Šviežias tunas

Ar įsi­vaiz­duo­ja­te kaip man nuski­lo? 🙂 Ogi IKI nuspren­dė man, kaip kasuvalgyti.lt auto­riui pado­va­no­ti švie­žios žuvies.Kaip tik ne per seniau­siai rašiau apie žuvį ir klau­siau, kur jos švie­žios nusi­pirk­ti. Ir va man atsa­ky­mas 🙂 Nors ir ankš­čiau pirk­da­mas žuvį visa­da pir­miau­siai važiuo­da­vau į IKI ir tik pas­kui į kitas. Dabar žino­ki­te, kad 5dieniais IKI gau­na švie­žios žuvies 🙂

Tai­gi, gavau aš laiš­ką, kuria­me man pra­ne­šė, kad didžio­sio­se IKI galiu atsi­im­ti man pri­klau­san­čią švie­žią žuvį, ir šią savai­tę dova­no­jo tuno filė. Aiš­ku žuvies gau­ti labai malo­nu, na o bet tačiau tuno — dvi­gu­bai malo­niau 🙂 Tunas — tokia ypa­tin­ga žuvis. Aiš­ku pir­miau­sia, kad ji bran­gi. Mėsa labai rau­do­na, kaip jau­tie­nos, nerie­bi, tvir­ta. Dar senais pažin­čių, defi­ci­tų lai­kais mano tėvai buvo gavę visą tuną. Su gal­va, su uode­ga — su vis­kuo. Tai aš atsi­me­nu, kad žuvis buvo nuo vie­no sta­lo galo iki kito, ir mėsos buvo laaabai daug 🙂 Ir dabar po daug metų vėl pasi­tai­kė pro­ga pri­si­min­ti šią nuo­sta­bią žuvį. Beje, kon­ser­vuo­tas tunas ir švie­žias tunas ski­ria­si kaip die­na ir nak­tis. Ponia G, kuri kon­ser­vuo­to tuno neken­čia, švie­žią suval­gė su pasigardžiavimu 🙂

Nors tikė­jaus gau­ti dau­giau tuno, kad por­ci­jos gau­tų­si nami­nės, bet gerai buvo ir su res­to­ra­ni­nė­mis 🙂 Buvo labai skanu.

 • ~250 gr. tuno;
 • 1 v.š. rau­do­no­jo vyno acto;
 • 1 v.š. žuvies pada­žo (fish sauce);
 • 2 v.š. aly­vuo­gių aliejaus;
 • geras žiups­nis pipi­rų ir drusko;
  Garnyrui:
 • 1 papri­ka;
 • 0,5 mažo­sios cukinijos.

Pir­miau­sia tuną supjaus­to­me maž­daug 1 cen­ti­met­ro sto­rio keps­ne­liais. Rei­kia pjau­ti ne palei mėsos rie­ves (neži­nau, kaip pava­din­ti tas lini­jas 🙂 ), o stat­me­nai joms. Čia dėl to, kad mėsa neiš­ir­tų, ir tai galio­ja visai žuviai 🙂 Keps­ne­lius deda­me į užspau­džia­mą mai­še­lį ir ten supi­lam actą, žuvies pada­žą (čia tas pats, kas ir aust­rių pada­žas) ir alie­jų. Mari­nuo­ja­me tuną porą valan­dų, bet ne ilgiau, nes rūgš­tis “išvirs” mėsą (mėsa gau­na­si lyg vir­ta jei palai­ky­si­te ilgiau).

Pama­ri­nuo­ja­me. Ant len­tu­tės pabars­to­me drus­kos ir pipi­rų ir kiek­vie­ną keps­niu­ką apvo­lio­ja­me tame miši­ny­je. Drus­kos ir pipi­rų dėki­te tiek, kiek jūs papras­tai nau­do­tu­me bet kokiam patie­ka­lui. Nori­te sūriau — dau­giau drus­kos, aštriau — pipirų.

Gerai įkai­ti­na­me kep­tu­vę, įpi­lam tru­pu­tį alie­jaus ir kepa­me keps­niu­kus maž­daug po 1,5 minu­tės iš abie­jų pusių. tunas, kaip ir jau­tie­na, gali būti val­go­mas pil­nai kep­tas, vidu­ti­niš­kai kep­tas, arba vos tik apkeptas 🙂

Gar­ny­rui supjaus­to­me papri­ką dides­niai gaba­liu­kais, o cuk­i­ni­ją — grie­ži­nė­liais. Tru­pu­tį pad­ru­ski­nam ir pake­pa­me kep­tu­vė­je su tru­pu­čiu aliejaus.
Vis­ką deda­me į lėkš­tę ir ska­nau­ja­me. Skanaus 🙂

Komentarai

Atsakymų į “Šviežias tunas”: 18

 1. Luc­ky You!!!
  Oho, ir uz ka cia tau taip jos dave?
  As nie­kad nera­ga­vus dar svie­zio tuno, isi­vaiz­duo­ju, kad jo sko­nis visi­skai kktoks nei is skar­di­nes. as kon­ser­vuo­ta tik sumus­ti­niams naudoju.

  1. Davė blo­ge­riams, už tai, kad suži­no­tų apie tai dau­giau liaudies 🙂

 2. regis IKI pamai­ti­no nema­žą dalį Lie­tu­vos food­blo­ge­r’ių 🙂 Įdo­mu, kas bus kitą savaitę 😉

  1. Kad ir kas būtų, jau žinau kaip gaminsiu 🙂

 3. Geras IKI ges­tas 🙂 me to lau­kia kitos savai­tės„ bet pra­šom ir mėsy­tės nepamiršt 😀

  1. mėsy­tė tik­rai nepamirštama 🙂

 4. Ernesta

  Švie­žias tunas yra labai ska­nus. Mmm 🙂 ačiū už receptą.

 5. praktikuojantiskulinaras

  geras pasie­ki­mas, net IKI patin­ka šito blo­go recep­tū­ra, sveikinu. 🙂
  Dar vie­nas “ska­nus” receptas 🙂

  1. Aha, labai ska­nus 🙂 ačiū

 6. Oho, aš irgi iš tų nesu­si­pra­tė­lių, kurie dar švie­žio tuno nei aky­se gyvai regė­ję, nei raga­vę tuo labiau. O atro­do tik­rai skaniai 🙂

  Ir pri­si­de­du prie Dalios — luc­ky you! 😉

 7. jooo nuski­lo čia kaž­kam 🙂 kaip supra­tau dova­nos lau­kia kiek­vie­ną savai­tę? lauk­sim, oi lauk­sim ką įdo­mes­nio pavyks pagaminti 🙂
  kaž­ko nepa­vy­ko man dar Lie­tu­voj ska­niai kep­to tuno para­gau­ti, daž­niau­sia kaž­koks puspa­dis būna kie­tas.… o pati nesi­ryž­tu gamin­ti, nors…

  1. Svar­biau­sia kep­ti trum­pai ir gerai įkai­tin­to­je kep­tu­vė­je — tada nie­kaip nesi­gaus kietas.

 8. Siaip zuvies ir aust­riu pada­zas ski­ria­si gana smarkiai…

  1. tie­siog gali­ma nau­do­ti arba tą arba tą. Man jie smar­kiai nesi­ski­ria. Labai panašūs

 9. Jurgilė

  IKI pada­rė labai sėk­min­gą ėji­mą 😉 Svei­ki­nu (abu)! 🙂
  O man rei­kė­tų ska­nios pagalbos…
  Sėdžiu aš nosį nuka­bi­nu­si ir žiū­riu į pati­žu­sią pangasiją 🙁
  Ką dary­ti, kai žuvies nori­si, o pasi­rin­ki­mas tik­rai nedžiu­gi­na… Gal, tokiam meis­t­rui kaip Jūs, būtų nesun­ku ką nors įdo­maus ir iš to išpeš­ti? Būčiau laaaabai dėkin­ga! Gal ne šian­dien, bet jau kitą kar­tą turė­čiau ska­nes­nę vakarienę.
  Linkėjimai!

  1. Tai, taip 🙂 ir man gerai, ir jiems.
   Su pan­ga­si­ja tai rei­kia atsar­giai, ypac jei ji dar buna tokiais bri­ke­tais arba keps­ne­liais suda­lin­ta — tada ‑99 proc. kad ten susa­les van­duo su zuvies gaba­liu­kais. O jei jau taip atsi­ti­ko, kad ji pati­žo, tai rei­kia dary­ti žuvies kot­le­tus. Įdė­ti tru­pu­tį laši­nių, sumal­ti ir kep­ti. Su grie­ti­nė­lės pada­žu tik­rai bus skanu.

 10. V.K.

  Mačiau tuną žuvies tur­gu­je, tai spal­va jo buvo ruda.Jūsiškis- raudonas?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.