5 klausimai, į kuriuos reikia atsakyti renkantis šaldytuvą

Tie, kuriems bent kar­tą teko ieš­ko­ti nau­jo šal­dy­tu­vo, galė­tų patvir­tin­ti, kad ši užduo­tis nėra tokia papras­ta, kaip galė­tų pasi­ro­dy­ti iš pra­džių. Ši vir­tu­vės įran­ga ski­ria­si įvai­riais para­met­rais, o kadan­gi šal­dy­tu­vai tar­nau­ja ilgus metus, labai svar­bu, kad nau­ja­sis pir­ki­nys visa­pu­siš­kai patei­sin­tų Jūsų lūkes­čius. Vis­gi, jei prieš įsi­gy­da­mi jį, atsa­ky­si­te į pen­kis esmi­nius klau­si­mus, tei­sin­gą spren­di­mą pri­im­si­te kur kas paprasčiau.

  1. Kiek lais­vos vie­tos turi­te? Vir­tu­vės erd­vė daž­niau­siai yra pakan­ka­mai ribo­ta, o kadan­gi ją rei­kia pada­lin­ti ir kitiems įren­gi­niams, labai svar­bu pasi­rink­ti tin­ka­mus šal­dy­tu­vo išma­ta­vi­mus. Pats papras­čiau­sias būdas – rink­tis tokį patį dydį, kokį jau turė­jo­te, tačiau jei nori­si šiek tiek nau­jo­vių, teks atsa­ky­ti į dar kelis klausimus:
  • Ar gali­te rink­tis aukš­tes­nį šal­dy­tu­vą – lubos yra pakan­ka­mai aukš­tos, o virš jo nėra jokių spintelių?
  • Ar iš abie­jų pusių yra lais­vos vie­tos pla­tes­niam modeliui?
  • Ar kita vir­tu­vės įran­ga ir bal­dai gali būti per­kel­ti į kitą vie­tą, kad lik­tų dau­giau erd­vės šaldytuvui?

Visi šie atsa­ky­mai leis supras­ti, kiek tiks­liai vie­tos gali­te skir­ti nau­ja­jam pir­ki­niui – tiks­liai vis­ką matuo­da­mi, būsi­te tik­ri, jog nau­ja­sis šal­dy­tu­vas Jūsų namuo­se leng­vai atras savo vietą.

  1. Koks Jūsų biu­dže­tas? Šių įren­gi­nių kai­nos gali skir­tis net keliais kar­tais, todėl iš anks­to turė­tu­mė­te apsi­spręs­ti, kiek lėšų galė­si­te skir­ti šiam pir­ki­niui. Jų ver­tė daž­niau­siai pri­klau­so nuo funk­cio­na­lu­mo ir įvai­rių papil­do­mų gali­my­bių, tad net ir ketin­da­mi išleis­ti mažiau, turė­si­te gali­my­bę įsi­gy­ti koky­biš­ką ir patva­rų įren­gi­nį. Be to, visuo­met pra­var­tu paieš­ko­ti akci­jų, kuo­met šal­dy­tu­vai pigiau par­duo­da­mi. Daug spe­cia­lių pasiū­ly­mų rasi­te Pigu.lt el. parduotuvėje.
  2. Ar spal­va Jums svar­bi? Jei pir­mą kar­tą išgir­dę šį klau­si­mą vie­na­reikš­miš­kai atsa­ky­tu­mė­te nei­gia­mai, dar kar­tą gerai pagal­vo­ki­te – juk ši vir­tu­vės įran­ga namuo­se sto­vės ilgus metus, todėl prie bend­ro inte­rje­ro nede­ran­tys atspal­viai lai­kui bėgant tik­rai pabos. Žino­ma, jei kal­bė­si­me apie sti­lis­ti­ką, šis aspek­tas pri­klau­sys nuo Jūsų asme­ni­nio sko­nio, tačiau spal­vos neig­no­ruo­ki­te ar bent jau pasi­rin­ki­te mažiau dėme­sį atkrei­pian­tį ir į aplin­ką įsi­lie­jan­tį variantą.
  3. Kokiems para­met­rams tei­kia­te pir­me­ny­bę? Šis klau­si­mas parei­ka­laus kur kas dau­giau Jūsų dėme­sio – šiuo­lai­ki­niai šal­dy­tu­vai ste­bi­na savo funk­cio­na­lu­mu, todėl teks gerai pagal­vo­ti, kokios savy­bės Jums iš tie­sų yra rei­ka­lin­gos. Pagal­vo­ki­te apie savo įpro­čius: pavyz­džiui, jei namuo­se lai­ko­te daug šal­dy­tų pro­duk­tų, ver­tė­tų pagal­vo­ti apie dides­nę šal­dy­mo kame­rą turin­tį įren­gi­nį, o jei turi­te gau­sią šei­mą, apsvars­ty­ki­te gali­my­bę įsi­gy­ti dvie­jų durų šal­dy­tu­vą. Tokių ir pana­šių varian­tų sura­si­te ir dau­giau, tad Jūsų užduo­tis – visus juos atsifiltruoti.
  4. Ar Jums svar­bus ener­gi­jos efek­ty­vu­mas? Šiuo atve­ju vis­kas labai papras­ta: jei nori­si, kad pasi­rink­ta vir­tu­vės įran­ga išeik­vo­tų kaip įma­no­ma mažiau elekt­ros ener­gi­jos, į šį klau­si­mą turė­tu­mė­te atsa­ky­ti tei­gia­mai. Tuo­met atkreip­ki­te dėme­sį į nuro­dy­tą šal­dy­tu­vo kla­sę – kuo ji aukš­tes­nė, tuo eko­no­miš­kes­nis bus nau­ja­sis Jūsų pir­ki­nys, todėl inves­ti­ci­jos netruks atsi­pirk­ti. Pri­me­na­me, jog pati aukš­čiau­sia kla­sė šiuo metu yra A+++.

Tai visi pag­rin­di­niai aspek­tai, kuriuos turė­tu­mė­te apsvars­ty­ti prieš pirk­da­mi nau­ją šal­dy­tu­vą. Tad jei pavyks suras­ti visus atsa­ky­mus, nau­ja­sis šal­dy­tu­vas visa­pu­siš­kai patei­sins Jūsų lūkes­čius ir leng­vai įsi­lies į bend­rą vir­tu­vės aplinką!

Pareng­ta 2019-09-17


Paskelbta

-

sukūrė

Žymos:

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.