Švediški mėsos kukuliai arba 22 kotletai

Užtruk­si­te 30 min

Paste­bė­jo­te, kad man patin­ka skai­čiai? 🙂 Bet apie tai gal kitą kar­tą. O dabar apie vie­ną nau­jie­ną. Su šiuo recep­tu pri­sta­ty­siu vie­ną žmo­gų, kuris padės man pil­dy­ti šį blo­gą, nes irgi mėgs­ta val­gy­ti ir gamin­ti 🙂 Tai bus mano pus­bro­lis Pau­lius, pagal kurio recep­tą jau yra paga­min­tas ir įdė­tas čia šoko­la­di­nis  pyra­gas. Blo­ge turė­tų atsi­ra­sti dau­giau pyra­gų, kuriuos Pau­lius mėgs­ta gamin­ti. Žino­ma aš nie­kur nedings­tu ir toliau rašy­siu. Mūsų recep­tus bus gali­ma atskir­ti pagal auto­riaus vardą.

Tai­gi, su šve­diš­kais kuku­liais pri­sta­tau Dani­joj gyve­nan­tį Pau­lių 🙂 Bučiau pada­ręs ką nors daniš­ko, bet kad neži­nau nei vie­no tokio recep­to, todėl tikiuos kad arti­miau­siu metu Pau­lius suras ir pada­rys kokį nors labai daniš­ką patie­ka­lą. O Šve­diš­ki kuku­liai popu­lia­rūs visa­me pasau­ly­je, kur bent kiek žino­ma euro­pie­tiš­ka  vir­tu­vė. Šis patie­ka­las pana­šus į Vie­nos šni­ce­lį ar vokiš­kas deš­re­les 🙂 Visi val­gę klau­sė, kodėl šve­diš­ki kot­le­tai ski­rai­si nuo papras­tu lie­tu­viš­kų 🙂 Pir­miau­sia tai dėl to, kad tai yra labiau jau­tie­nos kot­le­tai, ant­ra — su duo­nos džiū­vė­siais, tre­čia — pri­va­lo­mas atri­bu­tas pada­žas, kuris čia gau­na­si nuo­sta­biai ypa­tin­gai ska­nus 🙂 Ver­ta išmėginti.

 • 500 gr. lie­so jau­tie­nos faršo;
 • 200 gr. lie­so kiau­lie­nos faršo;
 • 1 svo­gū­no;
 • 200 gr. duo­nos džiūvėsių;
 • 2 kiau­ši­nių;
 • 100 ml pieno;
 • 1 a.š. druskos;
 • 1 a.š. pipirų;
 • 5–6 v.š. svies­to kepimui.

Pada­žui

 • 5 v.š. sviesto;
 • 3 v.š. miltų;
 • ~500 ml jau­tie­nos sultinio;
 • 3 v.š. grietinės.

Pir­miau­sia, su buro­ki­ne tar­ka sutar­kuo­ja­me (arba pei­liu smul­kiai supjaus­tom) svo­gū­ną. Jei tar­kuo­si­te, tai dary­ki­te grei­tai, nes kitaip nega­lė­si­te atmerk­ti akių 🙂

Svo­gū­ną pake­pi­nam kep­tu­vė­je ant svies­to, kol pagels ir suminkš­tės. Palie­ka­me atvės­ti. Ima­me dube­nį ir sude­dam mėsą, džiū­vė­sius, kiau­ši­nius, pie­ną, drus­ką, pipi­rus ir atvė­su­sius svo­gū­nus. Vis­ką ran­ka sumai­šom ir pamin­kom. Pusė dar­bo padaryta 🙂

Į kep­tu­vę (kuo dides­nę) deda­me 5–6 šaukš­tus svies­to ir deda­me  kot­le­tus (dydis ~2 kąs­nių). Ugnis turė­tų būti tokia, kad svies­tas nedeng­tų, bet kot­le­tai kep­tų 🙂 Kot­le­tus apskru­di­nam iš vie­nos pusės, tada ver­čiam ant kitos. Pil­nai kuku­lių iškep­ti nerei­kia, nes juos dar troš­kin­si­me. Iškep­tus deda­me į puo­dą ir kepa­me naujus.

Bai­gus kep­ti kot­le­tus pažiū­rė­ki­te ar svies­tas kep­tu­vė­je nėra sude­gęs (para­gau­ki­te ir paju­si­te). Jei vis­kas gerai į tą pačią kep­tu­vę deda­me dar tru­pu­tį svies­to, ir sude­dam mil­tus. Mil­tus gerai sumai­šo­me su rie­ba­lais, netu­ri lik­ti sau­sų mil­tų. Visą šia masę pakai­ti­na­me, kol mil­tai vos vos paru­duos ir taip pada­žas turės gra­žią raus­vą spal­vą. Tada į kep­tu­vę po tru­pu­tį pila­me karš­tą sul­ti­nį ir gerai gerai mai­šo­me. Turi­me gau­ti tirš­tą vie­na­ly­tį pada­žą. Jį užpi­la­me ant puo­de esan­čių kuku­lių, puo­dą deda­me ant ugnies ir dar patroš­ki­na­me 12–15 min.

Bai­giant troš­kin­ti ant kuku­lių deda­me grie­ti­nę ir gerai, bet atsar­giai ją išmai­šo­me. Val­go­me su maka­ro­nais arba bul­vių koše.

Ska­naus

Komentarai

Atsakymai į “Švediški mėsos kukuliai arba 22 kotletai”: 56

 1. Pas mane dar­be tokius “kuku­lius” dary­da­vo tik su svo­gū­nu, kiau­ši­niu, pie­nu, drus­ka ir pipi­rais.. Tur­būt ten daniš­ki kuku­liai buvo 😀 Beje, šitiems kuku­lai­čiams labai pato­gu nau­dot kokį stan­des­nio plas­ti­ko mai­še­lį (tin­kan­tį mais­tui) ir pra­kir­pus kam­pą išspaus­ti po gaba­liu­ką far­šo — labai pagrei­ti­na procesą..

 2. Serpent

  Tai­gi čia daniš­kų daniš­kiau­sios fri­ka­de­lės! Mano kai­my­nas danas daž­nai tokias kep­da­vo. Patiek­da­vo su kara­me­li­zuo­tom bul­vėm ir rau­do­nais ser­ben­tų sul­ty­se troš­kin­tais kopūs­tais. Niam!

 3. tai čia matyt būtų gali­ma pava­din­ti šį recep­tą skan­di­na­viš­kais kukuliais 🙂

 4. Virga

  o iš kur papešt tų duo­nos džiū­vė­sių? turiu juo­dos duo­nos džio­vin­tos, bet neįsi­vaiz­duo­ju kaip ją reik­tų sutar­kuo­ti — akmeninė…
  O jau­tie­nos sul­ti­nį gal kokį fir­mi­nį turi nusi­žiū­rė­jęs? na nami­nis aiš­ku geriau­sia, bet jo ne visad būna 🙂

  1. Tai čia gi papras­ti bal­tos duo­nos džiū­vė­siai. ARba par­duo­tu­vėj gali­ma pirk­ti, arba pač­ciam susi­tar­kuo­ti rie­kes džio­vin­to bato­no su bul­vi­ne tarka.
   O sul­ti­nys tai fir­mi­nis… iš kubelio 🙂

 5. Simona

  Kokia gera idė­ja su mai­še­liu! ban­dy­sim būtinai 🙂

 6. Virga

  Na aš tai šiaip ne taip susma­liau juo­dos duo­nos gaba­lą :), tai sko­nis tik­rai kitoks ir labai geras 🙂 abu vyrai vos nuo puo­dų atsi­trau­kė, vis dar ir dar rei­kė­jo 🙂 o bul­jo­nas pas man dažo­vių buvo irgi gerai tiko

  1. Sudžiū­vu­sią duo­ną suma­lu su vir­tu­vi­niu kom­bai­nu (kok­tei­liams dary­ti). Prieš tai, žino­ma, rei­kė­tų dide­lius gaba­lė­lius pasmul­kin­ti kad ir su “plak­tu­ku” mėsai mušti.

   1. tik­rai, gi su kom­bai­nu gali­ma 🙂 saunu 🙂

 7. Tik­ri šve­diš­ki kuku­liai yra val­go­mi ne tik su ruduo­ju pada­žu, bet ir su span­guo­lių uogie­ne. Beje kla­si­ki­nis ruda­sis pada­žas gami­na­mas šiek tiek kitaip nei čia aprašyta 😉

  1. Įdo­mu, Lie­tu­vo­je gali­ma ras­ti to “rudo­jo” dažik­lio, nau­do­ja­mo Skandinavijoje??

 8. Rudą spal­vą duo­da sojos pada­žas 🙂 O vie­toj grie­ti­nės pil­ki­te grie­ti­nė­lę ir pagar­din­ki­te drus­ka bei bal­tai­siais pipirais

  1. tai kokie čia šve­diš­ki kuku­liai su sojos padažu? 🙂

  2. Ne ne ne.. Tai tik­rai ne sojos pada­žas… Labiau pri­me­na kara­me­lę. Be to ir sko­nis visiš­kai kitoks.

 9. Gyve­nu Šve­di­jo­je ir matau, kaip šve­dai gami­na. Tik­rai sojos pada­žą šiais lai­kais pila. Kaž­kiek rudos spal­vos duo­da ir kon­cen­truo­tas tirš­tas ver­šie­nos sultinys.

  Galė­siu kokios seno­vi­nės recep­tų kny­gos paieš­ko­ti ir pažiū­rė­siu, ką ten rašo. Inter­ne­te nėra kito­kio varian­to nei su kinie­tiš­ka soja 🙂

  1. Matyt mana­sis recep­tas yra labai senovinis 🙂

 10. giminaite

  Nu ido­miai cia Jus kalbat.… 🙂 …
  Kam ja tar­kuot su bul­vi­ne jei­gu gali­ma ja sumal­ti su mesos mali­mo masi­ne­le? ir daug papras­ciau ir ran­kos svei­kos — nenutarkuotos.… 🙂

  1. nevi­si turi siais lai­kais mesos mali­mo masineles 🙂

   1. Asta

    Oi kaip nore­ciau isi­gyt ran­ki­ne mes­ma­le, bet cia (JK) tokiu nepar­duo­da, nebent kvai­las plast­ma­si­nes… O siaip sie kuku­liu­kai labai popu­lia­rus ir JK, tik val­go­mi su ast­riu pomi­do­ru pada­zu. Sek­mes autoriams!

 11. Virga

  Man bato­nas ir duo­na skir­tin­gi daly­kai, tai papras­tai rei­kė­tų ir rašy­ti rei­kia džiū­vė­sių ir tiek

 12. astyte

  Nor­ve­gi­jo­je irgi tokius gamina-„švediškus kukuliukus„…O dėl pada­žo tai per­daug gal­vos nesu­ka-par­duo­tu­vė­je nusi­per­ka paruoš­tą mišinį,sumaišo su pienu,pakaitina-štai ir viskas.….Aš gami­nu nami­nį padažą,nes jis skaniau.…

 13. Name (required)

  nu kaip nevi­si turi mesos mali­mo masi­ne­le? Tai tipo visa­da per­kat far­sa o ne gaba­la mesos?

  1. aš netu­riu mali­mo mašinėlės 🙂

  2. Asta

   Netu­riu ir as, bet pas mesi­nin­ka gali papra­syt ir sumals… ka daz­niau­siai ir darau 😉

 14. Ir aš 🙂 Bet par­duo­tu­vė­je per­kant gaba­lą mėsos visa­da gali­ma papra­šy­ti jį sumalti 🙂

  1. būtent 🙂

 15. SIMONA

  Gami­nau pagal ori­gi­na­lų Pau­liaus recep­tą be jokių ten sojų. Nu labi labi ska­nu, tik­rai dar kartosim 🙂

 16. Lina

  Cia kaip 8 rase — kuku­liai svdi­s­ki, bet pada­zo recep­tas ski­ria­si. Jis nera vadi­na­mas sve­dis­ku pada­zu, o ruduo­ju pda­zu. Ruda spal­va duo­da sojos pada­zas. Kött­bul­lar med brun­sås vadi­na­si. Ir zino­ma nepa­mir­s­ki­te span­guo­liu uogie­nes isi­de­ti ji tik­rai sve­dis­kai nori­te 🙂 🙂 🙂 visai ska­nu 🙂 Ir val­go­ma vis del to su bul­viu kose, o ne makaronais.

  1. reiks pamė­gint 🙂

 17. Ruta

  Labai ska­niai gavosi,puikumėlis 🙂

 18. momo

  Dariau iš ver­šie­nos ir be pie­no, pui­kūs kotle­čiu­kai, ačiū už receptą 🙂
  Beje, svo­gū­ną visa­da smul­ki­nu blen­de­ry­je (maniš­kis turi tokį kei­čia­mą inde­lį su pei­liu­kais), super, jokių ašarų 🙂

 19. agne

  man dar tik 14m bet gavos tai labai ska­ne gami­nau sen­die­na nu pasa­ka isejo :*

  1. Labai sma­gu 🙂

 20. LinaO

  Kaip tik rytoj gaminsiu kuku­liu­kus pagal si recep­ta — vyro namuo­se buvo tokia tra­di­ci­ja Kale­du die­na pie­tums val­gy­ti sve­dis­kus kuku­lius. Gerai, kad radau sita tinklapi 🙂

 21. LinaO

  Ka gi — pui­kiai pavy­ko! Labai ska­nu, o svar­biau­sia, kad uzten­ka dide­lei seimynai.

  1. pui­ku 🙂

 22. Dmitrij

  Aciu.Labai ska­nu!!!!!!!!

 23. mindaugas

  super

 24. Karina

  Šve­di­joj jų beveik nega­mi­na (na, nebent kas labai mėgs­ta gamin­ti), juos ten gata­vus per­ka 😀 Jie jau kep­ti būna — juos užten­ka tik šiek tiek apsi­kep­ti kep­tu­vė­je, o gali­ma ir taip valgyt.
  pada­žų būna kelių rūšių, kaž­ka­da gami­nau, tai grie­ti­nė­lės pada­žą dariau. O šiaip, kaip kaž­kas minė­jo, tai tik­rai šve­dai jie tra­di­ciš­kai val­go­mi su bul­vių koše ar bul­vėm, ne su makaronais.

 25. Liuda

  Super! Labai skanu .

 26. Liuda

  Dariau su tik­ra euro­pie­tiš­ka bul­vių koše — pasa­ka gavo­si 🙂 Manau tik­rai daug geriau nei su maka­ro­nais, nors čia jau sko­nio reikalas 🙂

 27. Sandra

  Dariau, labai pati­ko. Tik trū­ku­mas toks: kadan­gi jų liko ant­rai die­nai, tai tie pašil­dy­ti kuku­liu­kai apsi­mo­zo­ję tuo pada­žu kaž­kaip nela­bai este­tiš­kai atro­dė 🙂 gal kaž­ką ne tai dariau? nors sko­niui tai netrukdė 🙂

 28. Daiko

  Labai ska­nu , tik suli­po labai ant rytojaus.

 29. Inga

  Šotbu­lia­rai… Kaip tik turiu šal­dy­tu­ve dar par­si­ve­žu­si iš Šve­di­jos jau paga­min­tų, tik­ras ska­nu­mė­lis, rei­kės ir pačiai jų paga­min­ti 🙂 Maniš­kiai yra išvis mini, su sūriu ir kum­piu dar, net šal­ti man jie skanu… 🙂

 30. jurgacili

  supe­ri­niai kot­le­tu­kai. aciu už šį receptą

 31. gaminantis vyras

  pui­kus recep­tas. labai ska­niai gau­na­si. aciu !

 32. Daiva

  Ir šitas recep­tas nenu­vy­lė, skanu! 🙂

 33. sve­dai megs­ta tas kotbu­lar nau­dot ir sumus­ti­niams su juo­da duo­na ir buro­ke­liu salo­tom . Juo­da duo­na apde­da buro­ke­liu misrsine(paprastai pjaus­ty­ti burok­liai su majo­ne­zu daz­niau­sai ar su siek tiek rau­gin­to agur­ko imai­sy­to), ant vir­saus tu kuku­liu­ku ir dar salo­tos lapa su apel­si­no skil­te­le ant vir­saus zvar­vo­li­na. Ska­niai susivalgo 🙂

 34. Nere­alus patie­ka­las 🙂 tika gami­nau tobu­lai gavos o sko­nis pasa­ki­skas. 10 balu 🙂

  1. Visi čia recep­tai tokie — 10 baliniai 🙂

 35. Nu vis­ka snd paga­mi­nau, griz­ta vyras ir i vir­tu­ve — klau­sia, ar nerei­kia para­gau­ti (as mat gami­nu mie­liau nei val­gau), nes labai jau jam ten kve­pe­jo. Para­ga­vo vie­na. Isi­de­jo dar tris, pas­kui dar du, ir dar vie­na… O as tik gero­kai veliau paste­be­jau, kad grie­ti­ne nei­de­jau! Ale man tai gavo­si kokie 47 kuku­liu­kai cia, tai butu buve keb­lu ismai­sy­ti ta grietine!

 36. Labai ska­niai atro­do.. mmm

 37. Dariau šiuos kot­le­tu­kus — tik­rai ver­tas dėme­sio recep­tas, labai reko­men­duo­ju. Tik vie­nas paste­bė­ji­mas iš mano pusės — paėmiau rie­bes­nį kiau­lie­nos far­šą, kurį mai­šiau su lie­su jau­tie­nos far­šu. Ir mano many­mu buvo idea­lu, nes jei kiau­lie­ną būtų lie­ses­nė, kot­le­tu­kai būtų buvę sausoki.

 38. Ačiū labai už nuo­sta­bų recep­tą labai ska­niai gavosi!

 39. Uzskai­tau, labai ska­nus ir leng­vai paga­mi­na­mas patie­ka­las. Far­sa nau­do­jau versienos/kiaulienos, tro­ski­nant ime­ciau pie­vagry­biu nes buti­nai rei­ke­jo juos sunau­dot, vie­toj grie­ti­nes pyliau grie­ti­ne­le bet ise­jo super.

 40. […] Iden­tiš­kų recep­tų pil­nas inter­ne­tas, bet mano atra­di­mų pra­džia buvo kasuvalgyti.lt […]

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.