dar, nuo­sta­bus pus­la­pis! Grį­šiu čia dar ne kartą 🙂

  1. dide­lis ačiū 🙂

 8. neringa

  Šita idė­ja su manais — ver­ta mili­jo­no. Tik­rai. Aš kaž­ka­da į nami­nius lazan­jos lakš­tus irgi įdė­jau šiek tiek manų — gavo­si nepa­sa­ko­mo puru­mo. Val­giu­sie­ji sake, kad the “best ever lasag­ne” ir nieks nega­lė­jo atspėt kodėl.. Ir visi lyg susi­ta­rę pabrė­žė, kad “pats maka­ro­nas vel­niš­kai gar­dus” 😛 haha , kas pakels viš­tai uode­gą, jei ne ji pati 😀

  1. na manai, tai tie patys kvie­čiai, todėl pamai­šy­ti jie nega­li 🙂 reiks pamė­gin­ti ir man lazaniją 🙂

 9. neringa

  Jei įdo­mu galiu pare­ko­men­duo­ti savo lazan­ją, kuria dariau iš čia: http://fxcuisine.com/Default.asp?language=2&Display=152&resolution=&page=1 pri­ėmiau recep­tą kaip įšū­kį, dėl to vis­ką dariau TIKSLIAI, žings­nis po žings­nio pagal nuro­dy­mus (pirk­mą­kart gyve­ni­me)))) Visa tai užtrun­ka, bet rezul­ta­tas ver­tas mažiau­sia Gedi­mi­no ordino 😀

  1. O tai apa­ra­tą maka­ro­nams irgi turi? ar su kočė­lu? Jei su kočė­lu, tai turė­tų būti sun­ku tokią teš­lą kočioti.
   Var­go tik­rai daug, bet išmė­gin­ti norisi 🙂

 10. Exuss

  Kas link laza­ni­jos, tai kelis asme­ni­nius pakei­ti­mus turiu, vie­to­je sul­ti­nio į far­šą pilu rau­do­ną vyną.
  Į beša­me­lio pada­žą vie­to­je muska­to dedu trin­tą česnaką.

  1. hmmm.… vynas, ver­ta pamė­gin­ti, net­gi kar­tu su sultiniu

 11. Neringa

  Joa, turiu home made pasta machi­ne 🙂 gavau dova­nu 🙂 tai jokio var­go. Įvai­riau­sių rūšių maka­ro­nai tapo kas­die­ny­be. Jei bai­siai bėda pra­šom kreiptis 😀

 12. Exuss

  Pažiū­rė­jau kelias lai­das apie ita­liš­ko mais­to gami­ni­mą, tai grei­čiau­siai man nesi­gau­na picos pag­rin­das dėl… temperatūros 🙂
  Ten rodė, kad net kepant tą pačią picą su tais pačiais inn­gri­dien­tais res­to­ra­ni­nė­je meta­li­nė­je kros­ne­lė­je ir ply­ti­nė­je kros­ny­je — gau­na­mas skir­tin­gas rezultatas.
  Pvz., tik­ras ita­las picą gerai įkai­tin­to­je ply­ti­nė­je kros­ny­je kepa MAŽIAU DVIEJŲ MINUČIŲ!!! Tem­pe­ra­tū­ra apie 500 laips­nių ir ugnies lie­žu­viai prak­tiš­kai lai­žo picą.
  http://www.zastavki.com/pictures/1024x768/2009/Food_Pizza_Italian_pizza_012868_.jpg

 13. Exuss

  Štai ką radau: http://www.aroja.lt/?mod=contents&act=view&lang=lt&id=38
  “Sva­jo­nė namuo­se išsi­kep­ti tik­ras ita­liš­kas picas gali būti įgy­ven­din­ta su olan­dų fir­mos BESTRON picos kepyk­le. Spe­cia­lus akmuo įkais­ta iki 400 C, kaip tik­ro­se ita­liš­ko­se kros­ny­se, todėl pica kepa­ma tik 4 minutes.”

  1. Tai čia fak­tas, kad picą rei­kia kep­ti labai trum­pai, bet labai karš­tai. Namie žino­ma, tokios gali­my­bės nėra, yra tik orkai­tė. Viso­kios picų kros­ne­lės manęs neža­vi, bet va kas iš tik­rų­jų būtų gerai, tai papras­to gra­ni­to akmens plokš­tė, kuria būtų gali­ma dėti į orkai­tę. Va tada rezul­ta­tas būtų dar geresnis 🙂

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.