Mėnuo: 2018 rugsėjo

 • Vištienos krūtinėlė įdaryta špinatais ir varške

  Vištienos krūtinėlė įdaryta špinatais ir varške

  Užtruk­si­te apie 45–60 min. Kaip ir žadė­jau pra­ėju­sį kar­tą, kad kitas recep­tas bus geres­nis, taip ir darau 🙂 Šį kar­tą labai vykęs mano recep­tas. Tiks ir savait­ga­lio pie­tums ir sve­čius pavai­šin­ti. Nors kai kam gali atro­dy­ti keis­tai varš­kė ir viš­tie­na, bet išmė­gin­ki­te — nenu­si­vil­si­te. Sku­bu rašy­ti, kad dar spė­tu­mė­te pasi­ga­min­ti šiandien 🙂 4‑ių viš­tie­nos krūtinėlių; gero pun­do…

 • Patarimai ir gudrybės spaudžiant, trinant ar malant maisto produktus

  Patarimai ir gudrybės spaudžiant, trinant ar malant maisto produktus

  Sul­čių spau­di­mas, mais­to pro­duk­tų try­ni­mas ar mali­mas – tai pag­rin­di­niai veiks­mai, kurie sutei­kia kur kas dau­giau lais­vės eks­per­i­men­tuo­jant vir­tu­vė­je. Vis­gi, tam, kad šiuos dar­bus būtų gali­ma atlik­ti idea­liai, pra­var­tu žino­ti kelias svar­bias gudrybes. Sul­čių spaudimas Pra­dė­ki­te nuo sul­čia­spau­dės pasi­rin­ki­mo. Jei šio įren­gi­nio dar netu­ri­te, pir­miau­sia turė­tu­mė­te atkreip­ti dėme­sį į tam tik­rus jų skir­tu­mus. Norin­tiems išlai­ky­ti…

 • Makaronai su mėsos padažu

  Makaronai su mėsos padažu

  Užtruk­si­te 25 min Jums nepa­si­vai­de­no 🙂 vėl nau­jas recep­tas 🙂 Grįž­tu be fejer­ver­kų, be įmant­rių ir sudė­tin­gų recep­tų, o tik su papras­tu, žino­mu, bet pamirš­tu recep­tu. Tikiuo­si sekan­tis bus įspū­din­ges­nis, o dabar pats tas įsi­va­žia­vi­mui, sugrį­ži­mui po atostogų. O aš tru­pu­tį buvau pra­din­gęs — ato­sto­ga­vau 🙂 Ato­sto­ga­vau tik šia­me blo­ge, bet ne gyve­ni­me 🙂 Smar­kiai netu­rė­jau…

 • 5 klausimai, į kuriuos reikia atsakyti renkantis šaldytuvą

  5 klausimai, į kuriuos reikia atsakyti renkantis šaldytuvą

  Tie, kuriems bent kar­tą teko ieš­ko­ti nau­jo šal­dy­tu­vo, galė­tų patvir­tin­ti, kad ši užduo­tis nėra tokia papras­ta, kaip galė­tų pasi­ro­dy­ti iš pra­džių. Ši vir­tu­vės įran­ga ski­ria­si įvai­riais para­met­rais, o kadan­gi šal­dy­tu­vai tar­nau­ja ilgus metus, labai svar­bu, kad nau­ja­sis pir­ki­nys visa­pu­siš­kai patei­sin­tų Jūsų lūkes­čius. Vis­gi, jei prieš įsi­gy­da­mi jį, atsa­ky­si­te į pen­kis esmi­nius klau­si­mus, tei­sin­gą spren­di­mą pri­im­si­te…