Sūriniai makaronai

Apie vege­ta­riz­mą. Ar paste­bė­jo­te, kad mais­to blo­gus irgi gali­ma skirs­ty­ti į vege­ta­riš­kus ir mėsiš­kus? 🙂 Aiš­ku, vie­ni yra arčiau vie­no kraš­to, kiti — kito, tre­ti — kol kas neap­si­spren­dę, kaž­kur per vidu­rį. Taip pat kaip ir poli­ti­koj. Vege­ta­riz­mas — irgi kaip poli­ti­ka, vie­ni aršiai už tai kovo­ja, kiti aršiai tam prie­ši­na­si, o tre­tiems — tie­siog nesvar­bu 🙂 Žino­ma, aš nesu nei kovo­to­jas už, nei prieš, man labiau įdo­mios prie­žas­tys, dėl ko žmo­nės tam­pa vege­ta­rais arba net vega­nais. Juo­kin­gai skam­ba, kai žmo­gus sako, kad yra vege­ta­ras, nes mėsą val­gy­ti yra nesvei­ka. O kas tada yra svei­ka? Gyven­ti yra nesvei­ka. Tokiems reik­tų paklau­sy­ti šim­ta­me­čių, kurių pasto­viai klau­sia­ma, ką jie val­gė, gėrė, kad sulau­kė šim­to metų. Daž­niau­sias atsa­ky­mas būna, kad val­go vis­ką, o svar­biau­siai su sai­ku. Ir man atro­do, ir aš taip sakau, kad su sai­ku vis­kas svei­ka. Net ir visų bau­bas nat­rio gliu­ta­ma­tas nėra nesvei­kas, jei jo neval­gy­si­me be sai­ko (žino­ma aš jo savo vir­tu­vėj nenau­do­ju, bet jei kur ran­du įra­šy­tą, tai nesi­žeg­no­ju :)). Vege­ta­riz­mas dėl reli­gi­jos ar pažiū­rų — kitas rei­ka­las, čia nega­li nie­ko saky­ti. Vege­ta­riz­mas dėl mados? Matyt tokių dau­gu­ma, bet argi kas prisipažins? 🙂

Mūsų geo­gra­fi­nė pla­tu­ma, visai netin­ka­ma vege­ta­riz­mui ir net ne dėl to, kad pas mus pakan­ka­mai šal­ta, o labiau dėl to, kad pas mus nėra dide­lio dar­žo­vių pasi­rin­ki­mo, ir juo labiau išti­sus metus. Nors dar­žo­vių ir daug ir įvai­rių, ir dar išti­sus metus, bet ar jos koky­biš­kos? Prieš kokius gerus pusę metų vie­nam žmo­gui pad­vė­sė kana­rė­lės kai jis joms davė pales­ti salo­tų lapų. Vos ne visos dar­žo­vės pas mus atvež­tos, iš Len­ki­jos, Ispa­ni­jos arba Kini­jos, neaiš­ku, kaip, su kuo ir ant ko augin­tos. Nepri­sir­pu­sios arba jau papu­vu­sios. Norint jomis svei­kai mai­tin­tis rei­kia turė­ti ste­buk­lin­gų galių 🙂 (šiaip ne į tema, bet vis­tiek šir­dį skau­da, kad mūsų par­duo­tu­vė­se, viso­se be išim­ties, nėra bent Euro­pi­nių čes­na­kų, visi iš Kinijos).

Svar­biau­sia, kad žmo­gus žino­tų, kas jam gerai:)

O šian­dien recep­tas idea­liai tin­kan­tis vege­ta­rams, kurie dar nesu­lau­kė švie­žių lie­tu­viš­kų dar­žo­vių (šoni­nę iš recep­to išmeskite 🙂 ).

Beje, žino­te, kaip atskir­ti vege­ta­riš­ką blo­gą nuo mėsiš­ko? 🙂 Pažiū­rė­ki­te į blo­go žymų debe­sį ir aiš­kiai suprasite 🙂

 • 300 gr. maka­ro­nų (geriau­siai tokie, kurie labiau išraityti);
 • 1 kiau­ši­nis;
 • 50 gr. sviesto;
 • 1 v.š. miltų;
 • stik­li­nė pieno;
 • ~400 gr. sūrio;
 • 2 a.š. gars­ty­čių miltelių;
 • pipi­rų;
 • čiob­re­lio;
 • šoni­nės (nebū­ti­nai).

Rei­kės dvie­jų puo­dų. Vie­na­me vir­si­me maka­ro­nus. Maka­ro­nus rei­kia vir­ti maž­daug pusę jiems skir­to lai­ko. Kita­me puo­de kar­tu su svies­tu pakepinti/paskrudinti šoni­nę. Įdė­ti mil­tų ir išmai­šy­ti rie­ba­luo­se. Supil­ti pie­ną ir vėl gerai išmai­šy­ti. Supi­lam išplak­tą kiaušinį.

Pakai­ti­nam. Sude­dam tar­kuo­tą sūrį (gerą sau­ją pasi­li­kim, ją panau­do­sim vėliau), gars­ty­čias, žiups­ne­lį pipi­rų ir vis­ką gerai išmai­šom ir pakai­ti­nam, kad sūris ištirptų.

Para­gau­jam, jei rei­kia įde­dam drus­kos (tur­būt nereiks, nes sūris būna sūrus). Turi gau­tis gra­ži vie­na­ly­tė masė.

Į ją sudė­ti pusiau vir­tus, nusunk­tus maka­ro­nus. Vis­ką gerai išmai­šy­ti. Vis­ką sude­da­me į indą skir­tą kepi­mui orkai­tėj (arba tą patį puo­dą, arba stik­li­nį indą, arba plie­ni­nį), ant vir­šaus užbars­to­me liku­sį sūrį, čiob­re­lių ir deda­me į orkai­tę, įkai­tin­ta iki 180 laipsnių.

Kepa­me ~15 min, kol vir­šus išsi­ly­dis ir gra­žiai pagels.
Maka­ro­nus val­go­me vie­nus arba gali­ma nau­do­ti kaip gar­ny­rą prie mėsos.

Komentarai

Atsakymų į “Sūriniai makaronai”: 16

 1. Na argu­men­tas apie ‘seno­lius’ nėra labai taik­lus, nes seno­vė­je (tar­kim pieš šim­tą metų) sta­tis­ti­nis lie­tu­vis tik­rai labai nedaug mėsos val­gė — iš esmės šven­čių ir sker­dy­nų proga. 

  Neval­gyt mėsos nereiš­kia salo­tom mist. Gi yra tiek kruo­pų, pupų, rie­šu­tų, etc.

  Ir dar — nesu suti­ku­si nei vie­no vege­ta­ro ‘dėl mados’. Pats pagal­vok. Netu­rint rim­tos prie­žas­ties papras­čiau­siai pri­trūk­tų ryžto..

  1. Na nekal­bam apie gilią seno­vę 🙂 Žmo­nės papjau­da­vo kiau­lę ir jos turė­da­vo užtek­ti maž­daug pusei metų, po to vėl pjau­na. Nerei­kia pamirš­ti viš­tų, jau­čių, kala­ku­tų, žasų ir t.t. Žino­ma mėsos kas­dien neval­gy­da­vo, bet tiek ruky­tos, tiek sudy­tos mėsos turė­jo beveik pastoviai.
   O madin­gi vege­ta­rai tai tokie, kurie patys neži­no, dėl ko jie mėsos neval­go 🙂 tokių tik­rai yra.

 2. praktikuojantiskulinaras

  svar­biau­sia svei­kai, kad sena­tve­je mažiau prob­le­mu su svei­ka­ta butu, o svei­kai ir mesa gali­ma paruosti 🙂

  Papras­tas bet ne pras­tas recep­tas, aciu 🙂

  1. Svei­kai, šiais lai­kais sun­kiai įma­no­ma. Nebent pats vis­ką augi­ni. Todėl svar­biau­sia sai­kin­gai :).. ir visko 🙂

 3. Violeta

  Kla­si­ki­nis mac-n-che­e­se recep­tas 🙂 Man asme­niskai never­tas ter­lio­nes, na, bet del sko­nio nesi­gin­ci­ja­ma juk. Tik va vege­ta­ras var­gu ar vien soni­ne isbrauk­tu. Grei­ciau­siai ir kiau­si­ni. O vega­nas ir pie­nu­ko nenau­do­tu ir surio, ogi ir dar svies­to 🙂 Lik­tu gero­kai paprieskuo­niuo­ti makaronai :))

  1. Kad ter­lio­nės čia kaip tik labai nedaug, na bent man taip atrodo 🙂

 4. Gaby

  O tokias maka­ly­nes tai mėgs­tu:) ypač su makaronais:)

  1. va va, labai tin­ka žodis maka­ly­nė šiam receptui 🙂

 5. pavsaris

  kokia lai­me, kad turiu teve­lius kai­me — is ten 60% mano suval­go­mo mais­to. kaip tik pries savai­te isru­ke des­ry­te ir salsisonus :).
  o del lie­tu­vis­kos mity­bos dar rei­ke­tu nepa­mirs­ti, kad lie­tu­vo­je buda­vo labai daz­nas pasnin­kas, kuri tikiu, kazkiek apva­ly­da­vo orga­niz­ma nuo mesos. bet kiek sene­le yra psa­ko­ju­si, kad jei daz­niau val­gy­da­vo bul­vi­nius patie­ka­lus ir gru­di­nius, nes mesy­te buda­vo prabanga.

 6. svogerka

  va ces­na­kai man skau­di tema irgi…

 7. Ernesta

  Nuo­šir­džiai pri­ta­riu Auto­riaus min­tims apie vegetarizmą!

 8. Inesa

  Man šitas patie­ka­las atro­do tik­ra rie­ba­lų ir kalo­ri­jų bom­ba. Val­gy­ti tai tur­būt ska­nu, bet po to turė­tum jausti,kaip tau­kai aplink bam­bą sukasi…

  1. ne, visai taip nėra 🙂

 9. milda

  labai keis­tos min­tys apie vege­ta­riz­mą. tiks­liau nep­grįs­tai kvai­los. neval­gy­ti mėsos dėl svei­ka­tos — kvai­la, o dėl reli­gi­jos — vis­kas gerai? apgal­vok dar kartą…

  1. per­skai­tyk dar kar­ta. O ir siaip, kodel nesvei­ka mesa valgyti? 🙂

 10. astyte

  Auk­si­niai zodziai-visur ir visa­da rei­kia jaus­ti saika!O maka­ro­nu patie­ka­lai visa­da skanus,sotus,greit ir leng­vai paruosiami.Ir pini­gi­nes labai neistustina.…..

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.