Ką Suvalgyti?

Jautienos išpjova. Didkespnis
Publikuota 31. Kov, 2010, autorius - kategorija 15min, Apie viską, Jautiena, Pagrindinis patiekalas, Pamokymai

Nesu­prantu kaip mana­jam bloge dar nebuvo jau­tie­nos išpjo­vos kepimo? 🙂 Prieš maž­daug 5 mėne­sius gami­nau Veling­tono kepsnį, kuriam rei­kėjo išpjo­vos. Tada, dar būda­mas pakan­ka­mai žalias rašiau, kad nela­bai žinau kaip nusi­pirkti gerą išpjovą. Tai buvo senai 🙂 Dabar jau netik galiu papa­sa­koti kaip nusi­pirkti gerą, švie­žią, minkštą, bet dar ir tikrą išpjovą 🙂

jau ne kart esu sakęs, kad išpjova, tiek kiau­lie­nos, tiek jau­tie­nos — minkš­čiau­sias rau­muo. Minkš­tas dėl to, kad rau­muo neat­lieka jokio darbo, o yra skir­tas vidi­niams orga­nams “lai­kyti” (viš­tiena beje irgi turi savąją išpjovą — mažoji arba vidinė filė). Jau­čio išpjova atrodo labai pana­šiai kaip ir kiau­lie­nos, tik kelis kar­tus didesnė. Tai bran­giau­sia jau­tie­nos mėsa (na gal jau­čio sėk­li­dės dar bran­ges­nės, nes jos tik dvi 🙂 ). Bran­giau­sia — tai nebū­ti­nai geriau­sia. Brangi ji dėl to, kad jos mažai. Ar ji gera? Taip, jei kep­site kepsnį, ne — jei troš­kin­site. Net ir to paties jau­čio (tas pats galioja ir viš­tai ir kiau­lei) mėsa skir­tin­gose vie­tose turės skir­tingą skonį. Ir čia jau galioja kitas prin­ci­pas — kuo rau­muo tvir­tes­nis, tuo jis dau­giau turės tai mėsai būdingo sko­nio. Taigi, išpjova, yra labai švel­naus sko­nio, tuo tarpu kum­pis bus sko­nin­ges­nis, jau­tie­niš­kes­nis. Galite išvirti ar pakepti viš­tos blauz­de­lės ir krū­ti­nė­lės filė, arba kiau­lie­nos spran­dinę ir nuga­rinę — tik­rai para­gavę pajau­site kur kokia mėsa. Taigi išpjova pati minkš­čiau­sia, švel­niau­sio sko­nio mėsa.

Kitas labai svar­bus daly­kas ren­kan­tis jau­tie­nos išpjovą, tai rie­ba­li­nių skai­dulų kie­kis (tokie balti kana­lė­liai mėsoje). Kuo jų dau­giau tuo iške­pusi mėsa bus ska­nesnė ir sul­tin­gesnė. O mėsai iške­pus tų rie­ba­liukų nebe­liks nė žymės — vis­kas ištirps.

Žinoma išpjovą, kaip ir kitą mėsą geriau pirkti tur­guje — dau­giau šansų, kad ji bus švie­žia, o beto ir pasi­rin­ki­mas smar­kiai dides­nis negu par­duo­tu­vėj. Tik­ros išpjo­vos kaina svy­ruoja nuo 50 iki 70 litų.  Klau­site, ką reiš­kia tik­ros? 🙂 Prieš 5 mėne­sius ir aš dar neži­no­jau. Tur­guj labai daug kur, galite pama­tyti jau­tie­nos išpjo­vos, kurios kaina bus ~30 litų. Šalia padėta eti­ketė, kur para­šyta, kad čia išpjova. Par­da­vėjo paklau­site — jis irgi pasa­kys, kad čia išpjova. Vis­kas tei­singa 🙂 Išsky­rus tai, kad nuty­li­mas fak­tas, kad tokia išpjova yra iš gyvu­lio kum­pio, t.y. iš šlau­nies išpjau­tas rau­muo, kurio apvali forma labai pri­mena išpjovą iš nuga­ri­nės. Kadangi tokia išpjova yra iš kum­pio — (užpa­ka­li­nių gyvu­lio kojų, ant kurių jis kar­tais net atsi­stoja 🙂 )labai tvirto rau­mens, tai mėsa, tie­siog kepta ant žarijų ar kep­tu­vėje, bus ne ką minkš­tesnė už jūsų mėgiamų bate­lių padą. Kaip atskirti tikrą nuo netik­ros? leng­viau­sia pagal kainą 🙂 Dar nesu matęs, kad kas nors netikrą par­da­vi­nėtų už tik­ros išpjo­vos kainą. Antra, netik­roji stam­besnė, nie­kada nebus tokia ilga kaip tik­roji. Ir tre­čia, beveik neįma­noma, kad netik­roji turės tiek daug rie­ba­li­nių skai­dulų kaip tikroji.

Tai tiek apie jau­tie­nos išpjovą. Aij, vos nepa­mir­šau, taigi rei­kia ją dar iškepti 🙂

Išpjo­vos kepi­mas toks pat svar­bus kaip ir jos išrin­ki­mas. Per brangi mėsa, kad kepti bele­kaip 🙂 Svarbu neper­kepti, nes bus sausa, nesu­de­ginti ir iškepti pakan­ka­mai, kad nebūtų žalia (neslėp­kime ir neap­si­me­ti­nė­kime, kad ir kokie gur­ma­nai būtime — žalia mėsa nėra labai jau skani 🙂 ). Nese­niai žiū­rė­jau ŽASo Bilo laidą. Tai jis žmo­gus kepė did­keps­nius ir mokė žiū­ro­vus, kad jei jie nori vidu­ti­niš­kai kepto keps­nio, tai turėtų kepti dvi minu­tes iš vie­nos ir dvi iš kitos. Labai drą­siai pasa­kyta. Jei keps­niai bus ati­tin­kama sto­rio (turėtų būti tokie prie plo­nes­nių), tai tada tei­sin­gai. Bet apie keps­nio storį nieko nebuvo kal­bėta, todėl žiū­ro­vas galėjo smar­kiai nusi­vilti kepęs pagal inst­ruk­ci­jas o gavęs žalią kepsnį su krauju 🙂

Aš irgi did­kepsnį mėgstu vidu­ti­niš­kai keptą — tokį, kurį pra­pjo­vus, mėsa vidu­ryje dar rožinė, tačiau kraujo jau nėra, o tik švie­siai raus­vos sul­tys. Taip iškepti visai paprasta 🙂 Pir­miau­sia rei­kia, kad visi keps­niai būtų vie­nodo sto­rio. Taip bus leng­viau kepti. Koks keps­nio sto­ris — kaip jums patinka. Gali būti apie 2 cm. Kepsnį rei­kėtų kepti plie­ni­nėje (arba ketaus) kep­tu­vėje. Gerai rei­kia ją įkai­tinti. Įkai­tus kep­tu­vei, pilame šla­kelį alie­jaus, jį paskirs­tome po kep­tuvę ir dedame keps­nius. Keps­nius galima kepti tik po vieną kartą ant abiejų pusių, o galima ir pasto­viai var­tyti, tik taip rei­kės ilgiau kepti, bet mažiau gali­my­bių sude­ginti. Aš daž­niau­siai kepu po vieną kartą iš abiejų pusių — taip man papras­čiau. Taigi kepame kepsnį ant vie­nos pusės tol, kol ant vir­šaus pama­ty­sime, kad iš mėsos pra­deda sunk­tis krau­jas. Taip taip, krau­jas pra­deda skverb­tis į viršų. Jei jums patinka vidu­ti­niš­kai kep­tas keps­nys, jau galite kepsnį versti, jei norite labiau pake­pu­sio, pake­p­kite dar ~minutę. Atkreip­kite dėmesį, kiek kepsnį kepėte ant vie­nos pusės, dar tiek maž­daug rei­kės kepti ir ant kitos. Dabar vėl ste­bė­kite keps­nio viršų. Kep­kite kol vėl pama­ty­site per viršų besi­sun­kiantį kraują/mėsos sul­tis. Keps­nys jau beveik iške­pęs, berei­kia įsi­ti­kinti ar tin­ka­mai. Tam aš darau tokį testą su ranka. Ran­kos nykš­čio galiuku pasie­kite bevar­džio piršto galiuką. Tada kitos ran­kos (deši­nės) rodo­muoju pirštu paspau­s­kite delno pagal­vėlę. Va toks turi būti ir keps­nio minkš­tu­mas, norint kad jis būtų vidu­ti­niš­kai kep­tas. Paspau­di­nė­jame kepsnį, jei spau­dosi pana­šiai, reiš­kias iškepė.  Žinoma rei­kia prak­ti­kos, bet tik­rai nesunku. Po ~ 5 minu­čių nuo pra­džios keps­nys bus iške­pęs. Išimam iš kep­tu­vės ir būti­nai pailsiname.

Žymos: , , , , , ,25 komentarai straipsniui “Jautienos išpjova. Didkespnis”

 1. 3batai2010.03.31.

  Mmm, kaip skanu, teks gaminti 🙂

 2. Julius2010.04.01.

  Nega­lima kep­tu­veje kepti fil­let mig­non. Tai neteisinga:))

 3. Jurga2010.04.01.

  Oi, kaip ačiū už infor­ma­ciją 🙂 O kaip dėl avie­nos? Jai galioja tas pats ar yra skirtumas?

  • Audrius2010.04.01.

   Apie avieną beveik nieko neiš­ma­nau 🙂 Bet žinoma turėtų būti tie patys prin­ci­pai. Nesu tik­ras ar avieną galima val­gyti pusiau iškeptą.

   • Jurga2010.04.01.

    Aš pasi­rin­kimą turė­jau ome­nyje. Kaip tik pla­nuoju šeš­ta­dienį pirkt. Ir gal­voju, kaip čia man dabar išsirinkt.

    • Audrius2010.04.01.

     Aaa, dėl pasi­rin­kimo. Ten dar papil­domų dalykų yra. Svarbu, kad mėsa nebūtų sena ir neseno gyvu­lio. Bet, kaip tai tinak­mai pada­ryti — nežinau 🙂

 4. Jurgita2010.04.01.

  Labai mėgs­tam šį patiekalą.Karts nuo karto išsi­ke­pam su krau­juku 🙂
  Papras­tas ‚grei­tas pagaminimas,o rezul­ta­tas labai skanus 😉

 5. Agne2010.05.27.

  o kaip su prie­sko­niais steikui?

 6. […] apra­šymą apie tai, kaip pasi­rinkti geriau­sią mėsą ir kaip tei­sin­gai ją iškepti (skai­ty­kite čia). Tokie pata­ri­mai yra labai ver­tingi, ypač tiems, kurie neturi pati­kimo mėsos tiekėjo.Mums […]

 7. Giedre2011.03.02.

  Apie mesos issi­rin­kima ir kepima vis­kas tobu­lai sura­syta, taciau auto­rius pamirso pami­neti keleta labai svar­biu dalyku. Visu pirma, kad mesos jokiu budu nega­lima sudyti, nes druska iss­tums is mesos sul­tis ir mesyte bus sausa. Kitas daly­kas, kas labai paska­nina kepsni (kaip tai ir pavaiz­duota nuo­trau­koje) iske­pus uzdeti gaba­liuka sviesto. Siaip jokiu prie­sko­niu pries kepant geriau­sia nedeti. Iske­pus keps­nius pabars­tyti druska, pipi­rais (ka tik stam­biai sumal­tais) ir uzdeti gaba­liuka sviesto. Palai­kyti kelias minu­tes uzden­gus ir tada skanaus !

 8. Aleksanras2012.01.12.

  Pui­kus recep­tas! Ypač gera idėja su pirš­tais (kurią pasiūlė J. Oliver’is), kurią, kaip matau, sėk­min­gai pri­tai­kėt!
  Vie­nas išsa­miau­sių ir “sei­le­var­viš­kiau­sių” receptų!

  • Audrius2012.01.12.

   Man rodos, kad netgi ne Oli­ve­ris pasiūlė šį metodą. Esu matęs šį metodą apra­šytą sename JAV žur­nale. Tu ometu Oli­ve­ris galėjo būti tik vaikas 🙂

  • J.G2015.02.14.

   seniau­siai visi vire­jai ji nau­doja ‚o ne joks oli­ve­ris pasiule, kuris nau­doja i maista vis­tie­nos kubelius.

 9. Dmitrij2012.04.13.

  Labai gerai para­šy­tas straips­nis. Dėl kum­pio išpjo­vos, kai norė­jau pirkti mėsos , kaip nekeista, pasakė pats par­da­vė­jas tur­guje, kai paklau­siau, kodėl kaina mažesnė. Pasakė — kum­pio išpjova 🙂

  • Audrius2012.06.01.

   Sąži­nin­gas pardavėjas

   • Vitalijus2013.07.01.

    Sazi­nin­gas” ir “par­da­ve­jas tur­guje” nesu­de­ri­nami daly­kai. Kol nei­spraudi i kampa, tol jis tau nieko nepa­sa­kys. Beje del avie­nos: para­sy­kit man maila ir as duo­siu adresa kur galima nusi­pirkti. Cia mano pazis­tama ir kaina gera ir aviena puiki.

 10. eiei2012.05.30.

  pra­šom nesle­by­za­voti — žalia mėsa jeigu gera yra pui­kaus sko­nio. jau­tie­nos išpjovą kepti well done arba medium yra išme­ti­mas geros mėsos. kaip mini­mum medium-rare. prieš kepant galima paraugti mėsos be nieko — pui­kus sko­nis turėtų būti. arba carpa­c­cio pasidaryti!

 11. Mindaugas2012.06.04.

  Tur­guje pirkti tokią mėsą pabi­jo­čiau, nebent gerai pažįs­tate par­da­vėją. Mėsą perku ją eko­lo­giš­kuose spec. par­duo­tu­vėse, ir kitiems rekomenduoju.

  Labai tei­sin­gas auto­riaus paste­bė­ji­mas dėl laiko — visur lite­ra­tū­roje mini­mas kepimo lai­kas, pra­lei­džiant esmę — kepimo lai­kas turi pri­klau­syti nuo mėsos storio.

  O šiaip su malo­numu paskai­čiau straipsnį. Dėkui auto­riui, ir — skanaus.

 12. Vaida2012.08.05.

  Ačiū, šau­nus straips­nis 🙂 Dabar iš visai rare pasi­da­riau at least medium-rare kulinarė;-)

 13. sigitas2014.11.15.

  nA VISKAS KAIP IR PUIKU, TIK NEVARTOKITE ZODZIO KRAUJAS, NES JO PAPRASCIAUSIAI GEROJE SKERDIENOJE NEBUNA. tAI YRA MESOS SULTYS IR TIKRAI NE KRAUJAS.

Palikti komentarą

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+