Kaip sutvarkyti lašišą

IMGP7461

Vie­ną die­ną vie­na­me pre­ky­bos tink­le pama­čiau tik tą die­ną atvež­tą gra­žią, švie­žią, dide­lę ir rie­bią laši­šą (ar žino­jo­te, kad kuo dides­nė laši­ša, tuo ji rie­bes­nė, tuo ji ska­nes­nė). Ir aiš­ku aš ją paėmiau, nors buvo ir dide­lė — beveik 5 kg.  Tokią žuvį nuo­dė­mė šal­dy­ti, tad prieš per­kant rei­kia pagal­vo­ti ar spė­si­te suval­gy­ti, ir ką iš jos gaminsi­te. Aš treč­da­lį šios laši­šos pasi­sū­džiau dviem skir­tin­gais būdais — recep­tai vėliau, o du treč­da­lius suval­gė­me per maž­daug 5 die­nas (lai­kiau šal­dy­tu­vo “0” stal­čiuj, kur ilgiau mėsa ir žuvis išlie­ka švie­žūs). Šia­me įra­še, kol kas jokio recep­to, o tik paro­dy­siu, kaip rei­kia išdo­ro­ti žuvį. Paklau­sit, kam rei­kia pirk­ti visą žuvį, o ne iškart filė par­duo­tu­vė­je? Todėl, kad nusi­pir­kę visą, žino­si­te, kad ji yra švie­ži, o beto, taip gau­na­si pigiau — kilo­gra­mo laši­šos kai­nų skir­tu­mas 10–12 litų. Šis būdas uni­ver­sa­lus, tur­būt tin­ka 90 pro­cen­tų žuvies, tad taip pat išpjaus­ty­si­te ir men­kę, ir star­kį, ir skumb­rę ir daug kitų žuvų.

IMGP7462 IMGP7463 IMGP7464 IMGP7466

Tai­gi pra­dė­ti rei­kia nuo aštraus. paga­ląs­to pei­lio. Pui­ku jei turė­si­te filė (arba filia­vi­mo pei­lį), jei ne — nebė­da. Nusi­plau­ki­te žuvį, pasi­dė­ki­te ant pjaus­ty­mo len­tos. Pasi­im­ki­te sto­res­nį ir sun­kes­nį pei­lį — nupjau­ki­te gal­vą. Gal­vą pjau­ki­te iškart už prie­ki­nio pele­ko. Gal­vą gali­te panau­do­ti sriu­bai, bet nepa­mirš­ki­te pirš­tu išim­ti žiaunų.

IMGP7467 IMGP7468 IMGP7470

Tada, per­pjau­ki­te žuvies apa­čią nuo pil­vo iki uode­gos. Pjau­ki­te per vidu­rį, taip kad pei­lis eitų tie­siai virš pag­rin­di­nės ašakos.

IMGP7471 IMGP7472 IMGP7473 IMGP7474

Apsu­ki­te žuvį, taip, kad dabar į jus būtų jos nuga­ra. Dabar pei­liu pjau­ki­te nuo prie­kio lig uode­gos, per patį vidu­rį, tie­siai virš pag­rin­di­nės aša­kos. Pei­liu turė­tu­mė­te jaus­ti pag­rin­di­nę kremz­lę. Ir taip iki pat uode­gos. Po šio veiks­mo, turi­te turė­ti jau atpjau­tą vie­ną žuvies pusę. Ją kol kas atsidėkite.

IMGP7476 IMGP7477

 

Po to, pei­liu užka­bin­ki­te pag­rin­di­nę aša­ką iš apa­čios ir nupjau­ki­te ją nuo prie­kio iki uode­gos. Gau­si­te pag­rin­di­nę aša­ką. Nupjau­ki­te uode­gą, o iš kau­lo išsi­vir­ki­te sriubą.

IMGP7479 IMGP7481 IMGP7480 IMGP7483

Šia­me žings­ny­je turė­si­te dvi atski­ras žuvies puses. Imki­te vie­ną šių pusių ir, vėl, pei­liu, pjau­ki­te iškart po papil­vės aša­ko­mis. Kuo  arčiau aša­kų pjau­si­te, tuo mažiau žuvies išme­si­te 🙂 Šias aša­kas nupjau­ki­te kar­tu su apa­ti­ne papil­vės dali­mis. Ši visa dalis — papil­vė su aša­ko­mis taip pat pui­kiai tiks sriu­bai. Ji yra labai rie­bi, sriu­ba gau­sis labai gera. Lygiai tą patį pada­ry­ki­te su kita dalimi.

IMGP7486 IMGP7488 IMGP7489

Jau beveik bai­gė­te. Belie­ka ištrauk­ti šoni­nes aša­kas. Brau­ki­te pirš­tu per filė vidu­rį ir paju­si­te šias aša­kas. Jų bus maž­daug 12–16 vie­noj pusėj. Jei netu­ri­te pin­ce­to, pei­liu užka­bin­ki­te jas ir ištrau­ki­te. Tai pada­rę turė­si­te gra­žią šva­rią filė. Belie­ka tik nupjau­ti odą ir susi­pjaus­ty­ti rei­kia­mais gabalėliais.

IMGP7494 IMGP7495 IMGP7493

Lau­ki­te tęsi­nio su receptais!

IMGP7492


Paskelbta

-

, , ,

sukūrė

Komentarai

Atsakymai į “Kaip sutvarkyti lašišą”: 7

  1. na,labai ais­kiai ir gra­ziai paai­ski­no. rei­kes daryti:))

  2. […] Pra­si­dėjo ruduo. Man šis ruduo — kaž­ko nau­jo pra­džia, kaž­ko seno, bet labai mie­lo — pabai­ga. Nors mokyk­lą bai­giau senai, bet jaus­mas labai pana­šus į tą, kai atva­žia­vau į Vil­nių, lau­kiau, o kar­tu bijo­jau uni­ver­si­teto. Ir aiš­ku vis­kas buvo gerai, tikiuos, kad ir dabar vis­kas bus labai gerai. Šis ruduo, pra­si­dė­jęs taip neti­kė­tai, nors dar vis švie­sus, bet labai vėsus. O vėsiam rudens pra­džios vaka­rui, kai dar nesi­nori val­gyti nie­ko sun­kaus, pui­kiai tiks žuvis — laši­ša. Dar dau­giau, koks ruduo be obuo­lių ir medaus. Tad šian­dien jums siū­lau labai grei­tą, bet ypa­tin­gai ska­nų recep­tą. Jei pirk­site visą laši­šą, kaip ją susi­pjaus­tyti rasi­te čia. […]

  3. klau­siu tdir­bu­sių nor­ve­gi­jos laši­šų fer­mo­se, kodėl par­duo­tu­vė­se laši­šos būna su pil­ko­mis dėmė­mis? Ypač tokios mažo­sios laši­šos. AČIŪ.

  4. Pui­kiau­si pata­ri­mai kiek maciau internete.

  5. Nuo­sta­būs.
    Ir nuo­trau­kos irgi 🙂

  6. dekui, geras receptas

  7. Labai pati­ko pamo­ke­le. NIe­kad nemo­ke­jau isfi­liuo­ti zuvies, dabar su vaiz­di­ne medzia­ga tik­rai dra­siau ban­dy­siu ta padaryti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.