Velingtono kepsnys

skanaus

Norė­jo­si kaž­ko kla­si­ki­nio ir jau­tie­niš­ko, bet ne stro­go­no­vo 🙂 Inter­ne­te jau senai buvau paste­bė­jęs ši patie­ka­lą, bet vis nesi­ry­žau dary­ti. Bijo­jau suga­din­ti jau­tie­nos išpjo­vą 🙂 Pri­bren­dau. Pažiū­rė­jau Gor­don Ram­say siū­lo­mą šio patie­ka­lo varian­tą ir dariau beveik pagal jį. Nors patie­ka­las ir pra­ban­gus (išpjo­va, vytin­tas kum­pis (pros­ciutto)), bet buvo ver­ta. Gami­ni­mas gal kiek ir sudė­tin­gas, bet man patin­ka iššūkiai.

Pir­mas iššū­kis buvo nusi­pirk­ti išpjo­vą. Čia ne kum­pis ar spran­di­nė, daž­nai tokios neper­kam, ir įgū­džių tam nėra.Kitas iššū­kis, suvy­nio­ti vis­ką taip, kad neiš­si­leis­tų 🙂 tam nau­do­jau mais­ti­nę plė­ve­lę. Ir paga­liau vis­ką iškep­ti. Kaip jau tur­būt paste­bė­jo­te, man patin­ka medium rare — pusiau iškep­ti keps­niai. Vidu­rys būna rau­do­nas, nors ir iške­pęs, sun­kia­si raus­vos sul­tys.  O mano bran­gia­jai rei­kia visiš­kai iške­pu­sio, nes ji gal­vo­ja, kad raus­vos sul­tys tai krau­jas. Ši kar­tą rei­kė­jo ilgai įti­ki­nė­ti, kad sul­tys ne krau­jas 🙂 Ant­rą kar­tą val­gy­tų, jei būtų pil­nai iškepę 🙂

Ši kar­tą vėl džiau­giaus, kad orkai­tė turi mėsos ter­mo­met­rą 🙂 Nors pirk­da­mas ją, gal­vo­jau, kad nerei­ka­lin­ges­nio daik­to tur­būt nebū­na. Va kaip vis­kas pasisuka.

 • 500 gr. jau­tie­nos išpjovos;
 • 500 gr. gry­bų (aš ėmiau kaž­ko­kių rudų pievagrybių 🙂 );
 • 250 gr. šal­dy­tos sluoks­niuo­tos tešlos;
 • gars­ty­čių;
 • 1 svo­gū­nas;
 • 1 kiau­ši­nio trynys;
 • vytin­to kiau­lie­nos kum­pio (pvz. pros­ciutto di Par­ma).

Sutvar­ko­me mėsą — nupjaus­to­me saus­gy­sles (sida­bri­nės sto­ros plė­vės, kurios neįkan­da­mos), kiek įma­no­ma plė­ves (jos jau įkan­da­mos :)). Pad­ru­ski­nam, papi­ri­nam ir pake­pam gerai įkai­tin­toj kep­tu­vėj su alie­jum iš visų pusių. Nevar­ty­ki­te mėsos šaku­te — išbėgs sultys.

kepam verčiam apkepam visas puses
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Kep­ki­te kiek­vie­ną pusę tik vie­ną kar­tą. Paru­da­vo ver­čiat, paru­da­vo — vėl ver­čiat. Klau­sia­te, kam rei­kia apkep­ti? Apkep­ti rei­kia tam, kad kepant orkai­tėj iš mėsos neiš­bėg­tų sul­tys. Apke­pu­si mėsos išorė lyg plė­ve­lė sulai­ko sul­tis. Apke­pu­sią išpjo­vą dedam į lėkš­tę ir apte­pam garstyčiomis.

apkepė aptepam garstyčiom
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Į kep­tu­vę kur kepė mėsa dedam smul­kin­tą svo­gū­ną. Kol keps svo­gū­nas rei­kia su vir­tu­vi­niu kom­bai­nu arba smul­kin­tu­vu susmul­ki­nam grybus.

susmulkinam grybus pakepam
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Juos irgi deda­me į kep­tu­vę. Kepa­me tol, tol kol iš gry­bų išga­ruos van­duo ir gau­si­me tokia apy­sau­sę košę. O iki to, pasi­tie­siam plė­ve­lę, ant jos išdė­lio­jam kum­pį. Ant kum­pio tepa­me iškep­tą gry­bų masę. Į vidu­rį deda­me išpjo­vą. Vis­ką stan­džiai suvy­nio­ja­me ir deda­me į šal­dy­tu­vą kele­tui minučių.

kumpis užtepam grybus suvyniojam
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Ant ati­tir­pin­tos teš­los lakš­to deda­me ištrauk­tą iš šal­dy­tu­vo “vynio­ti­nį” (rei­kia nepa­mirš­ti nuim­ti plė­ve­lę 🙂 ). Visą liku­sį teš­los plo­tą apte­pam plak­tu try­nių — bus kaip kli­jai. Mėsą suvy­nio­jam į teš­lą, jei kur rei­kia dar pate­pam tryniu.

aptepam tryniu tešlą dedam į skardą
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Deda­me į skar­dą, apte­pam try­nių, įpjau­nam kelio­se vie­to­se. Šau­nam į iki 200 laips­nių įkai­tin­tą orkai­tę. Kep­si­me maž­daug 30 min, arba  kol tem­pe­ra­tū­rą mėsos vidu­ry­je bus ~60 laips­nių (lai­kas pri­klau­so nuo dydžio). Iškep­tą mėsą nepa­mirš­tam palai­kyt 10 min!!! 🙂 ir tik po to pjaustyt.

iškepė
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Gar­ny­ras

Bul­ves su lupe­nom ver­da­me pasū­dy­tam van­de­ny 8 min. Tada nuplau­nam šal­tu van­de­niu. Bul­vės bus tik apvi­ru­sios, bet vidu­riai žali.

bulvytės
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Pjaus­to­me į ketu­rias dalis. Kepa­me kep­tu­vėj su alie­ju­mi arba svies­tu, pabars­to­me drus­ka, kmy­nais, kumi­nu — kas ką mėgsta.

Ska­naus

skanaus

Komentarai

Atsakymų į “Velingtono kepsnys”: 16

 1. Na va iskart jau­cia­si, kad blo­ga vyri­skis raso. Mesa! Daug mesos! Rim­tos mesos! :))) Saunumelis!

  Beje, as irgi nesu dide­le rau­do­nu mesos siul­ciu fane.. Nors any­ta — medi­ke — vis lie­pia tokia val­gyt.. Geriau­sias gele­zies sal­ti­nis, anot jos.

 2. Vajej koki bai­su ava­ta­ra uzli­pi­no… ;-O :))

  1. http://www.gravatar.com — ir pasi­rink­si sau avatara 🙂
   aha, mėsą mėgs­tu labiau už tor­tus ir pyragus 🙂

 3. Nors aš mėsos neval­gau, bet tas medium rare dai­lus raus­vu­mas raus­vu­mas, tai tik­rai labai gerai atro­do. Oooo maniš­kis apsi­džiaug­tų tokį rei­ka­lą ant sta­lo pamatęs 😉

  1. Aha, šis medium rare buvo labai vykęs 🙂 Kiek­vie­no vyro svajonė 😀

 4. Paulius

  Užu­sie­ny­je jau būtų pava­din­ta well done:) Nors man kaip tik tokia “kon­sisten­ci­ja” tinkamiausia 🙂

  1. medium rare — visur medium rare 😀

 5. Kad čia ne well done — tai fak­tas 😀 Dar būtų gali­ma gin­cy­tis dėl medium rare ar medium, be well done?

 6. oi seniai šitas ska­nu­my­nas mano sąra­še, bet … nu tin­gi­nė esu 🙁

  1. Būti­nai pabandyk 🙂

 7. išban­dy­ta 🙂 mėsy­tė tik­rai labai ska­ni, nors man labiau pati­ko bul­vės 🙂 ačiū už slap­tą min­tį, kaip jas rei­kia ruoš­ti. PAGALIAU 🙂 dariau taip — pavi­riau 8min, (pasi­ro­do to ir trū­ko iki tobu­ly­bės), kepiau su stam­biai mal­tais pipi­rais, roz­ma­ri­nu, tru­pu­čiu drus­kos, pomi­do­rų mil­te­liais, bazi­li­ku (miši­nys — Moza­rel­la). Gar­ny­rui dar pasi­ruo­šiau rau­gin­tų kopūs­tų. tota­liai tin­ka. Bul­ves vie­nas gali­ma val­gy­ti su rau­do­nu pes­to pada­žu. žiau­riai skanu!
  AČIŪ! labai tei­sin­gas blogas ;]

  1. Ačiū 🙂
   Vat tik­rai, užsi­ma­niau troš­kin­tų kopūstų.. 🙂

 8. Res­pec­tux už Veling­to­no kepsnį 🙂

 9. […] Beje span­guo­lės pasi­rodo tin­ka, ne tik prie paukš­tie­nos, bet ir prie kiau­lie­nos. Prie šio keps­nio tiks bul­vės, paruoš­tos kaip čia. […]

 10. […] blo­ge dar nebu­vo jau­tie­nos išpjo­vos kepi­mo? Prieš maž­daug 5 mėne­sius gami­nau Veling­tono keps­nį, kuriam rei­kėjo išpjo­vos. Tada, dar būda­mas pakan­ka­mai žalias rašiau, kad nelabai […]

 11. Agne

  Pau­lius visiš­kai tei­sus — lie­tu­viai tik­rai lin­kę kep­ti mėsą ilgiau — Pran­cū­zi­jo­je ar Bel­gi­jo­je toks keps­nys jau būtų lai­ko­mas “bien cuit”. Neap­si­gau­kit keliaudami 🙂

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.