Druskoje keptos dorados

Užtruk­si­te ~1 valandą.

Gal tru­pu­tį keis­ta, kad klai­pė­die­čio blo­ge dar nebu­vo recep­to su žuvi­mi 🙂 Nors gal ir nekeis­ta, nes Vil­niu­je nusi­pirk­ti švie­žios žuvies beveik neįma­no­ma. Gal jūs žino­te vietelių? 🙂

Mano žuvies paieš­kos irgi buvo įdo­mios. Apsi­lan­kiau tri­jo­se didžiau­siuo­se Vil­niaus pre­ky­bos cen­t­ruo­se ir tik tre­čia­jam gavau geros žuvies. Iš pra­džių buvau IKI, atro­do žuvies sky­rius dide­lis, bet vos ne visą jį buvo oku­pa­vę akci­ji­niai upė­ta­kiai ir laši­šos. Men­kių nėra. Dora­dos, jei nebū­tų sudė­tos ant ledo, saky­čiau vytin­tos 🙂 Na per­dė­jau tru­pu­tį, bet jau tokios padžiū­vu­sios. Gal­vo­ju nuva­ry­siu į super­mar­ke­tų sos­ti­nę, Vil­niaus cent­rą — akro­po­lį. Kuria­me žuvies sky­rius toks pat kaip mėsos ar sūrio. Švie­žios žuvies dau­giau ir įvai­res­nės. Net men­kių kelių rušių buvo. Nors men­kės jau buvo be gal­vų (tur­būt aiš­ku dėl ko 🙂 ), bet vis­tiek nuta­riau par­da­vė­jos atsar­giai pakla­su­ti apie jų švie­žu­mą. Par­da­vė­ja nedra­siai apsi­žval­gė ir tyliai pasa­kė, kad men­kės pas juos jau guli 5 die­nas. Dora­dų nebu­vo. Nuo­šir­džiai padė­ko­jęs išėjau. Labai norė­jo­si par­da­vė­ją pagir­ti ir įra­šy­ti ką nors į pagy­ri­mų kny­gą, bet pagal­vo­jau, kažin ar ją pagir­tų admi­nist­ra­ci­ja 🙂 Bet vis­tiek ačiū pardavėjai.

Beli­ko Rimi. Ir ten radau tun­tą dora­dų, kurios atro­dė labai švie­žiai ir pasak, par­da­vė­jos, guli tik ant­rą die­ną. Ir iš tik­rų­jų, žuvų akys skaid­rios, neap­si­blau­su­sios, jokio paša­li­nio kva­po, dar nesk­ros­tos, neglei­vė­tos, žiau­nų dang­te­liai  neat­vi­pę, pačios žiau­nos rau­do­nos, neglei­vė­tos, pele­kai vie­to­je, nepa­džiū­vę — visi šie požy­miai rodo, kad žuvis švie­žia. Žino­ma išda­ri­nė­ti jas teks namie, bet taip dar geriau, nes gali­ma įsi­ti­kin­ti, kad žuvis tik­rai švie­žia. Apie tai kaip rei­kia išda­ri­nė­ti žuvį skai­ty­ki­te žemiau 🙂

Vaka­rie­nė 4‑iems:

 • 3 kara­liš­kos dora­dos su gal­vo­mis (arba bet kokia bal­ta žuvis su galva);
 • 1.5 kg tik­ros druskos;
 • 1 citri­na;
 • švie­žių arba džio­vin­tų prie­sko­nių (bazi­li­ko, čiob­re­lio, roz­ma­ri­no — kas kam).

Drus­ko­je žuvį rei­kia kep­ti kuo mažiau pažeis­tą — t.y. turi būti gal­va, išda­ri­nė­ta tik per vie­ną pjū­vį. Nes kitaip, drus­ka sugers visą drėg­mę ir žuvis taps sau­sa. Tai­gi pir­miau­sia išda­ry­si­me žuvį.

Nie­ko sudė­tin­go ir visai neš­lykš­tu, todėl bijo­ti never­ta 🙂 Ima­me žuvį ir pei­liu per­pjau­na­me pil­vą nuo žiau­nų iki kl bai­gia­si žuvies pil­vo ert­mė (iki sky­lu­tės tokios :)) Per­pjo­vę pirš­tu arba šaukš­te­liu iška­bi­na­me vidų. Geriau­sia pirš­tu. Išimam abso­liu­čiai vis­ką, jei rei­kia pag­ran­do­me su šaukš­tu­ku. Dar ne vis­kas. Būti­na išim­ti žiau­nas, nes jei jas palik­si­te, jos mėsai duos kar­tų sko­nį. Čia vėl labai papras­ta su pirš­tu tie­siog išstump­ti pro vie­ną (pil­vo pusę) ar kitą (išori­nę žiau­nų) pusę. Išėmus žiau­nas žuvį nuplau­na­me. Žvy­nų skus­ti nebū­ti­na, nes vis­tiek skū­ros neval­gy­sim. Išva­lom visa žuvis. Į skar­dą pila­me drus­ką. Turi būti maž­daug pusės cm sto­ris. Sugul­do­me žuvis.

Į žuvų vidų dedam po du grie­ži­nė­lius citri­nos, ir prie­sko­nių (drus­kos papil­do­mai nede­dam!). Užklo­ja­me žuvis drus­kos sluoks­niu. Gal­vų ir uode­gų užbert nereikia.

Kiša­me į įkai­tin­tą iki 200 laips­nių orkai­tę ir kepa­me maž­daug 40 min. Žuvis jau turi būti pil­nai iške­pus. Val­go­me su švie­žio­mis dar­žo­vė­mis ir bal­ta duo­na. Nepa­mirš­tam alaus ar/ir bal­to vyno.

Nustebsi­te kokia ska­ni žuvis gau­na­si. Visiš­kai nesū­ri. Sūru­mo tiek kiek ir rei­kia. Visą skar­dą gali­ma dėti ant sta­lo ir val­gy­ti iš jos. Drus­ka bus sukie­tė­ju­si ir kaip kiau­tas nusi­ims nuo žuvies. Tada belie­ka nuim­ti skū­rą ir val­gy­ti mėsą. Papras­ta ir skanu.

Komentarai

Atsakymų į “Druskoje keptos dorados”: 20

 1. taip… kepi­mas žuvies drus­ko­je yra tik­ras geru­my­nas. man taip kep­ta žuvis — pati skaniausia…

 2. Paulina

  Rimi penk­ta­die­niais buna didie­ji gery­biu ir zuvu ‘zava­lai’, o ant­ra­die­niais dar buna mazes­nie­ji papil­dy­mai, todel tom die­nom daz­niau­siai per­ku. sepi­ju dar rasa­lo mai­se­liai net nepra­ply­se buna 😀

  1. wo, ačiū. Žino­siu, nors tur­ge­lis man labiau patiktų.

 3. Jurga

  šau­nuo­lis, visai norė­čiau žuvies ir aš dabar :))
  įdo­mu, ar gali­ma nau­do­ti visas ž uvis tokiu atve­ju, t.y. ar gali­ma kep­ti ir su kuo­jom, iš kai­mo lydeka, lynu ir pan? 🙂

  1. Aiš­ku gali­ma. Nors man ska­niau­siai bal­ta jūri­nė žuvis. Dar įsi­vaiz­duo­ju, kad labai ska­niai taip būtų kep­ti jūri­nį ešerį.

 4. esu taip kep­tos laši­šos, ster­ko val­giu­si. prak­tiš­kai tin­ka bet kokia žuvis, tik kad aša­kų daug neturėtų…

 5. Šitas yra pats pačiau­sias žuvies paruo­ši­mas ever.. Ska­niau nebū­na. O tin­ka bet kokia bet kokia žuvis. Man labai pati­ko upėtakis.

 6. Jolanta

  Patvir­ti­nu, labai ska­nu! Oj kaip dabar uzsi­ma­niau pakar­tot, i nuo­trau­kas beziuredama.…. 🙂

  1. Jei taip sakai, vadi­na­si tik­rai ska­niai buvo 🙂

 7. Inesa

  Aud­riuk, tik nenu­stok testi savo dar­bu sia­me tink­la­py­je! Tavo dar­be­liai yra super! Net mano duk­ra jau pra­de­da gamin­ti, uzsi­kre­tu­si tavo pamo­kom! Aciu ir sekmes.
  (Jau gami­nom pita su pada­zu, doradas,bulvytes,eiles lau­kia pica ir kibinai).

  1. Kuo dau­giau tokių komen­ta­rų, tuo noras gamin­ti didesnis 🙂

 8. Inesa

  Turiu vie­na klau­si­ma del zuvu, gal kaip klai­pe­die­tis zino­si atsa­ky­ma 🙂 pir­kau svie­ziu upe­ta­kiu, bet jie buvo tokie glei­ve­ti, tie­sog nenu­plau­na­mai — ar taip ir turi buti? Ir dar esu is zve­ju pir­ku­si ese­riu, tai tie irgi buvo tokie pat glei­vem ape­je. Gal yra koks budas toms glei­vems pasalinti?

  1. Nu aš ne žve­jys.. 🙂 bet šiaip žuvys turi tokią savy­bę išskir­ti iš odos glei­ves, dėl ko page­rė­ja jų plau­ki­mo savy­bės. Bet keis­ta, kad jos nenusiplauna 🙂

 9. teko ir man tokių upė­ta­kių nusi­pirk­ti, jau gal­vo­jau gal suge­dę… plo­viau visaip, su drus­ka try­niau… o po to susi­tai­kiau, matyt taip turi būti.
  o jei nusi­plau­tų , tai kam tada žuviai tos glei­vės van­de­ny? kai­po ir pra­s­mės nebe­lie­ka… nega­li gi vis­kas būti idea­liai žmo­gaus porei­kiams pritaikyta 😀

 10. Inesa

  Aciu! Aisku,kad zuvys nepri­va­lo apie mus gal­vot ir nusi­praus­ti pries sugaunamos!.. 😀

 11. […] ar orkai­tėj. Dar labai tin­ka kep­ti drus­koje, ir jei aš jau nebū­čiau drus­koje kepęs dora­dų, tai šias žuvis tik­rai būčiau taip kepęs. Jei būtų išėję žuvis būčiau kepęs lauke, […]

 12. […] kaip neapip­jaus­ty­ta (nebent tik “cha­ra­ki­riuo­ta” :), t.y. be pil­vo turi­nio) žuvis (Aud­riaus blo­ge labai gra­žiai ir vaiz­džiai vis­kas papa­sa­ko­ta, kaip išsi­rink­ti gerą žuvį (apie ką, gėdinga, […]

 13. Kristina

  Galiu reko­men­duo­ti supe­ri­nę žuvies par­duo­tu­vė­lę Užu­py­je, vadi­na­si berods Štur­mų žuvys. Laba švie­žia žuvis, bet tik žiau­riai nepa­to­gu į tą Užu­pį trenk­tis ir nėra kur parkuotis.

 14. As tik­riau­siai tuoj visus recep­tus isban­dy­siu is sio pus­la­pio 😀 isban­dziau ir si, ska­nu ir tik­rai gaminsiu dar syki. Bet turiu klau­si­ma, drus­ka tapu­si lui­tu labai pri­li­po prie dora­dos ir ban­dant ja nulup­ti lupo­si visa zuvis, tai gal rei­kia pries dedant nusausinti?

 15. Na, žuvį rei­kia nuplau­ti, o ar nusau­sin­sit ar ne — nela­bai ir svar­bu — per­tek­li­nę drėg­mę sugers drus­ka. Gali buti, kad drus­ka nuo visos žuvies neat­šoks, bet tada ji nusi­ims kar­tu su žvynais/oda, bet ne su mėsa. Na bent taip daž­niau­siai būna 🙂

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.