Patarimai ir gudrybės spaudžiant, trinant ar malant maisto produktus

Sul­čių spau­di­mas, mais­to pro­duk­tų try­ni­mas ar mali­mas – tai pag­rin­di­niai veiks­mai, kurie sutei­kia kur kas dau­giau lais­vės eks­per­i­men­tuo­jant vir­tu­vė­je. Vis­gi, tam, kad šiuos dar­bus būtų gali­ma atlik­ti idea­liai, pra­var­tu žino­ti kelias svar­bias gudrybes.

Sul­čių spaudimas

 • Pra­dė­ki­te nuo sul­čia­spau­dės pasi­rin­ki­mo. Jei šio įren­gi­nio dar netu­ri­te, pir­miau­sia turė­tu­mė­te atkreip­ti dėme­sį į tam tik­rus jų skir­tu­mus. Norin­tiems išlai­ky­ti pui­kų pro­duk­tų sko­nį ir jų mais­tin­gą­sias savy­bes, reko­men­duo­ja­ma lėta­ei­gė sul­čia­spau­dė – nors tokie įren­gi­niai daž­niau­siai yra šiek tiek bran­ges­ni, sul­čių koky­bė taip pat yra gero­kai aukštesnė.
 • Suma­žin­ki­te cuk­raus kie­kį. Tik­riau­siai pui­kiai žino­te, jog vai­siai turi pakan­ka­mai daug cuk­raus, tad jei­gu sten­gia­tės juo per­ne­lyg nepikt­nau­džiau­ti, mai­šy­ki­te vai­sius su dar­žo­vė­mis san­ty­kiu 2:1. Šis pata­ri­mas aktu­alus nepri­klau­so­mai nuo to, ar nau­do­si­tės lėta­ei­ge sul­čia­spau­de, ar vis­gi nusprę­si­te pasi­rink­ti kitą variantą.
 • Eks­per­i­men­tuo­ki­te su žie­ve­lė­mis. Jei nau­do­ja­te eko­lo­giš­kus (gal­būt net pačių užau­gin­tus) pro­duk­tus, spaus­da­mi sul­tis, gali­te palik­ti jų žie­ve­lę – tai pri­dės šiek tiek įdo­mes­nio sko­nio Jūsų gėri­mui. Vis­gi, jei žie­ve­lė atro­do tar­si vaš­ki­nė ir nesa­te tik­ri dėl nau­do­ja­mo pro­duk­to kil­mės, ver­čiau neri­zi­kuo­ki­te ir ją nulupkite.

Vai­sių ir dar­žo­vių trynimas

 • Pasi­rin­ki­te tin­ka­miau­sią prie­tai­są. Vai­sių ir dar­žo­vių try­ni­mui gali būti nau­do­ja­mi trin­tu­vai (dar kitaip vadi­na­mi blen­de­riai) arba kok­tei­li­nės, tad pir­miau­sia turė­tu­mė­te nuspręs­ti, kuris iš jų Jums tin­ka labiau. Nors jų funk­cio­na­lu­mas iš esmės labai pana­šus, pag­rin­di­nis skir­tu­mas tas, jog visos kok­tei­li­nės vei­kia myg­tu­ko paspau­di­mu, o tarp trin­tu­vų gali­ma atras­ti ir ran­ki­nių modelių.
 • Nepa­mirš­ki­te supjaus­ty­ti pro­duk­tų. Tai ypač aktu­alu tuo­met, jei keti­na­te trin­ti pro­duk­tus, kurių vidu­je yra kau­liu­kai – jie labai stip­riai gali pažeis­ti Jūsų nau­do­ja­mo prie­tai­so mecha­niz­mą. Tad būti­nai turė­tu­mė­te juos išim­ti, o visais kitais atve­jais užteks tik šiek tiek pasmul­kin­ti vai­sius ar daržoves.
 • Prieš pra­dė­da­mi trin­ti pro­duk­tus, pir­miau­sia supil­ki­te skys­čius. Jei savo patie­ka­lui keti­na­te nau­do­ti van­de­nį, pie­ną ar kitus skys­čius, juos į indą supil­ki­te pir­miau­siai. Ši gud­ry­bė padės ingre­dien­tams leng­viau susi­mai­šy­ti, todėl ir galu­ti­nis rezul­ta­tas turė­tų malo­niai pradžiuginti.

Pro­duk­tų malimas

 • Pasi­rū­pin­ki­te rei­kia­ma įran­ga. Nors vai­sių ar dar­žo­vių mali­mas nėra itin popu­lia­rus, gali­te išban­dy­ti šį būdą nau­do­da­mi įpras­tas mės­ma­les arba vir­tu­vės kom­bai­nus – tikė­ti­na, jog jas tik­rai turi­te savo namuo­se. Tiek šiuos įren­gi­nius, tiek jau minė­tas sul­čia­spau­des ir kok­tei­li­nes taip pat gali­te įsi­gy­ti https://pigu.lt/lt/.
 • Nebi­jo­ki­te eks­per­i­men­tuo­ti. Jei iki šiol neban­dė­te taip pateik­ti dar­žo­vių ir neži­no­te, kokius pro­duk­tus geriau­sia rink­tis, drą­siai išban­dy­ki­te bet ką, ką gali­te ras­ti sode ar par­duo­tu­vė­je. Tam tiks kopūs­tai, agur­kai, mor­kos ar bet kas kitas, ką mėgsta­te labiau­siai! Kuo dau­giau skir­tin­gų pro­duk­tų panau­do­si­te, tuo Jūsų patie­ka­las bus įdomesnis.
 • Sumal­ki­te pro­duk­tus kaip įma­no­ma smul­kiau. Taip elg­tis nėra būti­na, tačiau patar­ti­na, kadan­gi labiau susmul­kin­tas mais­tas bus kur kas geriau virš­ki­na­mas – tik­riau­siai pui­kiai žino­te, kokie rezul­ta­tai tuo­met lau­kia. Tad jei­gu turi­te gali­my­bę rink­tis, nau­do­ki­te kuo smul­kes­nius mali­mo diskelius.

Įtrauk­ti šiuos pata­ri­mus į savo kas­die­ny­bę netu­rė­tų būti sudė­tin­ga, tad jei pri­si­minsi­te juos ruoš­da­mi mais­tą, turė­tu­mė­te pasiek­ti dar geres­nių rezul­ta­tų. O jei kurio nors būdo vir­tu­vė­je iki šiol nete­ko išban­dy­ti, dabar pui­kus metas tai padaryti!


Paskelbta

-

sukūrė

Žymos:

Komentarai

Atsakymai į “Patarimai ir gudrybės spaudžiant, trinant ar malant maisto produktus”: 2

 1. Labai džiau­giuo­si nety­čia atra­du­si šią sve­tai­nę. Daug gerų, ska­nių daly­kų suži­nau, nors mais­to gami­ni­me ne nau­jo­kė. Sėk­mės eksperimentuojant:)

 2. Tik­rai labai sma­gu, kad ne tik recep­tai, kuriuos daž­nai skai­tau ir ban­dau, bet ir nau­din­gi pata­ri­mai rašomi.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.