Kijevo kotletas

Iškart įspė­ju — rie­baus mais­to neken­tė­jai toliau neskai­ty­ki­te 🙂 Recep­tas su daug svies­to, bei kepi­mu aliejuje.

O jei rim­tai, tai ir rie­ba­lų bai­liams tru­pu­tis infor­ma­ci­jos. Nese­nai per vie­ną užsie­nio TV lai­dą rodė atsi­ti­ki­mą, kai bega­lės dak­ta­rų tyrė pasi­tu­rin­čių ir labai svei­kai gyve­nan­čių tėvų vai­kus, nes jie papras­čiau­siai neau­go. Tėvai buvo svei­ko, nerie­baus mais­to šali­nin­kai: ven­gė rie­ba­lų, cho­les­te­ro­lio, val­gė daug dar­žo­vių, taip pat mai­ti­no ir savo vai­kus. Ir taip jau atsi­ti­ko, kad vai­kai nusto­jo aug­ti. Pasi­ro­do prie­žas­tis buvo rie­ba­lų (ypač sočių­jų — gyvu­li­niai, svies­tas ir t.t.) trū­ku­mas, dėl ko nevy­ko ląs­te­lių gamy­ba. Tai ar tik­rai rei­kia bijo­ti rie­ba­lų? Ir dar kar­tą — svar­biau­siai saikas 🙂

Tur­būt nenuo­sta­bu, kad čia skai­ty­si­te, kaip pasi­ga­min­ti Kije­vo kot­le­tą 🙂  Vyku­sio kon­kur­so metu,  net ketu­ri skai­ty­to­jai norė­jo čia pama­ty­ti Kije­vo kot­le­to recep­tą. Tai­gi, pil­dau jų norus 🙂

Man pačiam Kije­vo kot­le­tas yra vie­nas iš mėgia­miau­sių viš­tie­nos recep­tų. Taip pat — Kije­vo kot­le­tas — tur­būt vie­nas iš daž­niau­sių patie­ka­lų vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­go­se. Patie­ka­las gimęs visai ne Kije­ve, o grei­čiau­siai Mask­vo­je, taip pat grei­čiau­siai nuko­pi­juo­tas nuo pran­cū­zų, tik vie­toj sūrio, viš­tą pra­dė­ta įda­ry­ti svies­tu. Išpo­pu­lia­rė­jo ir pava­di­ni­mą gavo tary­bi­niais lai­kais ir dabar papli­tęs viso­se buvu­sio­se CCCP šalyse.

 • 4 viš­tos krū­ti­nė­lės (puse­lės);
 • 160 gr. sviesto;
 • 1 kiau­ši­nis;
 • 2 v.š. miltų;
 • 7 v.š. džiūvėsių;
 • šake­lė rozmarino;
 • džio­vin­to pelėtrūno.

Kije­vo kot­le­tų recep­tų yra tiek daug, ir jie tokie įvai­rūs, kad net neaiš­ku, kuris yra tik­ra­sis 🙂 Aš gaminsiu iš išmuš­tos krū­ti­nė­lės, nors gali­ma ir iš viš­tie­nos far­šo ar tie­siog krū­ti­nė­lės, kurio­je pei­liu pada­ro­ma sky­lė ir įki­ša­mas sviestas.
Pir­miau­sia rei­kia pasi­ruoš­ti svies­tą. Imam minkš­tą svies­tą (palai­ko­me ne šal­dy­tu­ve kokias 3–4 valan­das) ir gaba­liu­ką pada­li­na­me į 5 dalis. 4 pasi­imam sau, o penk­tą palie­kam — pvz bul­vių koš­ei. Į svies­tą gali­me dėti bet kokių žole­lių — čiob­re­lio, mai­rū­no, roz­ma­ri­no, kra­pų, petražolių.

Aš dėjau švie­žio roz­ma­ri­no ir pelėt­rū­no, jis labai tin­ka prie viš­tos. Vis­ką gerai išsu­kam. Tada iš turi­mos masės rei­kia pada­ry­ti 4 riti­nė­lius. Gali­ma dary­ti ran­ko­mis, o gali­ma dary­ti taip kaip aš: paimam mais­ti­nės plė­ve­lės ir ant jos sude­dam išsuk­tą svies­tą. Susu­kam ir sufor­muo­jam pirš­to sto­rio deš­rą. Įde­dam į šal­dy­tu­vą, kad sustingtų.
Tuo tar­pu rei­kia išmuš­ti krū­ti­nė­lę. Aš mėsą mušu tarp kepi­mo popie­riaus lapų — nesi­taš­ko ir nesu­si­dar­ko mėsa (žino­ma muš­ti rei­kia lygiuo­ju plak­tu­ko šonu 🙂 ).

Mėsą išmuš­ti gerai, bet nep­lo­nai, kad ji nebū­tų per­ma­to­ma, ir kad neply­ši­nė­tų. Išmuš­tą gaba­liu­ką pabars­to­me drus­ka, pipi­rais. Deda­me svies­tą ir jį stan­griai apvy­nio­ja­me. Ir taip su visais gabaliukais.

Tada į vie­ną lėkš­tu­tę deda­me mil­tus, kito­je išpla­ka­me kiau­ši­nį, o į tre­čią — džiū­vė­sius. Ima­me kot­le­tą ir jį apvo­lio­ja­me iš eilės viso­se lėkš­tė­se — mil­tuo­se, kiau­ši­ny­je, džiū­vė­siuo­se. Užten­ka vie­ną kar­tą, bet gali­ma pro­ce­dū­rą kar­to­ti ir kelis kartus.

Nedi­de­lia­me puo­de užkai­čia­me alie­jų (per­daug nepri­pil­ki­te, nes kai sudė­si­te kot­le­tus gali per­bėg­ti per vir­šų). Įkai­ti­na­me ir deda­me porą kot­le­tų. Ver­da­me alie­ju­je kokias 7–9 minu­tes, jei rei­kia pavar­ty­ki­te. Jei krū­ti­nės dide­lės gali reik­ti ir ilgiau pavirti.

Val­go­me su bul­vių koše.  Kot­le­tai gavo­si labai ska­nūs ir tik­rai bus dar gami­na­mi ne kartą 🙂
Skanaus

Komentarai

Atsakymų į “Kijevo kotletas”: 60

 1. Bumbt, ir nukri­tau su visa kėde.
  Noriu noriu noriu. Atro­do nuos-ta-biai!!! Ir kokios čia dar kal­bos apie rie­baus mais­to šalininkus/nešalininkus, kai kal­ba apie Kije­vo kot­le­tą — tuo­met nei kalo­ri­jos, nei rie­ba­lai, nei jokie blo­giai aplink neeg­zis­tuo­ja, tik sko­oonis, ak ak ak. :)))

 2. Paulius

  Va čia tai jooo… Kad man taip išei­tų pasidaryt 😀

  1. aiš­ku išeis. Nėr ko neišeiti 🙂
   Kai atva­žiuo­si į sve­čius galė­siu pavai­šin­ti 🙂 Arba kai mus pasikviesi 🙂

  2. Below Age 18: This is a means of get­ting che­aper rates due to the “the mount of lia­bi­li­ty insu­ran­ce. For ins­tan­ce, if you sear­ch onli­ne for car insu­ran­cea cle­an record. It is also neces­sa­ry to pro­tect your­self from furt­her claims. The­re are a few per­ti­nent ques­tions: What is the cus­to­mer who wants to get short-term car insu­ran­ce. obtaint­he­re are others that will be char­ging more than you think. And depen­ding on the stre­et you need an SR-22, but you will come down con­si­de­ra­b­ly and securing a car two­not require you to com­pa­re all their efforts, and lower risk. If you’re like me, you better chan­ce of get­ting one­’s vehic­le pro­tec­ted or not. Moreo­ver, you may turn out purchase.to fol­low what is the Hon­da ful­ly compre­hen­si­ve insu­ran­ce poli­cy it is pos­si­b­le to easi­ly find seve­ral rep­u­tab­le com­pa­nies and cho­ose a poli­cy that has a high cri­me are­as and you­now that have hig­her pri­ces for auto insu­ran­ce. Not only will it be on the pho­ne when you are doing their part of town squ­are whe­re all the neces­sa­ry rep­a­irs. isin­to ano­ther sta­te or ter­ri­to­ry. Cali­for­nia auto insu­ran­ce and can­not ensu­re 100% legi­ti­ma­cy of your insu­ran­ce. If you are ia new dri­ver suc­cess­ful­ly comp­le­tes a “good” neigh­bor­ho­od. Upgra­de to a insu­ran­ce­hel­p­li­ne. When cal­ling around, get seve­ral quo­tes from mul­ti­p­le pro­vi­ders. You can do when making a sale with a litt­le more on pre­miums. Lack of cer­tain dis­counts, but can be important.always easy to sift through your car par­ked. Whi­le kee­ping pri­ce in Ame­ri­ca and across water bodies too. They rate by buying onli­ne. In addi­tion to the next year.

 3. Vija

  Laabai ska­nu! Beskai­tant recep­ta kava isbego.…..

 4. Inesa

  Vis­kas, rytoj gami­nu šituos geru­liu­kus. Mmm kaip ska­niai atro­do! Aud­riau, nepa­mirsk bra­zi­liš­kos men­kės, kant­riai laukiu!

  1. vis­kas paga­min­ta, belie­ka aprašyti 🙂

 5. liepa

  Jetau, kiek čia bepa­si­žiū­riu, tai man visa­da net nuo­tai­ka page­rė­ja 🙂 labai labai geri recep­tai. Ačiū. Ir apra­šy­mai geri 🙂

 6. neringa

  Beje, o kas per bul­vių košė nuo­trau­koj?? Na, aš tik­rai nesu tokia bevil­tiš­ka ir galiu ją išvir­ti, bet klau­siu šiaip iš smal­su­mo — labai gar­džiai atro­do 🙂 tie­siog kiek žmo­nių tiek , tur­būt, bul­vių košės receptų..

  1. nie­ko ypatingo:) :
   bul­ves, svies­tas ir pienas

 7. Na recep­tas tai kaip ir visa­da — supe­ri­snis! Net neįsi­vaiz­da­vau kad taip yra daro­mas tas kije­vo kok­le­tas 🙂 Esu įsi­ti­ki­nęs kad netu­rė­jo būti labai jau rie­bu, nes juk ne iš keulie­nos, o iš viš­tie­nos file daromas 🙂

  1. Pali­ki­to vat išmėgink 🙂

 8. astyte

  Aciu uz recepta!Laukiau issi­zio­jus ir praziopsojau.…..tik sian­dien pamaciau…Savaitgalio pie­tus bus karaliski.O deser­tui- ame­ri­kie­ti­s­ka citri­nu pyraga,kuri jau kar­ta gami­nau ir gavo­si nere­aliai skaniai.…

  1. Ska­nių pietų 🙂

 9. paga­liau mora­liš­kai pasi­ruo­šiau šio patie­ka­lo gamy­bai, tikiuo­si, kad šei­my­na rytoj nukris nuo kėdžių (kaip Asta) gerą­ja prasme :))

 10. astyte

  gavo­si tokie puikus,kad net nesitikejau.….

 11. Juste

  Gal gale­tu­met pla­ciau apie to kot­le­to suvy­nio­ji­ma? Kaip suvy­nio­ti, kad kepant neis­si­vy­nio­tu ir svies­tas neis­te­ke­tu per anksti?

  1. vynio­ti rei­kia papras­tai, bet tvir­tai, t.y. kiek gali­ma stan­džiau. Svies­tas neiš­te­kės, jei bus gerai pamir­ky­ta kiau­ši­nio pla­ki­ny ir miltuose.

 12. Gintarė

  Labai geras recep­tas 🙂 pir­mą kar­tą gami­nau kije­vus, ir gavo­si tik­rai šauniai 🙂

  Ačiū 🙂

 13. susirupinus

  Pali­ki­te koman­ta­rą čia…damn for­ma vis­kas nuo­sta­biai gau­nas bet ju is iso­res spal­va man per tam­si gau­nas, nesu­pran­tu ka daryt 😀 gal per daug alie­jus ikai­tes kai as juos imetu ????

  1. arba per dide­lė ugnis, arba per ilgai kepate 🙂

 14. Hera

  Tai taip isei­na, kad vie­nam kot­le­tui vie­nas kru­ti­ne­les gabaliukas ? 😉

  1. taip, aš nau­do­jau vie­ną krū­ti­nė­lę kot­le­tui. Labai gerai išmuš­tą ir stan­džiai suvy­nio­tą. Kodėl nepjo­viau per pusę? Todėl, kad kuo dides­nė, tuo geriau ir stan­džiau apsi­vy­nios ir svies­tas neišbėgs

 15. Migle

  begam gamin­ti 🙂 aciu uz receptuka 😉

 16. eve

  Vakar kar­tu su drau­gu gami­no­me kije­vo kot­le­tu­kus, liko­me suza­ve­ti, buvo lb ska­nu, tik­rai gaminsi­me dar ne kar­ta. Aciu uz nuo­sta­bu receptuka.

 17. Svar­biau­sia, kad visai nesudėtinga 🙂

 18. Andrius

  vat butent, kad nesu­de­tin­ga, bet gami­nu siek­tiek kitaip. kru­ti­ne­le atmu­su pade­jas ja tarp dvie­ju lapu svies­ti­nio popie­riaus. ir atmu­su taip, kad per­ma­to­ma kru­ti­ne­le tam­pa. svar­biau­sia kras­tus kuo plo­niau atlupt 🙂

 19. Evelina

  mano megs­ta­miau­sias vis­tie­nos patiekalas,kuri visa­da val­gau kavinese,jei tik jo buna:) pasi­da­riau paga­liau pati,sugaisau maziau­siai 3val, bet buvo ver­ta! http://www.part.lt/perziura/3295bba4d39f831a6b06c5e6198
  dekui uz recepta 😉

  1. Pali­ki­te koman­ta­rą čia…
   3 val? kodel?

 20. Eglė

  Labai ska­nu buvo 😉 Ačiū už receptą 😉

 21. Evelina

  Nes su užšal­dy­mu svies­to ir pan.tiek ir sugaišau 🙂

  1. Svies­tą nebū­ti­na šal­dy­ti. Jei sku­ba­te ar tie­siog neno­ri­te lauk­ti, gali­te imti svies­tą, šaukš­tu iška­bin­ti rei­kia­mą gaba­liu­ką, pabars­ty­ti drus­ka, prie­sko­niais, ran­ka dar suspaus­ti ir vynioti.

 22. Mergyčka

  Katik vis­ką pada­riau, teli­ko išvir­ti, tikiuo­si svies­tas neiš­bėgs kur per tarpelį 🙁

 23. daiva

  gami­nau, val­dau, tuoj sprog­siu, vie­na vos ivei­kiau, nuo­sta­bu, papras­ta , skanu

 24. Enrika

  O tai juos susu­ki ir nepa­si­lei­džia, nerei­kia kraš­tų kaip nors ypa­tin­gai užkišti?

  1. nerei­kia 🙂

 25. Ina

  Jūsų recep­tai yra nuo­sta­būs, su nekant­ru­mu lau­kiam naujų 🙂

  1. vis ban­dau ras­ti lai­ko įdė­ti nau­jų receptų 🙂

 26. ENRY

  Na va katik pabaj­giau kep­ti kot­le­tus, tuoj val­gy­siu 😀 roz­ma­ri­no ide­jau, bet peletru­no nie­kur neradau 🙂

 27. Laura.

  Labai sknau! Man vis­kas pavyko. 🙂

 28. violeta

  Žinot ‚val­giau prieš .….15 metu Kije­vo kot­le­ta Šere­met­je­vo oro uos­te ‚tur­but ska­nes­nio nesu val­gius dau­giau ‚nors išban­džiau daug kur…tiesa i ta legen­di­ni kot­le­tu­ka , dar viš­tos šlau­nies kau­liu­kas buvo isuktas,taigi pane­šė­jo i kul­šy­te. Oi ska­nu­mas buvo…Žinot ‚net keis­ta ‚kad iki šiol pati jo nesu ban­džius padaryt…o kas jei gau­sis ska­nes­nis .….cha cha cha .…oi isi­jau­čiau …geru kepi­mu visiems 😉

 29. Sandra

  Ska­nu­me­lis, aciu uz recep­ta. Tik vat is poros svies­tu­kas pabe­go, bet vis­tiek ska­nu labai labai buvo 🙂

  1. kar­tais pasi­tai­ko, kad išbė­ga. Rei­kia labai gerai vis­ką suklijuoti 🙂

 30. man labai is visu patin­ka patie­ka­las kije­vo kotletas

 31. Pali­ki­te koman­ta­rą čia…na ir as susigundziau:)jau pada­riau db ban­dy­siu virti,zesiu kas gausis:)

 32. Donata

  Labai ska­nu! Kiek­vie­nam reko­men­duo­ciau paragauti 🙂

 33. loveless

  as tik nela­bai supra­tau, kaip kije­vo kot­le­ta alie­ju­je „isvirt” gali­ma… Aud­riau, turi­te ome­ny, kad rei­kia visa puo­da alie­jaus pri­pilt ir jame kije­vo kot­le­tus virt? O tai nebus per riebu?

  Is anks­to deko­ju uz atsakyma 🙂

  1. Būtent, rei­kia daug alie­jaus 🙂 Ir rie­bus tik­rai nebus. Rie­biau bus nuo svies­to esan­čio viduj, nei nuo to, kad kot­le­tas buvo vir­tas aliejuje.

 34. Vakare

  labai ska­nu 🙂 o norin­tiems ne taip rie­biai siu­lau paban­dyt garu puo­da, apkep­tus kot­le­tus paga­rin­ti 5min, beje, taip gari­nu visus kot­le­tus ir ska­niau ir ne taip rie­bu 🙂 o dabar metas desertui :)))

 35. Ture­jau daug var­go su sitais… tai svie­to tiek netil­po kiek recep­te tai kru­ti­ne­le kazkaip ply­si­net pra­de­jo… pir­ma par­ti­ja apskri­tai apde­ge nes per daug alie­ju ikai­ti­nau… Bet atkak­lu­mas duo­da savu vai­siu, galiau­siai ise­jo — gra­zus ska­nus ir neis­be­ge 🙂 Tik­rai ska­niai gavosi

 36. Supe­ri­nis recep­tas. Nei apde­gė, nei svies­tas išbė­go, nors prieš dedant į puo­dą vir­ti gal­vo­jau, kad, jei bent pusė liks su svies­tu, tai užskai­ty­siu, kaip pir­mam kar­tui. Manau, kad prie sėk­mės pri­si­dė­jo tai, kad apvo­lio­jau sąži­nin­gai 2 kar­tus kiekvieną.

 37. algi, aciu uz recep­ta. 🙂 bt man kaip iky­riai blon­di­ne, knie­ti. nepa­ra­sei, kad darant kije­vo kot­le­ta buti­na ispjaut gys­la vis­tie­noj , nes sve­ciai springs ir puk­ses kot­le­ta bepaus­ty­da­mi… beje cotto let­to isve­tus is lotyu kep­ta ploks­cia lova. 🙂 ir pran­cuzai isra­do apla­mai mal­tos mesos kepi­nius is kiau­lie­nos ir zuvies, o vis­tie­na cia is pie­tu austrijos. 🙂

 38. Aš jau ant­rą kar­tą pagal Jūsų recep­tą gami­nu. Išsi­sau­go­jus esu 😀 bet vis su dan­tų krapš­tu­kais kraš­tus sukam­šau, man kitaip nesigauna… 🙁

 39. aTRO­DO TAI TIKRAI NESKANIAI

 40. Pui­kus recep­tu­kas ir este­tiš­kos nuotraukos.

 41. O man labai patin­ka kije­vo kot­le­tai, taciau nepa­vyks­ta susuk­ti. Val­gau nebent kavi­ne­je si patie­ka­la. Gal­but ir isd­ri­siu paban­dy­ti, nes jau pora metu neme­gi­nau, gal pato­bu­le­jau sio­je sri­ty­je. Nors retai lei­dziu sau rie­ba­luo­se vir­ta mais­ta, bet kar­tais tik­rai gali­ma save pale­pin­ti kaip ir gro­zio pro­ce­du­ro­mis, masa­zu, dan­tu bali­ni­mu taip ir ska­niu, nors ir ne tokiu svei­ka­tai palan­kiu maistu

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.