Beveik tikra juoda naminė duona

Jau senai norė­jau para­šy­ti apie duo­ną, apie mil­tus ir dar kai ką. Bet Taip neti­kė­tai ir grei­tai atėju­si vasa­ra sujau­kė pla­nus — nebė­ra lai­ko nei rašy­mams, nei val­gio dary­mui. Todėl lau­kiu lie­tau, vėses­nio oro 🙂

Tai­gi, kole­gų pri­spaus­tas papa­sa­ko­siu kaip išsi­kep­ti beveik tik­rą juo­dą duo­ną. Beveik tik­rą, nes ją darau be nami­nio rau­go, bet būti­nai kada nors pamė­gin­siu ir su juo. Recep­tas pri­tai­ky­tas duon­ke­pei, bet jei gerai išmin­ky­si­te teš­lą, pui­kiai tiks ir papras­tai skar­dai, bei orkai­tei. Tikrai.

Tai­gi rei­kia pra­dė­ti nuo mil­tų. Kvie­ti­niai. Kvie­ti­niai mil­tai, nie­kam ne paslap­tis, gau­na­mi iš kviečių.Jei paste­bė­si­te mūsų par­duo­tu­vė­se kvie­ti­nių mil­tų yra daug ir įvai­rių, todėl net nenau­jo­kui vir­tu­vė­je būna sun­ku išsi­rink­ti. Kvie­ti­nius mil­tus nusa­ko skai­čius (pvz. 405, 550,812) ir rai­dė (pvz. B, C, D). Šie du sim­bo­liai pasa­ko vis­ką apie mil­tus. Tai­gi pir­ma­sis skai­čius nuro­do, kiek mil­tuo­se yra mine­ra­li­nių medžia­gų. Kuo skai­čius dides­nis — tuo jų dau­giau, kuo jų dau­giau, tuo mil­tai pil­kes­ni, t.y. ne tokie bal­ti, bet užtat mais­ti­niu požiū­riu nau­din­ges­ni. Aukš­čiau­sios koky­bės mil­tai yra tokie mil­tai, kurių skai­čius yra nedi­des­nis negu 550 (smar­kiai nesi­plės­da­mas para­šy­siu, kad grū­dus suda­ro gema­las, endo­s­per­ma ir lukš­tas. Pri­klau­so­mai, nuo to kurios iš šių dalių yra suma­la­mos, gau­na­mi skir­tin­gi mil­tai — pil­no grū­do, rupūs ir t.t. Taip, pat nuo to pri­klau­so, kiek mil­tuo­se yra mine­ra­li­nių medžiagų.)

Ant­ra­sis sim­bo­lis yra rai­dė, kuri pasa­ko, kiek mil­tuo­se yra bal­ty­mo gli­ti­mo (gli­ti­mas tai toks van­de­ny­je netir­pus bal­ty­mas, kuris teš­lai sutei­kia elas­tin­gu­mo, tam­pru­mo, vien­ti­su­mo). Dides­nį gli­ti­mo kie­kį turin­tys mil­tai žymi­mi rai­de esan­čia arčiau abė­cė­lės pra­džios (B mil­tai turi dau­giau gli­ti­mo negu D). Kuo dau­giau gli­ti­mo tuo teš­la bus elas­tin­ges­nė ir tam­p­res­nė, todėl kil­da­ma teš­la oro neiš­leis, o sulai­kys ji savy­je (gali­ma įsi­vaiz­duo­ti kaip balio­nus — jei teš­la iš mažai gli­ti­mo turin­čių mil­tų, tai rūgi­mo metu susi­da­riu­sios dujos teš­lo­je suda­ro mažus balio­nė­lius, kurie sprogs­ta grei­čiau negu nau­do­jant mil­tus turin­čius dau­giau gli­ti­mo ). Tai­gi žinant visa tai dabar jau gali­ma ramiai rink­tis mil­tus. Visiems mie­li­niams kepi­niams, tame tar­pe ir duo­nai, rei­kia rink­tis mil­tus su dau­giau gli­ti­mo, pvz B (bet aš tokius esu pir­kęs tik kar­tą, nes dabar jų nie­kur neran­du, gal žinot kur ras­ti??). Jei jums nesvar­bi kepi­nio spal­vą, arba tiks­liau nebū­ti­na, kad kepi­nys būtų labai bal­tas, tai gali­te rink­tis bet kokio skai­čiaus mil­tus, pvz juo­dai duo­nai idea­liai tiks 812B (jei tik tokių rasi­te), kokiam mie­li­niam pyra­gui arba ban­de­lėms 405C (tokių yra pirk­ti, tai aš juos ir juo­dai duo­nai nau­do­ju. Mil­tai labai bal­ti, todėl ir duo­na bus švie­se­nė). Tuo tar­pu sau­sai­niams, bly­nams ir kt. gami­niams, kuriems nerei­kia puru­mo pil­nai užteks D mil­tų, o jei dar ir nerei­kia ypa­tin­gai bal­tos spal­vos drą­siai pir­ki­te 812D (pir­mos rūšies) mil­tus, dar ir sutaupysite.

Tiek apie mil­tus, tikiuos kam nors pra­vers. O aš, jau pjaus­ty­da­mas karš­tą duo­ną pri­si­mi­niau savo vai­kys­tę, kai su sene­liais važiuo­da­vo­me į kai­mą. Sene­lis grįž­da­mas iš nak­ti­nės pamai­nos duo­nos kom­bi­na­te par­neš­da­vo dar karš­tos Klai­pė­dos duo­nos kepa­lą, iš gara­žo pasi­im­da­vo žigu­liu­ką ir važiuo­da­vo­me. Tada, už 15 km nuo Klai­pė­dos susto­da­vo­me auto­st­ra­doj, prie Mini­jos, pasi­klo­da­vo­me ką nors ant žolės ir val­gy­da­vo dar šil­tą duo­ną su svies­tu.. Duo­nos plu­ta dar būda­vo kie­ta ir traš­ki ir būda­vo žiau­riai skanu.

1 kg duonos:

 • 360 ml šil­to vandens;
 • 1,5 a.š. druskos;
 • 1 v.š. cukraus;
 • šla­ke­lio sau­lė­grą­žų aliejaus;
 • 3 v.š. sly­vų arba obuo­lių uogienės
 • 350 gr. kvie­ti­nių miltų;
 • 150 gr. rugi­nių miltų;
 • 2 v.š. salyklo;
 • 2 v.š. kmynų;
 • 1,5 a.š. sau­sų mielių.

Jei kep­si­te duo­ną su duon­ke­pe, tai vis­ką sudė­ki­te ir pasi­rin­ki­te papras­čiau­sią duo­nos programą.

Jei kep­si­te papras­tai, tai vis­ką sumai­šy­ki­te išmin­ky­ki­te. Kil­din­ki­te teš­lą 40 min, tada vėl pamin­ky­ki­te ir dar pakil­din­ki­te 20–30 min. Kep­ki­te 180 laips­niu temperat8roje kol iškeps 🙂 (~40 min)

Iškep­tą duo­ną apklo­ki­te rankšluosčiu.

Ska­naus


Paskelbta

-

, , ,

sukūrė

Komentarai

Atsakymas į “Beveik tikra juoda naminė duona”: 41

 1. Ausra

  Kazkaip nie­kur akys neuzk­liu­vo uz salyk­lo, kur jo butu gali­ma gau­ti? Aciu

  1. Aš turiu rugių salyk­lo (smul­kin­ti ir pake­pin­ti rugiai), kurį pir­kau http://www.delona.lt Pri­duo­da duo­nai ir sko­nio, ir kva­po, ir spalvos

  2. Sau­so saLYK­LO “aLVO” YRA PIRKTI ŽIRMŪNŲ rIMI, TAIP PAT IR SAUSO RAUGO.

 2. inesa

  O be salyk­lo gali­ma kep­ti? Ir dar- kaip ilgai tokia duo­na lai­ko­si nesudžiūvus?

  1. Gali­ma be salyk­lo. Dar geriau būtų su natū­ra­liu rau­gu. Lai­ko­si gana ilgai, savai­tę tik­rai, visa­da suval­gom 🙂 Lai­kant šal­dy­tu­ve lai­ky­sis dar ilgiau

 3. inesa

  pažiū­rė­jau tavo nuro­dy­tą tink­la­pį delona.lt, radau kele­tą duo­nos recep­tų ir nuta­riau pir­miau­sia išmė­gin­ti jegas kep­da­ma Niu­jor­ko duo­ną be minkymo.Vakar užsi­mai­šiau teš­lą ir dabar jau netru­kus kepsiu.Žiauriai įdo­mu, kas gau­sis. O ta Niu­jor­ko duo­na, matyt, popu­lia­ri pasau­ly­je, nes You­tu­be daug fil­mu­ku, mokan­čių, kaip tą duo­ną kep­ti. Papras­tu­mo vir­šū­nė, bet koks sko­nis-para­šy­siu vėliau.

  1. ido­mu kaip gausis 🙂

 4. inesa

  Žino­kit, duo­na gavo­si supe­ri­nė. Labai pana­šu į mūsų bal­tą pli­ky­tą duo­ną, tik daug pures­nė ir su traš­kia plutele.Pati apstul­bau, kad iške­piau tokią duo­ną! Pir­mą kepa­lą suval­gėm aki­mirks­niu, dabar jau eilės lau­kia ant­ra­sis. Šįkart į mil­tus dar įmai­šiau kmy­nų, nes juos labai mėgstu.
  Vis­ką dariau kaip paro­dy­ta http://www.delona.lt fil­mu­ke (Niu­jor­ko duo­na), tai neįti­kė­ti­nai papras­ta ir labai skanu.Pamėginkit, jei bus ūpo.

  1. būti­nai pamėginsiu 🙂

 5. Danute

  Noriu paban­dy­ti išsi­kep­ti duoną.Turiu nami­nio rau­go 3 šaukš­tus. Iški­lo klau­si­mas ‚jei­gu dedu rau­gą tai ar rei­kia dėti mie­les ir salykla.

  1. kepant su rau­gu, mie­liu jau nebe­rei­kia. O salyk­la gali­ma deti visa­da, jis nau­do­ja­mas spal­vai ir skoniui.

 6. Danute

  Jei­gu salyk­las duo­da sko­nį, tai ten yra E621? Okoks E… duo­da spalvą?

  1. salyk­le jokio E nera 🙂

  2. DD

   toks vaiz­das, kad jei mais­tas turi sko­ny, tai E 🙂
   jei sko­nis kaip plast­ma­ses tai vis­kas ok — ekologiska 🙂

 7. Rūta

  Vil­niu­je 812 C mil­tų radau Nor­fo­je (toje dide­lė­je, Šiau­rės miestelyje).

  1. ačiū, reiks paieškot

   1. augi­nam kvie­čius, juos mala­me. turi­me mil­tų 450b ir 550b.

 8. Ridu

  O ar gali­ma duo­na su rau­gu kep­ti duonkepeje?

  1. taip, gali­ma

   1. Ridu

    O gal gali­ma butu gau­ti issa­mu paai­ski­ni­ma kaip 🙂 Rau­go turiu kadan­gi duo­na kepu orkaiteje.

    1. Laba die­na, matau, kad turit rau­go. Ar dar vis turit. Mano vai­kai per apsi­ri­ki­ma isme­te 🙁 is kokio jus mies­to ir ar gali­ma butu jusu pra­sy­ti pasi­da­lin­ti ar par­duo­ti rau­go. su nekant­ru­mu lauk­siu atsakymo 🙂

 9. MARTI

  mman nepatiko,visaiiiiiiiiiiiiiiii

  1. man pati­ko 🙂

 10. Egidijus

  Man pati­ko, o širs­ta tik tie kurie nie­ko nebando 🙂

 11. Roma

  Pali­ki­te koman­ta­rą čia
  Svei­ki, gal galit para­syt, kaip kep­ti duo­na su rau­gu duon­ke­pe­je, nes ban­dziau ir man nepa­vy­ko. Kokia prog­ra­ma rei­kia pasi­rink­ti ir kokia eiga, kiek kil­din­ti ir kiek lai­ko kep­ti? Aciu

  1. As nesu ban­des kep­ti su rau­gu, tai nela­bai galiu pasa­ky­ti. Kepant su rau­gu reik­tu tes­la tik ilgiau kil­din­ti„ negu kad kil­di­na duonkepe.

 12. Roma

  Svei­ki, kepiau duo­na pagal si recep­ta, gavo­si labai ska­ni ir suval­gy­ta buvo stai­giai :). Aisku netu­re­jau dze­mo, tai vie­toj to ide­jau dau­giau cukro.

 13. Idalija

  Nie­kur Kau­ne negau­nu salyk­lo. O kaip jį būtų gali­ma pačiai pasigaminti?

  1. Vaida

   Salyk­lo gali­ma ras­ti malū­ne Alek­so­te (Kal­va­ri­jos 10). Ir kai­na pui­ki, ir mil­tų pasi­rin­ki­mas ten nema­žas, ir dėdė malū­ni­nin­kas labai šne­kus ir daug gali papasakoti 🙂

 14. micredas

  Pali­ki­te koman­ta­rą čia…Idalija.Atsidaryk DeLo­nos tink­la­la­pį ir ten matysi,kad gali­ma par­si­siųs­ti prie­dų duo­nos kepimui.Yra ir receptų.Aš jau seniai kepu juo­dą ir bal­tą duo­nas duonkepėje.Receptus pri­si­tai­kiau pagal savo skonį.Jeigu sudominau,parašyk į epaštą.

  1. Salyk­lą aš pir­kau irgi DeLonoj

 15. bite

  duo­na kepa­ma su rau­gu, o ne su mie­lem. Su mie­lem jus kepat siuo­lai­ki­nius pyra­gus, o ne duo­na. Svei­ka­tai rei­kia tik­ros duo­nos su raugu

  1. aha aha, o rau­gas tai jau tur­būt ne iš mielių 🙂

 16. Lina

  Laba, su rau­gu kep­ti — tai jau yra ka veikt… Rau­gas ne per vie­na para pada­ro­mas. o su mie­lem, aisku papras­ciau 🙂 Visi tie, kas pyks­ta, kad nepa­vy­ko ar neska­niai gavo­si, tai netin­ge­kit ir ban­dy­kit dar kar­ta, be to gali­te gar­din­ti ir savais budais: juk ir drus­kos, ir medaus, ir kitus prie­dus gali­ma det pagal savo sko­ni. Man ne is pir­mo kar­to gavo­si, bet dabar jau kepu ir pirk­ti­nes duo­nos nebevalgau 🙂

 17. Vaida

  Su rau­gu irgi vis­kas ele­men­ta­ru ir papras­ta. Taip, pir­mą kar­tą daran­tis rau­gą, užtrun­ka, bet vėliau, vis atsi­de­dant jo kitam kar­tui, prob­le­mų jokių. Mana­jam rau­gui jau 1,5 mete­lių, pirk­ti­nės duo­nos irgi seno­kai nebe­per­kam. Na nebent labai netin­ka­mai aplin­ky­bės susi­klos­to. Vie­nin­te­lis užtrun­kan­tis daly­kas, kepant be mie­lių — lai­kas. Duo­ne­lei bent 12 valan­dų rei­kia, kad įrūg­tų tin­ka­mai. Bet šiaip tai tik­rai nesudėtinga.

 18. Lina

  Sian­dien ryte kepiau sia duo­ne­le. Nuo­sta­bi gavo­si, visiems rekomenduoju,

 19. Jurgita

  O to salyk­lo — pačius mil­te­lius reik dėti, ar jį kaip nors nupli­kin­ti ir tą skys­ti­mą supil­ti? Nes girai salyk­las būna skys­tas, o malū­ne — miltai 🙂

 20. O BE uogie­nes galima?

  1. Taip, žino­ma. Gali­ma ir su medumi.

 21. Man iski­lo dar vie­nas klau­si­me­lis, kadan­gi gyve­nu ne lie­tu­vo­je, salyk­lo gaut beveik neima­no, gavau tik salyk­lo ekst­rak­to, jis toks kaip medus, labai tirs­tas, ar galiu ji naudoti?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.