Turkiškas kebabas

Pra­ėjo jau mėnuo po mano ato­sto­gų Tur­ki­jo­je, o aš vis dar nepa­tei­kiau jums jokio tur­kiš­ko recep­to 🙂 Šią klai­dą ištai­sy­siu dabar. Tur­būt daug kam keb­a­bas aso­ci­juo­ja­si su keb­a­bų kios­ke­liais, kurių šiuo metu pil­na ne tik didžiuo­siuo­se mies­tuo­se bet ir mies­tu­kuo­se. Jūs neįsi­vaiz­duo­ja­te kaip aš nuste­bau, kai važiuo­da­mas per Rie­ta­vą (toks mažas mies­te­lis Žemai­ti­jo­je) suskai­čia­vau jame 3 keb­a­bi­nes 🙂 Daug kas sako, kad geriau­si keb­a­bai yra Kau­ne, bet žinau ir kele­tą vie­tų Vil­niu­je, kur keb­a­bai dide­li ir ska­nūs. Bet… 🙂 Ska­niau­si keb­a­bai man yra ne Lie­tu­vo­je, ir net ne Tur­ki­jo­je ar Graiki­joj 🙂 , o Vokie­ti­jo­je, Ber­ly­ne. Tokių ska­nių keb­a­bų, kaip val­giau ten, dau­giau nie­kur nesu val­gęs. Kas yra buvęs Ber­ly­ne, turė­jo paste­bė­ti, kiek daug ten keb­a­bi­nių, kuriuo­se dir­ba tik­ri tur­kai. Ypač šios užei­gos popu­lia­rios nak­ti­mis, kai visi dar tik eina į klu­bus, arba jau grįžta.

Visuo­se tokio­se grei­to­se keb­a­bi­nė­se dau­giau­sia daro­mi keb­a­bai iš mėsos pjaus­nių, suver­tų ant ieš­mo ir kai­ti­na­mų ver­ti­ka­liai (iš tik­rų­jų tarp tų mėsos pjaus­nių turi būti sluoks­nis mal­tos arba kapo­tos mėsos, bet ar taip daro­ma Lie­tu­vo­je — neži­nau). Tai — vadi­na­mas döner keb­ab.  Tuo tar­pu keb­a­bu Arti­muo­siuo­se Rytuo­se vadi­na­ma labai daug mėsiš­kų patie­ka­lų. Tai ir patie­ka­lai iš mal­tos, kapo­tos, pjaus­ty­tos ir t.t. mėsos. Mums įpras­tas šaš­ly­kas irgi vadi­na­mas keb­a­bu (shish keb­ab), mėsos kot­le­tu­kai irgi vadi­na­mi keb­a­bais. Namuo­se keb­a­bą iš mal­tos (kapo­tos) jau­tie­nos arba avie­nos pasi­da­ry­ti labai leng­va (ko nepa­sa­ky­si apie döner keb­ab 🙂 ). Apie tai — žemiau 🙂

4 keb­a­biu­kams reikės:

 • 400 gr. mal­tos jau­tie­nos arba avienos;
 • 100 gr. džiūvėsių;
 • 1 kiau­ši­nio;
 • 1 a.š. druskos;
 • 1 a.š. sal­džio­sios papri­kos miltelių;
 • 1 a.š. kumino;
 • 1 a.š. pipirų;
 • medi­nių pagaliukų;
 • lavaš0.

Šis patie­ka­las ypač tin­ka­mas kep­ti lau­ke, ant žari­jų, bet pui­kiai išeis ir namie ant keptuvės 🙂
Pir­miau­sia prieš vis­ką dary­da­mi pamer­ki­me medi­nius paga­liu­kus į van­de­nį, kad pamirk­tų ir kepant nesu­deg­tų. Tada į far­šą sude­da­me džiū­vė­sius, kiau­ši­nį, prie­sko­nius ir vis­ką gerai išmin­ko­me rankomis.

Mėsą pada­li­na­me į ketu­rias lygias dalis ir for­muo­ja­me deš­ras, per vidu­rį veria­me paga­liu­ką ir gau­na­me keb­a­bą 🙂 Visi turi būti kuo vie­no­des­ni, tvir­ti. Pate­pa­me keb­a­bus alie­ju­mi (čia dėl to, kad į kep­tu­vę jo nereik­tų pil­ti) ir kepa­me ketu­vė­je iš visų pusių (jei pra­dė­tų svil­ti — įpil­ki­te aliejaus).

Prie šio patie­ka­lo ypa­tin­gai tin­ka lava­šas, rie­bus jogur­tas (kurio aš netu­rė­jau) ir švie­žios dar­žo­vės. Labai grei­ta ir skanu 🙂

Ska­naus

Komentarai

Atsakymų į “Turkiškas kebabas”: 10

 1. na ir kodėl aš tokiu paros metu užsu­kau čia?!? O_o
  atro­do itin gar­džiai. jau seniai audžiu min­tį keb­a­bą gaminti

  1. ska­niau miegosis 🙂

 2. Exuss

  Apra­šy­ta­sis varian­tas tai tik­rai skanus 🙂

  Len­ki­jo­je (Var­šu­vo­je) ant kiek­vie­no kam­po po pen­kias keb­a­bi­nes. Vat ir vaikš­to len­kai su nuka­ru­siais pil­vais. Pran­cū­zi­jo­je (Pary­žiu­je) tai vos vie­nas kitas keb­a­by­nas maty­ti, pran­cū­zai liek­ni vaikšto.

  Tik nie­kaip nesu­pran­tu, kaip lie­tu­viams ska­nu yra kopūs­tai su majo­ne­zu, mor­kos su keču­pu į lava­šą įvy­nio­ti (jo, jo, dar kar­tais kaž­ką pana­šaus į rie­bią šlykš­čią mėsą įde­da). Skanaus!

 3. inesa

  Pui­ki ide­ja, kai kot­le­tai nusibodę.Cia bent jau paga­liu­kas vidu­ry­je bus atrakcija

  1. sko­nis irgi bus kitoks 🙂

 4. Danute

  ar gali­ma kiau­ši­nį pakeis­ti kuo nors?Pvz. šaukš­te­liu krakmolo?

  1. tai žino­ma, gali­ma išvis kiau­ši­nio nedė­ti, o įpil­ti šla­ke­lį van­des, kad leng­viau išsiminkytų.

 5. Danute

  Tu nori pasa­ky­ti, kad įpy­lus van­dens ir be kiau­ši­nio jie neištiž

  1. taip, aš noriu pasa­ky­ti 🙂 Aiš­ku van­dens rei­kia tik šla­ke­lio ir džiū­vė­sių reik­tų mažiau. O va ir pavyz­dys: http://kasuvalgyti.lt/2010/03/mesainis-hamburger/ — dar nie­kad nėra sugriuvę 🙂

 6. Tik­rai netra­di­ci­nis ir ido­mus sko­nis, ir tik­rai ido­miau nei kot­le­tai, beto ir gavo­si tik­rai skaniai 🙂

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.