Terijaki jautiena

Jau senai bega­mi­nau ką nors iš jau­tie­nos. Šį kar­tą jau­tie­na kiniš­kai, gal japo­niš­kai, o gal ir tai­lan­die­tiš­kai — vie­nu žodžiu jau­tie­na azi­jie­tiš­kai. O dabar svar­biau­sias daly­kas 🙂 Pir­mą kar­tą gami­nau iš jau­tie­nos diaf­rag­mos. Kol dar nepra­dė­jot žiau­p­čiot sku­bu nura­min­ti, kad diaf­rag­ma nor­ma­li mėsa. Net­gi saky­čiau labai ska­ni. Tai­gi, apie vis­ką detaliau.

Diaf­rag­ma — rau­muo lai­kan­tis vidaus orga­nus (ten kur mūsų pil­vo stre­sas). Vie­nas iš stip­riau­sių rau­me­nų pas jau­tį, todėl mėsa labai kie­ta. Netin­ka­mai patiek­ta bus sun­kiai įkan­da­ma, bato padą suk­ram­ty­ti būtų papras­čiau. Bet, kuo rau­muo tvir­tes­nis, tuo dau­giau sko­nio jis turi. Tai­gi diaf­rag­ma ypa­tin­go jau­tie­niš­ko sko­nio. Kar­tu, diaf­rag­mo­je yra nema­žai jun­gia­mo­jo audi­nio (rie­ba­lų išsi­ša­ko­ji­mų), dėl to mėsa yra sul­tin­ga. Kaž­kur skai­čiau, kad geras mėsi­nin­kas diaf­rag­mos nepar­duo­da, nes pasi­lie­ka sau 🙂  Dar, diaf­rag­ma kai­nuo­ja labai pigiai (apie 10 litų kg) 🙂 Aš kai pir­kau, par­da­vė­ja paklau­sė ar šuniu­kui noriu 🙂 Žino­ma, atsa­kiau, kad ne, noriu sau, tai nie­ko nebeatsakė 🙂

Tai­gi, mėsa tik­rai vyku­si, ir tik­rai dar ne kar­tą gaminsiu su ja. Tik­ro­sios faji­tos (mek­si­kie­tiš­kas keb­a­bas) gami­na­mos tik iš jau­tie­nos diaf­rag­mos. Bet yra kelios tai­syk­lės kurias būti­na žino­ti gami­nant diaf­rag­mą. Pir­ma, ją rei­kia bent kiek pama­ri­nuo­ti prieš tai, ant­ra, būti­na, kuo geriau nuva­ly­ti plė­ves (mano­ji jau buvo neblo­gai nuva­ly­ta), ir pas­ku­ti­nė, bet pati svar­biau­sia, diaf­rag­mą, tiek žalią, tiek jau iškep­tą, rei­kia pjaus­ty­ti labai plo­nai ir sker­sai rau­mens skai­du­loms (ne išil­gai joms). Atli­kę vis­ką taip turė­si­te, labai ska­nią, sul­tin­gą, ir nekie­tą mėsą.

 • 500 gr. jau­tie­nos diafragmos;
 • 1 papri­ka;
 • 200 gr. šal­dy­tų špa­ra­gi­nių pupe­lių (arba bet kokių kitų daržovių);
 • 2 džio­vin­ti juo­die­ji kiniš­ki gry­bai (arba bet kas kitas — bam­bukai, rie­šu­tai, mor­ka ir t.t.);
 • 2 v.š. krakmolo;
 • 3 skil­te­lės česnako;
 • 150 ml teri­y­a­ki pada­žo (arba sojos, bet tada dar įdė­ki­te cuk­raus pora šaukštų).

Pasi­ruo­šiam mėsą: nuva­lom, nupjaus­tom plė­ves, dides­nius rie­ba­lus, ir supjaus­to­me mėsą plo­nais keps­ne­liais, bet sker­sai rau­me­nų skaiduloms.

Supjaus­tę mėsą ruo­šia­me mari­na­tą. Į dube­nį sude­dam krak­mo­lą ir užpi­la­me teri­y­a­ki pada­žu (arba pakei­s­ki­te jį sojos pada­žu su cuk­ru­mi — irgi bus ska­nu), sude­dam smul­kin­tą česnaką.

Gerai išmai­šo­me, sude­dam mėsą, dar kar­tą pamai­šo­me ir palie­ka­me bent valandai.

Kol mėsa mari­nuo­ja­si supjaus­to­me plo­nais šiau­de­liais papri­ką, užmer­kia­me gry­bus (kiniš­ki gry­bai par­duo­da­mi džio­vin­ti, užmer­kus karš­tam van­de­nį jie išbrinksta).

Gerai įkai­ti­na­me wok’ą arba gilia­dug­nę kep­tu­vę. Įpi­lam šla­ke­lį alie­jaus. Sude­dam šal­dy­tas dar­žo­ves ir pake­pam. Vėliau sude­da­me papri­ką. Pake­pi­na­me, kol bent tru­pu­tį paruduos.

Pakep­tas dar­žo­ves sude­dam į dube­nį. Į tą pačią kep­tu­vę pila­me dar tru­pu­tį alie­jaus ir dali­mis pra­de­da­me kep­ti mėsą (būti­nai dali­mis). Mėsa kepa­me 3–5 minu­tes, jei kam patin­ka žales­nė jau­tie­na — gali­ma ir trumpiau.

Bai­giant kep­ti pas­ku­ti­nę mėsos por­ci­ją, į kep­tu­vę grą­ži­na­me jau iškep­tą mėsą ir supi­la­me liku­sį mari­na­tą, tada atgal sude­da­me ir jau pakep­tas dar­žo­ves, susmul­kin­tus gry­bus. Vis­ką išmai­šo­me ir dar minu­tę pakaitiname.

Ska­naus.

P.S. Kitą kart dary­da­mas, gal krak­mo­lą dėčiau pabai­go­je sumai­šy­tą su vandeniu.

Komentarai

Atsakymų į “Terijaki jautiena”: 12

 1. Karvė

  O kur tos diaf­rag­mos gali­ma gauti?

 2. Idiographic

  Ir man labai smal­su kur gali­ma isi­gy­ti sios mesos?

 3. Diaf­rag­mos gali­ma ras­ti turguj

 4. agga

  tai pasi­ro­do cia buvo terijaki :))

 5. gintvile

  Tur­but si kuli­na­ri­ni sedev­ra as pra­lei­dau 😉 labai gai­la.. tikiuo­si sekan­cio nepraleisiu 😉

 6. agga

  taip taip, daug praradai 😉

 7. Sarune

  labai ska­niai atrodo…o is kur teri­ja­ki pada­zo pirkai? 🙂

  1. Bet kurioj parduotuvėj 🙂

 8. Audrius

  Teri­ja­ki yra kiek­vie­na­me dides­nia­me pre­ky­bos centre.

 9. Simona

  Labai ska­nu buvo, dėkui už receptą 🙂

 10. […] Teri­y­a­ki jau­tie­na, kurios recep­te nuro­dy­ta diaf­rag­ma, tačiau aš nau­do­jau jau­tie­nos kum­pį be kau­lo, o vie­toj gry­bų – mor­kas. Kaip ir vis­kas būtų gerai, jei ne tai, kad jau­tie­na vis­gi nėra mano mėsa, nes mėgs­tu labiau žuvį bei paukš­tie­ną, todėl kitą kar­tą dary­da­ma teri­y­a­ki pada­že azi­jos sti­liaus patie­ka­lą mie­liau rink­čiau­si vie­ną šių gyvūnų. […]

 11. labai ska­nu :))))

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.