35 kibinai

Kibi­nai mano mėgia­miau­sias patie­ka­las, kai rei­kia gamin­ti dau­giau nei 4 žmo­nėms 🙂 Labai leng­va, grei­tai ir svar­biau­sia ska­nu 🙂 Žino­ma darant dide­liam kie­kiui žmo­nių susi­du­ri su prob­le­ma, kad būna daug mėsos, daug teš­los, kuriai išmin­ky­ti rei­kia vyriš­kų ran­kų. Bet matyt teš­los min­ky­mas pas mane yra pavel­dė­tas iš sene­lio, kuris buvo geriau­sias teš­la­mai­šys visoj Tary­bų Sąjungoj.

Aš visa­da kibi­nus darau su kiau­lie­na, nes avie­na man nepa­tin­ka 🙂 Bet gali­ma būtų dary­ti su bet kuo, pra­de­dant viš­tie­na, bai­giant dar­žo­vė­mis 🙂 Ir beje, nau­do­ju ne far­šą, o kapo­tą mėsą, nes taip skaniau 🙂

Ir nesa­ky­ki­te, kad nemo­ka­te gra­žiai užspaus­ti kibi­no 🙂 Aš labai greit išmo­kau čia:

35 kibi­nams pada­ry­ti reikės:

 • 1 kg spran­di­nės rie­bes­nės (jei nela­bai rie­bi, tada rei­kia dėti šoni­nės arba lašinių);
 • ~1 kg miltų;
 • 4 svo­gū­nai;
 • 4 kiau­ši­niai (nuo­trau­ko­se 5, nes buvo labai maži 🙂 );
 • 450 gr. margarino;
 • 200 gr. grietinės;
 • mai­rū­no, drus­kos, pipirų.

Pir­miau­sia ruo­ši­me teš­lą. Kiau­ši­nius išku­lia­me į dube­nį, tik atski­rai puo­de­ly­je pasi­lie­ka­me vie­ną try­nį. Įde­dam šaukš­te­lį drus­kos, beveik visą grie­ti­nę (pasi­lie­kam vie­ną dide­lį šaukš­tą mėsai) ir išplakame.


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Tada sude­da­me supjaus­ty­tą kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros mar­ga­ri­ną ir mil­tus. Vis­ką gerai išmin­ko­me. Teš­la turi būti minkš­ta, netru­pan­ti, nelim­pan­ti. Teš­lą rei­kia dėti į šal­dy­tu­vą ir atšal­dy­ti. Gali­ma ir per naktį 🙂

Tuo tar­pu susmul­ki­na­me mėsą, svo­gū­nus, vis­ką gerai sumai­šo­me, nepa­mirš­tam sudė­ti liku­sią grie­ti­nę, prie­sko­nius, drus­ką, pipi­rus. Vis­ką gerai išmaišome.


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Ima­me gaba­lė­lį teš­los, kočio­ja­me bly­ną, deda­me mėsą, užspau­džia­me.. ir taip kol baig­sis teš­la arba mėsa 🙂 kiek esu daręs kibi­nus, visa­da pas mane nelie­ka nie­ko, t.y. nei mėsos nei tešlos 🙂


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Aiš­ku, kai kurie kibi­nai gau­na­si pri­grūs­ti mėsos, o kiti dide­li, bet su nedaug įdaro 🙂

Kibi­nus apte­pa­me palik­tu išplak­tu try­niu. Kepa­me 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je maž­daug 30 minučių.


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Ska­naus.

Komentarai

Atsakymų į “35 kibinai”: 100

 1. Rutka

  Net neabe­jo­ju, kad šis recep­tas bus išbandytas 🙂

 2. O kaip Maxi­mo­se pri­da­ro tokius vie­no­dus kibi­nus? O kad ir Tra­kuo­se — nors nesu aš iš ten val­gęs… Žino­ma, kiek pro­cen­tų ten mėsos, tai vel­nias žino, o čia jau darai ir matai, kas viduje…

  Išmė­gin­sim, būti­nai, jau šį savait­ga­lį! Tik grei­čiau­siai nau­do­siu papras­tą far­šą, kad būtų grei­čiau ir papras­čiau, o tai savait­ga­liui daug pla­nų nusimato…

  Na ką, gami­nam, val­gom, sto­rė­jam kartu!

  1. Su far­šu ska­nu, bet ne taip 🙂
   Jau tik­rai su tais kibi­nais gau­na­si val­gy­mas ir storėjimas 🙂

   1. Monika

    Mes tai su tėčiu įda­rą darom iš viš­tie­nos krū­ti­nė­lės. Šiek tiek bran­go­ka, bet labai sul­tin­gai gau­na­si 🙂 Reik­tų išban­dy­ti su sprandine.

 3. Pyp

  Maxi­mo­se kiek­vie­na ida­ro ir tes­los gaba­liu­ka sve­ria, bet to ten vire­ju ran­ky­tes tokios atkal­tos, kad jos uzsi­mer­ku­sios pada­ry­tu kibina…dabar atlie­ku maxi­mos kuli­na­ri­niam sky­riuj prak­ti­ka, tai bur­tu nerasau 🙂

 4. rut

  Oooo, pasa­kiš­kai atro­do! Nors ką tik po pie­tų, bet sukirs­čiau tokį kibi­ną nedve­jo­da­ma, ir gal net ne vieną 😉

 5. Mano bran­gu­sis vis pra­so kibi­nu po apsi­lan­ky­mo Tra­kuo­se 🙂 Kuri savait­ga­li “pasi­ss­ve­siu” ir kep­siu, bet buti­nai su aviena!

  1. Kad aš mokė­čiau avie­ną paruoš­ti taip kad ji nes­mir­dė­tų, dary­čiau ir aš 🙂

   1. daiva

    Pali­ki­te koman­ta­rą čia…Rozmarinas nuima avie­nos smar­ve, bent jau saly­kams tai tikrai.

   2. Svei­ki, Andriau.
    Neti­kė­tai atra­dau Jūsų tink­la­raš­tį ir bega­lo apsi­džiau­giau, nes to ir ieš­ko­jau — vis­kas papras­ta, grei­ta ir, tikiu, ska­nu :-)pir­mas patie­ka­las, kurį gaminsiu bus kibi­nai 🙂 bega­lo juos mėgs­tu, o Jūsų recep­tas toks papras­tas, bet tikiu, kad ne pras­tas, kad jau netu­riu prie­žas­čių atsi­kal­bi­nė­ti, kodėl man nerei­kė­tų jų gamin­ti 🙂 veiks­mas vyks rytoj vaka­re, tikiuo­si pasiseks.
    dabar pag­rin­di­nis daly­kas dėl kurio rašau — avie­na. aš irgi nemė­gau avie­nos dėl jos spe­ci­fi­nio kva­po, bet pasi­ro­do, nupjaus­ciu visus iki mažiau­sio gaba­lė­lio rie­ba­liu­kus (juo­se kau­pia­si tas kva­pas) ir pama­ri­na­vus mėsy­tę su žole­lė­mis ir alie­ju­mi (arba pamin­kius tik alie­ju­je — taip mesy­te minkš­tes­nė tam­pa) — kva­pas išga­ruo­ja 🙂 išban­dy­ta — veikia.

 6. Oi, oi kaip cia ska­nu, na ir zino­ma, grazu 😉

 7. P.S. O kiek mil­tu deti?

  1. Oj, pamir­šau para­šy­ti 🙂 mil­tų rei­kia maž­daug 1 kg. +/- pri­klau­so­mai nuo tešlos

 8. Bemaž iden­tiš­kus gaminu 🙂
  Siau­bas, kaip norėčiau…

 9. Kad dabar taip vie­ną… ar du, gerai, iš tie­sų norė­čiau dvie­jų 😀 Jau tokie gra­žu­čiai, toookie… 🙂

  1. gra­žu­čiu­kai skanučiukai 🙂

 10. Inga

  Pali­ki­te koman­ta­rą čia.. 

  Isban­dziau, labai ska­nus, bet as dariau su far­su, nes mano sei­my­na labiau megs­ta taip.Zinoma reiks paban­dy­ti ir su pjaus­ty­ta mesa. Vie­nas minu­sas- labai riebus.

  1. Esu ban­dęs ir su far­šu ir su kapo­ta. Man su kapo­ta nepa­ly­gi­na­mai skaniau 🙂

 11. makaliuzka

  Darau ir aš kibi­nus pagal pana­šia recep­tū­ra, o vat del vie­no­du­no tai aš paimu teš­los gaba, isko­čio­ju ji rei­kia­mo sto­rio ir tada su neper­di­de­lio dydžio inde­liu išspau­džiu vie­no­dus bly­ne­lius, jei rei­kia dar pako­cio­ju ir darau kibi­nus, gau­na­si gra­žiai visi vie­no­di, tai vat.….

  1. aha, čia geras būdas vie­no­diems kibi­nams dary­ti. Bet gerai ir nevie­no­di, tada kiek­vie­nas gali pasi­rink­ti, kokio dydžio jiems reikia 🙂

 12. makaliuzka

  Nu taip, čia jau kaip kam kokio dydžio patin­ka.…… nors ir su dide­le lekš­te gali­ma išsi­spaust skritulius 😀

 13. Inesa

  Super! Pasi­ga­mi­nau šiuos kibi­nus su gry­bų įda­ru. Mmmm. Lie­žu­vį gali pra­ryt. Audriau,ačiū už idėją!

  1. džiu­gu 🙂

 14. astyte

  Kaip as noriu kibinu.….…bet vis pri­truks­ta laiko.Bet buti­nai gaminsiu,nes receptukas,aprasymas toks puikus,kad nega­li­ma nepasigaminti.….

 15. Lai­ko daug neuž­ims, o ypač, jei dary­ti mažiau 🙂

 16. Rima K. is Toronto

  Va cia tai geras! Kaip seniai as sio recep­to iesko­jau. As tie­siog die­vi­nu kibi­nus, pame­nu, Neries pakran­te­je su mama val­gy­da­vo­me, kaz­kur Anta­kal­ny­je, pries 20 metu. Labai aciu uz toki deta­lu ir aisku recep­ta! Visi taip ture­tu buti, super deta­lus su daug daug nuo­trau­ku, kad ‘nei­sei­tu’ suklysti!

  1. Ačiū jums 🙂

 17. Rima K.

  Ruo­siuo­si rytoj kibi­nus dary­ti pagal jusu recep­ta. TIk as netu­riu svars­tyk­liu, o namuo­se 10 kg mil­tu mai­sas. Tad ir nore­jau paklaus­ti, kiek stik­li­niu suda­rys 1 kg?
  As tai buti­nai su avie­na mai­sy­siu, nes bega­lo man patin­ka tiek sko­nis, tiek kvapas.

  1. svars­tyk­liu visi­skai nerei­kia. Pato­giau­sia nusi­pirk­ti toki mata­vi­mo inda, kur ant sie­ne­les sura­sy­ta mil­tu, cuk­raus, van­dens mata­vi­mai gra­mais ir puo­de­liais (cups). O inter­ne­te raso, kad mil­tu stik­li­ne (ame­ri­kie­ti­skas cup) =125 gr.
   Beje, siu­lau prad=iai deti kokius 800 gr mil­tu ir tada jau ziu­re­ti pagal tes­la, ar dar rei­kia, ar ne.

 18. Rima K.

  Supra­tau, labai aciu, tuoj gaminsiu! Pas mane yr astik­li­ne tom­kia kur yra ant sie­ne­liu mata­vi­mo kie­kiai, bet ten litrais.

 19. Rima K.

  Ise­jo nuo­sta­biai gerai! Dan­gi­sko sko­nio! Aciu uz toki pui­ku recep­ta, kaip ir sake­te, tes­los uzte­ko lygiai tiek kiek buvo mesos. Suk­ti vir­su­ne­liu man seke­se sun­kiai, nors video ziu­re­jau pora kar­tu, bet juk nuo to sko­nis nepri­klau­so! Tokio ide­laus recep­to tur­but man dar nete­ko ture­ti, kad taip vis­kas gerai isei­tu is pat pir­mo kar­to, tai ciut ne ste­buklas! Be galo esu jums dekin­ga ir visiem pata­riu dary­ti, nepasigailesite!

  1. sma­gu, kad vis­kas gavo­si 🙂 ačiū

 20. Gunda

  Aš irgi gami­nu pagal pana­šų recep­tą, labai ska­nu. Tik užspau­du­si užsu­ku iš kitos pusės, leng­viau išeina 🙂

 21. makaliuzka

  zinai,ka Aud­riau, manau busim abu isi­tai­se beda su kibi­nais 🙂 pagal tavo recep­ta paga­mi­nau ir pavai­si­nau draugus.Tai dabar neat­si­gi­nu.…. gau­si man i pagal­ba ateit, nes beda tame,kad tu per­daug gera recep­ta para­sei, o as iske­pus drau­gus pavaisinau 😀

  1. jau buvau pra­dė­jęs benusigąst 🙂

 22. makaliuzka

  berei­ka­lo nesi­bai­mink, tik buk,kaip pio­nie­rius visa­da pasi­ry­zes, stot man i pagal­ba kibi­nus gamint 🙂

 23. MArkoo

  Tai geriau­si kibi­nai kuriuos teko gamin­ti pagal si recep­ta! Aciu

 24. ab

  sei­les bega negaliu…

 25. ab

  nu va pri­si­pir­kom akci­ji­niu pro­duk­tu (mar­ga­ri­no, mil­tu, grie­ti­nes… :)))) ir gaminsim

 26. Ignonis

  O, as pada­riau su obuo­liai ir buvo taip ska­nu, kad mesos dau­giau nebe­no­riu su kibi­nais, tik vai­siu ;))) paban­dy­kit supjaus­ty­ti obuo­lius uzpil­ti cuk­raus ir ideti :))

 27. makaliuzka

  mhhmmm.….…..cia jau gau­nas ori­gi­na­laus recep­to isdar­ky­mas, pasi­ga­mi­nai papras­ciau­sia ban­de­le su obuo­liais, o ne kibina.

  1. sutin­ku 🙂

 28. Name (required)

  Pata­ri­mas — kibi­ną paba­dy­ti šaku­te — išei­na oras ir neiš­si­žio­ja. man jie visa­da išsi­žio­da­vo, kad ir kaip beuž­suk­čiau, kol nepa­ma­čiau kaip daro pro­fai. Kas dėl avie­nos — ji nes­mir­di, jei tai ne senas avi­nas. Jei per­ki nor­ma­lią lajum neap­tu­ku­sią avį — nie­ka­da ji man nes­mir­di. esu išban­džiu­si vis­ką gamin­ti, bet pirk­da­vo­me jau­nų ėriu­kų skerdieną.

  1. O man nie­ka­da neiš­si­žio­ja. matyt gerai užspau­džiu. Bet man ir ėrie­na turi savo­tiš­ką spe­ci­fi­nį sko­nį, kuris man nela­bai 🙂 aiš­ku čia sko­nio rei­ka­las, nes kiek­vie­na mėsa turi savo skonį

 29. Dalia

  Labai, labai skanu 🙂

 30. Kristina

  Kibi­nai pati­ko visiems, kas juos val­gė 🙂 Aš pri­tru­kau mėsos įda­rui, tad panau­do­jau rico­tos sūrį, sumai­šy­tą su smul­kin­tais špi­na­tais, čes­na­ku, drus­ka bri pipi­rais — visi kas val­gė, pirš­čiu­kus apsilaižė 🙂
  Ačiū 🙂

 31. Gintare

  Isme­gi­nau si receptuka,ir nei kiek nesigailiu:)Kibinai gavo­si pasa­ki­sko skonio.Kitaip ir netu­re­jo buti,nes recep­tas supran­ta­mas ir aiskus net vir­tu­vei neismananciam.

 32. Gintare

  Aciu Aud­riui uz aiskius ir leng­vus receptelius:)

  1. Ačiū skai­tan­tiems ir darantiems 🙂

 33. milda

  Na ir suint­ri­ga­vot čia visi su tais kibi­nais ‚begu ir aš teš­la min­kyt ‚kaip tik vis­ko turiu ‚o kaip seke­si para­šy­siu rytoj .

 34. Simona

  Labai ska­nus! 🙂 Labai gerai užra­šy­ti kie­kiai, nes taip pat neli­ko nei mėsos nei tešlos :))

  1. Kaip gerai, kad vis­kas pasi­se­ke 🙂 smagu

 35. Auryte

  Isbandyta…skonis nere­alus, nera net prie ko pri­si­ka­bin­ti, labai skanu! 🙂

 36. Asara

  Ka tik issi­ke­pem. Ziau­riai ska­nu :). Tik­rai reko­men­duo­ju paban­dy­ti kas dar neban­de, papras­ta, grei­ta ir rezul­ta­tas super !

 37. Violeta

  Aš mėsą pjaus­tau mažais kube­liais, dar kai ji vos vos sušą­lu­si, tada leng­viau pjaustosi 🙂

 38. Sima

  o saky­kit su kuo jūs tą mėsą suka­po­ja­te? mačiau pas jus tame tokia­me inde­ly­je, bet visa­da galvodavau,kad ten ją suma­la, nes kaip košė pasi­da­ro… ar aš klys­tu? eičiau ir aš daryt kibi­nu­kų, jei tas apa­ra­tas tin­ka kapojimui 😀

  1. Aš mėsą kapo­ju vir­tu­vi­niu kom­bai­nu. Jis mėsą suka­po­ja visai neblo­gai, svar­bu per ilgai nesuk­ti jo, kad košės nepadarytų.

 39. Man ska­niau­si su jau­tie­na, o kad nebu­tu per sau­si, ide­du mar­ga­ri­no arba svies­to, paban­dy­kit-nere­alu. Su spran­di­ne irgi neblo­gai, o su vis­tie­na nie­ko doro, kaz­ka­da ban­dziau, vai­kai pri­pra­se-nepa­ti­ko. Ir buti­nai rei­kia kapo­ti mesa, mal­ta visai ne tai…

 40. Lėja

  O jatau kaip ska­niai atro­do.….. Sei­lės varva ;)))))
  Būti­nai rei­kės gamin­ti pagal šį receptą 🙂

  1. Labai tiks Velykom 🙂

 41. Ingrida

  Labai ska­nūs gavo­si kibi­nai. Ačiū už išsa­mų recep­tu­ką, net ir pir­mą kar­tą kepant nega­li nepasisekti… 🙂

 42. vijoklis

  O man visai nepa­ti­ko su kapo­ta mėsa, darau tik su far­šu. Kaž­ko­dėl daug skaniau.

  1. Kiek­vie­nam pagal skonį 🙂

 43. svajokle

  Jau kepa kibi­nai po 10 min. eisim ragau­ti, o saky­kit ar teš­lą plo­nai kočiojate/.

  1. vidu­ti­niš­kai, nei per plo­nao, nei per storai.

 44. paban­dy­siu sian­dien paziu­re­siu ar kas nors iseis

  1. Nega­li neiseiti 🙂

 45. Julius

  Ban­dau dabar 🙂 Ture­tu buti skanu 🙂

 46. Dariau iš pusės kie­kio… gavos aštuo­nio­li­ka gigan­tų… su far­šu… visa kita pagal recep­tą. Iš vyriš­kos pusės pri­pa­ži­ni­mo sulau­kiau 🙂 Ačiū!
  ps. kibi­nų apa­čia man gavos ne apskru­du­si kaip kad vir­šus, o nuo išbė­gu­sių rie­ba­lų minkš­ta tokia. taip turi būti? ar kaip kep­ti, kad visas kibi­nas būtų toly­gaus apskru­du­sio iškepimo?

  1. Aš vakar irgi kepiau, gavo­si 45 🙂 čia gal nuo orkai­tės pri­klau­so, nes man toly­giai apkepė

 47. Nyte

  Na, ban­dom tavo ant­ra­jy recep­tu­ka, tesly­te uzmai­sy­ta, mesy­te suma­ri­nuo­ta, vis­kas sal­dy­tu­ve sto­vi, vaka­re kep­sim ir ragau­sim ir ziu­re­sim ar pavy­ko ar nelabai 🙂

  1. neabe­jo­ju, kad pavyks 🙂

 48. Nyte

  Pavy­ko! Pir­mas kar­tas tru­pu­ty prisvi­les, nes svies­ti­nis popie­rius pri­li­po, tai teko pagarm­dyt bisku­ty 🙂 Ir bijo­jau, kad per­su­dy­siu mesy­te, nes kaz­ko­del daz­nai man taip atsi­tin­ka, bet gavo­si pui­kiai ir labai ska­niai! Aciu, Aud­riau! 😉 Dar sy ta ne visai y tema nore­jau papra­sy­ti — kuge­lio ( bul­viu ploks­tai­nio ) su vis­tie­na recep­tu­ko, jei­gu gali­ma 🙂 Zinau, galiu jy ras­ti bet kurio­je kito­je recep­tu sve­tai­ne­je, bet tavo blo­gas pra­noks­ta visas recep­tu sve­tai­nes, taip pui­kiai smul­kiai vis­kas apra­sy­ta, taip vaiz­dziai, taip ais­kiai, o jau su kokia gerai nutei­kian­cia nuo­tai­ka, malo­nu­mas skai­ty­ti ir po to gamin­ti butent is Jusu, Aud­riau apra­so­mu receptu! 🙂

 49. Nyte

  Na, va, nei­se­jo man tas kuge­lis… :/ Tiek pri­si­skai­ciau jo skir­tin­gu recep­tu, nie­kur nebu­vo tiks­laus kuge­lio recep­tu, dariau pagal seno­vik­sa kaz­ko­ki recep­ta, bet manau pada­riau klai­da tame, kad nenu­sun­kiau bul­viu, nes kaz­kur buvo rasy­ta, kad kai nusun­ki gali gau­tis per sausas..Nu ir ka, gavo­si, pajuo­des, per daug apke­pes is apa­cios ir per skys­tas viduj…kepiau ant nes­mar­kios ugnies.. Nuliu­dau.. :/ O recep­tai visu tokie skir­tin­gi: vie­nur para­sy­ta pila pie­na, kitur, vie­toj pie­no sauks­ta grie­ti­nes, dar kitur deda svies­to, kitur nede­da jo, vie­ni nusun­kia bul­ves, kiti ne, vie­ni uzden­gia kuge­ly bekepant…nebezinau jau net kaip geriaui­sa ir ska­niau­sia jy iskept tada..???????? Pagelbekit!!! 🙁 ;(

  1. OK, rei­kės dary­ti kugelį 🙂

 50. Nyte

  Gali pagal savo sti­liu koki pada­ryt, jei tra­di­ci­nio nesi­no­ri, su kokia mesy­te: vis­tie­ny­te, kiau­lie­na ar dar kuom, nzn.. 🙂 Noriu labai labai ska­naus kuge­lio! :)))) Aciu!! 🙂
  P.S. Tavo blo­ge butu gerai koks atski­ras sky­re­lis tavo lan­ky­to­ju pagei­da­vi­mams, dis­ku­si­joms, klau­si­mams, kai rei­kia para­sy­ti kanors ne apie esan­ty patiekala. 🙂

 51. rosita

  Vaje vaje,kokie ska­nus kibinukai,negali vyras atsidziaugti!…

 52. super ska­nu

 53. Dovile

  atro­do labai ska­niai, man visad labai rupe­jo kaip pada­ry­ti ska­nia minks­ta tes­la, tokia kaip buna cebu­re­kai 🙂 tai sitas recep­tas tin­ka ar nelabai?

 54. liwwe

  tik­rai nenu­si­vy­liau. kepiau uzsie­nie­ciui ir jis val­ge ir jis val­ge vie­na po kito :)) tik kita kar­ta mesa smul­kin­siu o ne far­sa desiu. aciu 🙂

 55. soneta

  na, atro­do tai tik­rai gun­dan­ciai:) beje, gal koks mir­ka­liu­kas ar pada­zas tik­tu prie ju:) man bai­siai nori­si dar ir pamir­kyt:) kep­siu pie­tums sia skonybe:)

  1. Geriau­sais mir­ka­liu­kas — tik­ras jau­tie­nos sultinys 🙂

 56. Nika

  Teš­la užmai­šy­ta iš vaka­ro, mėsy­tė paruoš­ta, šian­dien kep­sim kibi­nus! Ačiū už papras­tą ir aiš­kų receptą 🙂

 57. Svei­ki, ar gali­ma vie­toj mar­ga­ri­no nau­do­ti svies­ta ir kokius prie­sko­nius gali­ma deti vie­toj vege­tos? aciu

  1. Svies­tą žino­ma gali­ma. O kur jūs mato­te, kad aš nau­do­čiau vege­tą? Vege­tos mano vir­tu­vėj nė su žibu­riu nerastumėt 🙂

 58. Oi labai atsi­pa­ra­sau… ziu­re­jau toki pati recep­ta you­tu­be, ten dejo vege­ta, o cia iki galo neper­skai­ciau… dide­le pagar­ba, kad jos nenaudojate 😉

 59. Nema­nau jog para­šy­siu dide­lią nau­jie­ną, bet…Kad kibi­nai “neiš­si­žio­tų” kaip čia rašė, įve­s­ki­te dar vie­ną ope­ra­ci­ją: prieš dėda­mi ant teš­los mėsą, vir­tu­vi­niu tep­tu­ku bly­no kraš­tus pate­p­kit van­de­niu (jei netau­pot — galit ir kiau­ši­niu ar tik bal­ty­mu), bet mini­ma­liai, kitaip nebe­si­kli­juos… Kibi­nas gali įtrūkt kitoj vie­to­je, bet ten kur pate­pėt — nie­ka­da 🙂 Tokiu būdu vir­tu­vė­je “kli­juo­ju” vis­ką, kai rei­kia jog neiš­si­žio­tų ar įda­ras neiš­te­kė­tų.. sėkmės!

  1. SSu­ud­da­ass ne kibinai

 60. Ka tik isban­dziau si recep­ta, tik as dariau su jau­tie­nos far­su. nere­alus. tes­la super!!!!! aciu uz recepta!!!

 61. NEREALIAI SKANUS KIBINAI.VISIEMS REKOMENDUOJU PABANDYTI!!!

 62. Labai ska­nu su sultiniu.Pabandykit!!

 63. Kibi­nas su kiau­lie­na? Netikras!

  Kibi­nas yra toto­ri­skiu, ir jie neval­gy­ti kiau­lie­nos… Cia tik kiau­lie­nos tesloje.

  Sis recep­tas pagal iki abra maxi­ma. ne

 64. Isban­dy­ta! reko­men­duo­ju visiem kam patin­ka suke­lio­tis virtuveje!
  p.s. recep­tas tobulas!

 65. Ban­dy­sim kep­ti labai ska­niai atro­do nuo­trau­ko­se ir daug geru komen­ta­ru tikiuo­si bus skanu

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.