Kiniška žuvies sriuba

Užtruk­si­te 15 min.

Kaip senai beda­riau kiniš­ką mais­tą. Tur­būt pasi­il­got? 🙂 Kiniš­ką mais­tą val­gau bent kar­tą per savai­tę. Daž­niau­siai 3dieniais su kole­ga važiuo­jam į vie­ną kiniš­ką res­to­ra­nė­lį sočiai ir ska­niai paval­gy­ti. Tikiu, kad daž­nas jūsų turi savo mėgs­ta­mą kiniš­ką res­to­ra­nė­lį, kurį karts nuo kar­to aplan­ko. Kodėl man patin­ka mūsiš­kis? Todėl, kad ten sriu­ba — tik­rai kiniš­ka, o ne “kiniš­ka” buro­kė­lių arba “kiniš­ka” rau­gin­tų kopūs­tų su rūky­ta šoni­ne (paban­dy­ki­te įsi­vaiz­duo­ti 🙂 ), todėl, kad ryžiai kiniš­ki ir išvir­ti taip, kaip rei­kia, todėl, kad por­ci­jos dide­lės, kaip ir turi būti tik­ram kiniš­kam res­to­ra­nė­ly (gal labiau tik­tų vadin­ti užei­ga, bet kad pas mus visos vie­tos, kur gali­ma paval­gy­ti kiniš­ko mais­to vadi­na­si restoranais 🙂 )

Pasiū­ly­siu jums šian­dien kiniš­kos sriu­bos recep­tą. Nors pats kiniš­kos sriu­bos nesu daręs nie­ka­da, bet ši pir­mo­ji gavo­si pui­kiai, kaip pasa­ky­ti seno­liai — neprisvi­lo — gavo­si grei­tai, ska­niai ir sočiai. Žinot, dėl ko man dar patin­ka kiniš­kas mais­tas? dėl to, kad jam nerei­kia recep­to. Dedi vis­ką, kas po ran­ka, dedi tiek, kiek rei­kia, kad būtų ska­niai. Šis sriu­bos recep­tas irgi sugal­vo­tas bega­mi­nant. Po to val­gy­da­mas sriu­bą visą lai­ką min­ty­se kar­to­jau, kiek ko dėjau, kad nepa­mirš­čiau 🙂 Žino­ma, jums pri­si­riš­ti prie mano nuro­dy­mų nebū­ti­na, o pasi­ko­re­guo­ti pagal save — gal jums trūks sūru­mo arba aštru­mo, gal norė­sis tirš­tes­nės arba skys­tes­nės. Taip pat drą­siai gali­te keis­ti vie­nus ingri­di­en­tus kitas.

Užteks 2–4 por­ci­joms (žiū­rint, kiek valgysit :)):

 • 1 l švel­naus viš­tie­nos arba dar­žo­vių sultinio;
 • 300 gr. men­kės filė (galit nau­do­ti bet kokią žuvį);
 • 10 gr. juo­dų­jų kiniš­kų grybų;
 • 3 v.š. kon­ser­vuo­tų bambukų;
 • 2 kiau­ši­niai;
 • 2 v.š. sojos padažo;
 • 2 v.š. ryžių acto;
 • 1 v.š. kiniš­ko žuvies pada­žo (fish sou­ce, gali­te pakeis­ti sojos padažu);
 • 1 v.š. alie­jaus su čili pipi­ru (na žinot, toks aštrus);
 • 1 v.š. krakmolo;
 • seza­mų aliejaus.

Pir­miau­sia rei­kia pasi­ruoš­ti kiniš­kus gry­bus. Jie visi būna džio­vin­ti, todėl prieš tai rei­kia juos atmir­ky­ti. Įde­dam 2–3 juo­duo­sius gry­bus į dube­nė­lį ir užpi­la­me ver­dan­čiu vandeniu.

Taip lai­ko­me ~15 min. Kol mirks­ta gry­bai, supjaus­to­me žuvį, užkai­čia­me sul­ti­nį. Užvi­rus sul­ti­niui sude­dam žuvį. Paver­da­me ~5 min. Sude­da­me bambukus.

Išmir­kus gry­bams (gry­bai padi­dės kelis kar­tus 🙂 ),  van­de­nį nupi­la­me, gry­bus nuspau­džia­me ir supjaus­to­me (tie­siog susmul­ki­nam). Sude­dam į vandenį.

Taip pat supi­la­me sojos, žuvies pada­žą. Į vos ver­dan­čią sriu­bą, ją mai­šy­da­mi, supi­la­me tru­pu­tį išplak­tus kiau­ši­nius. Supy­lus kiau­ši­nius, pila­me actą. Beli­ko treč­da­ly­je puo­de­lio van­dens ištir­pin­ti krak­mo­lą ir jį supil­ti sriu­bą. Pamai­šy­ti, kol sriu­ba sutirš­tės ir val­gy­ti. Prieš val­gy­da­mi į sriu­bą įsi­la­šin­ki­te šla­ke­lį seza­mų alie­jaus — pama­ty­si­te, kaip pasi­keis sriu­bos sko­nis ir kva­pas (žino­ma į gerą­ją pusę 🙂 ).
Skanaus.

Komentarai

Atsakymų į “Kiniška žuvies sriuba”: 12

 1. mindaugas

  atro­do ska­niai, reiks paban­dy­ti, man tik kon­ser­vuo­tu bam­buku prie­sko­nis nepa­tin­ka. O koks kinie­ciu res­to­ra­ne­lis vil­niu­je toks geras?

  1. bam­bukus gali­ma keis­ti pupu dai­gais, arba bet kokiom dar­zo­vem — mor­kom, papri­kom ir t.t.
   O res­to­ra­ne­lis Vir­su­li­skiu Madoje 🙂

 2. agga

  niam…labai ska­ni, tik­ra kinie­ti­s­ka sriubyte 🙂

 3. Exuss

  Brrr… vėl žuvis…

  1. Pamir­šau pasa­ky­ti, kad šia­me recep­te žuvį gali­ma keis­ti bet kuo: viš­tie­na, kiau­lie­na, jautiena.

 4. Man tie kinie­tiš­ki gry­bai kaip kokios medū­zos, bet labai skanūs 🙂

 5. Simona

  Išban­dy­ta, ska­nu! Tik bevir­da­ma kei­čiau acto bei sojos pada­žo kiekius 🙂

 6. Nobe­lio pre­mi­ja auto­riui uz sita recepta

 7. Nedė­jau bam­bu­kų, bet buvo tik­rai super, nude­gėm visą bur­ną kaip kapojom 😀

 8. tik­rai netra­di­ci­nis sko­nis bet tik­rai neblo­gas recep­tas, ska­nu ir nekas­die­ni­s­ki bars­ciai visgi 😀 😀

 9. Gintautas

  Nu jo neblo­ga sriu­by­te tik acto ir sojos bei zuvies pada­zo kie­kis dides­nis beje recep­te din­go kaž­kur čili aliejus

 10. Megs­tu kinie­ciu virtuve,bet ši sriu­by­te nuo­sta­bi !!!grei­ta papras­ta skanu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.