Ką Suvalgyti?

Burgundiška jautiena — Boeuf Bourguignon
Publikuota 02. Spa, 2011, autorius - kategorija Apie viską, Jautiena, Kelionės, Makaronai, Padažai, Pagrindinis patiekalas, Prancūziški, Troškinys, Vakarienė

Užtruk­site 3–4 valandas 🙂

Jau išsi­gan­dot? Nerei­kia. Nors patie­ka­las gami­na­mas ilgai, bet darbo paly­ginti yra labai mažai. Matyt vie­nas iš ska­niau­sių troš­ki­nių. Labai ska­nus, aro­ma­tin­gas ir ypa­tin­gas. Nuste­bin­site ne tik sve­čius, bet ir save. Tai vie­nas iš kla­si­ki­nių pran­cūzų vir­tu­vės patie­kalų. Nieko naujo jame nepri­gal­vosi, bet ir nerei­kia, nes jis yra tobu­las. Nors blogą rašau jau beveik du metus, bet šį receptą išban­džiau tik dabar, nors jau nuo pat pra­džių man norė­josi jį pasidaryti.

Dar vie­nas recep­tas su jau­tiena. Šiam patie­ka­lui nau­do­kite mėsą iš men­ties, sprando arba kum­pio. Mėsa troš­kin­sis labai ilgai, todėl bus minkšta ir aro­ma­tinga. Gami­nant taip pat rei­kės rau­do­nojo sauso vyno. Kaip kaž­kada esu jau sakęs nau­do­kite tokį vyną, kurį patys mie­lai geriate. Kadangi recep­tas bur­gun­diš­kas, tai labai tiktų bordo vynas.

Ir dar.. Patie­ka­lui iki visiško pil­numo rei­kia mažų svo­gū­niukų (tokių mažų, kokių būna pirkti mari­nuotų) (pearl onions). Aš tokių nega­vau, nors ir labai ieš­ko­jau. Bet jei jūs tokių ras­tu­mėte, tai juos reiktų ant leng­vos ugnies troš­kinti mažame kie­kyje van­dens arba sul­ti­nio su druska, pipi­rais ir kitais prie­sko­niais, apkepti ir po to, kartu su gry­bais, sudėti į baigtą troškinį.

 • ~1 kg jautienos;
 • 100 gr. kiau­lie­nos laši­nių arba rie­bes­nės šoninės;
 • 4 morkų;
 • 4 svo­gūnų;
 • 3–4 čes­nako skiltelių;
 • 2 v.š. miltų;
 • 2 v.š. pomi­dorų tyrės/pastos;
 • ~500 ml jau­tie­nos sultinio;
 • ~500 ml rau­do­nojo vyno;
 • ~200 gr. pievagrybių;
 • lauro lapų, čiob­re­lio, rau­do­nė­lio, drus­kos ir pipirų.

Pra­dė­sim 🙂 Pir­miau­sia, kaip ir visada pasi­ruo­šiam mėsą. Nupjaus­tome visas saus­gy­sles, jei tokių yra, dide­lius rie­ba­lus. Mėsą supjaus­tome  dviejų dide­lių kąs­nių gabalais 🙂

Nusau­si­name ser­ve­tėle, pabars­tome druska ir pipi­rais. Nusau­sinti rei­kia, kad mėsa kuo geriau apkeptų, bet nesitroš­kintų. Šiau­de­liais arba rie­ke­lėm supjaus­tom lašinius.Svogūnus supjaus­ty­kite žie­dais, pus­žie­džiais arba kube­liais, mor­kas — grie­ži­nė­liais, šiau­de­liais, ket­vir­čiais — vienu žodžiu pilna laisvė, kaip kas nori taip tas daro 🙂

Imam sto­ra­dugnį puodą — troš­kin­tuvą (tokį, kurį galima dėti į orkaitę) ir jame pake­pi­name laši­nius. Kai rie­ba­lai ištirpsta, spir­gus dedame į lėkštę. Puode liku­siuose rie­ba­luose apke­pame jau­tie­nos gaba­liu­kus. Jei trūksta rie­balų — įpil­kite alie­jaus. Mėsą kep­kite dali­mis, iš visų pusių ant aukš­tos ugnies. Iškep­tus gaba­liu­kus dėkite į tą pačią lėkštę su pakep­tais lašiniais.

 

Bai­gus kepti mėsą tam pačiam puode kepame svo­gū­nus. Jei trūksta rei­balų — įpi­lame alie­jaus. Nesu­de­gin­kite ir neprisvi­lin­kite nieko 🙂 Vos tik svo­gū­nai pagels, sude­dame mor­kas, smul­kintą čes­naką ir pomi­dorų tyrę. Viską sumai­šome, patroš­ki­name porą minu­čių. Beriame mil­tus, viską gerai išmai­šome. Kai mil­tus išmai­šy­site pil­kite ~100 ml vyno, mai­šy­dami nuva­ly­kite puodo dugną.

Sudė­kite mėsą (spir­gus ir jau­tieną), supil­kite likusį vyną ir sul­tinį. Mėsa turi būti apsemta skys­čiu. Jei nėra — įpil­kyte dar vyno ir sul­ti­nio lygio­mis dali­mis. Įdė­kite lauro lapus, prie­sko­nius. Nedė­kite drus­kos. Druską kol kas dėjome tik ant mėsos prieš ją kep­dami ir dar rei­kės dėti bai­gus troš­kinį. Lei­džiame troš­ki­niui užvirti, tada užden­giame ir dedame į 160 laips­nių orkaitę. Čia troš­ki­name nuo 2 iki 4 valandų, pri­klau­so­mai nuo to kokia buvo mėsa, kokiais gaba­lais buvo supjaus­tyta. Troš­ki­nys bus baig­tas, kai mėsa suminkš­tės taip, kad pra­dės tru­pėti ją palie­tus šakute 🙂 Kas kokią valandą troš­kinį pamai­šy­kite, pažiū­rė­kite, kaip sekasi 🙂

 

Bai­giant troš­kinti, supjaus­tome ket­vir­čiais gry­bus ir pake­pame ant stip­rios ugnies kartu su sviestu ir alie­jumi, kol gra­žiai paru­duos. Tada sudė­sime į baigtą troš­kinį. Įde­dame drus­kos ir pipirų, jei rei­kia. Jei pada­žas gavosi per tirš­tas — įpil­kite dar sul­ti­nio, jei per skys­tas — dar pakaitinkite.

Troš­kinį val­gy­kite su bul­vėm, bul­vių koše ar maka­ro­nais. Rau­donu vynu ar pran­cū­zišku alumi.  Beje, daug kas šį patie­kalą gamina vieną dieną, o valgo kitą, nes sekan­čią dieną, troš­ki­nys bus dar gardesnis 🙂

Ska­naus

Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 komentarai straipsniui “Burgundiška jautiena — Boeuf Bourguignon”

 1. Indrė2011.10.02.

  Atrodo nuo­sta­biai. Kada nors ir aš jam prisiruošiu 🙂

 2. Mindaugas2011.10.02.

  Jau ne kartą esu tai gami­nęs, vis tik bata­rei­kos buna issi­kro­vu­sios, turiu kelias “lie­vas’ foto, bet sekantį kartą būti­nai pasi­ruo­šiu foto­a­pa­ratą, o dabar apie tavo troš­kinį. Iš kokio šal­ti­nio receptą ėmei? Nes matau, jog trūksta tam tikrų rimtų korek­cijų, kaip kad, mėsos mari­na­vi­mas — tai trunka kelios die­nos, padažo paruo­ši­mas, o ir pie­vagry­bių nenau­doja, tam rei­ka­lui eina miško gry­bai, na bet jeigu neno­rė­jai auten­tiško varianto, tuo­met, atsi­imu savo žodžius! 😉

  Bet kokiu atveju, malonu, žinoti, jog žmo­nės ir šiais lai­kais nebijo gamint patie­kalų, kurie trunka ne dvi valandas 🙂

  • Audrius2011.10.02.

   Iš jokio šal­ti­nio recepto neė­miau. Bet per­skai­čiau kokį 38 šio patie­kalo recep­tus. Visur vis­kas tas pats. Nie­kur apie mėsos mari­na­vimą nerašė. Kam mari­nuoti mėsą, kuria po to troš­kinsi kelias valan­das? 🙂
   O dėl grybų visiš­kai tei­sus. Galima nau­doti ir miško 🙂

 3. mindaugas2011.10.03.

  Matai, kadangi nema­ri­na­vai, todėl ir ste­biesi dabar :-p Bet pati­kėk, ją verta marinuoti! 😉

 4. Asta2011.10.04.

  Jetau, kaip atrodo… pačias nuo­trau­kas norisi suval­gyti 😀
  Vis tik aš ren­kuosi, kaip visada, geriau tor­tui skirti 3–4 valan­das, o ne mėsai… 🙂

 5. Sasuke2012.02.24.

  Nau­do­jai ne jau­tieną, bet elnieną, gavosi nepa­pras­tai ska­niai 🙂 Ačiū 🙂

 6. Sasuke2012.02.24.

  Nau­do­jau*

 7. grange2013.01.11.

  Super recep­tu­kas! Darau jau­tieną taip (ar pana­šiai) jau daug kartų, bet šita foto tai labai sugundė, tokia minkšta mėsytė atrodo! Au alum, beje, ir ska­niai gaunas.

 8. wiwa2013.04.26.

  Daz­nai val­gau sia mesyte, bet nie­kada nedry­sau gaminti, ir stai subren­dau tam momen­tui ir isi­gy­jau garin­tuvo puoda.
  Gami­nau Bour­guig­non ir dziau­giuosi kad gavosi. kaip ir rasete ilgai vire– visas 4 val., nors vis tike­jausi kad isvirs grei­ciau. ( mesa pir­kau spe­cia­liai bur­gun­dis­kai, o antra karta labiau pasi­seke nes nemai­sy­tos mesos pae­miau o minks­tes­nes vie­nos rusies). Viriau, o vakare dar sil­dziau. Kadangi pada­zas buvo siek tiek skys­to­kas pries sil­dant dar miltu padazo pada­riau ir sve­ciai buvo paten­kinti. radau mazu svo­gu­ne­liu kokiu ir rei­ketu ( svo­gu­ne­liai skirti sodi­ni­mui buvo , tai juos ir panau­do­jau siam patiekalui).

  kas lie­cia mesos mari­na­vima, taip , per­skai­ciau ir nema­zai pran­cuzi­sku receptu tai siulo jei turite laiko pama­ri­nuoti apie 24 val, as pama­ri­na­vau apie 12 val.
  Buvo skanu, bet Pran­cuzai vis­tiek ja padaro ipa­tin­giau , dar tobu­leti ir tobuleti …

 9. deimantė2013.09.07.

  Turiu klau­simą: kadangi netu­riu gilia­dug­nio tro­skin­tuvo, ar tiktų šį patie­kalą gaminti moli­niame troš­kin­tuve? Ar nepa­si­keistų nuo to troš­ki­nimo trukmė?
  Ačiū 🙂

 10. Audrius2013.09.07.

  netu­rėtų 🙂 svarbu, kad tiktų gaminimui

 11. Marius2014.10.01.

  Mano vie­nas drau­gas šitą troš­kinį gamina papras­tame puode su storu dugnu. Ne orkai­tėj troš­kina, o ant viryk­lės. Val­giau, labai ska­nus. (o kodėl čia didžio­sio­mis raidė­mis komen­ta­rai rašosi?)

 12. Eglė2014.10.30.

  Daž­nai užsuku į šį pus­lapį idėjų paieš­kai ir nĖ karto nenu­si­vy­liau, pus­la­pio auto­rius turi tik­rai gerą skonį 🙂 na, o apie šį patie­kalą galiu pasa­kyti taip– turė­jau didelį gabalą kiau­lie­nos ir nie­kaip nesu­gal­vo­jau ką iš jo pada­rius, tad pada­riau šį patie­kalą ir kaip minė­jau nau­do­dama kiau­lieną. Rezul­ta­tas– supe­ri­nis skonis!!!

 13. agnė2015.11.17.

  jau ruo­šiuosi antrą kartą val­gyti, tik receptą šiek tiek kore­guoju — neval­gom kiau­lie­nos, tai kepu ant anties rie­balų, šoni­nės nededu, vyno netu­rė­jau, bet gavosi bai­siai ska­niai 🙂 Ir dar — aš troš­kinu grei­t­puo­dyje, ne orkai­tėje, tai dar ir laiko sutau­pau. Ačiū už receptą!

 14. ausra2016.02.20.

  tiesiog-puiku!!!!!!!!!!!!!! 10 balu 🙂

 15. samanta2017.05.21.

  Sveiki!
  Gami­nau jau­tieną, smei­giant šakute mėsa skyla, tačiau kram­tant netirpsta bur­noje, o gan ilgo­kai rei­kia pak­rams­noti. Ir taip daž­nai nutinka būtent su jau­tiena. Ką darau ne taip?

  • Emigrantas2017.07.28.

   Nau­dok tru­puti geresne jau­tiena, kur nebutu saus­gys­liu daug, jei ant mesos yra ple­ves (bal­tos spal­vos buna plo­nas sluoks­nis ant mesos) tai nuimk ja ir pas­ku­ti­nis pata­ri­mas — ban­dyk dar ilgiau tro­skinti. Ne karta jau gami­nau pagal si recepta ir gau­nas pui­kiai — nau­doju tiek jau­tiena tiek zveriena.

 16. Saulė2017.12.01.

  Ačiū, kad dali­na­tės pui­kiais recep­tais! Daug patir­ties vir­tu­vėje netu­riu, bet žinau, kaip svarbu pasi­rinkti tin­kamą vyną mėsos troš­ki­ni­mui. Gal galit pasi­da­linti patir­timi, kurie vynai jums patinka labiau­siai? Ar turi būti sau­sas ar pusiau? Už kokią kainą pirk­tas vynas lai­ko­mas geru? Ką manote apie šį: http://www.vynoteka.lt/luna-argenta-rosso-terre-siciliane-075-l . Nuro­dyta, kad tin­ka­mas mėsos patie­ka­lams, tai gal­būt verta jo pasi­žval­gyti par­duo­tu­vėse. Ar pakaktų pigesnio?

Leave a Reply to Audrius

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+