Ką Suvalgyti?

Tzatziki
Publikuota 10. Sau, 2010, autorius - kategorija 15min, Graikiški, Padažai, Užkandžiai, Vegetariška

skanaus

2 serija 🙂

Neįsi­vaiz­duo­jama Graikija be šio padažo. Gai­vaus, tin­kan­čio ir prie dar­žo­vių, ir prie mėsos, ir prie bul­vių ar pitos. Tiesa pasi­ga­minti jį Lie­tu­voj labai sunku, nes nėra graikiško jogurto, bet labai panašų pasi­ga­minti tik­rai įma­noma. Tik­ra­sis tzat­ziki yra daro­mas iš jogurto, kuris yra gau­na­mas iš avies arba ožkos pieno. Jogur­tas turi būti pakan­ka­mai rie­bus ir tirš­tas, o kad tokį gauti rei­kia paprastą jogurtą nukošti per ran­kluoštį ar marlę. Taigi, Lie­tu­voj galioja tas pats prin­ci­pas: per­kam paprastą natū­ralų jogurtą, ir košiame per rankšluoštį. Dalis van­dens nubėgs, dėl ko jogur­tas taps rie­bus ir tirš­tas (rie­balų mole­ku­lės dides­nės negu van­dens, todėl jos liks, o dalis van­dens nusi­fil­t­ruos 🙂 ). O man pavyko rasti par­duo­tu­vėje 3 proc. rie­bumo natū­ralų jogurtą, kuris savo tirš­tumu ir sko­niu buvo pana­šus į graikišką, tai aš jo net neko­šiau (jogur­tas buvo tik­rai labai tirštas 🙂 ).

 • 300 gr. jogurto;
 • pusė ilgo agurko;
 • 3 čes­nako skiltelės;
 • krapų;
 • drus­kos, pipirų;
 • šla­ke­lio aly­vuo­gių aliejaus.

Nuko­šiame jogurtą (tiks­liau jį rei­kia pasta­tyti ir palikti kokiai valan­dai, kas išbėgs — išpilti, kas liks rankšluosty, ar mar­lėj — palikti :)). Iš agurko išimam minkš­timą su sėk­lo­mis ir sutar­kuo­jame buro­kine tarka.

IMGP1615_1 sutarkuojam
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Pasū­dome ir lei­džiame pasto­vėti, kad išsi­skirtų kuo dau­giau van­dens, kurį po to nupi­lame ir dar nuspau­džiame agur­kus. Tar­kuotą agurką dedame į jogurtą. Išspau­džiame čes­naką, sude­dam kra­pus (kra­pai čia pri­va­lomi), druską ir pipi­rus, porą lašų alie­jaus. Viską gerai išmai­šome ir valgome 🙂

jogurtas sumaišom
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.
Tzat­ziki nepa­mai­no­mas pada­žas pitoms 🙂 bet apie tai kitoje serijoje 🙂

su pita

Ska­naus!

Žymos: , , , , , , , ,34 komentarai straipsniui “Tzatziki”

 1. Giedrė2010.01.10.

  yummy 🙂
  o bet tačiau, tiršto rie­baus jogurto galima ir pačiam pasi­ga­minti 🙂 terei­kia tik natū­ra­laus pieno

 2. egidija2010.01.10.

  o aš vie­toj jogurto kar­tais ir rūg­pienį nau­doju. ir ką, liuk­siš­kai vis­kas. dabar gal­voju, deda graikai mėtos į tokius pada­žus ar ne. ar čia kaž­kur kitur?

 3. Audrius2010.01.10.

  Taip, Graikai, kai kurie, ideda ir mėtos, pet­ra­žo­lių — nelygu koks graikas 🙂

 4. Eglė2010.01.11.

  O tai tzat­ziki mano mėgs­ta­miau­sias. Tik biš­kiuką tirš­tes­nis, ne toks skys­tas, o kai noriu sočiau tai darausi lie­tu­višką variantą — su grū­dėta varške. Nu ne tzat­ziki, t.y. netik­ras, bet užtai kaip skanu 🙂

 5. Neringa2010.01.11.

  As irgi megstu tzat­ziki! Pas mus yra pirkti tirsto graiki­nio tipo jogurto, labai skanu gaunasi!

 6. Eglė2010.01.11.

  Tiesa, kas nematė, pas mus irgi yra pirkti graikiško jogurto (tikro). Pano­ra­mos Rimi tik­rai yra. Mažiau­siais inde­lis atrodo 600 g

 7. manoakys2010.01.11.

  O gal auto­rius išduos kokio 3 proc. rie­bumo jogurto pavyko rasti? Būt kaž­kaip malo­niau nei nukošinėti 🙂

  • Audrius2010.01.11.

   Aš pir­kau RIMI, Alpen­Gold atrodo vadi­nasi. Bet dar geres­nis gau­nasi nuko­šus paprastą natūralų 🙂

 8. Jurgita2010.01.11.

  Aš 3 proc. Rimi pir­kau, berods, kaž­koks len­kiš­kas… Pakra­čiau gerai, žiū — nek­liuksi, vadi­nas, į krepšelį! :))

  Labai mėgstu tzat­ziki, o štai pas­ku­tinę nuo­trauką reiktų vyrui paro­dyt, Graiki­joj gyros pita buvo jo mais­tas Nr. 1 :))

  • Audrius2010.01.11.

   Gyros pita arba Souv­laki pita buvo ir mano mais­tas nume­ris 1 🙂 čia dar tik bul­vy­čių trūksta 🙂

 9. Eglė2010.01.11.

  Žino­kit, neat­si­menu rie­bumo, bet fak­tas, kad tik­ras graikiš­kas ir rie­bus. Ryt, jei užbėg­siu, galė­siu užmest akį 🙂

 10. Jurgita2010.01.13.

  Aud­riau, vyrų mais­tas, aha :))
  Nors ką jau, pati neat­si­sa­ky­čiau, šian­dien prak­tiš­kai be pietų 🙁

 11. Eglė2010.01.25.

  Pasi­rodo, jogur­tas RIMI yra tur­kiš­kas (o ne graikiš­kas, kaip aš buvau įsi­ti­ki­nus), o rie­bu­mas jo net 10%. Esmė ta pati — tirš­tas Bal­kanų regiono jogur­tas. Dar nepir­kau, bet būti­nai pirk­siu paragaut 🙂

 12. almanta2010.03.03.

  Mėgstu šį patiekaliuką,bet…
  man patinka namuose gamin­tas jogur­tas.
  Juk,labai malo­nus procesas,ruošti namuose,žinoti,ką sudė­jai.
  geras sko­nis įme­tus mėtų.

 13. būdas2010.06.05.

  Yra toks būdas išgauti labai tirštą jogurtą ar grei­čiau mas­kar­ponę. Rei­kia nusi­pirkti mai­šelį kefyro, įdėti jį į šal­diklį arba kamerą ir kitą dieną ar vėliau išėmus tą ledo gabalą iš mai­še­lio paka­binti mar­lėje. Per naktį ištirpsta ir išbėga skys­tis, turim prak­tiš­kai mas­kar­ponę, tik rūgš­tesnę. Pri­dė­jus visokų prie­sko­nių, dar­žo­vių, išeina toks gai­vus daik­tas, gal­būt tin­ka­mas ir Tzatziki.

  • Audrius2010.06.07.

   na nebent reiktų mėginti tavo apra­šytą būdą su grie­ti­nelė pamė­ginti. Nes kai šal­dai kefyrą, tai ir gausi kefyrą tik rie­besnį, o kartu ir tirštesnį

 14. asta2010.10.09.

  dekui uz apra­sy­mus recep­tuku ir fotkes..ruosiuosi graiki­skam vaka­re­liui. manau tza­dziki ir kazka pana­saus i sauv­laki darysiu:)

 15. asta2010.10.12.

  Su tur­ki­sku jogurtu is Rimi gavosi pui­kiai, kaip kad kre­toj teko ragauti:)

 16. Andrius2011.05.01.

  Na kur kalba ėjo apie mas­kar­ponę iš kefyro, tai man rodos ten gau­nasi ne ji, o riko­tos sūris : ) šal­dytą kefyra padėti ant tan­kaus audi­nio (kelių sluoks­nių mar­lės) ir kad būtų kur tam van­de­nė­liui nubėgt (ir reiktų kokio tais puo­de­lio su sky­lėm į kitą puodą).. Prak­tiš­kai užtenka palaukti, kol ištirpsta ledas, galima paba­dyt ir pasi­tiks­lint, o tada tik išverst rikotą į lėkštę.. Maž­daug gau­nasi 300g iš 1 kg kefyro.
  O taip, tzat­ziki gėris, reiks pri­si­mint jo gardumą : )

  • Andrius2011.05.01.

   turiu mintį, kad tzat­ziki tik iš jogurto daroma, jei norima orgi­na­laus skonio : )

 17. Jovita2012.01.14.

  kai sal­dai kefyra ir pas­kui nukosi,gauni ricotta suri:)))

 18. jovita2012.01.14.

  dekui uz receptukus..reikes visus ismeginti,nes pirk­tine pita kar­tais net nesi­ski­ria i dvi dalis,tad tenka viska kresti ant virsaus..o va pada­zas liuksiskas:)))

 19. Asta2012.03.27.

  Ukrai­noj yra toks rei­ka­las Ria­žanka — kaip kefy­ras, tik mažiau rūgš­tus ir apie– 4–5% rie­bumo. rei­kės paban­dyt su tuo pada­ryti, gal tiks 🙂

 20. […] Tzat­ziki [Ką suvalgyti?] […]

 21. Norite par­duoti savo inkstą? Arba jūs ieško gali­mybę par­duoti savo inkstą už pini­gus dėl finan­si­nių suskai­dyti ir jūs neži­note ką daryti, tuo­met susi­sie­kite su mumis šian­dien ir mes jums pasiū­lyti gerą sumą už savo inkstą. Mano var­das (Doc­tor Elvis Whyte) esu Fre­no­log mūsų ligo­ni­nėje aš, spe­cia­li­zuo­jasi inkstų chi­rur­gi­jos ir mes taip pat kovoti su pir­kimo ir trans­plan­ta­ci­jos inkstų su sve­taine žinutę ati­tin­kamą donorą. Kon­tak­ti­nis elekt­ro­ni­nio pašto adresas:

 22. Romas2019.04.15.

  WOW kas cia per recep­tas.
  Dekui kad pasidalinote.

 23. Jogilė2019.06.20.

  Na, dabar jau ir graikiš­kas jogur­tas pas mus gami­na­mas. jis tin­ka­mas iškart, ar dar rei­kia košti per rankšluostį? Ir man įdomu kokio pluošto tin­ka­miau­sias? https://namutekstile.lt/vonios-tekstile/ranksluosciai-ju-prieziura ar labai tan­kaus audi­nio ar kokio plo­nes­nio rei­kia? Nie­kad nenau­do­jau tokiam rei­ka­lui, tad net neįsivaizduoju

 24. Norite nusi­pirkti inkstą, kūno orga­nus ar norite par­duoti savo
  inks­tai ar kūno orga­nai? Ieš­kote gali­my­bės par­duoti
  savo inkstą už pini­gus dėl finan­si­nio sutri­kimo ir neži­note, ką daryti, susi­sie­kite su mumis šian­dien ir mes pasiū­ly­sime jums gerą pinigų sumą 500 000 USD už jūsų inks­tus. Mano var­das yra gydy­toja Patri­cia Marie, aš esu MAX SVEIKATOS PRIEŽIŪROS neu­ro­logė. Mūsų ligo­ninė spe­cia­li­zuo­jasi inkstų chi­rur­gi­joje, taip pat per­kame ir per­so­di­name inks­tus su gyvu ir ati­tin­kamu donoru. Esame įsi­kūrę Indi­joje, JAV, Malai­zi­joje, Sin­ga­pūre. Japonija.

  Pra­šome pra­nešti mums, jei jus domina par­duoti ar pirkti inks­tus arba
  Nedve­jo­dami susi­sie­kite su mumis el. paštu.

  paš­tas: patriciamariemooremariemoore@gmail.com

  Geriausi lin­kė­ji­mai
  VYRIAUSIAS MEDICINOS DIREKTORIAUS

 25. video kūrimas2022.08.21.

  Labai ska­nios foto
  nie­kad nemąs­tėte apie gamy­bos eigos video kūrimą? Nors man ska­niai ir susi­skaito recep­tai, tačiau kar­tais mėgstu ir tokio tipo rekla­mi­nius video pažiūrėti.

 26. base dase2023.04.05.

  Documents Clo­ned cards Bank­no­tes dol­lar / euro Pounds IDS, Pas­s­ports, D license, Uti­lity bills, Social Security Clo­ned cards, Resi­dent ‚per­mit fullz and dumps visas Bank­no­tes dol­lar / euro Pounds bank sta­te­ment Cer­ti­fi­ca­tes, Dip­lo­mas, Any documents etc . IELTS,TOEFL,ESOL,CHSK
  Email ( lifiben@gmail.com ) what­sapp +1540 2680762

Leave a Reply to būdas

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+