Tzatziki

skanaus

2 seri­ja 🙂

Neįsi­vaiz­duo­ja­ma Graiki­ja be šio pada­žo. Gai­vaus, tin­kan­čio ir prie dar­žo­vių, ir prie mėsos, ir prie bul­vių ar pitos. Tie­sa pasi­ga­min­ti jį Lie­tu­voj labai sun­ku, nes nėra graikiš­ko jogur­to, bet labai pana­šų pasi­ga­min­ti tik­rai įma­no­ma. Tik­ra­sis tzat­zi­ki yra daro­mas iš jogur­to, kuris yra gau­na­mas iš avies arba ožkos pie­no. Jogur­tas turi būti pakan­ka­mai rie­bus ir tirš­tas, o kad tokį gau­ti rei­kia papras­tą jogur­tą nukoš­ti per ran­kluoš­tį ar mar­lę. Tai­gi, Lie­tu­voj galio­ja tas pats prin­ci­pas: per­kam papras­tą natū­ra­lų jogur­tą, ir košia­me per rankšluoš­tį. Dalis van­dens nubėgs, dėl ko jogur­tas taps rie­bus ir tirš­tas (rie­ba­lų mole­ku­lės dides­nės negu van­dens, todėl jos liks, o dalis van­dens nusi­fil­t­ruos 🙂 ). O man pavy­ko ras­ti par­duo­tu­vė­je 3 proc. rie­bu­mo natū­ra­lų jogur­tą, kuris savo tirš­tu­mu ir sko­niu buvo pana­šus į graikiš­ką, tai aš jo net neko­šiau (jogur­tas buvo tik­rai labai tirštas 🙂 ).

 • 300 gr. jogurto;
 • pusė ilgo agurko;
 • 3 čes­na­ko skiltelės;
 • kra­pų;
 • drus­kos, pipirų;
 • šla­ke­lio aly­vuo­gių aliejaus.

Nuko­šia­me jogur­tą (tiks­liau jį rei­kia pasta­ty­ti ir palik­ti kokiai valan­dai, kas išbėgs — išpil­ti, kas liks rankšluos­ty, ar mar­lėj — palik­ti :)). Iš agur­ko išimam minkš­ti­mą su sėk­lo­mis ir sutar­kuo­ja­me buro­ki­ne tarka.

IMGP1615_1 sutarkuojam
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Pasū­do­me ir lei­džia­me pasto­vė­ti, kad išsi­skir­tų kuo dau­giau van­dens, kurį po to nupi­la­me ir dar nuspau­džia­me agur­kus. Tar­kuo­tą agur­ką deda­me į jogur­tą. Išspau­džia­me čes­na­ką, sude­dam kra­pus (kra­pai čia pri­va­lo­mi), drus­ką ir pipi­rus, porą lašų alie­jaus. Vis­ką gerai išmai­šo­me ir valgome 🙂

jogurtas sumaišom
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.
Tzat­zi­ki nepa­mai­no­mas pada­žas pitoms 🙂 bet apie tai kito­je serijoje 🙂

su pita

Ska­naus!

Komentarai

Atsakymai į “Tzatziki”: 33

 1. yum­my 🙂
  o bet tačiau, tirš­to rie­baus jogur­to gali­ma ir pačiam pasi­ga­min­ti 🙂 terei­kia tik natū­ra­laus pieno

  1. O kam taip vargt 🙂 užten­ka lie­so jogur­to ir ji tru­pu­tį nukošti 🙂

 2. o aš vie­toj jogur­to kar­tais ir rūg­pie­nį nau­do­ju. ir ką, liuk­siš­kai vis­kas. dabar gal­vo­ju, deda graikai mėtos į tokius pada­žus ar ne. ar čia kaž­kur kitur?

 3. Taip, Graikai, kai kurie, ide­da ir mėtos, pet­ra­žo­lių — nely­gu koks graikas 🙂

 4. O tai tzat­zi­ki mano mėgs­ta­miau­sias. Tik biš­kiu­ką tirš­tes­nis, ne toks skys­tas, o kai noriu sočiau tai darau­si lie­tu­viš­ką varian­tą — su grū­dė­ta varš­ke. Nu ne tzat­zi­ki, t.y. netik­ras, bet užtai kaip skanu 🙂

 5. As irgi megs­tu tzat­zi­ki! Pas mus yra pirk­ti tirs­to graiki­nio tipo jogur­to, labai ska­nu gaunasi!

 6. Tie­sa, kas nema­tė, pas mus irgi yra pirk­ti graikiš­ko jogur­to (tik­ro). Pano­ra­mos Rimi tik­rai yra. Mažiau­siais inde­lis atro­do 600 g

  1. O šito tai neži­no­ojau 🙂 kokio jis ten riebumo?

 7. O gal auto­rius išduos kokio 3 proc. rie­bumo jogur­to pavy­ko ras­ti? Būt kaž­kaip malo­niau nei nukošinėti 🙂

  1. Aš pir­kau RIMI, Alpen­Gold atro­do vadi­na­si. Bet dar geres­nis gau­na­si nuko­šus papras­tą natūralų 🙂

 8. Aš 3 proc. Rimi pir­kau, berods, kaž­koks len­kiš­kas… Pakra­čiau gerai, žiū — nek­liuk­si, vadi­nas, į krepšelį! :))

  Labai mėgs­tu tzat­zi­ki, o štai pas­ku­ti­nę nuo­trau­ką reik­tų vyrui paro­dyt, Graiki­joj gyros pita buvo jo mais­tas Nr. 1 :))

  1. Gyros pita arba Souv­la­ki pita buvo ir mano mais­tas nume­ris 1 🙂 čia dar tik bul­vy­čių trūksta 🙂

 9. Žino­kit, neat­si­me­nu rie­bu­mo, bet fak­tas, kad tik­ras graikiš­kas ir rie­bus. Ryt, jei užbėg­siu, galė­siu užmest akį 🙂

 10. Aud­riau, vyrų mais­tas, aha :))
  Nors ką jau, pati neat­si­sa­ky­čiau, šian­dien prak­tiš­kai be pietų 🙁

 11. Pasi­ro­do, jogur­tas RIMI yra tur­kiš­kas (o ne graikiš­kas, kaip aš buvau įsi­ti­ki­nus), o rie­bu­mas jo net 10%. Esmė ta pati — tirš­tas Bal­ka­nų regio­no jogur­tas. Dar nepir­kau, bet būti­nai pirk­siu paragaut 🙂

  1. O šitas tik­rai bus geras, reiks pamėginti 🙂

 12. almanta

  Mėgs­tu šį patiekaliuką,bet…
  man patin­ka namuo­se gamin­tas jogurtas.
  Juk,labai malo­nus procesas,ruošti namuose,žinoti,ką sudėjai.
  geras sko­nis įme­tus mėtų.

 13. būdas

  Yra toks būdas išgau­ti labai tirš­tą jogur­tą ar grei­čiau mas­kar­po­nę. Rei­kia nusi­pirk­ti mai­še­lį kefy­ro, įdė­ti jį į šal­dik­lį arba kame­rą ir kitą die­ną ar vėliau išėmus tą ledo gaba­lą iš mai­še­lio paka­bin­ti mar­lė­je. Per nak­tį ištirps­ta ir išbė­ga skys­tis, turim prak­tiš­kai mas­kar­po­nę, tik rūgš­tes­nę. Pri­dė­jus viso­kų prie­sko­nių, dar­žo­vių, išei­na toks gai­vus daik­tas, gal­būt tin­ka­mas ir Tzatziki.

  1. na nebent reik­tų mėgin­ti tavo apra­šy­tą būdą su grie­ti­ne­lė pamė­gin­ti. Nes kai šal­dai kefy­rą, tai ir gau­si kefy­rą tik rie­bes­nį, o kar­tu ir tirštesnį

 14. asta

  dekui uz apra­sy­mus recep­tu­ku ir fotkes..ruosiuosi graiki­skam vaka­re­liui. manau tza­dzi­ki ir kaz­ka pana­saus i sauv­la­ki darysiu:)

 15. asta

  Su tur­ki­sku jogur­tu is Rimi gavo­si pui­kiai, kaip kad kre­toj teko ragauti:)

  1. aha, tas tur­ki­skas jogur­tas labai geras 🙂

 16. Andrius

  Na kur kal­ba ėjo apie mas­kar­po­nę iš kefy­ro, tai man rodos ten gau­na­si ne ji, o riko­tos sūris : ) šal­dy­tą kefy­ra padė­ti ant tan­kaus audi­nio (kelių sluoks­nių mar­lės) ir kad būtų kur tam van­de­nė­liui nubėgt (ir reik­tų kokio tais puo­de­lio su sky­lėm į kitą puo­dą).. Prak­tiš­kai užten­ka palauk­ti, kol ištirps­ta ledas, gali­ma paba­dyt ir pasi­tiks­lint, o tada tik išverst riko­tą į lėkš­tę.. Maž­daug gau­na­si 300g iš 1 kg kefyro.
  O taip, tzat­zi­ki gėris, reiks pri­si­mint jo gardumą : )

  1. Andrius

   turiu min­tį, kad tzat­zi­ki tik iš jogur­to daro­ma, jei norima orgi­na­laus skonio : )

 17. Jovita

  kai sal­dai kefy­ra ir pas­kui nukosi,gauni ricotta suri:)))

 18. jovita

  dekui uz receptukus..reikes visus ismeginti,nes pirk­ti­ne pita kar­tais net nesi­ski­ria i dvi dalis,tad ten­ka vis­ka kres­ti ant virsaus..o va pada­zas liuksiskas:)))

 19. Asta

  Ukrai­noj yra toks rei­ka­las Ria­žan­ka — kaip kefy­ras, tik mažiau rūgš­tus ir apie- 4–5% rie­bu­mo. rei­kės paban­dyt su tuo pada­ry­ti, gal tiks 🙂

 20. […] Tzat­zi­ki [Ką suvalgyti?] […]

 21. Nori­te par­duo­ti savo inks­tą? Arba jūs ieš­ko gali­my­bę par­duo­ti savo inks­tą už pini­gus dėl finan­si­nių suskai­dy­ti ir jūs neži­no­te ką dary­ti, tuo­met susi­sie­ki­te su mumis šian­dien ir mes jums pasiū­ly­ti gerą sumą už savo inks­tą. Mano var­das (Doc­tor Elvis Why­te) esu Fre­no­log mūsų ligo­ni­nė­je aš, spe­cia­li­zuo­ja­si inks­tų chi­rur­gi­jos ir mes taip pat kovo­ti su pir­ki­mo ir trans­plan­ta­ci­jos inks­tų su sve­tai­ne žinu­tę ati­tin­ka­mą dono­rą. Kon­tak­ti­nis elekt­ro­ni­nio paš­to adresas:

 22. WOW kas cia per receptas.
  Dekui kad pasidalinote.

 23. Na, dabar jau ir graikiš­kas jogur­tas pas mus gami­na­mas. jis tin­ka­mas iškart, ar dar rei­kia koš­ti per rankšluos­tį? Ir man įdo­mu kokio pluoš­to tin­ka­miau­sias? https://namutekstile.lt/vonios-tekstile/ranksluosciai-ju-prieziura ar labai tan­kaus audi­nio ar kokio plo­nes­nio rei­kia? Nie­kad nenau­do­jau tokiam rei­ka­lui, tad net neįsivaizduoju

 24. Nori­te nusi­pirk­ti inks­tą, kūno orga­nus ar nori­te par­duo­ti savo
  inks­tai ar kūno orga­nai? Ieš­ko­te gali­my­bės parduoti
  savo inks­tą už pini­gus dėl finan­si­nio sutri­ki­mo ir neži­no­te, ką dary­ti, susi­sie­ki­te su mumis šian­dien ir mes pasiū­ly­si­me jums gerą pini­gų sumą 500 000 USD už jūsų inks­tus. Mano var­das yra gydy­to­ja Patri­cia Marie, aš esu MAX SVEIKATOS PRIEŽIŪROS neu­ro­lo­gė. Mūsų ligo­ni­nė spe­cia­li­zuo­ja­si inks­tų chi­rur­gi­jo­je, taip pat per­ka­me ir per­so­di­na­me inks­tus su gyvu ir ati­tin­ka­mu dono­ru. Esa­me įsi­kū­rę Indi­jo­je, JAV, Malai­zi­jo­je, Sin­ga­pū­re. Japonija.

  Pra­šo­me pra­neš­ti mums, jei jus domi­na par­duo­ti ar pirk­ti inks­tus arba
  Nedve­jo­da­mi susi­sie­ki­te su mumis el. paštu.

  paš­tas: patriciamariemooremariemoore@gmail.com

  Geriau­si linkėjimai
  VYRIAUSIAS MEDICINOS DIREKTORIAUS

 25. Labai ska­nios foto
  nie­kad nemąs­tė­te apie gamy­bos eigos video kūri­mą? Nors man ska­niai ir susi­skai­to recep­tai, tačiau kar­tais mėgs­tu ir tokio tipo rekla­mi­nius video pažiūrėti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.